Iné

Novela zákona o výbušninách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 06/2023

Modifikáciou si po novom prechádza aj oblasť predaja a používania vybraných kategórií pyrotechnických výrobkov, najmä z kategórie F2 a F3, a to  petárd, zábleskových petárd, batérií petárd, batérií petárd s externou oporou a pod.

Dňa 21. júna 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a  munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výbušninách“) a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“).

  • Predmet novely

Predmetom novely je, na základe širokého a dlhodobého verejného záujmu, obmedzenie predaja a úprava používania vybraných kategórií pyrotechnických výrobkov, predovšetkým z kategórií F2 a F3, a to petárd, zábleskových petárd, batérií petárd, batérií petárd s externou oporou, batérií zábleskových petárd, batérií zábleskových petárd s externou oporou, výmetníc, mín, rímskych sviec, rakiet obsahujúcich pyrotechnickú jednotku a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy, ktorých hlavným efektom je hluk.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do vyššie uvedených právnych predpisov prináša. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o výbušninách a ďalších právnych predpisov.

  • Používanie pyrotechnických výrobkov

Azda najvýraznejšou úpravou si prešlo ustanovenie § 53 zákona o výbušninách, upravujúce používanie pyrotechnických výrobkov.

„Povolený pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu na jeho používanie, v stanovenom čase a mimo miest určených podľa tohto zákona o výbušninách“ (ustanovenie § 53 ods. 1 zákona o výbušninách).

„Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorými sú petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy, je celoročne zakázané“ (ustanovenie § 53 ods. 2 zákona o výbušninách).

„Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo úplne zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach nad rámec obmedzenia podľa ustanovenia § 53 ods. 4 zákona o výbušninách“ (ustanovenie § 53 ods. 3 zákona o výbušninách).

„Ak v ustanoveniach § 53 ods. 3 a 5 zákona o výbušninách nie je ustanovené inak, používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorých použitie nie je zakázané podľa ustanovenia § 53 ods. 2 zákona o výbušninách, je možné len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka nasledovne: (A) 31. decembra v čase od 18:00 hod. do 24:00 hod. a 1. januára v čase od 00:00 hod. do 02:00 hod., (B) na miestach v minimálnej vzdialenosti 250 m od zariadení a lokalít ako nemocnice, liečebne, hospicu, domova ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb, karanténnej stanice, útulku a záchranného centra pre zvieratá, veterinárnej kliniky s časťou pre hospitalizáciu zvierat, registrovaného chovného zariadenia s chovom hospodárskych zvierat, zoologickej záhrady, zariadenia na záchranu chránených živočíchov alebo iného zariadenia na držbu a chov voľne žijúcich živočíchov v zajatí“ (ustanovenie § 53 ods. 4 zákona o výbušninách).

„Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, ktorých použitie nie je zakázané podľa ustanovenia § 53 ods. 2 zákona o výbušninách, v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov a po uhradení správneho poplatku, ktorý obec stanoví všeobecne záväzným nariadením. Žiadosť podľa prvej vety musí byť podaná najneskôr 15 pracovných dní pred plánovaným použitím a musí obsahovať: (A) meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,  názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu; a v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu, (B) dátum, miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania“ (ustanovenie § 53 ods. 5 zákona o výbušninách).

„Obec vydá predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 53 ods. 5 zákona o výbušninách alebo žiadosť zamietne. Žiadosť zamietne, ak sa miesto použitia pyrotechnických výrobkov nachádza v okruhu menej ako 250 m od zariadení a lokalít ako nemocnice, liečebne, hospice, domovy ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb, karanténnej stanice, útulku a záchranného centra pre zvieratá, veterinárnej kliniky s časťou pre hospitalizáciu zvierat, registrovaného chovného zariadenia s chovom hospodárskych zvierat, zoologickej záhrady, zariadenia na záchranu chránených živočíchov alebo iného zariadenia na držbu a chov voľne žijúcich živočíchov v zajatí. Ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí podľa ustanovenia § 53 ods. 5 zákona o výbušninách, vyzve obec žiadateľa na doplnenie žiadosti a určí lehotu 5 pracovných dní na jej doplnenie; ak žiadateľ žiadosť v lehote 5 pracovných dní nedoplní alebo v lehote 5 pracovných dní nedoplní všetky chýbajúce náležitosti podľa ustanovenia § 53 ods. 5 zákona o výbušninách, obec žiadosť zamietne“ (ustanovenie § 53 ods. 6 zákona o výbušninách).

„Súhlas obce na použitie pyrotechnických výrobkov podľa ustanovenia § 53 ods. 5 zákona o výbušninách oprávňuje: (A) žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka, (B) osobu predávajúcu pyrotechnické výrobky na predaj výhradne v rozsahu žiadosti v období od 2. januára do 30. novembra príslušného kalendárneho roka“ (ustanovenie § 53 ods. 7 zákona o výbušninách).

„Obec je povinná, na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, zreteľne informovať obyvateľov obce o povolenom použití pyrotechnických výrobkov v deň jeho schválenia, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po jeho schválení, v tomto rozsahu: dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategória a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania. Obec je zároveň povinná, na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, informovať obyvateľov obce o tom, kde sa nachádzajú zariadenia a lokality podľa ustanovenia § 53 ods. 4 písm. b) a ods. 6 zákona o výbušninách na jej katastrálnom území a zabezpečiť vizualizáciu a grafické znázornenie ich výskytu. Obec si môže, okrem povinného informovania na svojom webovom sídle a úradnej tabuli, zvoliť ďalší spôsob a formu informovania o plánovanom použití pyrotechnických výrobkov ako aj vizualizáciu uvedených zariadení a lokalít“ (ustanovenie § 53 ods. 8 zákona o výbušninách). „Pôvodca odpadu je povinný naložiť s odpadom pochádzajúcim z použitia pyrotechnického výrobku v súlade s osobitnými predpismi“ (ustanovenie § 53 ods. 9 zákona o výbušninách).

  • Povoľovanie ohňostroja

Novinkou je doplnenie nového ustanovenia § 53a zákona o výbušninách, upravujúceho povoľovanie ohňostroja.

„Oprávnená osoba, alebo ten, kto bude realizovať ohňostroj s pyrotechnickými výrobkami kategórie F2, F3, F4, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, T1 alebo T2, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, musí požiadať obec o súhlas na jeho vykonanie. Ohňostroj možno vykonať, ak obec vydá na jeho vykonanie súhlas. Ak ustanovenie § 53a ods. 3 zákona o výbušninách neustanovuje inak, vykonanie ohňostroja sa musí oznámiť preukázateľným spôsobom obvodnému banskému úradu, Dopravnému úradu, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru alebo Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred jeho plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa priloží aj súhlasné stanovisko obce s vykonaním ohňostroja. Oznámenie podľa tretej vety obsahuje: (A) meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov, číslo preukazu a dobu platnosti preukazu, (B) miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostroja, dôvod jeho vykonania, predpokladané trvanie a jeho rozsah, (C) stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení“ (ustanovenie § 53a ods. 1 zákona o výbušninách).

„Ohňostroj musí byť vykonaný oprávnenou osobou alebo osobou s odbornou spôsobilosťou, a to v súlade s oznámenými údajmi podľa ustanovenia § 53a ods. 1 písm. a) až c) zákona o výbušninách“ (ustanovenie § 53a ods. 2 zákona o výbušninách). „Dopravnému úradu sa oznámenie podľa ustanovenia § 53a ods. 1 zákona o výbušninách posiela, ak sa ohňostroj bude realizovať vo vzdialenosti menej ako 10 000 m od vzťažného bodu letiska s celodennou prevádzkou“ (ustanovenie § 53a ods. 3 zákona o výbušninách).

Novela prináša aj zmenu ustanovenia § 54 ods. 6 zákona o výbušninách a doplnenie ustanovení § 54 ods. 7 a 8 zákona o výbušninách.

„Obvodný banský úrad po prijatí žiadosti bezodkladne informuje verejnosť o začatí konania o povolení ohňostrojných prác na svojom webovom sídle a zároveň oboznámi obec, v ktorej katastrálnom území majú byť ohňostrojné práce vykonávané. Obec bezodkladne zverejní informáciu o začatí konania a informáciu o schválení ohňostrojných prác v jej katastrálnom území; pri rozhodovaní o žiadosti sa § 53 ods. 7 zákona o výbušninách použije primerane“ (ustanovenie § 54 ods. 6 zákona o výbušninách).

„Obvodný banský úrad nepovolí ohňostrojné práce ak, (A) žiadosť o povolenie ohňostrojných prác neobsahuje všetky požadované náležitosti a povinné prílohy v zmysle ustanovenia § 54 ods. 5 zákona o výbušninách, (B) obec vydá zamietavé písomné stanovisko, (C) dotknutá verejnosť, najneskôr do 7 pracovných dní od zverejnenia začatia konania o povolení ohňostrojných prác na webovom sídle obce, prejaví svoj písomný nesúhlas s realizáciou ohňostrojných prác; dotknutou verejnosťou sa na účely tohto zákona o výbušninách rozumie každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zriaďovateľom, vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo zariadenia  podľa ustanovenia § 53 ods. 4 písm. b) a § 53 ods. 6 zákona o výbušninách alebo  nimi splnomocnená osoba“ (ustanovenie § 54 ods. 7 zákona o výbušninách).

„Na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie P2 a T2, okrem pyrotechnických výrobkov kategórie T2 uvedených v prílohe č. 3, sa vzťahujú ustanovenia § 54 ods. 1 až 7 zákona o výbušninách“ (ustanovenie § 54 ods. 8 zákona o výbušninách).

Novela do zákona o výbušninách dopĺňa aj novú prílohu č. 3, ktorá je súčasťou plného znenia novely.

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 02. januára 2024.

Publikované dňa 18.08.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....