Iné

Novela zákona o životnom prostredí

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2021

Zmien sa v poslednom období dočkala aj oblasť ochrany životné prostredia, konkrétne naplnenie snáh o elimináciu negatívnych vplyvov, prameniacich zo spracovania rádioaktívneho odpadu, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky.

 Dňa 06. októbra 2021 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 388/2021 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom prostredí“) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z, o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „zákon o radiačnej ochrane“).

Cieľom novely je prispieť k zníženiu zaťaženia životného prostredia, zníženiu rizika závažného poškodenia životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva prostredníctvom eliminovania negatívnych vplyvov vyplývajúcich zo spracovania rádioaktívneho odpadu, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky. Explicitné zakotvenie zákazu dovozu rádioaktívneho odpadu s pôvodom mimo územia Slovenskej republiky je významným príspevkom k udržateľnej a dlhodobej ochrane životného prostredia a zdravia obyvateľstva na území Slovenskej republiky. Predmetné posilnenie ochrany životného prostredia v zákone o životnom prostredí upravuje právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva. Zároveň je novela podľa dôvodovej správy konkrétnym vyjadrením snahy vnímať ochranu životného prostredia ako dlhodobú prioritu, ktorá berie ohľad na práva budúcich generácií. Je tiež potrebné dodržať cieľ znižovania environmentálnych záťaží a ochrany zdravia obyvateľstva a zamestnancov. Riešenie, ponúkané novelou, rešpektuje rolu jadrovej energie v energetickom mixe Slovenskej republiky a nutnosť vysporiadať sa s tým spojenými negatívnymi externalitami spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Zákaz, ktorý novela do zákona o životnom prostredí prináša, sa týka explicitne dovozu rádioaktívneho odpadu, ktorý nemá pôvod na území Slovenskej republiky. Podrobnú právnu úpravu činností a procesov súvisiacich s rádioaktívnym odpadom obsahujú príslušné právne predpisy. Novelou zavedenú zmenu je z uvedených dôvodov potrebné primeraným spôsobom reflektovať v ustanoveniach relevantných zákonov, medzi ktoré patrí zákon o radiačnej ochrane či zákon o životnom prostredí.

Ako z už vyššie uvedeného vyplýva, základnou zmenou, ktorú novela prináša, je zakotvenie zákazu dovozu rádioaktívneho odpadu vyprodukovaného mimo Slovenskej republiky. Konkrétnym vyjadrením predmetnej zmeny je zakotvenie nového ustanovenia § 14 zákona o životnom prostredí („Je zakázané dovážať na účely spaľovania rádioaktívny odpad, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky“). Primárnym cieľom uvedeného ustanovenia § 14 zákona o životnom prostredí je ochrana obyvateľstva a životného prostredia pred zvýšením radiačnej záťaže z dôvodu spaľovania rádioaktívneho odpadu, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky. Novelou zavedená právna úprava sa tiež snaží reflektovať na bod 5 preambuly smernice Rady 2013/59/Euratom, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.

Druhou zmenou, ktorú novela do zákona o životnom prostredí priniesla je doplnenie nového ustanovenia § 34a zákona o životnom prostredí („Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 01. januára 2022“).

„Ustanovenie § 14 zákona o životnom prostredí sa nevzťahuje na držiteľa povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu, pri plnení povinností podľa zmlúv uzatvorených pred 1. októbrom 2021. Ustanovenie § 14 zákona o životnom prostredí sa nevzťahuje na držiteľa povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu pri plnení povinností podľa dodatkov k zmluvám uzatvoreným pred dňom účinnosti novely, ak je predmetom dodatku k zmluve výhradne rozsah doby plnenia zmlúv uzatvorených pred dňom účinnosti novely. Držiteľom povolení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu sa odo dňa účinnosti novely zakazuje uzatvorenie nových zmlúv, ktoré by viedli k porušeniu zákazu podľa ustanovenia § 14 zákona o životnom prostredí. Držiteľom povolení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu sa odo dňa účinnosti novely zakazuje uzatvorenie alebo plnenie dodatkov k zmluvám uzatvoreným pred dňom účinnosti novely, ktorých predmetom je zvýšenie objemu rádioaktívneho odpadu alebo zvýšenie aktivity rádioaktívneho odpadu alebo zmena druhu rádioaktívneho odpadu“ (ustanovenie § 34a zákona o životnom prostredí).

Okrem zákona o životnom prostredí sa novelou mení a dopĺňa aj zákon o radiačnej ochrane.

Prvou zmenou v zákone o radiačnej ochrane je doplnenie nového ustanovenia § 34 ods. 7 zákona o radiačnej ochrane („Je zakázané dovážať na účely spaľovania rádioaktívny odpad, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky“). Z uvedeného je zrejmé, že predmetné doplnenie ustanovenia § 34 ods. 7 zákona o radiačnej ochrane nadväzuje na doplnenie ustanovenia § 14 zákona o životnom prostredí.

Druhou zmenou, ktorú novela do zákona o radiačnej ochrane priniesla, je doplnenie nového ustanovenia § 163a zákona o radiačnej ochrane („Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 01. januára 2022“).

„Zákaz podľa ustanovenia § 34 ods. 7 zákona o radiačnej ochrane sa nevzťahuje na dovoz rádioaktívnych odpadov na účely ich spracovania alebo úpravy podľa osobitného predpisu, držiteľom povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu pri plnení zmlúv uzatvorených pred 1. októbrom 2021 alebo pri plnení povinností podľa dodatkov k zmluvám uzatvoreným pred dňom účinnosti novely, ak je predmetom dodatku k zmluve výhradne rozsah doby plnenia zmlúv uzatvorených pred dňom účinnosti novely“ (ustanovenie § 163a ods. 1 zákona o radiačnej ochrane).

„Právnická osoba, ktorá doviezla rádioaktívny odpad na základe zmlúv, uzatvorených pred 1. októbrom 2021, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky a bol na územie Slovenskej republiky dovezený po 31. decembri 2021 na účely jeho spracovania alebo úpravy podľa osobitného predpisu a je držiteľom povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu, je povinná bez zbytočného odkladu po ukončení spracovania alebo úpravy zabezpečiť prepravu finálneho produktu do krajiny pôvodu rádioaktívneho odpadu“ (ustanovenie § 163a ods. 2 zákona o radiačnej ochrane).

Novela nadobudne účinnosť dňa 01. januára 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....