Podnikatelia

Novelizácie zákona o vysielaní a retransmisii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2008

Dňa 1. júna 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 167/2008 Z. z., ktorý prostredníctvom svojho článku IV novelizoval zákon o vysielaní a retransmisii, v ktorom boli novelou zakotvené právo na informácie i ochrana zdroja a obsahu informácií. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám priblíži nielen obsah tejto novely, ale vráti sa aj k návrhu ďalšej novely zákona o vysielaní a retransmisii, na ktorú upriamil Vašu pozornosť v predchádzajúcom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. júna 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), ktorým bola vykonaná novelizácia zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o vysielaní a retransmisii“ alebo len „novela“). Novela zákona o vysielaní a retransmisii bola uskutočnená prostredníctvom článku IV tlačového zákona a s jeho prijatím súvisí aj jej obsah. Novelou boli do zákona o vysielaní a retransmisii zakotvené nové ustanovenia upravujúce právo na informácie ako i ochranu zdroja a obsahu informácií, ktoré zakotvuje aj nový tlačový zákon, o obsahu ktorého Vám taktiež prinášame bližšie podrobnosti v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Novým ustanovením § 15b sa novelou zakotvuje právo na informácie, zahŕňajúce povinnosť orgánov verejnej moci, nimi zriadených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a právnických osôb zriadených zákonom, na základe rovnosti poskytovať vysielateľovi informácie o svojej činnosti na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti. Zakotvením tejto povinnosti nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu, ktorým je napríklad zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o ochrane utajovaných skutočností, či zákon o SIS.

Ochrana zdroja a obsahu informácií bola novelou včlenená do ustanovenia § 15c zákona o vysielaní a retransmisii a ukladá vysielateľovi povinnosť zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na zverejnenie v spravodajských programoch a publicistických programoch a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, ak o to požiadala fyzická osoba, ktorá informácie poskytla, a aby sa odhalením obsahu informácií neporušili práva tretích osôb. S písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, z ktorých by mohla byť zistená totožnosť fyzickej osoby, ktorá informácie poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií. Od tejto povinnosti môže vysielateľa oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informácie poskytla a po jej smrti patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám a v prípade, ak ich niet, povinnosť vysielateľa zaniká. Povinnosť zakotvená pre vysielateľa sa vzťahuje aj na zamestnanca vysielateľa, pričom táto povinnosť zamestnancovi zaniká, ak zanikla povinnosť pre vysielateľa. Za rovnakých podmienok sa táto povinnosť vzťahuje aj na inú osobu, ktorá informácie poskytne vysielateľovi na základe zmluvného občianskoprávneho alebo zmluvného obchodnoprávneho vzťahu s vysielateľom, ktorým sa táto osoba zaväzuje profesionálne poskytovať informácie vysielateľovi. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.

V predchádzajúcom čísle bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vás v predstihu informovali o legislatívnom procese prebiehajúcom v NR SR, do ktorej bol dňa 24. apríla 2008 doručený návrh navydanie zákona, ktorým sa vykoná ďalšia novelizácia zákona o vysielaní a retransmisii. Predmetný návrh zákona bol prerokovaný na 24. schôdzi NR SR a dňa 2. júla 2008 schválený, avšak s neskoršou účinnosťou, akú predpokladal návrh tohto zákona. Schválené znenie tejto právnej úpravy už bolo publikované v Zbierke zákonov SR ako zákon č. 287/2008 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť odo dňa 1. augusta 2008.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....