Verejná správa

Novela zákona o zásluhách M. R. Štefánika a novela zákona o fonde na podporu umenia

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2022

V tomto príspevku si priblížime hneď dve novely z dielne Národnej rady Slovenskej republiky. Prvá sa týka jednej z najvýznamnejších osobností v histórii Slovenskej republiky, a síce Milana Rastislava Štefánika. Druhá novela zas stručne pozmenila legislatívu v oblasti Fondu na podporu umenia.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 02. februára 2022 zákon (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zásluhách“). Rovnako dňa 02. februára 2022bol prijatý aj zákon (ďalej „druhá novela“) ktorým sa dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Fonde“) Na úvod sa budeme v rámci tohto príspevku zaoberať novelou, ktorá priniesla zmeny do zákona o zásluhách.

Generál Milan Rastislav Štefánik je jednou z najvýznamnejších osobností v novodobých dejinách Slovenska. Bol slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik. V historickom vedomí slovenského národa patrí osobnosť gen. Milana Rastislava Štefánika na popredné miesto medzi osobnosťami bývalej Československej republiky so zásluhami o kultúrny, spoločenský a politický rozvoj Slovákov, najmä pre jeho konštitutívne, diplomatické, štátnopolitické a vojenské aktivity. Štefánikove aktivity zohrali vedúcu úlohu pri formovaní slovenského národa v rámci zväzku s národom českým, z ktorého na konci prvej svetovej vojny rozpadom Rakúsko-Uhorskej monarchie mohla vzniknúť 28. októbra 1918 Československá republika. Jeho tragická smrť inšpirovala Dušana Jurkoviča, v tom čase už významného architekta, k zámeru postaviť na vrchu Bradlo mohylu na pamiatku osobnosti gen. Milana Rastislava Štefánika. Mohyla s jej prostredím, svojím situovaním v obraze krajiny, nachádzajúcom sa na rozhraní troch katastrálnych území, svojím kompozičným, hmotovým, priestorovým a materiálovým vnímaním predstavuje vrcholné dielo autora. Dielo svojimi urbanistickými, architektonickými a umeleckohistorickými hodnotami predstavuje vrcholný štandard európskej monumentálnej architektonickej tvorby. V kontexte stredoeurópskej memoriálnej tvorby začiatku 20. storočia nadobudla mohyla na Bradle zvláštne postavenie. Vysoko prevyšuje bežnú štandardnú tvorbu. Urbanistické, architektonické, výtvarné hodnoty a súvislosť v osobe gen. Milana Rastislava Štefánika predstavujú nebývalú symbiózu hodnôt, na Slovensku ojedinelú. Pamätník bol koncipovaný ako nadčasové posolstvo národu, ako pútnické miesto k národnému hrdinovi. Je pamätným a pietnym miestom, na ktoré prichádzajú tisíce ľudí uctiť si pamiatku, vzdať úctu a vďaku za vykonanú prácu tejto významnej osobnosti našich i európskych dejín. S prihliadnutím na historické okolnosti má Slovenská republika eminentný záujem na tom, aby stav a prezentácia tejto memoriálnej monumentálnej architektúry naďalej pripomínal odkaz gen. Milana Rastislava Štefánika.

Základným cieľom novely je vytvoriť mechanizmus trvalého spolufinancovania základnej ochrany (udržateľnosti) a rozvoja areálu mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle (ďalej len „areál“), ktorý pre účely zákona o zásluhách tvoria: (A) národná kultúrna pamiatka Pamätník, (B) národná kultúrna pamiatka Strážnica, (C) prístupová cestná komunikácia, (D) pozemné spevnené plochy, (E) trávnaté plochy a (F) lesné pozemky. Zámerom novely je trvalo udržať a rozvíjať areál tak, aby bol plne využitý jeho potenciál ako miesta pamäti národa, miesta rozvíjania potrebného vlastenectva, uvedomenia si samých seba, miesta predstavujúceho hodnoty štátnosti. Vytvorenie mechanizmu na zabezpečenie jeho trvalej udržateľnosti je v národno-štátnom záujme Slovenskej republiky.

Zavedený finančný mechanizmus predstavuje účelovú dotáciu územným samosprávam, na katastrálnom území, ktorých sa areál nachádza: mesto Brezová pod Bradlom, obec Priepasné a obec Košariská (ďalej len „obec“). Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytne účelovú dotáciu zo svojej rozpočtovej kapitoly v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok. Navrhuje sa výška finančného príspevku Slovenskej republiky najviac vo výške finančných príspevkov jednotlivých obcí schválených na tento účel v ich rozpočte na príslušný rozpočtový rok. V súčasnosti by mohli samosprávy požiadať len o dotáciu z dotačného programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Obnovme si svoj dom, ktorý sa zameriava na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu. Na dotáciu však nie je právny nárok. Štefánikova mohyla spolu s areálom nemá status vojnového hrobu a preto nie je možné na jeho podporu využiť dotačný mechanizmus Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Rovnako nie je reálne možné využiť ani dotačný mechanizmus Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Nakoľko je novela predkladaná za účelom zabezpečenia permanentných finančných zdrojov určených na údržbu areálu mohyly na Bradle, je potrebné vymedziť jeho územie v prílohe zákona o zásluhách.

Ďalšími dôvodmi prijatia novely sú: (A) podpora ochrany pamiatkového fondu, (B) rozvíjanie občianskej spoločnosti, myšlienok demokracie a boja proti extrémizmu, (C) podpora rozvoja domáceho kultúrneho turizmu, (D) znižovanie administratívnej záťaže pre žiadateľa o poskytnutie dotácie.

Konkrétne zmeny, ktoré novela do zákona o zásluhách prináša je najmä doplnenie nového ustanovenia § 3a zákona o zásluhách.

„Areál mohyly na účely zákona o zásluhách tvoria národná kultúrna pamiatka Pamätník, národná kultúrna pamiatka Strážnica, národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa, stavba Infobod na Bradle, príslušenstvo týchto stavieb, prístupová cestná komunikácia, pozemné spevnené plochy, trávnaté plochy a lesné pozemky“ (ustanovenie § 3a ods. 1 zákona o zásluhách).

„Areál mohyly zahŕňa územie vymedzené parcelami, ktorých zoznam je uvedený v prílohe“ (ustanovenie § 3a ods. 2 zákona o zásluhách).

„Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytne mestu Brezová pod Bradlom, obci Košariská a obci Priepasné (ďalej len „obec“) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok účelovú dotáciu na úhradu nákladov na údržbu a rozvoj areálu mohyly najviac vo výške súčtu finančného príspevku obce schváleného na tento účel v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok a finančného príspevku Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytnutého obci na tento účel v predchádzajúcom rozpočtovom roku“ (ustanovenie § 3a ods. 3 zákona o zásluhách).

Novelou sa do zákona o zásluhách tiež dopĺňa príloha („Zoznam parciel registra „C“ katastra nehnuteľností vymedzujúcich územie areálu mohyly“). Pre prehľad o plnom znení uvedenej prílohy odkazujeme na text novely, zverejnený na webovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky.

Objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu sú deklarované ako významné doklady historického, kultúrneho, historického a umelecko-historického vývoja a ich ochrana, ako aj ich prostredia je verejným záujmom. Základná ochrana národnej kultúrnej pamiatky podľa ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane“) predstavuje súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu národnej kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia národnej kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu, pričom pamiatkovú hodnotu tvorí súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo územnej ochrany. V prípade mohyly na Bradle je nevyhnutné zdôrazniť jednu z jej základných pamiatkových hodnôt, ktorou je dominantnosť a solitérnosť v krajine. Dominancia národnej kultúrnej pamiatky Pamätník ideovo a umelecko-historicky najvýznamnejšieho objektu voči okolitému prostrediu je jednou z jej najdôležitejších pamiatkových historických a urbanistických hodnôt. Z dôvodu zvýšenej ochrany mohyly vyhlásil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodnutím dňa 21. júna 2018, č.: PUSR-2018/7279-12/2542/GUL ochranné pásmo, resp. zmenu ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky, pričom ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky definuje ustanovenie 18 ods. 1 zákona o ochrane ako územie vymedzené na ochranu a usmernený rozvoj prostredia alebo okolia nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny.

Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. apríla 2022.

V druhej časti tohto príspevku sa budeme zaoberať druhou novelou, ktorou došlo k doplneniu zákona o Fonde.

Druhá novela je veľmi stručná pričom obsahujem len doplnenie jedinej vety do ustanovenia § 18 ods. 7 zákona o Fonde. Plné znenie ustanovenia § 18 ods. 7 zákona o Fonde je tak nasledovné:

„Fond môže ako podmienku poskytnutia dotácie určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že má na financovanie projektu, na ktorý sa finančné prostriedky požadujú, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov. Výšku spolufinancovania určí fond v rámci zásad a priorít podpornej činnosti fondu na konkrétne obdobie schválených radou. Zabezpečenie spolufinancovania z vlastných alebo iných zdrojov podľa prvej vety sa nevzťahuje na verejné vysoké školy“ (ustanovenie § 18 ods. 7 zákona o Fonde). Druhou novelou bola do ustanovenia § 18 ods. 7 zákona o Fonde doplnená posledná na hrubo zvýraznená veta.

Účinnosť druhej novely

Aj druhá novela nadobúda účinnosť dňa 01. apríla 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....