Podnikatelia

Novelizácie zákona o spotrebiteľských úveroch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2008

Dňa 1. apríla 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o spotrebiteľských úveroch vykonaná prostredníctvom generálneho zákona. Túto novelu, okrem jediného ustanovenia, ktoré nadobudne účinnosť dňom zavedenia meny euro v SR, nahradila s účinnosťou odo dňa 2. apríla 2008 ďalšia novela zákona o spotrebiteľských úveroch. Bližšie podrobnosti o týchto novelizáciách Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme a nadviažeme tak na tie zmeny v oblasti spotrebiteľských úverov, ktoré sme Vám dali do pozornosti v našom minuloročnom novembrovom vydaní.
Dňa 1. apríla 2008 nadobudla účinnosť novela zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o spotrebiteľských úveroch“ alebo len „zákon“) vykonaná prostredníctvom zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR, ktorú, s výnimkou jediného ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch, s účinnosťou odo dňa apríla 2008 nahradila ďalšia novela zákona o spotrebiteľských úveroch, vykonaná prostredníctvom článku V zákona č. 70/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela zákona o spotrebiteľských úveroch“ alebo len „novela“). Novelizácia zákona o spotrebiteľských úveroch vykonaná na základe článku XXII zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR (ďalej v texte len „generálny zákon“) s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2008, bola z vyššie uvedeného dôvodu účinná jediný deň.

Okrem zmeny v ustanovení §1 ods. 2 písm. e) zákona o spotrebiteľských úveroch, sa všetky ostatné úpravy vykonané v zákone o spotrebiteľských úveroch najprv článkom XXII generálneho zákona a následne novelou zákona o spotrebiteľských úveroch týkajú rovnakých ustanovení, a to ustanovení § 3 ods. 11, § 7a ods. 4 a § 8aa ods. 3 zákona o spotrebiteľských úveroch.
Úpravy ustanovení citovaných v predchádzajúcej vete boli už predmetom predchádzajúcej novelizácie zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorá bola s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 vykonaná zákonom č. 568/2007 Z. z. (ďalej v texte len „predchádzajúca novela zákona o spotrebiteľských úveroch“ alebo len „predchádzajúca novela“), o ktorej sme Vás podrobne informovali v našom minuloročnom novembrovom čísle bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Predchádzajúca novela zákona o spotrebiteľských úveroch v § 3 ods. 10 zákona zakotvila, že odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru nesmie prevýšiť výšku ustanovenú nariadením vlády SR. Novela s účinnosťou odo dňa apríla 2008 spresňuje úpravu v § 3 ods. 11 zákona o spotrebiteľských úveroch, v zmysle ktorej platí, že ak je zmluva o spotrebiteľskom úvere v rozpore s ustanovením § 3 ods. 10 zákona o spotrebiteľských úveroch v tom, že odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru prevyšuje výšku ustanovenú nariadením vlády SR vydaným podľa § 3 ods. 10 zákona o spotrebiteľských úveroch, je neplatná v rozsahu, v ktorom odporuje tomuto ustanoveniu, ak sa ten, kto je takouto zmluvou dotknutý, neplatnosti dovolá. Novelou spresnený odsek 11 bol do § 3 zákona o spotrebiteľských úveroch vložený na základe novelizácie vykonanej prostredníctvom článku XXII generálneho zákona s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2008.

Predchádzajúcou novelou bolo do zákona o spotrebiteľských úveroch včlenené aj ustanovenie § 7a upravujúce povinnosti veriteľov. Podľa tohto ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch sú veritelia povinní poskytovať MF SR a NBS údaje o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch. Prostredníctvom článku XXII generálneho zákona bol s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2008 v ustanovení § 7a zákona o spotrebiteľských úveroch upravený jeho odsek 4. Novela s účinnosťou odo dňa apríla 2008 spresňuje ustanovenie § 7a ods. 4 zákona o spotrebiteľských úveroch, ktoré po novom stanovuje, že Ministerstvo financií SR (ďalej v texte len „MF SR“) ustanoví vyhláškou (1) rozsah údajov o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch a ich štruktúru, (2) lehoty a spôsob predkladania týchto údajov, (3) obsah informácií o týchto údajoch, (4) spôsob a lehoty zverejňovania týchto informácií. V minuloročnom novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vás už informovali, že uvedené otázky boli upravené vyhláškou MF SR č. 660/2007 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery a ďalej vyhláškou MF SR č. 620/2007 Z. z., ktorou bol ustanovený vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere a taktiež o tom, že citované vyhlášky nadobudli účinnosť odo dňa 1. januára 2008.

Novelou sa ďalej v zákone o spotrebiteľských úveroch v ustanovení § 8aa vypustil odsek 3 s tým, že s účinnosťou odo dňa 2. apríla 2008 bol presunutý do ustanovenia § 8ab zákona o spotrebiteľských úveroch, na základe ktorého musí byť nariadenie vlády SR podľa už spomínaného § 3 ods. 10 zákona o spotrebiteľských úveroch vydané najneskôr 60 dní po zverejnení priemernej hodnoty ročnej percentuálnej miery nákladov podľa § 7a ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch. Novelou presunutý odsek 3 bol do § 8aa zákona o spotrebiteľských úveroch vložený na základe novelizácie vykonanej prostredníctvom článku XXII generálneho zákona s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2008.
Výnimkou z úprav vykonaných v zákone ospotrebiteľských úveroch prostredníctvom článku XXII generálneho zákona, ktoré boli účinné jediný deň, je ustanovenie §1 ods. 2 písm. e) zákona o spotrebiteľských úveroch, ktoré nadobudne účinnosť dňom zavedenia meny euro v SR. Citované ustanovenie zákona o spotrebiteľských úveroch vymedzuje tie zmluvy, na ktoré sa zákon o spotrebiteľských úveroch nebude vzťahovať. Zmena predmetného ustanovenia bude vykonaná na základe generálneho zákona tým, že z jeho znenia budú vypustené slová „hodnoty v Sk zodpovedajúcej“ a slová „hodnotu v Sk zodpovedajúcu“, takže zákon o spotrebiteľských úveroch sa nebude vzťahovať na zmluvy o poskytnutí úveru do 200 Eur a nad 20 000 Eur, pričom ak bude na rovnaký účel uzavretých viac zmlúv o spotrebiteľskom úvere medzi tým istým veriteľom a spotrebiteľom, súhrn všetkých zmlúv o spotrebiteľskom úvere sa bude považovať za jediný spotrebiteľský úver.

Vyššie spomínané zmeny vykonané v zákone o spotrebiteľských úveroch najprv prostredníctvom článku XXII generálneho zákona a následne novelou (teda zákonom č. 70/2008 Z. z.) si vyžiadali účelovú úpravu účinnosti, táto bola v zákone o spotrebiteľských úveroch vykonaná novelou, a to prostredníctvom (1) článku IX novely, ktorý s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2008 novelizoval generálny zákon a súčasne ustanovil delenú účinnosť generálneho zákona, na základe ktorej ustanovenie § 1 ods. 2 písm. e) zákona o spotrebiteľských úveroch nadobudne účinnosť dňom zavedenia meny euro v SR, avšak úpravy ustanovení § 3 ods. 11, § 7a ods. 4 a § 8aa ods. 3 zákona o spotrebiteľských úveroch, vykonané taktiež článkom XXII generálneho zákona, nadobudli účinnosť dňa 1. apríla 2008, a ďalej následne (2) prostredníctvom článku X novely, ktorý zakotvuje účinnosť tejto novely zákona o spotrebiteľských úveroch deň po nadobudnutí účinnosti úpravy obsiahnutej v generálnom zákone, teda odo dňa 2. apríla 2008.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....