Služby

Novela zákona o výbere mýta

  • Vydanie: ULC PRO BONO 05/2023

Novela zákona o výbere mýta má za cieľ odstránenie negatívneho vplyvu na vodičov a prevádzkovateľov niektorých typov vozidiel, ktorí sú neprimerane prísne a viacnásobne sankcionovaní za prípadné porušenie jednotlivých povinností na úseku výberu mýta.

Dňa 18. mája 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 202/2023 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výbere mýta“).

  • Cieľ novely

Cieľom novely je podľa dôvodovej správy zmiernenie tvrdosti zákona o výbere mýta a jeho negatívneho vplyvu na vodičov a prevádzkovateľov vozidiel s  najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg, ktorí sú neprimerane prísne a viacnásobne sankcionovaní za prípadné porušenie jednotlivých povinností na úseku výberu mýta. Zároveň sa  týmto upravujú aj jednotlivé problematické častí zákona o výbere mýta ktoré sa zosúlaďujú so znením zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aby sa odstránila dvojkoľajnosť sankcionovania.

Doterajšia právna úprava bola podľa predkladateľov novely problematická v aplikačnej praxi správnych orgánov (okresných úradov). Správne orgány opomínali, že v správnom trestaní je nutné rešpektovať základné princípy trestania, medzi ktoré patrí aj princíp zákonnosti (legality), ktorý je spojený s uplatnením zásady nullum crimen sine lege (žiadny trestný čin bez zákona), nulla poena sine lege  (žiadny trest bez zákona), z ktorej taktiež vyplýva neprípustnosť analógie v neprospech páchateľa. Tento princíp je zakotvený aj v čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky, pričom táto ústavná ochrana sa týka nielen trestného konania, ale je potrebné ju aplikovať aj v konaní o uložení pokuty za správny delikt.

Podmienky trestnej aj deliktuálnej zodpovednosti a ukladania sankcií sa nesmú rozširovať. V novele sa za viac správnych deliktov toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných tým istým vozidlom v jednom konaní uloží len jedna pokuta, tak ako to je uvedené aj v zákone č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nepredstavuje to žiadne aplikačné problémy. Správne orgány výkladom doterajšej právnej úpravy zákona o výbere mýta sankcionovali viacnásobne za jedno porušenie ktoré sa prelínalo cez viaceré kalendárne dni. Účelom sankcie nie je len represia, ale súčasne má mať preventívny a výchovný charakter a teda nemôže byť likvidačná pre podnikateľský subjekt.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o výbere mýta priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o výbere mýta.

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o výbere mýta prináša je zmena ustanovenia § 27 ods. 3 zákona o výbere mýta.

„Za priestupok podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. a) zákona o výbere mýta sa uloží pokuta vo výške päťdesiatnásobku nedoplatku mýta, najviac však 800 eur, a v blokovom konaní vo výške tridsaťnásobku nedoplatku mýta, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac však do výšky 500 eur. Ak nie je možné určiť výšku nedoplatku mýta, uloží sa pokuta vo výške 500 eur“ (ustanovenie § 27 ods. 3 zákona o výbere mýta).

Novela ďalej prináša aj úpravu ustanovení § 28 ods. 4, 10 a 11 zákona o výbere mýta.

„Za správny delikt podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a) zákona o výbere mýta sa uloží pokuta vo výške od 100 eur do 600 eur. Ak prevádzkovateľ vozidla uhradí nedoplatok mýta do 24:00 hodiny nasledujúceho kalendárneho dňa od dňa porušenia povinnosti pokuta sa neuloží. Za správny delikt podľa ustanovenia § 28 ods. 2 zákona o výbere mýta sa uloží pokuta vo výške od 1 500 eur do 10 000 eur“ (ustanovenie § 28 ods. 4 zákona o výbere mýta).

„Za viac správnych deliktov podľa ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o výbere mýta toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných tým istým vozidlom sa v jednom konaní uloží len jedna pokuta“ (ustanovenie § 28 ods. 10 zákona o výbere mýta).

„O viacerých správnych deliktoch podľa ustanovenia § 28 ods. 11 zákona o výbere mýta toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných rôznymi vozidlami sa rozhodne a pokuta sa uloží osobitne vo viacerých samostatných konaniach vedených podľa vozidla, ktorými bol správny delikt spáchaný. Samostatné konania o všetkých správnych deliktoch toho istého prevádzkovateľa vozidla podľa ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o výbere mýta spáchaných viacerými vozidlami nie je možné spojiť do jedného konania ani o takýchto správnych deliktoch rozhodnúť jedným rozhodnutím“ (ustanovenie § 28 ods. 11 zákona o výbere mýta).

Na záver novela prináša nové prechodné ustanovenie § 36i zákona o výbere mýta.

„Konanie o priestupku a správnom delikte začaté a právoplatne neskončené pred 1. júlom 2023 sa dokončí podľa predpisov účinných od 1. júla 2023“ (ustanovenie § 36i zákona o výbere mýta).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. júla 2023.

Publikované dňa 20.06.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....