Iné

Novelizované zákony o súdnych a správnych poplatkoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2005

Analyzujeme zmenené ustanovenia novelizovaných zákonov o správnych poplatkoch a o súdnych poplatkoch.NOVELA ZÁKONA O SPRÁVNYCH POPLATKOCH

Zákonodarca poslednou novelou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prehodnotil v podobe novo prijatej úpravy oprávnené náklady správnych orgánov spojené s vykonávaním úkonov a konaní, ktoré podliehajú spoplatneniu podľa niektorých položiek sadzobníka správnych poplatkov.

SPOPLATŇOVANIE ÚKONOV TÝKAJÚCICH SA PREUKAZOV A OSVEDČENÍ

Pôvodná suma 50 Sk na vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka, sa mení na 150 Sk. Ak je treba vydať náhradu za preukaz či osvedčenie, ktoré boli zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené, pôvodný správny poplatok 200 Sk sa mení na sumu 500 Sk. Ak došlo k zničeniu, strate, odcudzeniu či poškodeniu opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch, pôvodná výška poplatku 500 Sk sa mení na nový správny poplatok vo výške 1000 Sk. V prípade predĺženia platnosti preukazu či osvedčenia sa bude miesto pôvodných 50 Sk uhrádzať suma 200 Sk.

ĎALŠIE ZMENENÉ POPLATKY

Žiadosť o vydanie nového zbrojného pasu sa odo dňa účinnosti zákona spoplatňuje sumou 500 Sk, žiadosť o vydanie zbrojnej licencie sumou 10 000 Sk a žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice sumou až 20 000 Sk. Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu a ich rozšírenie sa od 1. januára spoplatňuje sumou 200 Sk. Rovnakou sumou sa spoplatňuje vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazuako náhrady za odcudzený preukaz. V prípade, že dôjde k strate, zničeniu alebo poškodeniu takéhoto preukazu, uhradí sa poplatok v sume 400 Sk. Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov sa bude spoplatňovať sumou 1 000 Sk.

NOVELA ZÁKONA O SÚDNYCH POPLATKOCH

Deklarovaným cieľom novely právnej úpravy súdnych poplatkov, teda zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, je najmä zmena sadzobníka súdnych poplatkov tak, aby boli účastníci konania motivovaní predovšetkým využívať alternatívne spôsoby riešenia sporov, akými sú napríklad mediácia, mimosúdna dohoda, rozhodcovské konanie a pod. Navrhované zmeny súvisia aj s novou úpravou konkurzného práva.

OSLOBODENIE OD SÚDNYCH POPLATKOV

Mení sa úprava oslobodenia od poplatkov. Od poplatkov viac nie je oslobodené konanie vo veciach náhrady škody spôsobenej rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Naopak sú po novom od poplatkov oslobodení napríklad navrhovateľ v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom, správca ustanovený podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, navrhovateľ v konaní o vylúčení majetku zo súpisu majetku podstát podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii či navrhovateľ v konaní o vylúčení veci z exekúcie podľa exekučného poriadku.

NOVÉ TYPY SÚDNYCH POPLATKOV

Novela zavádza i nové súdne poplatky. Poplatková povinnosť tak vzniká i (1) speňažením majetku podliehajúcemu konkurzu, ak ide o poplatok za konkurzné konanie podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, (2) podaním námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii a (3) podaním námietky zaujatosti účastníkom konania podľa Občianskeho súdneho poriadku.

SÚDNE POPLATKY ZA PODANIE NÁMIETOK ZAUJATOSTI V KONKURZNOM A REŠTRUKTURALIZAČNOM KONANÍ

Predovšetkým prostredníctvom ustanovenia poplatkovej povinnosti v prípade podania námietok zaujatosti v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní sa novelizovaný zákon o súdnych poplatkoch snaží predísť a zamedziť obštrukciám a prieťahom v týchto konaniach. Poplatková povinnosť má charakter kaucie. Pokiaľ poplatok nie je zaplatený, súd na námietky zaujatosti neprihliada a vec sa nadriadenému súdu nepredkladá na rozhodnutie, o čom je súd povinný poučiť účastníka vo výzve na zaplatenie poplatku. Súčasne platí, že poplatok nie je možné voči poplatníkovi vymáhať, ak sa vec nepredloží nadriadenému súdu. Inak je poplatok splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal, pričom sa technicky zahrnie ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal. Táto poplatková povinnosť zaniká v celom rozsahu, ak dôjde k späťvzatiu námietky ešte pred predložením veci nadriadenému súdu. Ak bola námietka zaujatosti podaná odôvodnene, poplatok za jej uplatnenie sa poplatníkovi vráti v plnej výške. Poplatok za podanie námietky zaujatosti podľa sadzobníka predstavuje suma 10 000 Sk.

SÚDNE POPLATKY V OBCHODNÝCH VECIACH

Zmenila sa i výška jednotlivých poplatkov. Z návrhu na začatie konania v obchodných veciach sa napríklad hradí z ceny predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6%, najmenej však 2 000 Sk a najviac 1 milión Sk. Ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi, prípadne ide v návrhu o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, hradí sa 10 000 Sk a ak ide o návrh na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia, výška poplatku predstavuje 2 000 Sk. Podľa rovnakých sadzieb sa platí poplatok v zmenkovom a šekovom konaní pri návrhoch na vydanie platobného rozkazu, za uplatnené námietky v konaní a za odpor proti platobnému rozkazu. Poplatok za odpor sa neplatí len vtedy, ak bol platobný rozkaz vydaný bez návrhu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....