Podnikatelia

Novela Zákonníka práce

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2009

Dňa 1. marca 2010 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce prinášajúca zmeny, ktoré sa dotknú najmä pracovného pomeru na určitú dobu, pracovného pomeru na kratší pracovný čas, definície porovnateľného zamestnanca, či inštitútu dočasného pridelenia. Obsah a dôsledky týchto zmien Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi priblížime a nadviažeme tak na predchádzajúcu novelu Zákonníka práce, ktorej sa podrobne venovalo júnové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. marca 2010 nadobudne účinnosť zákon č. 574/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela Zákonníka práce“ alebo len „novela“).

Predmetná novela upravila znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákonník práce“) predovšetkým z dôvodu (1) nesprávnej transpozície smernice Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC, v znení smernice Rady 98/23/ES zo 7. apríla 1998 (ďalej v texte len „smernica Rady 97/81/ES“), (2) taktiež v súvislosti s transpozíciou smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC (ďalej v texte len „smernica Rady 1999/70/ES“), na tomto základe sa úpravy v Zákonníku práce dotkli predovšetkým zásady rovnakého zaobchádzania, definície porovnateľného zamestnanca a výnimiek ustanovených v súčasnosti v § 48 ods. 6 Zákonníka práce a (3) na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci (ďalej v texte len „smernica EP a Rady 2008/104/ES“), prebratie ktorej vyvolalo zmeny zakotvené novelou v § 58 Zákonníka práce upravujúcom inštitút dočasného pridelenia.

Účelom citovaných smerníc je zabezpečiť odstránenie diskriminácie zamestnancov v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, v pracovnom pomere dohodnutom na určitú dobu ako aj diskriminácie pri dočasnej agentúrnej práci.


POROVNATEĽNÝ ZAMESTNANEC

Na základe vyššie spomínaných smerníc požadujúcich zabezpečenie dodržania zásady nediskriminácie bola spresnená definícia porovnateľného zamestnanca. Podľa upraveného § 40 ods. 9 Zákonníka práce tak po novom bude platiť, že porovnateľný zamestnanec je zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas a na ustanovený týždenný pracovný čas u toho istého zamestnávateľa alebo u zamestnávateľa podľa § 58 Zákonníka práce, ktorý vykonáva alebo by vykonával rovnaký druh práce alebo obdobný druh práce s prihliadnutím na kvalifikáciu a odbornú prax.

Upravená definícia porovnateľného zamestnanca tak po novom zahŕňa nielen zamestnanca u toho istého zamestnávateľa alebo zamestnanca dočasne prideleného podľa § 58 Zákonníka práce, ale aj zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas a na ustanovený týždenný pracovný čas.


PRACOVNÝ POMER NA URČITÚ DOBU

Nové znenie § 48 odsek 2 Zákonníka práce bude po novele určovať, že pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Novela teda svojou úpravou skrátila maximálnu dĺžku obdobia, na ktoré možno dohodnúť pracovný pomer na určitú dobu zo súčasných troch rokov na dva roky, v rámci ktorých je po novom pracovný pomer na určitú dobu možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac dvakrát, v súčasnosti je v rámci troch rokov pracovný pomer na určitú dobu možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac jedenkrát. Vzhľadom na zmeny zakotvené v § 48 ods. 2 Zákonníka práce bola vykonaná aj úprava v úvodnej vete § 48 ods. 4 Zákonníka práce.

V súvislosti s pracovným pomerom na určitú dobu novela ustanovenie § 48 ods. 4 Zákonníka práce rozšírila o nové písmená d) až f), a súčasne vykonala aj ďalšiu úpravu v písmene g) predmetného ustanovenia Zákonníka práce. Podľa § 48 ods. 4 Zákonníka práce tak po novele platí, že ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu (1) zastupovania zamestnanca, (2) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku, (3) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca), (4) vykonávania opatrovateľskej služby podľa osobitného predpisu, (5) vykonávania prác, pre ktoré sa vyžaduje vzdelanie umeleckého smeru, (6) vykonávania prác tvorivého zamestnanca vedy, výskumu, vývoja a (7) z dôvodu vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

Z § 48 ods. 5 Zákonníka práce aj po novele naďalej vyplýva, že dôvod na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru podľa § 48 ods. 4 Zákonníka práce sa uvedie v pracovnej zmluve.

Novela upravila znenie § 48 ods. 6 a 7 Zákonníka práce. Na základe § 48 ods. 6 Zákonníka práce bude po novom platiť, že ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné aj bez dôvodu uvedeného v § 48 ods. 4 Zákonníka práce, ak ide o zamestnanca, o ktorom to ustanovuje zákon alebo medzinárodná zmluva.

Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky aj bez dôvodu uvedeného v § 48 ods. 4 Zákonníka práce už po novele teda nebude možné pri zamestnancovi, ak ním bude (1) zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, (2) vedúci zamestnanec, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, (3) zamestnanec, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku a (4) zamestnanec u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najviac 20 zamestnancov.

Nové znenie § 48 ods. 7 Zákonníka práce bude po novom určovať, že zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu nemožno zvýhodniť alebo obmedziť, ak ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa Zákonníka práce a o pracovné podmienky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci podľa osobitného predpisu, v porovnaní s porovnateľným zamestnancom.


PRACOVNÝ POMER NA KRATŠÍ PRACOVNÝ ČAS

Vzhľadom na nesprávnu transpozíciu smernice Rady 97/81/ES novela v ustanovení § 49 Zákonníka práce vypustila odseky 6 a 7, ktoré v súčasnosti určujú výnimky z ochrany zamestnancov pred skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa u zamestnancov v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, v ktorom je rozsah pracovného času menej ako 15 hodín týždenne. Citované ustanovenia boli zo Zákonníka práce vypustené ako úpravy umožňujúce diskrimináciu.


DOČASNÉ PRIDELENIE

V súlade so smernicou EP a Rady 2008/104/ES vykonala novela viaceré zmeny aj v § 58 Zákonníka práce upravujúceho inštitút dočasného pridelenia.

Novela sa svojou úpravou dotkla druhej vety § 58 ods. 5 Zákonníka práce, ustanovenia § 58 ods. 6 písm. a) Zákonníka práce, ustanovenia § 58 ods. 6 písm. f) Zákonníka práce a ustanovenia § 58 ods. 10 písm. b) Zákonníka práce. Cieľom úprav vykonaných novelou v citovaných ustanoveniach Zákonníka práce je v súlade so smernicou EP a Rady 2008/104/ES vytvoriť ochranný rámec pre dočasných agentúrnych zamestnancov, ktorý bude nediskriminačný a primeraný pri súčasnom rešpektovaní rôznorodosti pracovnoprávnych vzťahov.

Z rovnakých dôvodov novela zo znenia § 58 Zákonníka práce vypustila odseky 7 a 8, na základe ktorých v súčasnosti nemusia byť mzdové podmienky rovnako priaznivé u zamestnanca dočasne prideleného zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania, ktorý plní úlohy u užívateľského zamestnávateľa menej ako tri mesiace, a ďalej ani u zamestnanca prideleného agentúrou dočasného zamestnávania v prípade, ak je pre dočasne prideleného zamestnanca zabezpečená primeraná ochrana v rámci kolektívnej zmluvy.

Do Zákonníka práce novela ďalej včlenila nové ustanovenie obsiahnuté v § 58b Zákonníka práce, ktoré určuje, že ustanovenia pracovnej zmluvy alebo dohody podľa § 58a Zákonníka práce, ktoré zakazujú uzatvorenie pracovného pomeru medzi užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom po jeho pridelení agentúrou dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom alebo ich uzatvoreniu zabraňujú, sú neplatné.

Okrem už spomínaných zmien vykonala novela v Zákonníku práce aj legislatívno-technické úpravy, ktorými sa vzhľadom na zmeny v § 58 Zákonníka práce dotkla ustanovenia § 5 ods. 6 Zákonníka práce. Novela sa ďalej dotkla § 49 ods. 5 Zákonníka práce, ktorého znenie upravila v súvislosti so spresnením definície porovnateľného zamestnanca zakotvenej v § 40 ods. 9 Zákonníka práce, o ktorého zmene sme sa už zmienili v úvode.


INTERTEMPORÁLNE USTANOVENIA

V novom § 252d Zákonníka práce novela zakotvila prechodné ustanovenie účinné k 1. marcu 2010, na základe ktorého platí, že ustanoveniami tejto novely Zákonníka práce sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred jej účinnosťou, teda pred 1. marcom 2010. Právne úkony urobené pred účinnosťou novely, teda pred 1. marcom 2010 a nároky, ktoré z nich vznikli, sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do dňa 28. februára 2010, teda podľa doterajšej právnej úpravy. Pre pracovné pomery na určitú dobu uzatvorené pred 1. marcom 2010 bude aj po nadobudnutí účinnosti novely platiť, že tieto sa skončia uplynutím doby, na ktorú boli dohodnuté.


PREDCHÁDZAJÚCA NOVELA

Pre úplnosť si dovoľujeme dať Vám do pozornosti, že predchádzajúcej novele Zákonníka práce, vykonanej s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2009 článkom II zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa podrobne venovalo júnové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....