Iné

Novelizovaný Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2008

S účinnosťou odo dňa 15. októbra 2008 bol, okrem Občianskeho súdneho poriadku, novelizovaný aj Spravovací a kancelársky poriadok pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy. Podrobné informácie o tejto právnej úprave, vykonanej na základe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 389/2008 Z. z., už s prepojením na súvisiace ustanovenia novelizovaného Občianskeho súdneho poriadku, Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme.

Dňa 15. októbra 2008 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 389/2008 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy (ďalej v texte len „novela Spravovacieho a kancelárskeho poriadku“ alebo len „vyhláška MS SR“ alebo len „novela“).

Novelu Spravovacieho a kancelárskeho poriadku vydalo Ministerstvo spravodlivosti SR na základe splnomocňovacieho ustanovenia obsiahnutého v § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „OSP“), v § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Novelizácia OSP, o ktorej Vás informujeme v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO a súčasne v mimoriadnom vydaní bulletinu venovanom výhradne novele OSP, po novom upravila postavenie notára v dedičskom konaní, a to zmenou ustanovenia § 38 ods. 2 OSP, preto novela v novom odseku 4 § 57 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pri úprave používania úradných pečiatok zakotvila, že úradná pečiatka notára sa na účely vydávania rozhodnutí v časti konania o dedičstve, ktorú vedie samostatne notár ako súdny komisár, považuje za úradnú pečiatku súdu. Novelou sa doplnila aj úprava súvisiaca s podpisovaním rozhodnutí obsiahnutá v § 61 ods. 1 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku, na základe ktorej platí, že ak predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú inak, prvopis rozhodnutia súdu vlastnoručne podpisuje predseda senátu, samosudca alebo súdny úradník, ktorý rozhodnutie vydal, avšak prvopis rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu (ktorým je v tomto prípade § 38 ods. 2 OSP) podpisuje vlastnoručne notár.

Novela ďalej v novom ustanovení § 94a Spravovacieho a kancelárskeho poriadku zakotvila, že na rozhodnutiach vydaných notárom podľa osobitného predpisu (§ 38 ods. 2 OSP) sa uvádza aj elektronická adresa súdneho komisára, pričom rozhodnutia, ktoré súdny komisár nemôže podľa osobitného predpisu (§ 38 ods. 2 prvá veta OSP) v konaní o dedičstve vydať, sú (1) uznesenia podľa § 175q ods. 1 OSP a (2) rozhodnutia, ktoré podľa osobitného predpisu nemôže v dedičskom konaní vydať vyšší súdny úradík (podľa § 5 písm. c) zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov). Právoplatnosť a vykonateľnosť na rozhodnutiach vydaných podľa § 38 ods. 2 OSP vyznačí súdny komisár, pričom postup podľa § 62 až 63 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku sa použije primerane.

Pri úprave vyššieho overenia listín novela v § 67 ods. 2 písm. a) Spravovacieho a kancelárskeho poriadku doplnila predmetné ustanovenie aj o súdnych úradníkov a po novom tak z citovaného ustanovenia vyplýva, že na žiadosť účastníka vykoná krajský súd vyššie overenie verejných listín špecifikovaných v § 67 ods. 1 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku, pričom vyšším overením sa okrem iného po novom rozumie overenie pravosti podpisov sudcov vrátane súdnych úradníkov a odtlačkov úradných pečiatok súdov.

Novelou bolo do Spravovacieho a kancelárskeho poriadku včlenené nové ustanovenie § 67a týkajúce sa párovania platieb, z ktorého vyplýva, že na krajských a okresných súdoch sa vykonáva párovanie platieb v aplikácii s výstupmi zo štátnej pokladnice každý pracovný deň, najneskôr do 9,00 hod., pričom úkony s tým spojené vykonáva učtáreň.

V rámci ustanovení Spravovacieho a kancelárskeho poriadku upravujúcich výkon niektorých rozhodnutí v trestnom konaní novela v novom § 79b zakotvila podrobnosti pre výkon peňažného trestu, pričom tento sa platí na účet súdu. Na tento účel sa vo výzve podľa osobitného predpisu (§ 429 ods. 1 Trestného poriadku) uvedie číslo účtu súdu a ďalšie platobné informácie, najmä názov banky, kód banky, špecifický symbol a variabilný symbol a ak sa peňažný trest alebo jeho časť vracia, súd ho vráti na účet oprávnenej osoby.

Nové ustanovenie § 132a Spravovacieho a kancelárskeho poriadku ustanovuje podrobnosti súvisiace s prijímaním podaní urobených elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu a zo znenia citovaného ustanovenia Spravovacieho a kancelárskeho poriadku vyplýva, že podanie, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu, sa ihneď po prijatí odovzdá podateľni na ďalší postup podľa § 129 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku. Ak má byť podľa predpisov o konaní pred súdmi takéto podanie doplnené v zákonom ustanovenej lehote a nedôjde k jeho doplneniu, na podanie sa ďalej neprihliada a táto skutočnosť sa vyznačí v aplikácii. Elektronické adresy, na ktorých prijímajú okresné súdy a krajské súdy podania podľa predchádzajúcej vety, sa uverejňujú na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Tieto elektronické adresy okresné súdy a krajské súdy uvádzajú na písomnostiach doručovaných účastníkom konania a ich zástupcom. S predchádzajúcim súhlasom sudcu možno uvádzať na písomnostiach doručovaných účastníkom konania aj elektronickú adresu sudcu, pričom uvedené pravidlo platí aj pre uvádzanie elektronickej adresy súdneho úradníka.

Ďalšie nové ustanovenie § 140a Spravovacieho a kancelárskeho poriadku upravuje podrobnosti týkajúce sa doručovania uložením v súdnom spise alebo na súde a z jeho znenia je zrejmé, že ak sa podľa predpisov o konaní pred súdmi písomnosť doručuje uložením v súdnom spise alebo uložením na súde, súd o tom vyhotoví písomný úradný záznam, ktorý spolu s takto doručovanou písomnosťou založí do súdneho spisu, pričom úradný záznam obsahuje najmä deň uloženia písomnosti. Na žiadosť osoby, ktorej sa doručuje písomnosť uložením v súdnom spise alebo na súde, jej súd túto písomnosť vydá bezodplatne.

Postup pri vybavovaní elektronickej žiadosti o vydanie listinnej podoby výpisu z obchodného registra upravuje nové ustanovenie § 228a Spravovacieho a kancelárskeho poriadku, ktoré odkazuje na aplikáciu ustanovení § 227 a 228 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku, tieto sa primerane použijú aj v prípade vybavovania elektronických žiadostí o vydanie listinnej podoby výpisu z obchodného registra, pričom výpisy sa v tomto prípade zasielajú poštou na žiadateľom určenú adresu a ak jedna elektronická žiadosť obsahuje požiadavku na vydanie viacerých výpisov z obchodného registra, zasielajú sa požadované výpisy žiadateľovi spoločne. Z § 227 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku vyplýva, že tlač výpisov z obchodného registra zabezpečuje kancelária styku s verejnosťou obchodného registra, ktorá vytlačí dve kópie výpisu z obchodného registra v deň, ku ktorému sa zápis vykonal, a opatrí ich odtlačkom úradnej pečiatky. Postup pri vydávaní alebo doručovaní výpisu z obchodného registra navrhovateľovi je upravený v § 228 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku, z ktorého vyplýva, že vydávanie a doručovanie potvrdení o vykonaní zápisu, výpisov z obchodného registra, oznámení o odmietnutí vykonania zápisu (ďalej v texte len „doklad“) navrhovateľovi zabezpečuje kancelária styku s verejnosťou obchodného registra. Ak navrhovateľ v tlačive návrhu na zápis uviedol, že si príde doklad prevziať na registrový súd osobne, kancelária styku s verejnosťou obchodného registra pripraví doklad na odovzdanie navrhovateľovi a umožní mu jeho prevzatie. Prevzatie dokladu navrhovateľ potvrdí svojím podpisom na jednom vyhotovení príslušného dokladu a v knihe vydaných výpisov z obchodného registra podľa ustanoveného vzoru, pričom toto vyhotovenie sa následne založí do súdneho spisu a druhé vyhotovenie dokladu sa vydá navrhovateľovi. Ak sa doklad nedoručuje poštou, dňom doručenia písomnosti je deň, keď si navrhovateľ doklad prevzal na registrovom súde a jej prevzatie potvrdil svojím podpisom podľa predchádzajúcej vety. Ak navrhovateľ v tlačive návrhu na zápis uviedol, že žiada o doručenie dokladov poštou, alebo ak si navrhovateľ na registrovom súde nevyzdvihne doklady, ktoré boli pripravené na osobné odovzdanie v lehote 5 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia, zabezpečí kancelária styku s verejnosťou obchodného registra doručenie dokladov poštou na adresu navrhovateľa uvedenú v tlačive návrhu na zápis.

Postup pri vybavovaní elektronických žiadostí o vydanie listinnej podoby kópie listiny zo zbierky listín a potvrdenia upravuje ďalšie nové ustanovenie § 240a Spravovacieho a kancelárskeho poriadku a určuje, že pri vybavovaní elektronickej žiadosti o vydanie listinnej podoby kópie listiny zo zbierky listín kancelária zbierky listín vyznačí v systéme na účely určenia súdneho poplatku počet strán, z ktorých pozostáva požadovaná listina. Ak určitá listina v zbierke listín nie je, na požiadanie a po splnení poplatkovej povinnosti vydá o tom kancelária zbierky listín žiadateľovi potvrdenie. Po splnení poplatkovej povinnosti vyhotoví kancelária zbierky listín kópiu požadovanej listiny, a to postupom podľa § 240 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku, ktorý upravuje vydávanie kópií zo zbierky listín. Listina sa zasiela poštou na žiadateľom určenú adresu. Ak jedna elektronická žiadosť obsahuje požiadavku na vydanie kópie viacerých listín uložených v zbierke listín, zasielajú sa požadované kópie žiadateľovi spoločne. Postup uvedený v citovanom ustanovení sa primerane použije aj pri vybavovaní žiadosti o vydanie listinnej podoby potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín.

Z ustanovenia § 254 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku vyplýva, že na účely dodržiavania jednotnej formy úradných výstupov zo súdov a jednotnej formy listín o podstatných úkonoch, ktoré súdy vykonávajú počas konania a sú súčasťou súdneho spisu, súdy používajú tlačivá uvedené v katalógu tlačív pre súdy, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR, pričom okrem týchto tlačív súdy používajú aj formuláre, ktoré sú definované v aplikácii. Novela v novom odseku 5 § 254 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku zakotvila, že aktuálne vzory týchto tlačív a formulárov uverejní Ministerstvo spravodlivosti SR na svojej internetovej stránke.

V súvislosti so zapisovaním do súdnych registrov okresného súdu novela v prílohe č. I v časti II v prvom bode písmena B doplnila nové písmená n) a o), na základe ktorých platí, že v súdnom registri občianskoprávnych vecí sa do súdneho registra „C“ zapisuje aj návrh na vydanie rozkazu na plnenie a návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu (v prípade obchodnej agendy sa vec zapisuje do súdneho registra Cb), a ďalej tiež iný spor občianskoprávneho charakteru upravený osobitným predpisom.

Pri úprave zapisovania do súdnych registrov krajského súdu, a to do súdnych registrov prvostupňovej agendy, novela v prílohe č. I v časti III v prvom bode písmena B doplnila, že do súdneho registra „S“, teda do súdneho registra vecí správneho súdnictva, sa zapisujú senátne veci týkajúce sa preskúmania rozhodnutí orgánov štátnej správy, územnej samosprávy a záujmovej samosprávy, ďalších právnických osôb, ak im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ako aj rozhodovania o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy vo veciach územnej samosprávy so zákonom a pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....