Verejná správa

Novela zákona o verejnom ochrancovi práv

  • Vydanie: ULC PRO BONO 03/2023

Národná rada Slovenskej republiky prijala v marci 2023 novelu zákona o verejnom ochrancovi práv, účelom ktorej je vytvorenie národného preventívneho mechanizmu
v zmysle ustanovení Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Dňa 15. marca 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 110/2023 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VOP“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona o VOP sa novelou a menia a dopĺňajú aj (A) zákon č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o SNSĽP“), (B) zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) a (C) zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o komisárovi“). 

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o VOP priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia vyššie uvedených právnych predpisov.

Novela do zákona o VOP vkladá nové ustanovenie § 3 ods. 2 a 3 zákona o VOP.

„Verejný ochranca práv plní úlohy národného preventívneho mechanizmu podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná v postavení koordinačného orgánu. Verejný ochranca práv na účel plnenia úloh podľa predchádzajúcej vety uskutočňuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy systematické návštevy miest, kde sa nachádzajú alebo sa môžu nachádzať osoby obmedzené na slobode orgánmi verejnej moci s

cieľom posilniť ochranu týchto osôb pred mučením, krutým, neľudským, ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním a iným zlým zaobchádzaním“ (ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o VOP).

„Pôsobnosť verejného ochrancu práv podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o VOP sa vzťahuje na (A) zariadenia, v ktorých sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, detencia, (B) azylové zariadenia, (C) iné miesta, kde sa nachádzajú alebo sa môžu nachádzať osoby obmedzené na slobode orgánmi verejnej moci, najmä cely policajného zaistenia a zariadenia na zaistenie cudzincov“ (ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o VOP).

  • Národný preventívny mechanizmus

Novinkou je tiež nové ustanovenie § 22a zákona o VOP („Osobitné ustanovenia k národnému preventívnemu mechanizmu“).

„Verejný ochranca práv ako koordinačný orgán podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o VOP vydáva závery, správy, odporúčania, vrátane osobitnej správy o priebehu a výsledkoch návštev zariadení alebo miest podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zákona o VOP a komunikuje s príslušným medzinárodným zmluvným orgánom“ (ustanovenie § 22a ods. 1 zákona o VOP). „Ak má verejný ochranca práv informácie, že sa v zariadení alebo na mieste podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zákona o VOP nachádza osoba so zdravotným postihnutím alebo dieťa, upovedomí o tom príslušný orgán podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 22a ods. 2 zákona o VOP).

„Ak vznikne medzi orgánmi vykonávajúcimi úlohy národného preventívneho mechanizmu spor o príslušnosť, návštevu podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o VOP alebo osobitného predpisu vykonajú spoločne orgány, medzi ktorými spor vznikol“ (ustanovenie § 22a ods. 3 zákona o VOP). „Ak nie je možné jednoznačne určiť príslušnosť, návštevu podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o VOP  vykoná verejný ochranca práv“ (ustanovenie § 22a ods. 4 zákona o VOP).

V rámci zákona o zdravotnej starostlivosti dochádza k zmenám v oblasti sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie, napríklad modifikáciou ustanovenia § 25 ods. 1 písm. p) zákona o zdravotnej starostlivosti.

„Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu a spôsobom ustanovenom osobitným predpisom. Údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa ustanovenia § 20 ods. 2 a 3 zákona o zdravotnej starostlivosti sa sprístupňujú bezodkladne formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím pri plnení úloh národného preventívneho mechanizmu a na účel posudzovania dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím a pri monitorovaní dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu a súdnemu znalcovi alebo lekárovi so špecializáciou podľa odborného zamerania prešetrovanej veci, ktorých komisár pre osoby so zdravotným postihnutím poverí na výkon tohto oprávnenia v nevyhnutnom rozsahu na posudzovanie dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím; súdny znalec alebo lekár so špecializáciou podľa odborného zamerania prešetrovanej veci  sa pri nahliadaní do zdravotnej dokumentácie osoby so zdravotným postihnutím preukazujú písomným plnomocenstvom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím“ (ustanovenie § 25 ods. 1 písm. p) zákona o zdravotnej starostlivosti).

Novela prináša aj doplnenie nových ustanovení § 25 ods. 1 písm. q) až s) zákona o zdravotnej starostlivosti.

„Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu a spôsobom ustanovenom osobitným predpisom. Údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa ustanovenia § 20 ods. 2 a 3 zákona o zdravotnej starostlivosti sa sprístupňujú bezodkladne formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby (Q) verejnému ochrancovi práv pri plnení úloh národného preventívneho mechanizmu a na účel posudzovania dodržiavania základných práv a slobôd fyzických osôb a pri monitorovaní dodržiavania základných práv a slobôd fyzických osôb podľa osobitného predpisu a súdnemu znalcovi alebo lekárovi so špecializáciou podľa odborného zamerania prešetrovanej veci , ktorých verejný ochranca práv poverí na výkon tohto oprávnenia v nevyhnutnom rozsahu na posudzovanie dodržiavania základných práv a slobôd fyzických osôb; súdny znalec alebo lekár so špecializáciou podľa odborného zamerania prešetrovanej veci  sa pri nahliadaní do zdravotnej dokumentácie preukazujú písomným plnomocenstvom verejného ochrancu práv (ustanovenie § 25 ods. 1 písm. q) zákona o zdravotnej starostlivosti), (R) komisárovi pre deti pri plnení úloh národného preventívneho mechanizmu a na účel posudzovania dodržiavania práv detí a pri monitorovaní dodržiavania práv detí podľa osobitného predpisu a súdnemu znalcovi alebo lekárovi so špecializáciou podľa odborného zamerania prešetrovanej veci, ktorých komisár pre deti poverí na výkon tohto oprávnenia v nevyhnutnom rozsahu na posudzovanie dodržiavania práv detí; súdny znalec alebo lekár so špecializáciou podľa odborného zamerania prešetrovanej veci  sa pri nahliadaní do zdravotnej dokumentácie dieťaťa preukazujú písomným plnomocenstvom komisára pre deti (ustanovenie § 25 ods. 1 písm. r) zákona o zdravotnej starostlivosti), (S) prokurátorovi pri výkone dozoru podľa osobitného predpisu nad dodržiavaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody, alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená“ (ustanovenie § 25 ods. 1 písm. s) zákona o zdravotnej starostlivosti).

Zmenami si prešli napríklad aj ustanovenie § 2 ods. 1, ustanovenie § 8 ods. 1, či ustanovenie § 11 ods. 3 zákona o komisárovi.

„Komisár pre deti sa podieľa na ochrane práv detí (A) podporou a presadzovaním práv priznaných dieťaťu medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „práva dieťaťa“), (B) plnením úloh národného preventívneho mechanizmu podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná“ (ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o komisárovi).

„Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím (A) podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „práva osoby so zdravotným postihnutím“), (B) plnením úloh národného preventívneho mechanizmu podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná“ (ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o komisárovi).

„O priebehu a výsledku návštevy podľa ustanovenia § 10 ods. 2 písm. h) zákona o komisárovi komisár pre osoby so zdravotným postihnutím vydáva osobitnú správu, ktorú (A) bez zbytočného odkladu poskytne koordinačnému orgánu v oblasti národného preventívneho mechanizmu, (B) zverejní na webovom sídle Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím“ (ustanovenie § 11 ods. 3 zákona o komisárovi).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. mája 2023.

Publikované dňa 15.05.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....