Podnikatelia

Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 02/2024

1.  ABSTRAKT

Obsahom tohto príspevku je najmä priblíženie novej kategórie tabakových výrobkov v podobe zahrievaného tabakového výrobku. Novela zákona o výrobe prináša aj úpravu obmedzení pri uvádzaní zahrievaných tabakových výrobkov, ktoré obsahujú arómu, na trh. Novinkou je napríklad aj doplnenie telefónneho čísla Linky pomoci ako povinnej náležitosti obalov tabakových výrobkov.

2.   PODMIENKY PRIJATIA NOVELY

Dňa 13. februára 2024 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 44/2024 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov (ďalej len „zákon o výrobe“).

Návrh na prijatie novely prinieslo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Znenie novely vychádza z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 264 z 31. mája 2023 a v nadväznosti na prijatie delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2022/2100 z 29. júna 2022 (ďalej len „delegovaná smernica (EÚ) 2022/2100“), ktorú Slovenská republika prijala dňa 5. septembra 2022.

Slovenská republika v súvislosti s transpozíciou delegovanej smernice (EÚ) 2022/2100, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ (ďalej len „smernica 2014/40/EÚ“), pokiaľ ide o zrušenie určitých výnimiek týkajúcich sa zahrievaných tabakových výrobkov je povinná najneskôr do 23. júla 2023 prijať zákony a iné právne predpisy potrebné na dosiahnutie súladu s touto delegovanou smernicou (EÚ) 2022/2100.

3.   ZMENY, KTORÉ DELEGOVANÁ SMERNICA (EÚ) 2022/2100 PRINIESLA DO SMERNICE 2014/40/EÚ)

Na tomto mieste považujeme za potrebné pristaviť sa aj pri zmenách, ktoré delegovaná smernica (EÚ) 2022/2100 priniesla do smernice 2014/40/EÚ.

Prvou zmenou je úprava článku 7 ods. 12 smernice 2014/40/EÚ:

„Na iné tabakové výrobky ako cigarety, tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet a zahrievané tabakové výrobky sa zákazy stanovené v ustanoveniach článku 7 ods. 1 a 7 smernice 2014/40/EÚ nevzťahujú. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 27 smernice 2014/40/EÚ s cieľom zrušiť uvedenú výnimku pre konkrétnu kategóriu výrobkov, ak dôjde podľa správy Komisie k podstatnej zmene okolností.

Na účely prvého pododseku „zahrievaný tabakový výrobok“ predstavuje novú kategóriu tabakových výrobkov, pričom sa z neho zahrievaním uvoľňujú emisie obsahujúce nikotín a iné chemické látky, ktoré následne používateľ vdychuje, pričom ide v závislosti od ich vlastností o bezdymové tabakové výrobky alebo o tabakové výrobky na fajčenie“ (ustanovenie článku 7 ods. 12 smernice 2014/40/EÚ).

Druhou zmenou, ktorú delegovaná smernica (EÚ) 2022/2100 do smernice 2014/40/EÚ priniesla, je upravené znenie článku 11 ods. 1 prvý pododsek, ktorého nové znenie je nasledovné:

„Členské štáty môžu tabakové výrobky na fajčenie s výnimkou cigariet, tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet, tabaku do vodnej fajky a zahrievaných tabakových výrobkov vymedzených v článku 7 ods. 12 druhom pododseku smernice 2014/40/EÚ vyňať z povinnosti uvádzať informačný odkaz stanovený v článku 9 ods. 2 smernice 2014/40/EÚ a kombinované zdravotné varovania stanovené v článku 10 smernice 2014/40/EÚ. V takomto prípade sa okrem všeobecného varovania uvedeného v článku 9 ods. 1 smernice 2014/40/EÚ na každom jednotkovom balení a vonkajšom obale takýchto výrobkov zobrazí jedno z textových varovaní uvedených v prílohe I. Všeobecné varovanie stanovené v článku 9 ods. 1 smernice 2014/40/EÚ obsahuje odkaz na služby pomoci pri odvykaní od fajčenia uvedené v článku 10 ods. 1 písm. b) smernice 2014/40/EÚ“ (ustanovenie článku 11 ods. 1 prvý pododsek smernice 2014/40/EÚ).

Podľa článku 2 ods. 1 delegovanej smernice (EÚ) 2022/2100 platí:

„Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 23. júla 2023 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto delegovanou smernicou (EÚ) 2022/2100. Ich znenie bezodkladne oznámia Komisii. Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 23. októbra 2023.“ (ustanovenie článku 2 ods. 1 delegovanej smernice (EÚ) 2022/2100).

4.   ZÁKON O VÝROBE

Transpozícia delegovanej smernice (EÚ) 2022/2100 do zákona o výrobe sa prejavila napríklad doplnením nového ustanovenia § 2 ods. 3 písm. s) zákona o výrobe.

„Na účely zákona o výrobe zahrievaný tabakový výrobok je taký bezdymový tabakový výrobok alebo tabakový výrobok na fajčenie, z ktorého sa zahrievaním uvoľňujú emisie obsahujúce nikotín a iné chemické látky, ktoré následne používateľ vdychuje, patriaci do novej kategórie tabakových výrobkov“ (ustanovenie § 2 ods. 3 písm. s) zákona o výrobe).

Zmeny sa po novom dotýkajú aj ustanovení o zložkách tabakových výrobkov (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o výrobe a § 5 ods. 3 zákona o výrobe).

„Výrobca, dovozca alebo distribútor nesmie uvádzať na trh také cigarety, tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet a zahrievané tabakové výrobky, ktoré obsahujú charakteristickú arómu. Tento zákaz sa nevzťahuje na prídavné látky, ktoré sú pre výrobu tabakových výrobkov zásadné za podmienok, že tieto prídavné látky nedodávajú charakteristickú arómu a významne alebo v merateľnej miere nezvyšujú návykovosť, toxicitu alebo karcinogénne, mutagénne a reprotoxické vlastnosti tabakového výrobku“ (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o výrobe).

„Výrobca, dovozca alebo distribútor nesmie uvádzať na trh také cigarety, tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet a zahrievané tabakové výrobky, ktoré obsahujú arómy v akýchkoľvek ich zložkách, najmä vo filtroch, papieroch, baleniach, kapsuliach, alebo akékoľvek technické prvky umožňujúce zmenu vône alebo chuti dotknutých tabakových výrobkov alebo ich intenzity dymu. Filtre, papiere a kapsuly nesmú obsahovať tabak a nikotín“ (ustanovenie § 5 ods. 3 zákona o výrobe).

Obmenou si prechádza aj ustanovenie § 9 zákona o výrobe, ktorého pôvodný názov („Označovanie tabakových výrobkov na fajčenie okrem cigariet, tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet a tabaku do vodnej fajky“) sa mení na: „Označovanie tabakových výrobkov na fajčenie okrem cigariet, tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet, tabaku do vodnej fajky a zahrievaných tabakových výrobkov“. Zmena teda spočíva v doplnení odkazu na zahrievané tabakové výrobky.

Nového znenia sa dočkalo aj ustanovenie § 9 ods. 1 zákona o výrobe:

„Tabakové výrobky na fajčenie okrem cigariet, tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet, tabaku do vodnej fajky a zahrievaných tabakových výrobkov musia obsahovať na každom spotrebiteľskom balení a vonkajšom obale takých výrobkov (A) všeobecné varovanie uvedené v ustanovení § 7 ods. 1 zákona o výrobe, (B) jedno z textových zdravotných varovaní podľa prílohy č. 1 a (C) telefónne číslo „Linka pomoci 0908 222 722“, na ktorom možno získať informácie o odvykaní od fajčenia“ (ustanovenie § 9 ods. 1 zákona o výrobe).

Zmenou, ktorú novela do ustanovenia § 9 ods. 1 zákona o výroba prináša je doplnenie vyššie uvedeného písmena c), a síce doplnenie obligatórnej obsahovej súčasti tabakových výrobkov v podobe telefónneho čísla Linky pomoci.

Pre upresnenie dodávame, že všeobecným varovaním v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o výrobe je varovanie „Fajčenie zabíja“, ktoré musí byt uvedené na každom spotrebiteľskom balení a vonkajšom obale tabakového výrobku na fajčenie.

5.   ÚČINNOSŤ NOVELY

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2025.

Publikované dňa 25.03.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....