Služby

Novela zákona o vysielaní a retransmisii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2012

Slovenská republika bude novelou zákona o vysielaní a retransmisii garantovať podporu európskych audiovizuálnych diel určením ich podielu vo vysielaní, ktorou sa súčasne mieni prijať zákaz vysielania telenákupu na lieky, ktoré podliehajú povoleniu na uvedenie na trh a vysielania telenákupu na zdravotné výkony. Uvedené zmeny boli vykonané na základe potreby transponovania príslušnej európskej smernice. 

Dňa 18. októbra 2012 bola schválená novela zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ďalej len „novela“), ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2013. Účelom prijatia novely je plné implementovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania, do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Predmetná smernica už bola Slovenskou republikou implementovaná zákonom č. 498/2009 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“). Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 498/2009 Z. z. bolo prijaté kodifikované znenie uvedenej smernice ako smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ. Európska komisia po prijatí zákona č. 498/2009 Z. z. posudzovala implementáciu predmetnej smernice a vyjadrila sa, že smernica nebola dostatočne implementovaná. Týkalo sa to ustanovení ohľadne jurisdikcie, zákazu vysielania telenákupu na lieky, ktoré podliehajú povoleniu na uvedenie na trh a vysielania telenákupu na zdravotné výkony a podpory európskych diel v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie. Slovenská republika sa zaviazala, že do konca roka 2012 predloží do legislatívneho procesu novelu, ktorou bude predmetná smernica úplne implementovaná.

Nové znenie ustanovenia § 27a upravuje poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby   na požiadanie (ďalej len „poskytovateľ“) povinnosť vyhradiť európskym audiovizuálnym dielam (ďalej len „európske diela“) najmenej 20 % z celkového času programov ponúkaných v katalógu programov za kalendárny mesiac. Do celkového času na účel výpočtu uvedeného podielu sa nezapočítavajú spravodajstvo, športové podujatia a zábavné hry. Ak poskytovateľ nebude môcť vzhľadom na ekonomickú situáciu, dostupnosť európskych diel alebo zameranie audiovizuálnej mediálnej služby dodržať uvedenú kvótu európskych diel, bude oprávnený písomne požiadať Radu pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) o určenie menšieho podielu európskych diel. Rada následne po zvážení dôvodov žiadosti môže rozhodnúť o znížení podielu európskych diel. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že sa jedná o možnosť Rady znížiť podiel európskych diel, nie o jej povinnosť. Ak Rada určila nižší podiel a zmenia sa skutočnosti, ktoré boli dôvodom na zníženie podielu, Rada môže rozhodnúť o opätovnom zvýšení podielu.

Ustanovenie § 27a je impelementáciou článku 13 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES. Podľa uvedeného ustanovenia členské štáty Európskej únie zabezpečia, aby audiovizuálne mediálne služby na požiadanie podporovali vhodnými prostriedkami a pokiaľ je to možné, aj tvorbu európskych diel a prístup k nim, pričom podpora by sa okrem iného mohla týkať finančného príspevku na tvorbu európskych diel a nadobúdanie práv k týmto dielam, alebo sa premietnuť na podiele zastúpenia alebo zdôraznenia európskych diel v ponuke katalógov programov v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

Poskytovateľ 
bude po prijatí novely povinný viesť štatistiku o podiele európskych diel na celkovom čase všetkých programov ponúkaných v katalógu programov za kalendárny mesiac. Ak Rada požiada o uvedenú štatistiku alebo o zoznam údajov o európskych dielach, bude poskytovateľ povinný do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti poskytnúť Rade uvedenú štatistiku a zoznam údajov o európskych dielach, obsahujúci údaje o počte a časovom rozsahu európskych diel, ich identifikáciu a identifikáciu ich producentov, ako aj údaje o iných opatreniach podniknutých na podporu európskych diel.  Obdobnú povinnosť viesť štatistiku majú v súčasnosti aj vysielatelia v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona o vysielaní a retransmisii.

Ustanovenie § 27a sa nebude vzťahovať na audiovizuálne mediálne služby na požiadanie, pri ktorých je určenie podielu európskych diel vzhľadom na zameranie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie úplne vylúčené. Bude sa jednať napríklad o monotematickú službu takého zamerania, pri ktorom by nebolo odôvodnené a primerané požadovať splnenie uvedenej povinnosti.

Podľa súčasného znenia ustanovenia § 2 ods. 4 vysielateľ usadený v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii (ďalej len „Dohovor“), nie je považovaný za vysielateľa podľa zákona o vysielaní a retransmisii. V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ by však mal uvedený vysielateľ spadať pod jurisdikciu Slovenskej republiky. Pri rozpore medzi ustanoveniami uvedenej smernice a Dohovoru, majú prednosť ustanovenia smernice. Na základe uvedeného sa predmetné ustanovenie upravuje vypustením odkazu na Dohovor, čím sa rozšíri pôsobnosť zákona o vysielaní a retransmisii aj na uvedeného vysielateľa. Obdobným spôsobom riešila uvedený rozpor väčšina členských štátov Európskej únie, ktoré sú zároveň aj zmluvnou stranou Dohovoru.

Z dôvodu dôslednej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ sa novelou vkladá nový odsek 7 v ustanovení § 33, ktorý zakazuje vysielanie telenákupu na lieky a telenákupu na zdravotný výkon. Zákaz sa bude týkať telenákupu na lieky, ktoré podliehajú povoleniu na uvedenie na trh podľa ustanovenia § 46 zákona č. 362/2011 Z. z. o  liekoch a zdravotníckych pomôckach a telenákupu na zdravotný výkon podľa ustanovenia
§ 2 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Transpozícia vychádza z ustanovenia článku 21 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ. Transponovanie uvedeného článku malo byť vykonané novelou už v roku 2009. Dôvodom jeho netransponovania bol nesprávny preklad uvedeného článku z anglického znenia smernice.

Podľa novelizovaných znení ustanovení § 67 ods. 2 písmeno d) a § 67 ods. 10 písmeno d) bude Rada oprávnená uložiť vysielateľovi televíznej programovej služby a vysielateľovi prostredníctvom internetu pokutu nielen za nevedenie štatistiky o odvysielanom programe, ale aj za jej nedoručenie v stanovenej 15-dňovej lehote. Uvedené ustanovenia sa teda rozšíria na porušenie každej z povinností, ktoré ukladá ustanovenie § 16 ods. 3 písm. m). Podľa uvedených ustanovení bude Rada oprávnená uložiť pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby od 165 Eur do 6 638 Eur, vysielateľovi rozhlasovej programovej služby od 99 Eur do 1 659 Eur a vysielateľovi prostredníctvom internetu od 30 Eur do 1 200 Eur. Nové pokuty bude môcť Rada v zmysle doplnených písm. e), f) a g) v ustanovení § 67 za uložiť aj za nevedenie štatistiky o podiele európskych diel na celkovom čase všetkých programov ponúkaných v katalógu programov za kalendárny mesiac, za nevyhradenie európskym dielam najmenej 20 % z celkového času programov a za nezaslanie štatistiky a zoznamu údajov o európskych dielach rade do 15 dní do vyžiadania Radou. Rada bude môcť za uvedené porušenia uložiť pokutu vo výške od 100 Eur až do výšky 10 000 Eur.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....