Služby

Novela zákona o zdravotnom poistení

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2012

Posledná novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa dotkla oblastí, akými sú platenie poistného z dividend, postavenia nezaopatreného dieťaťa, vymedzila nové pojmy či rozšírila osobný rozsah verejného poistenia. O tom, aké zmeny sa nás v oblasti platenia poistného na zdravotné poistenie od januára 2013 týkajú, sa dočítate v celom článku.

V bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO Vám pravidelne prinášame prijaté zmeny a doplnenia v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia. O zákone č. 185/2012 účinnom od 1. júla 2012, ktorý zmenil zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) sme Vás informovali vo vydaní bulletinu 08/2012.

V novembri 2012 Národná rada SR prijala ďalšiu novelu zákona o zdravotnom poistení, a to zákon č. 421/2012 Z. z. účinný od 1. januára 2013.

V nadväznosti na viaceré nejasnosti ohľadom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby v súvislosti s platením verejného zdravotného poistenia došlo k spresneniu ust. § 3 ods. 3 písm. a) zákona o zdravotnom poistení. Podľa novej úpravy sa spresňuje osobný rozsah verejného zdravotného poistenia aj o organizačnú zložku. Povinne verejne zdravotne poistená je tak aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii a súčasne je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.

Štát je platiteľom poistného na zdravotné poistenie, okrem iných, aj za nezaopatrené dieťa. V definícii pojmu nezaopatrené dieťa dochádza k zmene. Podľa novej úpravy ním rozumieme aj fyzickú osobu do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia. Poistencom štátu je uvedená osoba aj v období prázdnin (1) až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo (2) do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia.

Štát za nezaopatrené dieťa od 1. januára 2013 nebude platiteľom poistného na zdravotné poistenie, ak v rozhodujúcom období dosiahne nezaopatrené dieťa vymeriavací základ podľa § 13 zákona o zdravotnom poistení vyšší ako 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo vyšší ako jeho pomerná časť prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol nezaopatreným dieťaťom. Uvedené pravidlo platí i na ďalšie osoby, za ktoré by inak štát bol platiteľom poistného, a to napr. za fyzickú osobu, ktorá poberá dôchodok, rodičovský príspevok, fyzickú osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek ale nevznikol jej nárok na dôchodok, fyzickú osobu poberajúcu príspevok na opatrovanie a podobne.

Osobe majúcej príjem z dividend vzniká povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie aj z tohto príjmu. Vymeriavací základ pre odvod poistného z dividend predstavuje v zmysle ust. § 10b ods. 1 písm. e) zákona o sociálnom poistení sumu vyplatenú v kalendárnom roku zo zárobkovej činnosti, t.j. z dividend.

Dividendou sa podľa uvedeného ustanovenia rozumie napr. podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami predmetnej obchodnej spoločnosti alebo družstva. Dividendou je tiež vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi.

Platiteľ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do ôsmich dní odo dňa vyplatenia dividend.

V zmysle ust. § 23 ods. 15 zákona o zdravotnom poistení je poistenec, ktorý má príjem z dividend vyplatených právnickou osobou, vyplácajúcou dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky, povinný oznámiť zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ročného zúčtovania poistného, výšku dividend vyplatených v predchádzajúcom kalendárnom roku najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, a to na príslušnom tlačive.

Podľa nového znenia ust. § 13 ods. 16 zákona o zdravotnom poistení v prípade, ak súd rozhodne o nároku na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru zamestnanca k zamestnávateľovi, zamestnávateľ vo výkaze podľa § 20 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení uvedie zamestnanca za obdobie neplatného skončenia pracovného pomeru, pričom ustanovenia o minimálnej výške preddavku sa nepoužijú. Náhrada mzdy bude vymeriavacím základom zamestnanca v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zúčtovaná.

Novela zaviedla aj úpravu tzv. zoznamu dlžníkov do ust. § 25a. Dlžníkom sa tak rozumie (1) poistenec podľa § 9 ods. 2 prvej vety a (2) platiteľ poistného, ktorý nezaplatil zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku alebo nedoplatok v celkovej sume vyššej ako 10 Eur. Zoznam dlžníkov bude obsahovať (1) u fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a výšku pohľadávky a ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, a výšku pohľadávky, (2) u právnickej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a výšku pohľadávky. Dlžníkovi zverejnenému v zozname dlžníkov vzniká právo zaradenie do zoznamu namietať. Námietku si môže podať v listinnej alebo elektronickej podobe na adrese, ktorú je poisťovňa spolu so zoznamom dlžníkov povinná zverejniť.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....