Podnikatelia

Novela zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2022

Za účelom zlepšovania podnikateľského prostredia prijala Národná rada Slovenskej republiky novelu, ktorá mení alebo dopĺňa sériu zákonov, upravujúcich napríklad oblasť živnostenského podnikania, účtovníctva, sociálneho poistenia, či oblasť spotrebných daní.

Dňa 16. júna 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 249/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia. Novelou sa menia a dopĺňajú nasledovné zákony: (A) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“), (B) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) a (C) zákon č. 431/2009 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), (D) zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), (E) zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), (F) zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“), (G) zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), (H) zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o tepelnej energetike“), (I) zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“), (J) zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane“), (K) zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore obnoviteľných zdrojov“), (L) zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebnej dani“), (M) zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výbušninách“), (N) zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore MSP“) a (O) zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o technickej normalizácii“).

Predmet úpravy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyzvalo verejnosť na zasielanie podnetov na zlepšenie podnikateľského prostredia, pričom na základe podnetov dotknutej podnikateľskej obce po ich dôkladnej analýze, rokovaní s odborníkmi, zástupcami podnikateľov ako aj samotnými gestormi regulácie, vybralo opatrenia spočívajúce vo vytvorení priaznivejšieho podnikateľského prostredia, bez významných vplyvov na rozpočet verejnej správy. Väčšina zmien spočíva v úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady. Príčinou je ich komplikovanosť, duplicita, ale tiež v praxi vyhodnotená absencia relevancie či účelnosti. V niektorých prípadoch je zmena iniciovaná v dôsledku identifikácie efektu gold-platingu, t. j. ustanoveniu prísnejšej miery regulácie, ako vyžadujú minimálne štandardy legislatívy Európskej únie. Súčasťou novely je preto z oblastí vecnej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky napríklad zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po výmene (z pôvodne 60 dní na 30 dní), zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike či zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov. Z oblasti vecnej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu a skúšobníctvo Slovenskej republiky napríklad umožnenie bezplatného poskytnutia pôvodných slovenských technických noriem alebo pôvodných technických normalizačných informácií, a z oblasti vecnej pôsobnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví napríklad zavedenie práva dodávateľa elektriny/plynu započítať vzniknutý preplatok voči ostatným pohľadávkam podľa zmluvy. Ministerstvo financií Slovenskej republiky napríklad zdobrovoľní zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS pre vybrané obchodné spoločnosti a zruší podmienku zamestnávania minimálne 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere potrebnú na vydanie oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení. V oblasti vecnej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa zavedie možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet cez internet. V oblasti vecnej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa napríklad predĺži oprávnenie živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu z 2 na 4 roky od jej založenia či liberalizujú podmienky vzdelania a praxe na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva.

V nasledujúcom texte prinášame len prehľad najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely.

Živnostenský zákon

V rámci živnostenského zákona sa novelou najmä predlžuje z dvoch na štyri roky lehota, po uplynutí ktorej môže živnostenský úrad zrušiť živnosť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť po vzniku živnostenského oprávnenia alebo ak túto živnosť bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestal prevádzkovať (ustanovenie § 58 ods. 2 písm. b) živnostenského zákona).

Podstatou zmien, ktoré novela priniesla do zákona o správnych poplatkoch je nové prechodné ustanovenie § 19s zákona o správnych poplatkoch, upravujúca najmä položku 154 časti VIII. (Finančná správa a obchodná činnosť) sadzobníka správnych poplatkov (ustanovenie § 19s ods. 2zákona o správnych poplatkov).

Zákon o účtovníctve

zákone o účtovníctve sa v záujme zníženia administratívnej náročnosti pri vedení účtovníctva pre účtovné jednotky, ktoré spĺňajú veľkostné kritéria ustanovené v ustanovení § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, upravuje povinnosť na možnosť viesť účtovníctvo a zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS. Účtovná jednotka však bude zaradená medzi subjekty verejného záujmu podľa zákona o účtovníctve, ak splní veľkostné kritéria bez ohľadu na používané účtovné štandardy (ustanovenia § 2 ods. 14, § 17a ods. 2, 3 a 6 zákona o účtovníctve).

Zákon o sociálnom poistení

Novela do zákona o sociálnom poistení prináša doplnenie nového ustanovenia § 170 ods. 27 zákona o sociálnom poistení.

„Sociálna poisťovňa poskytuje na základe žiadosti Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky zo svojho informačného systému údaje spracované spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií o poistencoch, o poistných vzťahoch fyzickej osoby, vymeriavacích základoch a údaje o zamestnávateľoch, vrátane historických údajov, v rozsahu nevyhnutnom pre vyhodnocovanie efektivity podporných programov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a pre analýzu vplyvov regulácií na podnikateľské prostredie. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej požiada o poskytovanie údajov prostredníctvom spoločného modulu automatizovaným spôsobom podľa osobitných predpisov“ (ustanovenie § 170 ods. 27 zákona o sociálnom poistení).

Zákon o ochrane nefajčiarov

Prerodom si v rámci zákona o ochrane nefajčiarov prešlo najmä ustanovenie § 6 zákona o ochrane nefajčiarov („Predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet“).

„Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet, (A) v predajniach potravín okrem predajní, ktoré majú na ich predaj vyčlenený samostatný priestor alebo stojan, (B) v predajniach s tovarom určeným predovšetkým pre deti, (C) v predškolských zariadeniach, na detských ihriskách, v základných školách, v stredných školách, v školských zariadeniach, na vysokých školách a v študentských domovoch, (D) v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb vrátane stánkov, bufetov a iných predajných miest, ktoré sa nachádzajú v týchto zariadeniach“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o ochrane nefajčiarov).

„Predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, nikotínových vrecúšok a elektronických cigariet na diaľku, je možný len v prípade, ak predajca používa systém overovania veku, pomocou ktorého možno v čase predaja overiť, či kupujúci spĺňa požiadavku minimálneho veku 18 rokov a poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii podrobné informácie o systéme overovania veku a jeho fungovaní“ (ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o ochrane nefajčiarov).

„Zakazuje sa predávať tabakové výrobky, výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety osobám mladším ako 18 rokov“ (ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o ochrane nefajčiarov). „Každý, kto predáva tabakové výrobky, výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety, je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov“ (ustanovenie § 6 ods. 4 zákona o ochrane nefajčiarov). „Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet z automatov“ (ustanovenie § 6 ods. 5 zákona o ochrane nefajčiarov).

Zákon o ochrane

Novela ďalej do zákona o ochrane dopĺňa napríklad nové ustanovenie § 30 ods. 8 zákona o ochrane.

„Právnická osoba, ktorej jediným štatutárnym zástupcom je jej spoločník, ktorý je fyzickou osobou, alebo konateľ, ktorý je fyzickou osobou, na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa, bez ohľadu na to, či je alebo nie je táto fyzická osoba zároveň zamestnancom právnickej osoby je povinná zabezpečiť a plniť povinnosti pri ochrane zdravia pri práci v rozsahu povinností fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby uvedené v ustanovení § 30 ods. 6 zákona o ochrane, ak fyzická osoba v jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie“ (ustanovenie § 30 ods. 8 zákona o ochrane).

Zákon o MSP

Zákon o MSP je po novom doplnený o nové ustanovenia § 10 ods. 3 a 4 zákona o podpore MSP:

„Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje na základe žiadosti Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky zo svojho informačného systému údaje získané z daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby, k dani z pridanej hodnoty a k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) vrátane identifikačného čísla organizácie, daňového identifikačného čísla a identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty v rozsahu nevyhnutnom pre vyhodnocovanie efektivity podporných programov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a pre analýzu vplyvov regulácií na podnikateľské prostredie na úrovni podnikateľov. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je povinné osobné údaje získané podľa prvej vety anonymizovať ihneď, ako je to možné, najneskôr do troch mesiacov od ich získania“ (ustanovenie § 10 ods. 3 zákona o podpore MSP).

„Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je povinné osobné údaje získané podľa osobitného predpisu anonymizovať ihneď, ako je to možné, najneskôr do troch mesiacov od ich získania“ (ustanovenie § 10 ods. 4 zákona o podpore MSP).

Zákon o technickej normalizácii

Do zákona o technickej normalizácii novela dopĺňa napríklad nové ustanovenie § 14 ods. 7 zákona o technickej normalizácii.

„Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas na bezodplatné citovanie časti pôvodnej slovenskej technickej normy alebo časti pôvodnej technickej normalizačnej informácie zverejnenej podľa ustanovenia § 15a ods. 2 zákona o technickej normalizácii bezodkladne, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu“ (ustanovenie § 14 ods. 7zákona o technickej normalizácii).

Účinnosť novely

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. septembra 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....