Služby

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2022

Za účelom zlepšenia postavenia osôb so zdravotným postihnutím a pacientov, ktorí sú hospitalizovaní v ústavnom zdravotníckom zariadení v odbornom zameraní psychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí bola prijatá novela zákona o zdravotnej starostlivosti.

Dňa 08. decembra 2022 bol prijatý zákon č. 495/2022 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch).

Novela zavádza právny režim regulácie používania obmedzovacích prostriedkov. Obmedzovacie prostriedky sa v praxi používajú avšak podľa doteraz platného právneho stavu neexistovala ich bližšia právna úprava. Potreba právnej úpravy je podčiarknutá tým, že obmedzenie pohybu človeka (pacienta) obmedzovacím prostriedkom je zásahom do jeho osobnej integrity, ktorý môže predstavovať závažné porušenie jeho základných práv.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o zdravotnej starostlivosti priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o zdravotnej starostlivosti a zákona o poskytovateľoch.

  • Použitie obmedzovacích prostriedkov

Podstatou novely je najmä doplnenie nového ustanovenia § 9b zákona o zdravotnej starostlivosti („Použitie obmedzovacích prostriedkov“).

„Pri poskytovaní ústavnej starostlivosti možno voči pacientovi použiť obmedzovací prostriedok len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia. Obmedzovací prostriedok možno použiť, iba ak sa nepodarilo odvrátiť nebezpečné konanie pacienta použitím miernejších spôsobov zvládnutia situácie. Za miernejší spôsob zvládnutia situácie podľa prvej vety sa považuje zvládnutie situácie najmä deeskalačnou technikou, verbálnou komunikáciou, odvrátením pozornosti alebo aktívnym počúvaním“ (ustanovenie § 9b ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti).

„Používanie obmedzovacích prostriedkov pri poskytovaní ústavnej starostlivosti v rámci osobitného liečebného režimu v detenčnom ústave alebo v detenčnom ústave pre mladistvých upravuje osobitný predpis“ (ustanovenie § 9b ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti). „Mechanické obmedzenie je použitie prostriedku na zabránenie voľného pohybu pacienta; za taký prostriedok sa považuje ochranný pás, popruh, zábrana, ochranné lôžko alebo miestnosť na bezpečný pobyt“ (ustanovenie § 9b ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti). „Farmakologické obmedzenie je podanie lieku, ktoré nemá terapeutický účel, bez súhlasu pacienta, s cieľom upokojenia pacienta a zabezpečenia kontroly nad pacientovým správaním. Obmedzovacím prostriedkom podľa prvej vety nie je podanie pravidelnej dávky lieku, ktorá je súčasťou sústavnej liečby“ (ustanovenie § 9b ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti).

„Izolácia pacienta je nedobrovoľné umiestnenie pacienta v miestnosti na bezpečný pobyt“ (ustanovenie § 9b ods. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti). „Ak je u pacienta nutné použiť obmedzovací prostriedok, podľa závažnosti klinického stavu sa zvolí najmiernejší spôsob použitia obmedzovacieho prostriedku na dosiahnutie účelu. Použitie obmedzovacieho prostriedku nesmie slúžiť na zľahčovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo na zvládnutie nepokoja pacienta, ktorý nevedie k agresívnemu správaniu, k priamemu ohrozeniu života alebo zdravia pacienta alebo iných fyzických osôb, prípadne k ničeniu vecí“ (ustanovenie § 9b ods. 6 zákona o zdravotnej starostlivosti). „Obmedzovací prostriedok sa u pacienta môže použiť iba spôsobom, ktorý neohrozí zdravie a bezpečnosť pacienta a v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu s prihliadnutím na mieru ohrozenia a klinický stav pacienta. Pri použití obmedzovacieho prostriedku má pacient právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na rešpektovanie ochrany svojej dôstojnosti a telesnej a psychickej integrity“ (ustanovenie § 9b ods. 7 zákona o zdravotnej starostlivosti).

„Súbežné použitie viacerých obmedzovacích prostriedkov je prípustné, ak sa nepodarilo odvrátiť ohrozenie použitím obmedzovacích prostriedkov jednotlivo a takýto postup môže napomôcť k významnému skráteniu dĺžky obmedzenia alebo je nevyhnutný na zvládnutie situácie“ (ustanovenie § 9b ods. 8 zákona o zdravotnej starostlivosti). „Použitie obmedzovacieho prostriedku nariaďuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore alebo lekár v špecializačnej príprave v špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu. Ak je potrebné obmedzovací prostriedok použiť neodkladne a nemožno zabezpečiť jeho nariadenie lekárom podľa prvej vety, použitie obmedzovacieho prostriedku môže nariadiť aj sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore; takto nariadené použitie obmedzovacieho prostriedku bezodkladne posúdi lekár podľa prvej vety. Obmedzovací prostriedok môže vykonať zdravotnícky pracovník alebo pracovník na tento účel určený poskytovateľom ústavnej starostlivosti“ (ustanovenie § 9b ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti).

„Pacient obmedzený použitím obmedzovacieho prostriedku musí byť pravidelne kontrolovaný v závislosti od formy použitého obmedzovacieho prostriedku a pri každej kontrole musí byť prehodnotená nevyhnutnosť ďalšieho použitia obmedzovacieho prostriedku“ (ustanovenie § 9b ods. 10 zákona o zdravotnej starostlivosti). „Zdravotnícky pracovník podľa ustanovenia § 9b ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti je povinný pred použitím obmedzovacieho prostriedku a pri každej kontrole použitia obmedzujúceho prostriedku informovať pacienta o účele, povahe, následkoch a rizikách použitia obmedzovacieho prostriedku zrozumiteľne, primerane zdravotnému stavu pacienta. Lekár je povinný pacienta informovať o použití obmedzovacieho prostriedku po skončení použitia obmedzovacieho prostriedku v čase, kedy je pacient schopný vzhľadom na svoj zdravotný stav porozumieť informácií o účele, povahe, následkoch a rizikách obmedzovacieho prostriedku“ (ustanovenie § 9b ods. 11 zákona o zdravotnej starostlivosti).

„Poskytovateľ ústavnej starostlivosti zabezpečuje vykonanie zápisu o každom použití obmedzovacieho prostriedku do zdravotnej dokumentácie pacienta v rozsahu (A) spôsob použitia obmedzovacieho prostriedku, (B) dátum, čas nariadenia a dĺžku doby použitia obmedzovacieho prostriedku, (C) dôvod použitia obmedzovacieho prostriedku, najmä opis správania pacienta, opis vzájomného kontaktu pacienta s okolím, opis použitia miernejších možností zvládnutia situácie, určenie choroby pacienta, ak mala vplyv na správanie pacienta, (D) meno a priezvisko lekára, ktorý nariadil použitie obmedzovacieho prostriedku, (E) meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonal použitie obmedzovacieho prostriedku, (F) záznam o kontrole pri použití obmedzovacieho prostriedku s uvedením údajov podľa ustanovenia § 9b ods. 12 písmena b) zákona o zdravotnej starostlivosti, (G) údaj o informovaní pacienta o účele, povahe, následkoch a rizikách použitia obmedzovacieho prostriedku pred použitím obmedzovacieho prostriedku, (H) údaj o čase, kedy bol pacient informovaný o účele, povahe, následkoch a rizikách použitia obmedzovacieho prostriedku po jeho skončení, (I) aké opatrenia boli prijaté na zamedzenie opakovania sa situácie, pri ktorej bolo nevyhnutné použiť obmedzovací prostriedok“ (ustanovenie § 9b ods. 12 zákona o zdravotnej starostlivosti).

„Poskytovateľ ústavnej starostlivosti zabezpečuje vykonanie zápisu o každom použití obmedzovacieho prostriedku do registra obmedzovacích prostriedkov. Záznam v registri obmedzovacích prostriedkov obsahuje (A) meno, priezvisko a rodné číslo pacienta, (B) údaje v rozsahu podľa ustanovenia § 9b ods. 12 zákona o zdravotnej starostlivosti“ (ustanovenie § 9b ods. 13 zákona o zdravotnej starostlivosti). „Poskytovateľ ústavnej starostlivosti je povinný oznámiť použitie obmedzovacieho prostriedku (A) Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) v rozsahu a termíne podľa osobitného predpisu, (B) prokurátorovi vykonávajúcemu dozor v zdravotníckom zariadení podľa osobitného predpisu do 72 hodín od použitia obmedzovacieho prostriedku v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria, v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých, (C) do 48 hodín od použitia obmedzovacieho prostriedku osobe, ktorú si pacient určil, (D) do 24 hodín od použitia obmedzovacieho prostriedku osobe uvedenej v ustanovení § 6 ods. 1 písm. b) zákona o zdravotnej starostlivosti“ (ustanovenie § 9b ods. 14 zákona o zdravotnej starostlivosti).

„Pri používaní obmedzovacích prostriedkov sú zdravotnícki pracovníci povinní dodržiavať zákaz používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií a používať len také výchovné prostriedky a metódy, ktoré akýmkoľvek spôsobom dieťa neponižujú, neurážajú, nezanedbávajú, vrátane nedbanlivostného zaobchádzania, alebo ktoré sa inak nedotýkajú dôstojnosti dieťaťa a neohrozujú jeho život, zdravie, telesný, citový, rozumový a mravný rozvoj“ (ustanovenie § 9b ods. 15 zákona o zdravotnej starostlivosti). „Podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov, vedení registra obmedzovacích prostriedkov a vnútornom poriadku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva“ (ustanovenie § 9b ods. 16 zákona o zdravotnej starostlivosti).

  • Nové ustanovenia § 11a a § 11b zákona o zdravotnej starostlivosti

Novela ďalej do zákona o zdravotnej starostlivosti vkladá aj nové ustanovenia § 11a („Práva pacienta v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a detská psychiatria“) a § 11b („Vnútorný poriadok v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a detská psychiatria“) zákona o zdravotnej starostlivosti“).

„Pri poskytovaní ústavnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria má okrem práv podľa ustanovenia § 11 zákona o zdravotnej starostlivosti každý právo (A) prijímať zdravotnú starostlivosť v čo najmenej obmedzujúcom prostredí, (B) nosiť počas pobytu v zdravotníckom zariadení vlastné domáce oblečenie, ak to jeho aktuálny zdravotný stav umožňuje, (C) dbať o svoju osobnú hygienu a umožniť, aby úkony osobnej intímnej hygieny mohol vykonávať bez prítomnosti ostatných pacientov; ak je potrebné v záujme bezpečnosti, aby zdravotnícky pracovník dohliadal pri sprchovaní na pacienta, má ísť o osobu rovnakého pohlavia, (D) mať k dispozícii uzamykateľnú skrinku na svoje osobné veci; cennosti si pacient môže uložiť do trezoru zdravotníckeho zariadenia, (E) prijímať návštevy denne, ak to jeho zdravotný stav umožňuje, (F) prijímať a odosielať poštové zásielky a pri čítaní a písaní listov má právo na súkromie, (G) na telefonický kontakt denne prostredníctvom vlastného telefonického zariadenia alebo zariadenia určeného zdravotníckym zariadením, ak to jeho zdravotný stav umožňuje, (H) zúčastniť sa denne na vychádzke v určených vonkajších priestoroch zdravotníckeho zariadenia, (I) na informácie a pre neho zrozumiteľné vysvetlenia týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich úkonov, podávania liekov, ktoré je povinný užívať, zdravotného stavu, prognózy a liečebného postupu; pacientovi musí byť umožnené nahliadať do svojej zdravotnej dokumentácie a vyhotovovať si z nej kópie, (J) určiť osoby, ktorým budú, a osoby, ktorým nebudú poskytované informácie o jeho zdravotnom stave, (K) na podávanie upravenej stravy, ak to nie je v rozpore so stanoveným individuálnym liečebným postupom; upravenou stravou sa rozumie strava, ktorá zohľadňuje pacientove osobné, kultúrne a náboženské preferencie, (L) využívať priestory vyhradené na fajčenie, (M) podať sťažnosť ohľadom poskytovania zdravotnej starostlivosti písomnou alebo ústnou formou a na oznámenie o vybavení sťažnosti a odôvodnenie vybavenia sťažnosti jemu zrozumiteľným spôsobom“ (ustanovenie § 11a zákona o zdravotnej starostlivosti).

„Vnútorný poriadok určuje denný režim pacienta hospitalizovaného v zdravotníckom zariadení v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria a upravuje práva pacienta ustanovené osobitnými predpismi“ (ustanovenie § 11b ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti). „Účelom vnútorného poriadku je predchádzať krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu s pacientom hospitalizovaným v zdravotníckom zariadení v odbornom zameraní psychiatria a detská psychiatria alebo jeho trestu.“ (ustanovenie § 11b ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti). „Zdravotnícke zariadenie v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria vydá vnútorný poriadok, ktorým sa upravuje spôsob výkonu práv, obmedzení a povinností osoby hospitalizovanej v zdravotníckom zariadení v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria podľa ustanovenia § 11a zákona o zdravotnej starostlivosti“ (ustanovenie § 11b ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti).

„Zdravotnícke zariadenie v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria pri prijatí do zdravotníckeho zariadenia preukázateľne oboznámi pacienta alebo jeho zákonného zástupcu, dôverníka alebo opatrovníka ustanoveného súdom s vnútorným poriadkom“ (ustanovenie § 11b ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti). „Pacient je opätovne oboznámený s vnútorným poriadkom v prípade, ak bol do zdravotníckeho zariadenia v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria prijatý v stave, v ktorom toto oboznámenie nebolo možné realizovať a pacient nebol z objektívnych príčin schopný mu plne porozumieť“ (ustanovenie § 11b ods. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti).

„Vnútorný poriadok je dostupný na mieste bežne prístupnom pacientovi alebo sa poskytne pacientovi na požiadanie“ (ustanovenie § 11b ods. 6 zákona o zdravotnej starostlivosti). „Vnútorný poriadok musí zohľadňovať špecifiká odlišných režimov zdravotnej starostlivosti poskytovaných osobám umiestneným na jednotlivých oddeleniach zdravotníckeho zariadenia v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria“ (ustanovenie § 11b ods. 7 zákona o zdravotnej starostlivosti). „Podrobnosti o obsahových náležitostiach vnútorného poriadku podľa ustanovenia § 11b ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva“ (ustanovenie § 11b ods. 8 zákona o zdravotnej starostlivosti).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť čiastočne dňa 01. marca 2023 a čiastočne dňa 01. júna 2023.

Publikované dňa 17.01.2023

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....