Služby

Novinky v oblasti koncesionárskych poplatkov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2021

Aktuálna legislatíva prináša zmeny aj v oblasti koncesionárskych poplatkov. Doterajšia právna úprava koncesionárskych poplatkov predstavovala značnú administratívnu záťaž pre podnikateľské subjekty. Tie sú totiž oslobodené od platenia koncesionárskych poplatkov v prípade, že počet ich zamestnancov je menší ako traja. Preukazovanie počtu zamestnancov bolo však až doteraz práve na pleciach podnikateľských subjektov. Uvedená povinnosť by mala po novom prejsť na Sociálnu poisťovňu.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 18. marca 2021 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o úhrade služieb RTVS“) a ktorým sa dopĺňa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) (ďalej spolu len „novela“).

Dôvody prijatia novely

Cieľom novely je zavedenie automatického pravidelného mesačného zasielania údajov potrebných na vznik a trvanie povinnosti platiť úhrady za služby verejnosti (tzv. koncesionárske poplatky) Sociálnou poisťovňou priamo vyberateľovi koncesionárskych poplatkov, ktorým je Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len RTVS“) a s tým spojené zrušenie povinnosti pre podnikateľské subjekty preukazovať vyberateľovi koncesionárskych poplatkov počet zamestnancov.

Evidencia platiteľov

Kľúčovou zmenou, ktorú novela prináša, a na ktorú nadväzujú takmer všetky ďalšie zmeny a doplnenia, je prepracovanie ustanovenia § 9 zákona o úhrade služieb RTVS („Evidencia platiteľov„). Po novom tak v oblasti platenia koncesionárskych poplatkov platí nasledovné.

„Vyberateľ úhrady na účely výberu úhrady, kontroly platenia úhrady a na účely vymáhania úhrady vedie evidenciu platiteľov. Evidencia platiteľov obsahuje dátum vzniku, zmeny a zániku povinnosti platiť úhradu, a ak ide o platiteľa podľa (A) ustanovenia § 3 písm. a) zákona o úhrade služieb RTVS, meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, číslo sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, ak platí úhradu prostredníctvom poštového podniku, číslo odberného miesta, energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, adresu na doručovanie písomností a adresu elektronickej pošty(B) ustanovenia § 3 písm. b) zákona o úhrade služieb RTVS, ktorý je (1) právnickou osobou, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady, (2) fyzickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady“ (ustanovenie § 9 ods. 1 zákona o úhrade služieb RTVS). Pripomíname, že vyberateľom úhrady je RTVS, a to v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o úhrade služieb RTVS.

„Evidencia platiteľov obsahuje okrem údajov podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona o úhrade služieb RTVS aj (A) údaje o fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má trvalý pobyt na adrese odberného miesta platiteľa, ktorý je na základe tejto skutočnosti oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o úhrade služieb RTVS v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, (B) údaje o fyzickej osobe, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi a s ktorou je platiteľ spoločne posudzovanou osobou v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak je platiteľ na základe tejto skutočnosti oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o úhrade služieb RTVS, (C) skutočnosť, že platiteľ je oslobodený od platenia úhrady a dôvod pre ktorý je platiteľ oslobodený od platenia úhrady, ak ide o platiteľa úhrady oslobodeného od platenia úhrady podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o úhrade služieb RTVS“ (ustanovenie § 9 ods. 2 zákona o úhrade služieb RTVS).

„Do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti vyberateľa úhrady a za úhradu nevyhnutných nákladov je na účely vedenia a kontroly evidencie platiteľov podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona o úhrade služieb RTVS (A) dodávateľ elektriny povinný elektronicky poskytnúť vyberateľovi úhrady údaje v rozsahu evidencie, ktorú vedie dodávateľ elektriny podľa osobitného predpisu a energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, ak ním disponuje, (B) prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný elektronicky poskytnúť vyberateľovi úhrady údaje o ním registrovaných odberných miestach odberateľov elektriny v domácnosti v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia odberateľa elektriny v domácnosti, adresa odberného miesta, číslo odberného miesta, energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, katastrálne územie, v ktorom sa odberné miesto nachádza, súpisné číslo stavby, v ktorej sa odberné miesto nachádza, dátum, od ktorého je odberateľ elektriny v domácnosti evidovaný v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti a názov dodávateľa elektriny, ak uvedenými údajmi disponuje“ (ustanovenie § 9 ods. 3 zákona o úhrade služieb RTVS).

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Novelou dochádza k modifikácii povinností Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje vyberateľovi úhrady na základe uzavretej dohody elektronicky údaje zo svojho informačného systému na účely kontroly oslobodenia platiteľa od povinnosti platiť úhradu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) a c) zákona o úhrade služieb RTVS. Na účely kontroly poskytuje vyberateľovi úhrady osobné údaje platiteľa v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a údaj o tom, či platiteľ je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo údaj o tom, či osoba, ktorá má trvalý pobyt na adrese odberného miesta platiteľa je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ak si platiteľ úhrady podľa ustanovenia § 3 písm. a) zákona o úhrade služieb RTVS uplatňuje nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o úhrade služieb RTVS, alebo údaj o tom či platiteľ je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi“ (ustanovenie § 9 ods. 4 zákona o úhrade služieb RTVS). Najvýraznejšou zmenou, ktorú novelizované ustanovenie § 9 ods. 4 zákona o úhrade služieb RTVS prináša je, že naproti pôvodnej formulácii („Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny je povinné poskytnúť na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady do 30 dní od doručenia žiadosti potrebnú súčinnosť…“) po novom platí, že „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje vyberateľovi úhrady údaje zo svojho informačného systému automaticky na základe uzavretej dohody.

Sociálna poisťovňa

Podľa novej právnej úpravy sa menia tiež povinnosti Sociálnej poisťovne na úseku spolupráce s vyberateľom úhrady. „Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady na základe uzavretej dohody elektronicky údaje zo svojho informačného systému na účely kontroly počtu zamestnancov platiteľa podľa ustanovenia § 3 písm. b) zákona o úhrade služieb RTVS a na účely kontroly oslobodenia platiteľa od povinnosti platiť úhradu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o úhrade služieb RTVS. Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady na účely kontroly (A) počtu zamestnancov platiteľa podľa ustanovenia § 3 písm. b)zákona o úhrade služieb RTVS, ktorý je (1) právnickou osobou, údaj o názve alebo o obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle organizácie a o počte zamestnancov platiteľa, (2) fyzickou osobou, údaj o obchodnom mene, mieste podnikania, identifikačnom čísle organizácie alebo dátume narodenia, ak identifikačné číslo organizácie nemá pridelené, mene, priezvisku a o počte zamestnancov platiteľa, (B) oslobodenia platiteľa od povinnosti platiť úhradu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o úhrade služieb RTVS údaj o mene, priezvisku, rodnom čísle platiteľa a údaje o tom, či platiteľ je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, či má platiteľ právo na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti a či je platiteľ povinne poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou“ (ustanovenie § 9 ods. 5 zákona o úhrade služieb RTVS). Obdobne ako tomu bolo v prípade ustanovenia § 9 ods. 4 zákona o úhrade služieb RTVS aj v prípade ustanovenia § 9 ods. 5 zákona o úhrade služieb RTVS po novom Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady automaticky na základe uzavretej dohody priamo potrebné údaje zo svojho informačného systému.

„Miestny orgán štátnej správy na úseku katastra je povinný poskytnúť na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady súčinnosť na účely kontroly evidencie platiteľov podľa ustanovenia § 3 písm. a) zákona o úhrade služieb RTVS do 30 dní od doručenia žiadosti. Miestny orgán štátnej správy na úseku katastra poskytuje vyberateľovi úhrady údaje o ním evidovanom katastrálnom území, v ktorom sa odberné miesto nachádza, súpisné číslo stavby, v ktorej sa odberné miesto nachádza a údaj o tom, či stavba, v ktorej sa odberné miesto nachádza, je rodinným domom alebo bytom“ (ustanovenie § 9 ods. 6 zákona o úhrade služieb RTVS).

„Platiteľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní (A) vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu, (B) vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o úhrade služieb RTVS, (C) začatie a ukončenie odberu elektriny v každom jeho odbernom mieste, ak ide o platiteľa podľa ustanovenia § 3 písm. a) zákona o úhrade služieb RTVS, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach“ (ustanovenie § 9 ods. 7 zákona o úhrade služieb RTVS).

Náležitosti a prílohy písomného oznámenia

Novela sa ďalej zaoberá aj náležitosťami a prílohami predmetného písomného oznámenia. „V písomnom oznámení podľa ustanovenia § 9 ods. 7 zákona o úhrade služieb RTVS uvedie platiteľ podľa ustanovenia § 3 písm. a) zákona o úhrade služieb RTVS meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, adresu na doručovanie písomností a adresu elektronickej pošty. Platiteľ podľa ustanovenia § 3 písm. a) zákona o úhrade služieb RTVS uvedie okrem údajov podľa predchádzajúcej vety aj (A) údaje o fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má trvalý pobyt na adrese odberného miesta platiteľa, ktorý je na základe tejto skutočnosti oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o úhrade služieb RTVS v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, (B) údaje o fyzickej osobe, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi a s ktorou je platiteľ spoločne posudzovanou osobou v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak má platiteľ na základe tejto skutočnosti nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c)zákona o úhrade služieb RTVS“ (ustanovenie § 9 ods. 8 zákona o úhrade služieb RTVS). „Prílohou písomného oznámenia o zániku povinnosti platiť úhradu je aj (A) doklad o ukončení odberu elektriny v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti, alebo (B) doklad o zmene odberateľa elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti“ (ustanovenie § 9 ods. 9 zákona o úhrade služieb RTVS). „V písomnom oznámení podľa ustanovenia § 9 ods. 7 zákona o úhrade služieb RTVS uvedie platiteľ podľa ustanovenia § 3 písm. b) zákona o úhrade služieb RTVS, ktorý je (A) právnickou osobou, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady, (B) fyzickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady“ (ustanovenie § 9 ods. 10 zákona o úhrade služieb RTVS).

„Platiteľ podľa ustanovenia § 3 písm. b) zákona o úhrade služieb RTVS je na účely kontroly počtu zamestnancov evidovaných v evidencii platiteľov povinný na požiadanie vyberateľa úhrady preukázať počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o úhrade služieb RTVS“ (ustanovenie § 9 ods. 11 zákona o úhrade služieb RTVS). „Na účel kontroly plnenia povinností podľa ustanovenia § 9 ods. 7 zákona o úhrade služieb RTVS a na účel vymáhania úhrady má vyberateľ úhrady bezplatný prístup k údajom z registra obyvateľov Slovenskej republiky a k údajom z registra fyzických osôb a je oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať a spracúvať jej osobné údaje z uvedených registrov, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracovania“ (ustanovenie § 9 ods. 12 zákona o úhrade služieb RTVS).

„Osobné údaje, ktoré vyberateľ úhrady získa podľa zákona o úhrade služieb RTVS, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu; vyberateľ úhrady ich môže využívať len na účely podľa zákona o úhrade služieb RTVS“ (ustanovenie § 9 ods. 13 zákona o úhrade služieb RTVS). „Na účely overenia nároku podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o úhrade služieb RTVS, vyberania úhrady, kontroly platenia úhrady a na účely vymáhania úhrady, je vyberateľ úhrady oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať a spracúvať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania“ (ustanovenie § 9 ods. 14 zákona o úhrade služieb RTVS).

Zo zmenami, ktoré novela priniesla do ustanovenia § 9 zákona o úhrade služieb RTVS, súvisí aj množstvo ďalších predovšetkým legislatívno-technických, ale aj obsahových úprav, nadväzujúcich práve na odbremenenie podnikateľských subjektov preukazovať RTVS potrebné údaje a presunutie tejto povinnosti na Sociálnu poisťovňu. Jedná sa najmä o zmeny a doplnenia ustanovení § 5, § 6, § 7 či § 11 zákona o úhrade služieb RTVS.

Súčasťou novelizovaného znenia zákona o úhrade služieb RTVS je aj nové prechodné ustanovenie § 13b zákona o úhrade služieb RTVS (Platiteľ, ktorý platil úhradu jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok podľa ustanovenia § 7 ods. 3 zákona o úhrade služieb RTVS v znení účinnom do 30. júna 2021, ktorý sa nezhoduje s trvaním kalendárneho štvrťroka, kalendárneho polroka alebo kalendárneho roka, sa od 1. júla 2021 považuje za platiteľa, ktorý platí úhradu mesačne. Na povinnosť platiteľa podľa ustanovenia § 3 písm. b) zákona o úhrade služieb RTVS preukazovať počet zamestnancov vo vzťahu k obdobiu pred 1. júlom 2021 sa vzťahuje právna úprava účinná do 30. júna 2021. Na vznik nároku na platenie úhrady len za jedno odberné miesto u platiteľa podľa ustanovenia § 3 písm. a) zákona o úhrade služieb RTVS, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach v období pred 1. júlom 2021 sa vzťahuje právna úprava účinná do 30. júna 2021“ (ustanovenie § 13b zákona o úhrade služieb RTVS)).

Zákon o sociálnom poistení

Novela priniesla aj zmenu zákona o sociálnom poistení, ktorého ustanovenie § 170 sa po dopĺňa novým odsekom 23 („Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania zo svojho informačného systému údaje vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 170 ods. 23 zákona o sociálnom poistení)). Predmetná zmena reaguje na novú povinnosť Sociálnej poisťovne a odkazuje pri tom na novelizované znenie zákona o úhrade služieb RTVS.

Novela nadobudne účinnosť dňa 01. júla 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....