Služby

Novela zákona o vysielaní a retransmisii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2015

Novela zavedie podporu vysielania slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní, uľahčí prístup osobám so sluchovým postihnutím a osobám so zrakovým postihnutím k televíznemu vysielaniu a rozšíri obmedzenia mediálnej komerčnej komunikácie o elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety.

Dňa 23. septembra 2015 bola schválená novela zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ďalej len „novela“). Novela nadobudne účinnosť dňom 1. januára 2016. Na ustanovenia s odlišnou účinnosťou Vás upozorníme v našom článku.

Právna úprava podpory vysielania slovenských hudobných diel bude novelou zavedená doplnenými ustanoveniami § 28a až 28d. Ustanovenia § 28b až § 28d nadobudnú účinnosť dňa 1. apríla 2016.

Ustanovenie § 28a zavedie definíciu slovenského hudobného diela. Podľa uvedeného ustanovenia slovenské hudobné dielo bude hudobné dielo, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku.

Podľa ustanovenia § 28b bude vysielateľ s licenciou povinný slovenským hudobným dielam vyhradiť najmenej 25 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe zákona najmenej 35 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne. Časom vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac sa rozumie celkový čas vyhradený vysielaniu hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby za kalendárny mesiac. Do uvedeného podielu sa budú započítavať iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6:00 hodiny do 24:00 hodiny, ktoré nebudú doplnkovým vysielaním a nebudú z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom. Z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam bude vysielateľ povinný vyhradiť najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel, teda slovenských hudobných diel, ktoré sú vysielané do 5 rokov od ich prvého uvedenia na verejnosti.

Vysielateľ rozhlasovej programovej služby bude podľa ustanovenia § 28c povinný poskytovať Rade pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „rada“) na požiadanie údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa ustanovenia § 28b, a to (1) údaje o časovom rozsahu odvysielaných hudobných diel, (2) údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných slovenských hudobných diel a (3) zoznam odvysielaných slovenských hudobných diel s uvedením dátumu a času ich odvysielania v rámci programovej služby, dátumu ich prvého uvedenia na verejnosti, informáciu, že ide o hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku alebo pri hudobných dielach bez textu a hudobných dielach, ktorých text nie je v slovenskom jazyku identifikáciu autora hudby, autora textu alebo výkonného umelca, na základe ktorého sa hudobné dielo považuje za slovenské hudobné dielo. Uvedené údaje bude vysielateľ povinný poskytnúť rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti rady o poskytnutie údajov.

Ustanovenie § 28d upravuje výnimky z vysielania slovenských hudobných diel. Podľa uvedeného ustanovenia sa povinnosti týkajúce sa vysielania slovenských hudobných diel nebudú vzťahovať na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ak rada rozhodla, že určenie podielu slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplne vylúčené. Povinnosť vysielania nových slovenských hudobných diela a povinnosť uvádzať dátum prvého uvedenia slovenských hudobných diel na verejnosti sa nebudú vzťahovať na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ak rada rozhodla, že určenie podielu nových slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplne vylúčené.

Rada bude povinná viesť štatistiku aj o podiele vysielania slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní a uvádzať uvedené štatistické údaje aj vo výročnej správe. Uvedenú povinnosť bude mať rada podľa novelizovaných ustanovení § 5 ods. 1 písmeno l), § 6a ods. 1 písmeno i) a § 6a ods. 3. Uvedené ustanovenia nadobudnú účinnosť dňom 1. apríla 2016.

Podľa doplneného písm. o) v ustanovení § 5 ods. 1 bude mať rada oprávnenie rozhodovať o tom, že povinnosť vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa ustanovenia § 28b ods. 1 alebo povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa ustanovenia § 28b ods. 4 sa vo vzťahu k danej programovej službe na vysielateľa nebude vzťahovať, ak to vzhľadom na jej zameranie bude úplne vylúčené.

Vysielateľ bude podľa doplneného písmena o) v ustanovení § 16 ods. 3 povinný viesť štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel. Štatistiku o programovej službe za kalendárny mesiac bude vysielateľ povinný doručiť rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, okrem vysielateľa s licenciou udelenou podľa zákona o vysielaní a retransmisii na iné ako terestriálne vysielanie, ktorý bude povinný doručiť štatistiku do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti rady o túto štatistiku. Uvedené sa nebude vzťahovať na vysielateľa rozhlasovej programovej služby podľa ustanovenia § 28d. Predmetné ustanovenie nadobudne účinnosť dňom 1. apríla 2016.

Novela okrem uvedených zmien zavedie aj zmeny týkajúce sa zľahčenia prístupu k vysielaniu zrakovo alebo sluchovo postihnutým. Podľa doplneného ustanovenia § 16 ods. 3 písm. j) bude vysielateľ povinný v prípade vysielania v naliehavom verejnom záujme zabezpečiť jeho odvysielanie aj s úpravou titulkovaním alebo s tlmočením do posunkovej reči nepočujúcich. Prevádzkovatelia retransmisie budú podľa doplneného písm. i) v ustanovení § 17 ods. 1 povinní poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu k programovej službe v rozsahu súhlasu podľa ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c).

Multimodálny prístup definuje ustanovenie § 4 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu (zákon o digitálnom vysielaní) ako doplnkovú obsahovú službu vysielanú súbežne s príslušnou televíznou programovou službou umožňujúcou prístup nepočujúcich alebo nevidiacich k reláciám vysielania alebo iným zložkám programovej služby, najmä prostredníctvom otvorených alebo skrytých titulkov, tlmočenia do posunkovej reči. Poskytovanie multimodáleho prístupu sa podľa doplneného odseku 8 v ustanovení § 17 nebude vzťahovať na jeho poskytovanie koncovému užívateľovi, ak to z technických dôvodov nebude umožňovať technické zariadenie, ktoré prevádzkovateľ retransmisie poskytuje tomuto koncovému užívateľovi na príjem programovej služby. Na základe písomnej žiadosti koncového užívateľa bude prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť mu technické zariadenie na príjem programovej služby, ktoré bude umožňovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Takéto technické zariadenie bude prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť koncovému užívateľovi za rovnakých podmienok, za akých mu poskytol pôvodné technické zariadenie.

Definíciu titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím bude upravovať nové ustanovenie § 18aa. Uvedené ustanovenie definuje titulky pre osoby so sluchovým postihnutím ako obrazovo zachytený text v slovenskom jazyku, ktorý (1) je synchronizovaný so zvukovou stopou audiovizuálneho diela alebo programu, (2) zachytáva hovorený prejav v audiovizuálnom diele alebo v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a (3) je v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktorý ustanoví požiadavky, ktoré musia spĺňať titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sprevádzajúce audiovizuálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

Ďalšou zmenou je zavedenie obmedzení týkajúcich sa elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety. Podľa nového znenia ustanovenia § 31a ods. 8, § 39 ods. 7 a § 39a ods. 7 sa zákaz reklamy a sponzoringu rozšíri aj na elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety. Predmetný zákaz už v súčasnosti platí pre cigarety a iné tabakové výrobky. Uvedené ustanovenia nadobudnú účinnosť dňom 20. mája 2016.

V súvislosti s novými povinnosťami budú do ustanovenia § 67 ods. 1 a ods. 2 doplnené nové dôvody na udelenie pokuty radou. Za porušenie povinnosti poskytovania multimodálneho prístupu podľa ustanovenia § 17 ods. 1 písm. i) a ods. 8 bude môcť rada uložiť prevádzkovateľovi retransmisie pokutu vo výške od 99 Eur do 33.193 Eur. Uvedené ustanovenie nadobudne účinnosť od 1. januára 2016.

Rada tiež bude môcť uložiť pokutu vysielateľovi za (1) porušenie povinnosti viesť štatistiku podľa ustanovenia § 16 ods. 3 písm. o), (2) nezaslanie údajov o odvysielaní slovenských hudobných diel podľa ustanovenia § 28c a (3) za nesplnenie povinnosti zaradiť do vysielania ustanovený podiel slovenských hudobných diel podľa ustanovenia § 28b. Za uvedené porušenie bude môcť rada uložiť pokutu vysielateľovi televíznej programovej služby okrem vysielateľa prostredníctvom internetu vo výške od 165 Eur do 6.638 Eur a vysielateľovi rozhlasovej programovej služby vo výške od 99 Eur do 1.659 Eur. Predmetné ustanovenia nadobudnú účinnosť dňa 1. apríla 2016.

Prechodné ustanovenia sú upravené v ust. § 76dg až 76di. Uvedené ustanovenie zakotvuje aké programy bude možné odo dňa 1. januára 2016 do dňa 31. decembra 2021 započítať do podielu programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím. Pôjde o programy sprevádzané titulkami, ktoré nie sú titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa ustanovenia § 18aa, ale spĺňajú podmienky uvedené v ustanovení §18aa ods. 1 písm. a) a b) a zároveň približujú ostatné zvuky obsiahnuté v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu, ak bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky pred dňom 1. január 2016. Súčasne upravuje, že v období odo dňa 1. januára 2016 do dňa 31. decembra 2021 budú môcť programy sprevádzané titulkami uvedenými v predchádzajúcej vete tvoriť najviac 25% z celkového podielu programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím.

Ustanovenie § 76dh upravuje prechodné ustanovenia k úpravám účinným odo dňa 1. apríla 2016. Uvedené ustanovenie upravuje, že v období odo dňa 1. apríla 2016 do dňa 31. decembra 2016 bude vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť slovenským hudobným dielam najmenej 20 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe zákona najmenej 30 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne. Nebude sa to však vzťahovať na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ak rada rozhodla, že určenie podielu slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplné vylúčené.

Podľa ustanovenia §76di sa § 31a ods. 8, § 39 ods. 7 a § 39a ods. 7 v znení účinnom odo dňa 20. mája 2016 nebudú vzťahovať na programy vyrobené pred dňom 20. mája 2016.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....