Iné

Novinky v Trestnom zákone a Zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2020

Novela zmenila systematické zaradenie trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, a to ich presunom medzi trestné činy proti životnému prostrediu, kam po správnosti vecne patria. Touto zmenou sa zároveň dosiahne stav, kedy skrátené vyšetrovanie o týchto trestných činoch budú vždy   vykonávať    vyšetrovatelia      (konkrétne  vyšetrovatelia odboru environmentálnej kriminality Policajného zboru).

Okrem tejto zmeny sa zároveň pri obsahovom vymedzení týchto dvoch trestných činov vykonávajú niektoré zmeny, ktoré si vyžiadala aplikačná prax. Ďalšou nie menej významnou zmenou je aj zavedenie novej skutkovej podstaty trestného činu organizovania zápasov zvierat, ktorým sa reaguje na nový negatívny fenomén objavujúci sa v spoločnosti.

Dňa 25. septembra 2020 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 288/2020 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o TZPO“).

Ako z uvedeného vyplýva, základnou zmenou je zmena systematického zaradenia dvoch trestných činov v rámci osobitnej časti TZ. Trestný čin týrania zvierat (pôvodne § 378 TZ) a trestný čin zanedbania starostlivosti o zvieratá (pôvodne § 378a TZ) boli do účinnosti novely súčasťou deviatej hlavy osobitnej časti TZ („Trestné činy proti iným právam a slobodám“).

Po novom sa však trestný čin týrania zvierat a trestný čin zanedbania starostlivosti o zviera systematicky zaraďujú do šiestej hlavy („Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu“), druhého dielu („Trestné činy proti životnému prostrediu“) osobitnej časti TZ.

Skutková podstata trestného činu týrania zvierat je od účinnosti novely subsumovaná pod ustanovenie § 305a TZ, v zmysle ktorého platí, že „kto (A)  týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, (B) týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo (C) utýra zviera, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky“ (ustanovenie § 305a ods. 1 TZ).

Kvalifikovanú skutkovú podstatu trestného činu týrania zvierat predstavuje ustanovenie § 305 ods. 2 TZ: „Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v § 305a ods. 1 TZ (A) na viacerých zvieratách, (B) verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti, (C) na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo (D) závažnejším spôsobom konania“ (ustanovenie § 305a ods. 2 TZ). Trestná sadzba sa teda zvyšuje v prípade, ak sa páchateľ dopustí konania podľa ustanovenia § 305a ods. 1 TZ a zároveň splní aj niektoré z kvalifikačných kritérií podľa ustanovenia § 305a ods. 2 TZ. Dôležitou zmenou je aj sprísnenie trestnej sadzby v základnej skutkovej podstate trestného činu týrania zvierat (§ 305a ods. 1 TZ) z pôvodnej trestnej sadzby do dvoch rokov na novelou zavedenú trestnú sadzbu od šesť mesiacov do troch rokov. Takáto zmena reflektuje trend dereifikácie („odvecovania“), kedy skorší prístup k zvieratám ako k veciam sa mení na prístup k zvieratám ako k živým tvorom. Aplikačná prax totiž preukázala, že vo väčšine prípadov sa pri prvopáchateľoch konanie vymedzené pri trestnom čine týrania zvierat kvalifikuje len ako priestupok (s uložením pokuty), prípadne sa využíva inštitút podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody, čo absolútne neplní funkciu individuálnej a ani generálnej prevencie a nechráni spoločnosť pred páchaním tejto závažnej trestnej činnosti. Cieľom novej právnej úpravy trestného činu týrania zvierat je, aby poskytoval ochranu zvieratám v hierarchii chránených hodnôt výraznejšie ako napr. u ochrany majetku.

K rovnakej zmene systematického zaradenia v rámci osobitnej časti TZ (presun z 9. hlavy TZ do 6. hlavy TZ) došlo aj pri skutkovej podstate trestného činu zanedbania starostlivosti o zviera, ktorá je po novom upravená v ustanovení § 305b TZ („Kto z nedbanlivosti spôsobí smrť alebo trvalé následky na zdraví zvieraťa, ktoré vlastní alebo o ktoré je povinný sa starať tým, že zanedbá potrebnú starostlivosť o toto zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúci dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“ (ustanovenie § 305b ods. 2 TZ)).

Obdobne ako pri trestnom čine týrania zvierat prináša TZ aj pri trestnom čine zanedbania starostlivosti o zviera aj prísnejšiu kvalifikovanú skutkovú podstatu („Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ustanovení § 305b ods. 1 TZ bez ohľadu na to, či bol za obdobný čin v predchádzajúci dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, (A) na viacerých zvieratách, (B) verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti, (C) na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo (D) závažnejším spôsobom konania“ (ustanovenie § 305b ods. 2 TZ)). Cieľom novelizácie v rámci predmetného ustanovenia § 305b TZ bolo reagovať na množiace sa prípady závažného zanedbania predovšetkým (stád) hospodárskych zvierat ako hovädzieho dobytka či koní. Taká úprava však nedokáže reagovať na veľký počet nedbanlivostných skutkov spáchaných na jednom zvierati (vo významnej miere hovädzí dobytok, kone) a to ani v prípadoch s fatálnym následkom v dôsledku hrubého zanedbania, ak nie je možné jednoznačne preukázať úmysel páchateľa (v zmysle zásady in dubio pro reo, t. j. pri pochybnostiach v prospech páchateľa). Z tohto dôvodu novela prináša úpravu, podľa ktorej je možné postihovať páchateľa za trestný čin uvedený v § 305b ods. 1 TZ, ak sa ho dopustí čo i len na jednom zvierati (v zmysle doterajšej právnej úpravy šlo o zanedbanie starostlivosti o zvieratá, nie o zviera). Tiež sa predmetné ustanovenie § 305b TZ dopĺňa o nový odsek 2, ide o kvalifikovanú skutkovú podstatu, ktorej znenie a tiež úprava trestných sadzieb boli vymedzené analogickým spôsobom ako pri trestnom čine týrania zvierat.

V poradí treťou zmenou, ktorú novela prináša, je zakotvenie skutkovej podstaty nového trestného činu organizovania zápasov zvierat podľa ustanovenia § 305c („Kto (A) organizuje zápas medzi zvieratami, (B) na účel podľa ustanovenia § 305c ods. 1 písm. (A) štve zviera proti zvieraťu, cvičí zviera na inom zvierati, chová, drží, obchoduje alebo inak nakladá so zvieratami alebo také konanie umožní, alebo (C) sa zúčastní na organizovanom zápase zvierat, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“ (ustanovenie § 305c ods. 1 TZ)).

Kvalifikovaná skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat sprísňuje trestnú sadzbu nasledovne: „odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ustanovení § 305c ods. 1 TZ (A) verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti, (B) na zvierati osobitne chránenom zákonom, (C) závažnejším spôsobom konania, alebo (D) v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov“ (ustanovenie § 305c ods. 2 TZ). Z osobitnej časti dôvodovej správy k novele vyplýva v kontexte nového trestného činu organizovania zápasov zvierat, že chov zvierat, predovšetkým psov na účely zápasov za účelom zisku, je nový fenomén a zárobková činnosť, ktorá je nelegálna nielen z dôvodu neexistencie príslušného podnikateľského oprávnenia, či krátenia daní, ale predovšetkým z dôvodu, že ide o aktivitu, ktorú už dnes zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zakazuje pod hrozbou pokuty (štvanie zvieraťa proti zvieraťu). Postih za prvé dva spomenuté delikty je však ťažko možné uložiť, pokiaľ nie je páchateľ pristihnutý pri čine, t. j. keď štve zviera proti zvieraťu a/alebo prijíma za túto aktivitu odplatu. Samotnému zápasu však predchádza a nasleduje množstvo úkonov, z ktorých by bolo možné jednoznačne vyvodiť závery potrebné na účely trestného či priestupkového konania. V priestupkovej rovine však doterajšia úprava na tento účel z vyššie spomenutých dôvodov nepostačovala, pričom v trestnoprávnej rovine úprava doteraz úplne absentovala. Novela preto reaguje na potreby aplikačnej praxe, ktorá si vyžiadala zaviesť trestnoprávnu úpravu organizovania zápasov zvierat, keďže jej absencia má za následok slabú postihnuteľnosť páchateľov organizujúcich a umožňujúcich toto mimoriadne kruté a surové “divadlo”, kde sa zvieratá za aktívneho pôsobenia človeka väčšinou navzájom zabijú trýznivým spôsobom za účelom nelegálneho zisku.

Do TZ sa novelou vkladá aj nové ustanovenie § 305d TZ, podľa ktorého „na účely § 305a až 305c TZ sa zvieraťom rozumie pes, mačka, hospodárske zviera podľa osobitného predpisu a chránený živočích podľa osobitného predpisu držaný v zajatí“ (ustanovenie § 305d TZ).

Novela prináša aj úpravu ustanovenia § 3 zákona o TZPO, keď za trestné činy na účely zákona o TZPO považuje aj trestný čin týrania zvierat (§ 305a TZ), trestný čin zanedbania starostlivosti o zviera (§ 305b TZ) a trestný čin organizovania zápasov zvierat (§ 305c TZ). Páchateľmi uvedených trestných činov v oblasti týrania zvierat sú totiž často právnické osoby.

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. novembra 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....