Služby

Novela zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

 • Vydanie: ULC PRO BONO 06/2023

S cieľom zosúladiť osobitné právne predpisy so schválenými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby, odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy v osobitnej právnej úprave a reflektovať zmeny v procesoch územného konania a výstavby v osobitných predpisoch bola Národnou radou Slovenskej republiky prijatá novela zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Novela mení a dopĺňa veľké množstvo osobitných právnych predpisov, v tomto príspevku sa budeme venovať len niektorým z nich.

Dňa 09. júna 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 205/2023 Z. z. (ďalej len „novela“) o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Novelou sa mení a dopĺňa najmä (A) zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), (B) zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „banský zákon“), (C) zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“), (D) zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o autorizovaných architektoch“), (E) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“), (F) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o niektorých opatreniach“), (G) zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „letecký zákon“), (H) zákon č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe štátnych hraníc“), (I) zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“), (J) zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“), (K) zákon č. 201/2002 o výstavbe (ďalej len „zákon o výstavbe“) a mnoho ďalších.

Schválenie zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákona o výstavbe vytvorilo stav, kedy osobitné predpisy dotýkajúce sa činností územného plánovania a výstavby, obsahujú právnu úpravu zodpovedajúcu úprave dnes ešte účinného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorá vo veľkej miere nie je kompatibilná s právnou úpravou po reforme stavebnej legislatívy. Nejde pritom len o nesúlad formálny, ktorý by bolo možné preklenúť výkladom, ale o komplexné procesné zmeny, nové inštitúty a odlišný spôsob povoľovania stavieb, ktoré je nevyhnutné reflektovať aj v osobitných predpisoch, aby s účinnosťou novej stavebnej legislatívy od 1. apríla 2024 bolo vzájomné pôsobenie týchto právnych regulácií možné, bezproblémové a dávalo adresátom práva jasnú odpoveď na ich právnu situáciu.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela najmä do vyššie uvedených právnych predpisov prináša. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia viac ako päťdesiatich právnych predpisov v oblasti stavebnej legislatívy.

 • Cestný zákon

cestnom zákone po novom dochádza napríklad k úprave ustanovenia § 12 cestného zákona, upravujúceho problematiku ochrany výstavy diaľnic, ciest a miestnych ciest.

„Ochranu plánovanej výstavby diaľnice, cesty a miestnej cesty zabezpečuje príslušný stavebný úrad rozhodnutím o povolení stavby. Na takto určených územiach sa nesmie stavať ani vykonávať stavebné práce vyžadujúce rozhodnutie o povolení stavby, ani terénne úpravy, ktoré podstatne menia vzhľad prostredia alebo odtokové pomery; orgán životného prostredia povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu“ (ustanovenie § 12 cestného zákona).

 • Banský zákon

V rámci banského zákona sa novela dotkla najmä problematiky záväzného stanoviska – ustanovenie § 19 banského zákona.

„Záväzné stanovisko podľa tohto banského zákona je stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný úkon banského úradu ako dotknutého orgánu vydávané v elektronickej podobe alebo listinnej podobe na účely konania o stavebnom zámere a ďalších činností podľa osobitného predpisu ak ide o stavbu a zariadenie v chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním“ (ustanovenie § 19 banského zákona).

 • Zákon o hlavnom meste

Zo zmien, ktorú novela priniesla do zákona o hlavnom meste vyberáme ustanovenie § 7c zákona o hlavnom meste, upravujúceho spoluprácu Bratislavy a mestských častí.

„Bratislava a mestské časti si vzájomne poskytujú údaje potrebné pre riadny a efektívny výkon ich úloh. Údaje sa poskytujú bezodplatne, elektronickými prostriedkami, v strojovo spracovateľnej podobe a automatizovaným spôsobom, ak je to možné. Spolu s údajmi sa poskytujú aj metaúdaje k poskytovaným údajom“ (ustanovenie § 7c ods. 1 zákona o hlavnom meste).

„Mestské časti sú povinné Bratislave poskytovať aj údaje (A) z evidencií vedených v informačných systémoch spravovaných mestskou časťou, (B) z kolaudačných rozhodnutí, ktoré boli vydané stavebným úradom v danom období, (C) z inventarizácie majetku Bratislavy v správe mestskej časti, ak takáto inventarizácia bola vykonaná, (D) o kapacite materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestských častí spolu s údajmi o demografickej štruktúre detí v materských školách“ (ustanovenie § 7c ods. 2 zákona o hlavnom meste).

„Bratislava a mestská časť upravia písomnou zmluvou konkrétne podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov, štruktúru a rozsah údajov a metaúdajov vrátane metodiky zostavenia údajov a ostatné podrobnosti o spôsobe plnenia povinnosti poskytovať údaje; neuzavretie alebo zánik zmluvy nie je dôvodom na odklad alebo nesplnenie povinnosti podľa ustanovení § 7c ods. 1 a 2 zákona o hlavnom meste“ (ustanovenie § 7c ods. 3 zákona o hlavnom meste).

„Bratislava a mestské časti môžu použiť a spracúvať údaje, ktoré si poskytli len na účely plnenia svojich úloh“ (ustanovenie § 7c ods. 4 zákona o hlavnom meste). „Bratislava a mestské časti zverejňujú údaje zo svojej činnosti v štandardoch pre otvorené údaje a ich poskytovanie“ (ustanovenie § 7c ods. 5 zákona o hlavnom meste).

„Bratislava a mestské časti ako správcovia miestnych komunikácií môžu spolupracovať na základe zmluvy aj na účel zabezpečenia odstraňovania vozidiel podľa osobitného zákona, a to nariadenia odstránenia vozidla, technického výkonu jeho odstránenia a vymáhania nákladov za jeho odstránenie. Zabezpečením odstraňovania vozidiel môžu zmluvné strany poveriť aj inú niektorou z nich alebo nimi spoločne založenú alebo zriadenú právnickú osobu za predpokladu, že v takto poverenej právnickej osobe má jedna zo zmluvných strán výlučnú majetkovú účasť alebo v ktorej majú viaceré zmluvné strany spoločne výlučnú majetkovú účasť“ (ustanovenie § 7c ods. 6 zákona o hlavnom meste).

 • Zákon o vlastníctve bytov

zákone o vlastníctve bytov dochádza novelou napríklad k modifikácii ustanovenia § 1 zákona o vlastníctve bytov, ktoré upravuje predmet a rozsah úpravy.

„Tento zákon o vlastníctve bytov upravuje (A) vlastníctvo bytov a nebytových priestorov, (B) správu bytov a nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva domu a pozemku, (C) práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, (D) spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva domu a pozemku“ (ustanovenie § 1 ods. 1 zákona o vlastníctve bytov).

„Tento zákon o vlastníctve bytov sa nevzťahuje na (A) byty osobitného určenia okrem bytov stavebne určených na bývanie ťažko telesne postihnutej osoby, najmä bezbariérový byt, (B) byty v domoch osobitného určenia, (C) rodinné domy, ktoré majú len jeden byt“ (ustanovenia § 1 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov).

 • Zákon o niektorých opatreniach

Oblasti územného plánu sa novela venuje zmenou ustanovenia § 2 zákona o niektorých opatreniach.

„Umiestenie stavby diaľnice sa v územnom pláne mikroregiónu a územnom pláne obce vyznačí na základe jej technického riešenia v mierke 1:10 000 podľa stavu aktuálneho v čase spracúvania územného plánu. Technické riešenie obstará na vlastné náklady stavebník diaľnice a bezodplatne ho odovzdá obci“ (ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o niektorých opatreniach).

„Ak obec nemá územný plán obce alebo ak v schválenom územnom pláne obce nie je diaľnica umiestnená na základe technického riešenia podľa ustanovenia § 2 ods. 1 zákona o niektorých opatreniach, podkladom na vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere je okrem podkladov podľa osobitného predpisu aj projekt výstavby diaľnic schválený vládou Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o niektorých opatreniach).

 • Zákon o správe štátnych hraníc

zákone o správe štátnych hraníc sa novela pristavila pri ustanovení § 7 upravujúceho povoľovanie činností podľa osobitných predpisov.

„Ak sa na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti realizuje stavba, ministerstvo ako dotknutý orgán štátnej správy vydáva záväzné stanovisko v konaní o stavebnom zámere. Ak je potrebné na činnosti na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti, iné než podľa prvej vety, povolenie alebo iné opatrenie orgánu štátnej správy alebo orgánu územnej samosprávy, je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná k žiadosti priložiť aj stanovisko ministerstva; v stanovisku ministerstvo určí podmienky na vykonanie činnosti a stanoviskom ministerstva sú tieto orgány viazané“ (ustanovenie § 7 zákona o správe štátnych hraníc).

 • Atómový zákon

Zmeny sa po novom dotkli aj oblasti povolenia stavby jadrových zariadení – ustanovenie § 18 atómového zákona.

„Na konanie o stavebnom zámere a na konanie o overení projektu stavby jadrového zariadenia sa vzťahuje osobitný predpis a tento atómový zákon“ (ustanovenie § 18 ods. 1 atómového zákona). „Stavbu jadrového zariadenia môže uskutočňovať len držiteľ rozhodnutia o povolení stavby vydaného v súlade s osobitným predpisom a po overení projektu stavby jadrového zariadenia“ (ustanovenie § 18 ods. 2 atómového zákona).

„K návrhu stavebného zámeru jadrového zariadenia sa prikladá dokumentácia podľa osobitného predpisu, potvrdenie o súlade podľa osobitného predpisu a dokumentácia podľa prílohy č. 1 bod A. Úrad rozhodne o povolení stavby jadrového zariadenia na základe vyjadrenia Európskej komisie v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná“ (ustanovenie § 18 ods. 3 atómového zákona). „Na stavby jadrových zariadení s osobitným zásahom do zemskej kôry, ako sú podzemné úložiská, sa vzťahujú osobitné predpisy, ak tento atómový zákon neustanovuje inak“ (ustanovenie § 18 ods. 4 atómového zákona).

 • Zákon o veterinárnej starostlivosti

zákone o veterinárnej starostlivosti dochádza k úprave ustanovenia § 44 zákona o veterinárnej starostlivosti – záväzné stanovisko a záväzný posudok.

„Záväzné stanovisko štátnej veterinárnej a potravinovej správy ako dotknutého orgánu sa vydáva v konaní o stavebnom zámere a pri kolaudácii stavby ak ide o stavby, ktoré sú určené na výkon hraničnej veterinárnej kontroly. Ak ide o stavby podľa prvej vety, štátna veterinárna a potravinová správa je dotknutým orgánom v procese územného plánovania“ (ustanovenie § 44 ods. 1 zákona o veterinárnej starostlivosti).

„Záväzné stanovisko regionálnej veterinárnej a potravinovej správy ako dotknutého orgánu sa vydáva v konaní o stavebnom zámere, ak sa týka stavieb a zariadení, ktoré sú určené na (A) chov alebo držanie zvierat, (B) výrobu, spracúvanie, ošetrenie a skladovanie krmív pre spoločenské zvieratá, (C) prípravu, výrobu, skladovanie a distribúciu medikovaných krmív, (D) ukladanie, ďalšie spracúvanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov, (E) výrobu, spracúvanie alebo skladovanie potravín živočíšneho pôvodu okrem maloobchodných prevádzkarní pri poskytovaní stravovacích služieb“ (ustanovenie § 44 ods. 2 zákona o veterinárnej starostlivosti).

„Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa je dotknutým orgánom pri prerokúvaní návrhu územných plánov“ (ustanovenie § 44 ods. 3 zákona o veterinárnej starostlivosti). „Záväzný posudok štátnej veterinárnej a potravinovej správy sa musí vyžiadať (A) k návrhom na uvedenie na trh nových, dosiaľ v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte nepoužívaných strojov, technologických zariadení, obalov, technologických a pracovných postupov pri chove alebo preprave zvierat, príprave medikovaných krmív, alebo ak ide o nakladanie a spracúvanie živočíšnych vedľajších produktov, (B) k návrhom na uvedenie na trh nových zariadení, látok a postupov, ktoré sa používajú na zabíjanie alebo usmrcovanie zvierat, pri ich zavedení a uvedení do prevádzky“ (ustanovenie § 44 ods. 4 zákona o veterinárnej starostlivosti).

„Záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy sa musí vyžiadať pri uvedení do užívania priestorov maloobchodných prevádzkarní, ktoré podliehajú registrácii podľa ustanovenia § 40 zákona o veterinárnej starostlivosti a pri zmene v ich prevádzkovaní“ (ustanovenie § 44 ods. 5 zákona o veterinárnej starostlivosti).

 • Zákon o výstavbe

Na záver sa novela dotkla aj nedávno prijatého zákona o výstavbe, v ktorom upravuje napríklad oblasť úpravy geodeta – ustanovenie § 29 zákona o výstavbe.

„Geodetom na účely tohto zákona o výstavbe je osoba, ktorá vykonáva geodetické a kartografické činnosti pri príprave a zhotovovaní stavby. Geodet musí spĺňať podmienky na výkon geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 29 ods. 1 zákona o výstavbe).

„Ak ide o vyhradenú stavbu, súbor stavieb alebo o rozsiahlu stavbu, na ktorej je potrebný väčší počet geodetov, hlavný geodet koordinuje pre jednotlivé stavby súboru stavieb alebo pre jednotlivé úseky alebo časti stavby jedného alebo niekoľkých geodetov“ (ustanovenie § 29 ods. 2 zákona o výstavbe).

„Geodet je povinný (A) zabezpečiť autorizačné overenie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností oprávnenou osobou, (B) spolupracovať s projektantom na príprave podkladov na vypracovanie projektovej dokumentácie a na vyhotovovaní vytyčovacích výkresov stavby, (C) pri preberaní a odovzdávaní geodetických podkladov vyhotoviť protokol alebo záznam v stavebnom denníku, (D) vyhotoviť projekt vytyčovacej siete a vybudovať vytyčovaciu sieť, (E) uskutočniť v teréne merania potrebné na vytýčenie priestorovej polohy stavby a podrobné vytýčenie stavby, (F) vykonávať priebežne kontrolné merania terénu, geometrických parametrov stavby a priestorovej polohy stavby, (G) vyhotoviť projekt na meranie posunov a pretvorení a vykonávať meranie posunov a pretvorení stavby, (H) vyhotoviť geodetickú časť dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, porealizačné zameranie stavby a geometrický plán na aktualizáciu katastrálneho operátu, (I) vyhotoviť geodetické podklady na súborné spracovanie stavby v informačnom systéme“ (ustanovenie § 29 ods. 3 zákona o výstavbe).

 • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť postupne (A) 15. júna 2023, (B) 01. augusta 2023, (C) 01. septembra 2023, (D) 01. októbra 2023, (E) 01. januára 2024, (F) 01. apríla 2024, a (G) 01. apríla 2025.

Publikované dňa 18.08.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....