Verejná správa

Novela zákona o zdravotnom poistení

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2015

Novela zákona o zdravotnom poistení zakotvuje ustanovenia upravujúce nový preukaz poistenca. Na jednej karte bude slovenský preukaz poistenca aj európsky preukaz poistenca. Preukaz poistenca bude obsahovať aj elektronický čip.

Dňa 17. júna 2015 bola schválená novela zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Okrem uvedeného zákona bude čl. II novely novelizovaný aj zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Novela nadobudne účinnosť dňom 31. júla 2015, okrem ustanovenia čl. II prvého a druhého bodu, ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1. júna 2016.

V našom článku si priblížime zmeny, ktoré priniesla iba novela zákona o zdravotnom poistení.

Novela ustanovením čl. II prvým bodom doplní nové ustanovenie § 10aa do zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „novelizovaný zákon“). Predmetné ustanovenie upraví vydávanie a nakladanie s novým preukazom poistenca a povinnosti dotknutých subjektov. Nové preukazy poistencov budú zdravotné poisťovne povinné doručiť poistencom do dňa 31. decembra 2016.

Preukaz poistenca sa bude po novom vydávať na 10 rokov. Povinne zdravotne poisteným osobám uvedeným v ustanovení § 3 ods. 3 novelizovaného zákona bude možné vydať preukaz poistenca aj na kratšie obdobie. Preukaz poistenca bude po novom na rubovej strane obsahovať európsky preukaz, okrem preukazu poistenca s označením „EÚ“ podľa ustanovenia § 9c ods. 7. Po novom teda už nebude potrebné samostatne žiadať o európsky preukaz, ten bude automaticky súčasťou preukazu poistenca.

Súčasťou preukazu poistenca bude elektronický čip, ktorý bude obsahovať elektronické prostriedky na identifikáciu poistenca, elektronické prostriedky na autentizáciu poistenca pre vstup do národného zdravotníckeho informačného systému a elektronické prostriedky na šifrovú ochranu údajov.

Nový preukaz poistenca bude slúžiť nielen na preukazovanie zdravotného poistenia, ale bude mať viacero funkcií. Preukaz poistenca bude po novom slúžiť na (1) preukázanie verejného zdravotného poistenia, (2) preukázanie registrácie poistenca iného členského štátu EÚ s bydliskom na území Slovenskej republiky v inštitúcii miesta bydliska, (3) preukázanie prítomnosti poistenca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, (4) identifikáciu a autentizáciu poistenca v informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotnej poisťovne, (5) identifikáciu a autentizáciu poistenca v národnom zdravotníckom informačnom systéme, (6) umožnenie prístupu poistenca k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom a (7) umožnenie prístupu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.

Poistencovi bude po novom pridelený bezpečnostný kód, ktorý bude slúžiť na udelenie súhlasu na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom a na umožnenie prístupu poistenca k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom. Bezpečnostný kód k preukazu poistenca bude kombináciou štyroch číslic, po dobu platnosti preukazu poistenca bude poistenec môcť bezpečnostný kód meniť. Zmenu bude možné vykonať v príslušnej zdravotnej poisťovni alebo prostredníctvom Národného portálu zdravia.

Príslušná zdravotná poisťovňa zašle poistencovi nový preukaz poistenca najneskôr (1) do skončenia platnosti preukazu poistenca, (2) do 60 dní od zistenia chyby pri vyhotovení preukazu poistenca, (3) do 60 dní od oznámenia straty, odcudzenia, zničenia, poškodenia alebo nefunkčnosti preukazu poistenca, (4) do 60 dní od oznámenia zmeny údajov uvedených v ustanovení § 10aa ods. 2 písm. b) až d), g) a h) poistencom a (5) do 40 dní od potvrdenia prihlášky pri zmene zdravotnej poisťovne alebo pri vzniku verejného zdravotného poistenia. Podľa ustanovenia § 38c odsek 2 bude poistenec povinný doručiť zdravotnej poisťovni doterajší preukaz poistenca, a ak mu zdravotná poisťovňa vydala európsky preukaz, aj európsky preukaz do tridsiatich dní od doručenia preukazu poistenca podľa novelizovaného zákona.

Ak nastane niektorá zo skutočností uvedená v predchádzajúcom odseku, príslušná zdravotná poisťovňa bude povinná bezodkladne elektronicky zaslať Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“) na účely vyhotovenia preukazu poistenca ustanovené údaje, ako napríklad meno a priezvisko poistenca, rodné číslo, dátum narodenia poistenca, alebo adresu pobytu poistenca, na ktorú má byť preukaz poistenca doručený.

Následne národné centrum vyhotoví preukaz poistenca a doručí ho príslušnej zdravotnej poisťovni do 30 dní od zaslania uvedených údajov. Národné centrum zašle zdravotnej poisťovni do piatich pracovných dní od doručenia preukazu poistenca aj bezpečnostný kód k preukazu poistenca. Ak národné centrum z centrálneho registra poistencov zistí, že poistencovi zaniklo verejné zdravotné poistenie z dôvodu úmrtia poistenca alebo vyhlásenia poistenca za mŕtveho, preukaz poistenca nevyhotoví, o čom elektronickou formou informuje príslušnú zdravotnú poisťovňu.

Príslušná zdravotná poisťovňa bude povinná zaslať alebo odovzdať poistencovi preukaz poistenca do piatich pracovných dní od doručenia preukazu poistenca národným centrom. Do piatich dní od zaslania alebo odovzdania preukazu poistenca bude tiež povinná zaslať alebo odovzdať poistencovi bezpečnostný kód k preukazu poistenca. Bezpečnostný kód bude môcť zaslať aj do elektronickej schránky za podmienok ustanovených osobitným predpisom.

Do doby vydania preukazu poistenca vydá príslušná zdravotná poisťovňa poistencovi potvrdenie s dobou platnosti najviac 90 dní. Uvedeným potvrdením bude poistenec preukazovať verejné zdravotné poistenie.

Národné centrum znefunkční elektronický čip preukazu poistenca bezodkladne po uplynutí doby jeho platnosti. Elektronický čip tiež znefunkční bezodkladne po oznámení zdravotnou poisťovňou, ktorá preukaz poistenca vydala, že (1) poistenec zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, (2) poistenec stratil preukaz poistenca alebo mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola oznámená zdravotnej poisťovni, ktorá preukaz poistenca vydala, (3) preukaz poistenca bol zničený alebo poškodený a táto skutočnosť bola oznámená zdravotnej poisťovni, ktorá preukaz poistenca vydala, (4) poistencovi zaniklo verejné zdravotné poistenie, (5) poistencovi iného členského štátu zanikla registrácia v inštitúcii miesta bydliska, (6) poistenec sa stal poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku s bydliskom v inom členskom štáte, (7) poistenec sa stal poberateľom výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšil dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov s bydliskom v inom členskom štáte, (8) došlo k zmene údajov podľa ustanovenia § 10aa ods. 2 písm. b) až d), g) a h) alebo k zmene zdravotnej poisťovne, alebo (9) preukaz poistenca nemal byť poistencovi vydaný. Ak poistenec zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, národné centrum znefunkční elektronický čip preukazu poistenca na základe údajov z centrálneho registra poistencov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....