Verejná správa

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2021

Legislatívne novinky sa dotkli aj oblasti sprístupňovania zdravotnej dokumentácie. Národná rada Slovenskej republiky sa tak snaží zabezpečiť ošetrenie prípadov, kedy pacient nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav schopný splnomocniť na sprístupňovanie údajov zo svojej písomnej zdravotnej dokumentácie ním vybranú osobu ani zvolenej osobe udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky.Dňa 06. mája 2021 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 213/2021 (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) a ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch ZS“).

Cieľ novely

Základným cieľom novely je umožniť sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie žijúceho pacienta s úplnou spôsobilosťou na právne úkony jeho najbližšej rodine, ak pacient nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav (napr. kóma) schopný splnomocniť na sprístupňovanie údajov zo svojej písomnej zdravotnej dokumentácie ním vybranú osobu ani zvolenej osobe udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky. Pacient môže na základe slobodnej vôle písomne splnomocniť inú osobu na sprístupňovanie údajov z jeho zdravotnej dokumentácie vedenej v písomnej forme a udeliť inej osobe súhlas na prístup k údajom z jeho elektronickej zdravotnej knižky, a to aj preventívne. V určitých prípadoch však takéto plnomocenstvo alebo súhlas vzhľadom na konkrétne nepriaznivé okolnosti neexistujú (napr. ak ide o náhlu hospitalizáciu alebo náhle zhoršenie zdravotného stavu), aj keď pacient nechce údaje o svojom zdravotnom stave pred najbližšími rodinnými príslušníkmi tajiť. Takéto prípady doterajšia právna úprava neriešila. Novela v súlade s princípmi právneho štátu a s právami na nedotknuteľnosť súkromia, ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života a ochranu osobných údajov rešpektuje slobodnú vôľu pacientov s úplnou spôsobilosťou na právne úkony, pričom platia nevyhnutné výnimky na účel ochrany života a zdravia obyvateľov. Z vyššie opísaných dôvodov sa novelou zavádza nový právny inštitút zákazu poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie dotknutej osoby, resp. z jej elektronickej zdravotnej knižky. Obdobne ako pri možnosti písomného plnomocenstva, resp. elektronického súhlasu na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie, resp. elektronickej zdravotnej knižky pre inú osobu, aj pri inštitúte zákazu ide najmä o rešpektovanie slobodnej vôle osoby pri rozhodovaní o tom, kto môže, resp. kto nemôže mať prístup k informáciám o zdravotnom stave dotknutej osoby. Rovnako ako písomné plnomocenstvo, resp. elektronický súhlas, aj zákaz (či už v písomnej alebo elektronickej forme), možno kedykoľvek odvolať.

Ustanovenie § 18 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o zdravotnej starostlivosti prináša je zakotvenie nového ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti.

„Osoba, o ktorej sa vedie zdravotná dokumentácia, je oprávnená zakázať poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo svojej zdravotnej dokumentácie osobe podľa ustanovenia § 25 ods. 1 písm. b) a d) zákona o zdravotnej starostlivosti. Zákaz musí byť vyhotovený v písomnej forme s osvedčeným podpisom osoby, ktorá zakazuje poskytovať a sprístupňovať údaje zo svojej zdravotnej dokumentácie. Osoba, ktorá zakázala poskytovať a sprístupňovať údaje zo svojej zdravotnej dokumentácie, môže tento zákaz kedykoľvek odvolať, a to v písomnej forme s jej osvedčeným podpisom. Zákaz a jeho odvolanie podľa ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, ktorú ako celok vedie všeobecný lekár (ustanovenie § 19 ods. 3 prvá veta zákona o zdravotnej starostlivosti). Ustanovením § 18 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti nie je dotknutý zákaz a jeho odvolanie podľa ustanovenia § 25 ods. 8 zákona o zdravotnej starostlivosti“ (ustanovenie § 18 ods. 4zákona o zdravotnej starostlivosti).

V citovanom ustanovení § 18 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti sa zavádza inštitút zákazu poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie a jeho odvolanie. Hlavným účelom tejto úpravy je vyjsť v ústrety pacientom, ktorí si z rôznych dôvodov neželajú, aby informácie o ich zdravotnom stave boli poskytované alebo sprístupňované určitým osobám. Každá osoba má slobodné právo rozhodovať o tom, kto môže a kto naopak nemôže mať prístup k informáciám o jej zdravotnom stave. Zavedením inštitútu zákazu poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie sa má predísť najmä tomu, aby mali prístup k údajom o zdravotnom stave dotknutej osoby jej rodinní príslušníci, resp. osoby oprávnené na poskytnutie alebo prístup k údajom o zdravotnom stave dotknutej osoby priamo zo zákona, u ktorých si však dotknutá osoba nepraje, aby boli informovaní. Vydaním zákazu poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie pre určitú osobu sa dotknutá osoba chráni do budúcna, aby v situáciách, v ktorých nebude schopná o svojom zdravotnom stave samostatne rozhodovať, nemohli o tom rozhodovať „neželané“ osoby. Hlavným účelom inštitútu zákazu je teda chrániť práva a záujmy dotknutej osoby, pokiaľ ide o jej život a zdravie.

Ďalšou dôležitou zmenou, ktorú novela priniesla je doplnenie ustanovenia § 25 ods. 1 písm. d) zákona o zdravotnej starostlivosti.

„Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu a spôsobom ustanovenom osobitným predpisom. Údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa ustanovenia § 20 ods. 2 a 3 zákona o zdravotnej starostlivosti sa sprístupňujú bezodkladne formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby za podmienok uvedených v ustanovení § 25 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi u osoby, ktorá nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná splnomocniť osobu podľa ustanovenia § 25 ods. 1 písm. c)zákona o zdravotnej starostlivosti a nemá zákonného zástupcu, a to v nevyhnutnom rozsahu súvisiacom s jej aktuálnym zdravotným stavom; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žije v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi“ (ustanovenie § 25 ods. 1 písm. d) zákona o zdravotnej starostlivosti).

Po novom tak dochádza k možnosti sprístupnenia údajov z písomnej zdravotnej dokumentácie žijúceho pacienta jeho najbližšej rodine (resp. ak nie je, tak spolužijúcim osobám v spoločnej domácnosti alebo blízkym osobám, prípadne ich zákonným zástupcom), ak pacient nemá zákonného zástupcu a nie je vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav schopný splnomocniť na sprístupňovanie údajov z jeho zdravotnej dokumentácie ním vybranú osobu na základe jeho vlastného rozhodnutia (ustanovenie § 25 ods. 1 písm. d) zákona o zdravotnej starostlivosti). V takomto prípade sa za splnenia ustanovených podmienok majú oprávneným osobám sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta v nevyhnutnom rozsahu bezprostredne súvisiacom s jeho aktuálnym zdravotným stavom. Pacient môže v prípade jeho záujmu podľa platnej právnej úpravy (ustanovenie § 25 ods. 1 písm. c) zákona o zdravotnej starostlivosti) vyhotoviť písomné plnomocenstvo na sprístupňovanie údajov z jeho písomnej zdravotnej dokumentácie, a to aj preventívne.

Poslednou zásadnejšou zmenou v zákone o zdravotnej starostlivosti je doplnenie ustanovenia § 25 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti.

„Osoba, ktorá žiada o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie podľa ustanovenia § 25 ods. 1 písm. d) zákona o zdravotnej starostlivosti, je povinná preukázať, že nemá zakázané sprístupňovanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie podľa ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti, a to písomným potvrdením od všeobecného lekára (ustanovenie § 19 ods. 3 prvá veta zákona o zdravotnej starostlivosti) osoby, ktorá nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná splnomocniť osobu podľa ustanovenia § 25 ods. 1 písm. c) zákona o zdravotnej starostlivosti a nemá zákonného zástupcu, nie starším ako sedem dní; všeobecný lekár je povinný na žiadosť tejto osoby vydať jej písomné potvrdenie, ktoré vlastnoručne podpíše a k podpisu pripojí odtlačok pečiatky. V písomnom potvrdení všeobecný lekár uvedie údaje o osobe, ktorá o jeho vydanie žiada, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, miesto a dátum vystavenia písomného potvrdenia a informáciu o tom, že zdravotná dokumentácia osoby, ktorá nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná splnomocniť osobu podľa ustanovenia 25 ods. 1 písm. c) zákona o zdravotnej starostlivosti a nemá zákonného zástupcu, neobsahuje zákaz podľa ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k osobe, ktorá o vydanie písomného potvrdenia žiada. V prípade sprístupnenia údajov zo zdravotnej dokumentácie podľa ustanovenia § 25 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný informovať o tom osobu, z ktorej zdravotnej dokumentácie boli údaje sprístupnené, a to hneď, ako to bude možné“ (ustanovenie § 25 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti).

Zákon o poskytovateľoch ZS

Zmeny a doplnenia zákona o poskytovateľoch ZS predstavujú legislatívno-technické úpravy, súvisiace s novelizáciou zákona o zdravotnej starostlivosti.

Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. augusta 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....