Podnikatelia

Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2022

Úpravy sa po novom dočkala aj oblasť výroby, označovania a predaja tabakových výrobkov. Novinkou bude najmä regulácia tzv. nikotínových vrecúšok , predstavujúcich alternatívu k fajčeniu cigariet, pri ktorej sa predpokladá, že sú menej škodlivé. Stále sa však jedná o výrobky s obsahom nikotínu, ktorý je návykovou látkou a preto je potrebné vyplniť právnu medzeru s cieľom znížiť potenciálne zdravotné riziká a zabezpečiť ochranu mladistvých a detí.

Dňa 20. októbra 2022 bol prijatý zákon č. 367/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o tabakových výrobkoch“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“).

Novela zavádza širokú úpravu, ktorej obsahom je najmä definícia nikotínových vrecúšok, ich uvádzanie na trh, regulácia zloženia vrecúšok, označovanie týchto výrobkov, zdravotné varovania, zber údajov, kontrola a sankcie za nedodržanie povinností zo strany výrobcu, dovozcu a distribútora. Úprava sa zavádza po vzore úpravy elektronických cigariet a je plne v súlade napr. aj s reguláciou nikotínových vrecúšok v Českej republike. Účelom novely je takisto vytvoriť priestor pre zákonodarcu neskôr v ďalších legislatívnych krokoch upraviť aj zdaňovanie a ďalšiu potrebnú reguláciu na zabezpečenie ochrany zdravia a ochrany detí a mladistvých.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o tabakových výrobkov priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky, novelou zavedené, zmeny a doplnenia.

Prvou výraznejšou zmenou je zakotvenie nového ustanovenia § 15a zákona o tabakových výrobkoch („Nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku“).

„Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zaslať Slovenskej obchodnej inšpekcii oznámenie o každom výrobku, ktorý chce uviesť na trh. Toto oznámenie sa predkladá v elektronickej podobe najneskôr tri mesiace pred predpokladaným uvedením na trh. Nové oznámenie sa predkladá pri každej zmene nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku pri ktorej dochádza k zmene údajov oznámených podľa ustanovenia § 15a ods. 2 písm. b) až d) zákona o tabakových výrobkoch, najneskôr jeden mesiac pred uvedením výrobku s takouto zmenou na trh“ (ustanovenie § 15a ods. 1 zákona o tabakových výrobkoch).

„Oznámenie podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o tabakových výrobkoch obsahuje (A) názov a kontaktné údaje výrobcu, dovozcu alebo distribútora, (B) zoznam všetkých zložiek obsiahnutých vo výrobku, (C) dostupné toxikologické údaje týkajúce sa zložiek podľa písmena b), najmä vzhľadom na ich účinky na zdravie spotrebiteľov pri konzumácii a návykový účinok, (D) informácie o dávkach nikotínu a jeho vstrebávaní pri konzumácii za obvyklých alebo odôvodnene predvídateľných podmienok, (E) vyhlásenie, že výrobca, dovozca alebo distribútor je zodpovedný za kvalitu a bezpečnosť výrobku pri jeho uvedení na trh a pri používaní za obvyklých a odôvodnene predvídateľných podmienok a (F) plánovaný dátum uvedenia na trh“ (ustanovenie § 15a ods. 2 zákona o tabakových výrobkoch).

„Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zabezpečiť, aby: (A) nikotínové vrecúško bez obsahu tabaku neobsahovalo nikotín v množstve viac ako 20 mg, (B) nikotínové vrecúško bez obsahu tabaku neobsahovalo prídavné látky uvedené v ustanovení § 5 ods. 2 zákona o tabakových výrobkoch, (C) sa pri výrobe zmesi obsahujúcej nikotín používali len zložky vysokej čistoty; iné látky ako zložky uvedené v zozname podľa ustanovenia § 15a ods. 2 písm. b) zákona o tabakových výrobkoch smú byť v zmesi obsahujúcej nikotín prítomné len v stopových množstvách, ak sú tieto stopové množstvá v procese výroby technicky nevyhnutné a (D) spotrebiteľské balenia nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku boli odolné voči manipulácii deťmi podľa medzinárodnej normy a voči neoprávnenej manipulácii“ (ustanovenie § 15a ods. 3 zákona o tabakových výrobkoch).

„Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zabezpečiť, aby sa na spotrebiteľských baleniach a na akýchkoľvek vonkajších obaloch nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku: (A) uvádzal v zostupnom poradí zoznam všetkých zložiek nachádzajúcich sa vo výrobku podľa hmotnosti, pričom zložky, ktorých účelom je ochutenie výrobku, môžu byť súhrnne uvádzané pod označením „aróma“, (B) obsah nikotínu v spotrebiteľskom balení a obsah nikotínu v jednej dávke, (C) číslo šarže, (D) odporúčanie, aby sa výrobok uchovával mimo dosahu detí, (E) neuvádzali prvky ani znaky ustanovené v ustanovení § 11 okrem § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona o tabakových výrobkoch v súvislosti s informáciou o obsahu nikotínu a o arómach, (F) uvádzalo toto zdravotné varovanie: „Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou“, (G) uvádzalo: „Zakazuje sa predaj osobám mladším ako 18 rokov.“ (ustanovenie § 15a ods. 4 zákona o tabakových výrobkoch).

„Zdravotné varovanie podľa ustanovenia § 15a ods. 4 písm. f) zákona o tabakových výrobkoch: (A) sa nachádza na najväčšom povrchu spotrebiteľského balenia a každého vonkajšieho obalu, (B) pokrýva 30 % povrchu spotrebiteľského balenia a každého vonkajšieho obalu a (C) je vytlačené čiernym tučným písmom typu Helvetica na bielom podklade, bodová veľkosť písma musí byť taká, aby príslušný text zaberal čo najväčšiu časť plochy vyhradenej pre požadované varovanie“ (ustanovenie § 15a ods. 5 zákona o tabakových výrobkoch). „Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný každoročne za predchádzajúci kalendárny rok do 30. júna predkladať Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“): (A) komplexné údaje o objeme predaja podľa obchodnej značky a typu výrobku, (B) dostupné informácie o preferenciách rôznych skupín spotrebiteľov vrátane mladistvých, nefajčiarov a hlavných typov súčasných používateľov, (C) informácie o spôsobe predaja výrobkov a (D) prehľadné súhrny akýchkoľvek trhových prieskumov vykonaných v súvislosti s uvedenými skupinami vrátane ich prekladu do anglického jazyka“ (ustanovenie § 15a ods. 6 zákona o tabakových výrobkoch).

„Výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný zabezpečiť systém na zber informácií o všetkých nepriaznivých účinkoch týchto výrobkov na ľudské zdravie, ak je podozrenie, že existujú a predkladať ich ministerstvu každoročne za predchádzajúci kalendárny rok do 30. júna“ (ustanovenie § 15a ods. 7 zákona o tabakových výrobkoch). „Ak sa výrobca, dovozca alebo distribútor domnieva, že nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku, ktoré má v držbe a ktoré majú byť uvedené na trh alebo sú už uvedené na trh, nie sú bezpečné, nemajú požadovanú kvalitu ani nezodpovedajú požiadavkám tohto zákona o tabakových výrobkoch, bezodkladne prijme nápravné opatrenia, aby bol dotknutý výrobok uvedený do súladu s týmto zákonom alebo stiahnutý z trhu; bezodkladne sú povinní informovať Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky a poskytnúť jej podrobné informácie najmä o riziku pre ľudské zdravie a bezpečnosť a o všetkých prijatých nápravných opatreniach a o ich výsledkoch“ (ustanovenie § 15a ods. 8 zákona o tabakových výrobkoch).

„Zakazuje sa predaj nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku osobám mladším ako 18 rokov. Každý kto predáva nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov“ (ustanovenie § 15a ods. 9 zákona o tabakových výrobkoch). „Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú užívať nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku“ (ustanovenie § 15a ods. 10 zákona o tabakových výrobkoch). „Každý, kto predáva nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku, je povinný upozorniť verejnosť na zákaz podľa ustanovenia § 15a ods. 9 a 10 zákona o tabakových výrobkoch“ (ustanovenie § 15a ods. 11 zákona o tabakových výrobkoch).

Novinkou je aj prechodné ustanovenie § 21b zákona o tabakových výrobkoch.

„Oznámenia podľa ustanovenia § 15a ods. 1 zákona o tabakových výrobkoch vo vzťahu k výrobkom uvedeným na trh pred účinnosťou tohto zákona o tabakových výrobkoch sú výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku povinní zaslať Slovenskej obchodnej inšpekcii najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tohto zákona o tabakových výrobkoch“ (ustanovenie § 21b ods. 1 zákona o tabakových výrobkoch). „Spotrebiteľské balenie nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku vyrobené alebo uvedené na trh pred účinnosťou tohto zákona o tabakových výrobkoch možno uvádzať na trh do 31.decembra 2023“ (ustanovenie § 21b ods. 2 zákona o tabakových výrobkoch).

V rámci zákona o ochrane nefajčiarov dochádza novelou najmä k úprave ustanovenia § 6 zákona o ochrane nefajčiarov, upravujúceho predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku.

„Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku (A) v predajniach potravín okrem predajní, ktoré majú na ich predaj vyčlenený samostatný priestor alebo stojan, (B) v predajniach s tovarom určeným predovšetkým pre deti, (C) v predškolských zariadeniach, na detských ihriskách, v základných školách, v stredných školách, v školských zariadeniach, na vysokých školách a v študentských domovoch, (D) v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb vrátane stánkov, bufetov a iných predajných miest, ktoré sa nachádzajú v týchto zariadeniach“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o ochrane nefajčiarov).

„Predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku a elektronických cigariet na diaľku je možný len v prípade, ak predajca používa systém overovania veku, pomocou ktorého možno v čase predaja overiť, či kupujúci spĺňa požiadavku minimálneho veku 18 rokov, a poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii podrobné informácie o systéme overovania veku a jeho fungovaní“ (ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o ochrane nefajčiarov).

„Zakazuje sa predávať tabakové výrobky, výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky, elektronické cigarety a nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku osobám mladším ako 18 rokov“ (ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o ochrane nefajčiarov). „Každý, kto predáva tabakové výrobky, výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky, elektronické cigarety a nikotínové vrecúška bez obsahu tabaku je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov“ (ustanovenie § 6 ods. 4 zákona o ochrane nefajčiarov). „Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku z automatov“ (ustanovenie § 6 ods. 5 zákona o ochrane nefajčiarov).

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2023.

Publikované dňa 05.01.2023

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....