Iné

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2022

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti sa venuje predovšetkým oblasti dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti a snahe o zabezpečenie ich dostupnosti, kvality a efektívnosti.

Dňa 29. júna 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 267/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ZS“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona o ZS sa novelou mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozsahu ZS“), (B) zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotníckej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch ZS“), (C) zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) a (D) zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“).

Cieľ novely

Cieľom novely je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené. Po dôkladnom posúdení doterajšej právnej úpravy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako predkladateľ zákona o ZS prehodnotilo svoj zámer vypracovať pre oblasť dlhodobej zdravotnej starostlivosti samostatný návrh zákona o dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti a z dôvodu udržania komplexnosti právneho predpisu upravujúceho zdravotnú starostlivosť považuje za dostačujúcu novelizáciu už existujúceho zákona o ZS a ostatných súvisiacich a vykonávacích predpisov.

V nasledujúcom texte prinášame len prehľad najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely.

Novela na úvod prináša nové znenie ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o ZS.

„Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú z jej základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť, ktorej bezprostredné neliečenie by mohlo viesť k ohrozeniu jej života alebo zdravia, alebo spôsobuje náhle zmeny správania a konania, pod vplyvom ktorých osoba bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj taká zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje pri pôrode a pri vyšetrení, diagnostike a liečbe rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, ak existuje dôvodné podozrenie, že osoba môže byť zdrojom takejto rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, ak si zdravotný stav tejto osoby vyžaduje poskytovanie neodkladnej starostlivosti počas prepravy do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami, neodkladná preprava darcu ľudského orgánu alebo príjemcu ľudského orgánu, ak si ich zdravotný stav vyžaduje poskytovanie neodkladnej starostlivosti počas prepravy, neodkladná preprava zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu, ak by odklad ich prepravy mohol ohroziť život alebo zdravie príjemcu ľudského orgánu alebo by mohol viesť k nezvratnému poškodeniu ľudského orgánu určeného na transplantáciu, a neodkladná preprava ľudského orgánu určeného na transplantáciu, ak by odklad prepravy tohto ľudského orgánu mohol ohroziť život alebo zdravie príjemcu ľudského orgánu alebo by mohol viesť k nezvratnému poškodeniu tohto ľudského orgánu. Neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby“ (ustanovenie § 2 ods. 3 zákona o ZS).

Novinkou, je tiež doplnenie nových ustanovení § 2 ods. 36 až 39 zákona o ZS.

„Podporný tím je pomocný orgán ošetrujúceho lekára zriaďovaný v zariadení ústavnej starostlivosti, ktorý môže zabezpečovať osobe sociálnu pomoc za účelom zmierňovania sociálnych dôsledkov zdravotnej situácie tejto osoby v súvislosti s jej hospitalizáciou alebo jej prepustením z ústavnej starostlivosti podľa potreby osoby určenej ošetrujúcim lekárom a duchovnú službu za účelom uspokojovania duchovných potrieb tejto osoby“ (ustanovenie § 2 ods. 36 zákona o ZS).

„Dlhodobá zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe s obmedzenou funkčnosťou, ktorej bola určená choroba, pre ktorú jej bola poskytnutá akútna zdravotná starostlivosť alebo neodkladná starostlivosť alebo pre ktorú možno očakávať, že si bude vyžadovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti; dlhodobá zdravotná starostlivosť sa poskytuje s cieľom zlepšenia kvality života, predĺženia života, podporovania samostatnosti osoby v oblasti sebestačnosti a umožnenia osobe zotrvať podľa možností čo najdlhšie v jej domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí. Akútna zdravotná starostlivosť podľa prvej vety je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pre chorobu, ktorá spôsobila náhlu zmenu jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií. Za osobu s obmedzenou funkčnosťou podľa prvej vety sa považuje osoba, ktorá z dôvodu choroby alebo viacerých chorôb zvyšujúcich riziko zhoršovania jej zdravotného stavu alebo z dôvodu poškodenia jej telesných, zmyslových alebo duševných schopností, nie je sebestačná v aktivitách denného života a môže byť u nej indikovaná potreba ošetrovateľskej starostlivosti. Súčasťou dlhodobej zdravotnej starostlivosti je aj následná zdravotná starostlivosť“ (ustanovenie § 2 ods. 37 zákona o ZS).

„Následná zdravotná starostlivosť je taká dlhodobá zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje osobe spravidla po poskytnutí akútnej zdravotnej starostlivosti alebo neodkladnej starostlivosti, s cieľom maximálneho možného obnovenia kognitívnych, telesných, zmyslových a duševných funkcií osoby odstránením vzniknutých funkčných porúch alebo náhradou niektorej funkcie jej organizmu alebo zmiernením prejavov a dôsledkov jej choroby. Za následnú zdravotnú starostlivosť sa nepovažuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa ustanovenia § 2 ods. 8 zákona o ZS“ (ustanovenie § 2 ods. 38 zákona o ZS).

„Paliatívna zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe s nevyliečiteľnou a progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k jej smrti, s cieľom zmierniť utrpenie a zachovať kvalitu života tejto osoby“ (ustanovenie § 2 ods. 39 zákona o ZS).

Poučenie

Novela sa ďalej venuje aj poučeniu osoby, ktorej sa určila potreba poskytovania paliatívnej zdravotnej starostlivosti, a to doplnením nového ustanovenia § 6ba zákona o ZS.

„Ak ošetrujúci lekár zistí u osoby nevyliečiteľnú a progredujúcu chorobu, ktorá spravidla vedie k jej smrti, a rozhodne o potrebe poskytovania paliatívnej zdravotnej starostlivosti, je povinný poskytnúť osobe poučenie podľa ustanovenia § 6 zákona o ZS, ktoré musí obsahovať aj (A) informáciu o (1) vyčerpaní možností dostupnej liečby, ktorá by odvrátila progresiu ochorenia, (2) možnosti poskytovania paliatívnej zdravotnej starostlivosti, (3) možnosti sociálnej pomoci alebo duchovnej služby podporným tímom pri poskytovaní ústavnej starostlivosti, (B) identifikačné údaje poskytovateľa, ktorý môže tejto osobe poskytovať špecializovanú paliatívnu zdravotnú starostlivosť, v rozsahu názov poskytovateľa, adresa poskytovateľa, meno a priezvisko lekára so špecializáciou v špecializovanom odbore paliatívna medicína. Ak nie je možné zabezpečiť poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa predchádzajúcej vety v lehote, ktorá je lekársky opodstatnená, zohľadňujúc súčasný zdravotný stav a pravdepodobný vývoj ochorenia osoby, ošetrujúci lekár informuje osobu o možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti iným lekárom so špecializáciou v inom špecializačnom odbore v závislosti od choroby osoby“ (ustanovenie § 6ba zákona o ZS).

Následná zdravotná starostlivosť. Dlhodobá ošetrovateľská starostlivosť a paliatívna zdravotná starostlivosť

Významnou zmenou zákona o ZS je aj doplnenie nových ustanovení § 10c až 10e zákona o ZS, upravujúcich následnú zdravotnú starostlivosť, dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť a paliatívnu zdravotnú starostlivosť.

„Následná zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako (A) ústavná starostlivosť najviac tri mesiace odo dňa prijatia osoby do ústavnej starostlivosti, (B) domáca ošetrovateľská starostlivosť najviac tri mesiace od prvého dňa poskytnutia tejto starostlivosti, (C) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci najviac tri mesiace od prvého dňa poskytnutia tejto starostlivosti“ (ustanovenie § 10c ods. 1 zákona o ZS). „Následná ošetrovateľská starostlivosť podľa ustanovenia § 10c ods. 1 zákona o ZS sa poskytuje podľa miery potreby zdravotnej starostlivosti podľa prílohy č. 2“ (ustanovenie § 10c ods. 2 zákona o ZS).

„Dlhodobá ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje ako (A) ústavná starostlivosť najviac tri mesiace odo dňa prijatia osoby do ústavnej starostlivosti, alebo ak sa poskytuje osobe v permanentnom vegetatívnom stave alebo osobe v terminálnom štádiu choroby, najviac šesť mesiacov odo dňa prijatia osoby do ústavnej starostlivosti; osobe v permanentnom vegetatívnom stave s potrebou umelej pľúcnej ventilácie sa ústavná starostlivosť poskytuje po dobu indikácie tejto starostlivosti, (B) domáca ošetrovateľská starostlivosť po dobu indikácie tejto starostlivosti, (C) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci po dobu indikácie tejto starostlivosti“ (ustanovenie § 10d ods. 1 zákona o ZS). „Dlhodobá ošetrovateľská starostlivosť podľa ustanovenia § 10c ods. 1 zákona o ZS sa poskytuje podľa miery potreby zdravotnej starostlivosti podľa prílohy č. 2“ (ustanovenie § 10d ods. 2 zákona o ZS). „Doba poskytovania dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti podľa ustanovenia § 10d ods. 1 písm. a) zákona o ZS sa môže predĺžiť, ak s tým súhlasí zdravotná poisťovňa osoby, ktorej sa táto starostlivosť poskytuje, a to aj opakovane; o súhlas žiada poskytovateľ zdravotnú poisťovňu podľa rozhodnutia konzília“ (ustanovenie § 10d ods. 3 zákona o ZS).

„Paliatívna zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako (A) základná paliatívna zdravotná starostlivosť, (B) špecializovaná paliatívna zdravotná starostlivosť“ (ustanovenie § 10e ods. 1 zákona o ZS). „Základnú paliatívnu zdravotnú starostlivosť poskytuje lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore, ako je paliatívna medicína formou (A) ambulantnej starostlivosti,

(B) ústavnej starostlivosti v nemocnici na inom oddelení ako podľa ustanovenia § 10d ods. 3 písm. b) zákona o ZS“ (ustanovenie § 10d ods. 2zákona o ZS). „Špecializovanú paliatívnu zdravotnú starostlivosť poskytuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína formou (A) ambulantnej starostlivosti (1) v ambulancii paliatívnej medicíny, (2) mobilným hospicom, (B) ústavnej starostlivosti v nemocnici na oddelení paliatívnej medicíny najviac jeden mesiac odo dňa prijatia osoby do ústavnej starostlivosti, (C) ústavnej starostlivosti v hospici najviac šesť mesiacov odo dňa prijatia osoby do ústavnej starostlivosti“ (ustanovenie § 10d ods. 3 zákona o ZS). „Doba poskytovania paliatívnej zdravotnej starostlivosti podľa ustanovenia § 10d ods. 3 písm. b) a c)zákona o ZS sa môže predĺžiť, ak s tým súhlasí zdravotná poisťovňa osoby, ktorej sa táto starostlivosť poskytuje, a to aj opakovane; o súhlas žiada poskytovateľ zdravotnú poisťovňu podľa rozhodnutia konzília“ (ustanovenie § 10d ods. 4 zákona o ZS). „Paliatívna zdravotná starostlivosť podľa ustanovenia § 10d ods. 2 písm. a) a § 10d ods. 3 písm. a) zákona o ZS sa poskytuje po dobu indikácie tejto starostlivosti“ (ustanovenie § 10d ods. 5 zákona o ZS). „Súčasťou paliatívnej zdravotnej starostlivosti je aj krízová intervencia ošetrujúceho lekára poskytovaná osobe, ktorej sa poskytuje paliatívna zdravotná starostlivosť a jej blízkej osobe. Súčasťou paliatívnej zdravotnej starostlivosti je aj krízová intervencia ošetrujúceho lekára poskytovaná blízkej osobe po úmrtí osoby, ktorej sa poskytovala paliatívna zdravotná starostlivosť“ (ustanovenie § 10d ods. 6 zákona o ZS).

Zákon o rozsahu ZS

V rámci zákona o rozsahu ZS dochádza novelou napríklad k doplneniu nového ustanovenia § 3 ods. 20 zákona o rozsahu ZS.

„Zdravotnícky pracovník vykonávajúci činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu určeného na transplantáciu, ktorého preváža ambulancia dopravnej zdravotnej služby, je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy“ (ustanovenie § 3 ods. 20 zákona o rozsahu ZS).

Zákon o zdravotných poisťovniach

Novela doplnila drobnými zmenami aj zákona o poskytovateľoch ZS a zákon o zdravotnom poistení. Výraznejšie sa však novela dotkla najmä zákona o zdravotných poisťovniach, do ktorého vložila nové ustanovenie § 6c zákona o zdravotných poisťovniach („Oznamovanie údajov na účel monitorovania dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti“).

„Zdravotná poisťovňa je povinná do 30. apríla kalendárneho roka poskytnúť ministerstvu zdravotníctva v anonymizovanej podobe údaje o jej poistencoch, ktorým bola poskytnutá ošetrovateľská starostlivosť v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a v zariadení sociálnej pomoci podľa ustanovenia § 6c ods. 2 zákona o zdravotných poisťovniach za predchádzajúci kalendárny rok v rozsahu podľa ustanovenia § 6c ods. 3 písm. a), b), d) až l) zákona o zdravotných poisťovniach na účel monitorovania dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti; formu, definíciu a štruktúru údajov zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle najneskôr k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa tieto údaje poskytujú. Ministerstvo zdravotníctva prerokuje so zástupcami zdravotných poisťovní vopred každú zmenu vo forme, definícii a štruktúre predkladaných údajov a zmeny nemôžu nadobudnúť účinnosť skôr ako dva mesiace od takého prerokovania; to neplatí, ak sa zúčastnené strany dohodnú inak“ (ustanovenie § 6c ods. 1zákona o zdravotných poisťovniach).

„Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s vydaným povolením na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti a dom ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý má uzatvorenú zmluvu podľa ustanovenia § 7 zákona o zdravotných poisťovniach, a zariadenie sociálnej pomoci, ktoré má uzatvorenú zmluvu podľa ustanovenia § 7a zákona o zdravotných poisťovniach, poskytuje zdravotnej poisťovni na účel plnenia povinnosti podľa ustanovenia § 6c ods. 1 zákona o zdravotných poisťovniach najmenej jedenkrát ročne údaje o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti, a to v rozsahu podľa ustanovenia § 6c ods. 3 zákona o zdravotných poisťovniach; poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a zariadenie sociálnej pomoci predkladajú údaje elektronicky“ (ustanovenie § 6c ods. 2zákona o zdravotných poisťovniach).

„Údaje na účel monitorovania dostupnosti a vyhodnotenia kvality a efektívnosti ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti: (A) názov, sídlo alebo adresa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zariadenia sociálnej pomoci a identifikačné číslo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zariadenia sociálnej pomoci, (B) identifikátor poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zariadenia sociálnej pomoci podľa písmena a) a číselný kód tohto poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zariadenia sociálnej pomoci, (C) rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo poistenca, ktorému sa poskytovala ošetrovateľskú starostlivosť v rámci následnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „následná ošetrovateľská starostlivosť“) alebo ošetrovateľskú starostlivosť v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je následnou zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „dlhodobá ošetrovateľská starostlivosť“), poštové smerovacie číslo bydliska tohto poistenca, (D) číselný kód zdravotnej poisťovne poistenca podľa písmena c), (E) dátum indikácie na následnú ošetrovateľskú starostlivosť alebo dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť, (F) údaj o forme poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, a to či ide o následnú ošetrovateľskú starostlivosť alebo dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť, (G) dátum začatia a dátum ukončenia poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti podľa písmena f), (H) údaj o prostredí, z ktorého je poistenec prijatý do ošetrovateľskej starostlivosti podľa písmena f), (I) označenie, či ide o poistenca, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, (J) lekárske diagnózy (MKCH10), (K) dôvod, pre ktorý nie je možné poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí poistenca, (L) miera potreby zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v rámci dlhodobej zdravotnej starostlivosti s určením, že ide o osobu s (1) rizikom destabilizácie na základe hodnotiacich škál, (2) miernou potrebou zdravotnej starostlivosti, (3) vysokou potrebou zdravotnej starostlivosti“ (ustanovenie § 6c ods. 3 zákona o zdravotných poisťovniach).

Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť čiastočne dňa (A) 01. augusta 2022 a čiastočne dňa (B) 01. januára 2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....