Iné

Novinky v zákone o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2021

Zmeny sa po novom dotkli aj legislatívy v oblasti vysokoškolského vzdelávania a zabezpečovania jeho kvality. Je to predovšetkým právna úprava zrušenia akreditácie habilitačného konania a akreditačného konania, ktorú novela do zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania prináša.

Dňa 17. septembra 2021 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 345/2021 Z. z.(ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách).

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o zabezpečovaní kvality priniesla je predĺženie lehoty Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) na rozhodnutie alebo vyjadrenie sa v rámci inauguračného alebo habilitačného konania. Po novom „agentúra rozhodne alebo sa vyjadrí do jedného roka odo dňa začatia konania; agentúra môže túto lehotu jedenkrát predĺžiť o 30 dní a túto skutočnosť oznámi účastníkovi konania. Lehota neplynie v čase medzi podaním námietky zaujatosti voči zloženiu pracovnej skupiny a jej vyhodnotením a počas lehoty na zaujatie stanoviska účastníkom konania k hodnotiacej správe pracovnej skupiny“ (ustanovenie § 21 ods. 7 zákona o zabezpečovaní kvality). Pôvodne mala agentúra na rozhodnutie alebo vyjadrenie sa 180 dní od dňa začatia konania.
Novelou dochádza tiež k úprave ustanovenia § 27 ods. 2 písm. a) zákona o zabezpečovaní kvality.

Vysoká škola odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o pozastavení uskutočňovania študijného programu nesmie (A) prijímať uchádzačov na štúdium v príslušnom študijnom programe alebo uskutočňovať štátne skúšky v príslušnom študijnom programe podľa rozhodnutia agentúry; ak agentúra rozhodne, že vysoká škola nesmie uskutočňovať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe, táto štátna skúška, ako aj doklady o absolvovaní štúdia vydané príslušnej osobe sú neplatné, (B) upraviť príslušný študijný program inak ako postupom podľa ustanovenia § 27 ods. 4 zákona o zabezpečovaní kvality a (C) vytvoriť študijný program v príslušnom študijnom odbore a stupni“ (ustanovenie § 27 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality).

Zmenou oproti pôvodnému zneniu ustanovenia § 27 ods. 2 písm. a) zákona o zabezpečovaní kvality je nahradenie slov „uskutočňovať štátne skúšky“ slovami „prijímať uchádzačov na štúdium“ a doplnenie časti citovaného ustanovenia § 27 ods. 2 písm. a) zákona o zabezpečovaní kvality o vyššie uvedenú na hrubo označenú časť (…alebo uskutočňovať štátne skúšky v príslušnom študijnom programe podľa rozhodnutia agentúry; ak agentúra rozhodne, že vysoká škola nesmie uskutočňovať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe, táto štátna skúška, ako aj doklady o absolvovaní štúdia vydané príslušnej osobe sú neplatné).

Novelou ďalej dochádza k vypusteniu ustanovenia § 27 ods. 3 zo zákona o zabezpečovaní kvality („Ak vysoká škola uskutoční štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe, táto štátna skúška je neplatná; neplatné sú aj doklady o absolvovaní štúdia vydané príslušnej osobe“).

Ťažiskovou zmenou, ktorú novela do zákona o zabezpečovaní kvality prináša, je nové ustanovenie § 32a zákona o zabezpečovaní kvality („Zrušenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania“).

„Agentúra rozhodne o zrušení akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania na základe žiadosti vysokej školy o zrušenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania uvedenom v príslušnej žiadosti vysokej školy“ (ustanovenie § 32a ods. 1 zákona o zabezpečovaní kvality).

„Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia agentúry o zrušení akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania sa všetky neukončené habilitačné konania a inauguračné konania na príslušnej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania zastavujú“ (ustanovenie § 32a ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality).

Na záver prináša novela do zákona o zabezpečovaní kvality aj nové prechodné ustanovenie § 39 zákona o zabezpečovaní kvality („Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022″).

„Ak bolo konanie podľa ustanovenia § 21 ods. 1 zákona o zabezpečovaní kvality začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2021, agentúra postupuje podľa ustanovenia § 21 ods. 7 zákona o zabezpečovaní kvality v znení účinnom do 31. decembra 2021″ (ustanovenie § 39 ods. 1 zákona o zabezpečovaní kvality).

„Agentúra je oprávnená na žiadosť vysokej školy v čase do podania prvej informácie vysokou školou podľa ustanovenia § 37 ods. 1 zákona o zabezpečovaní kvality o tom, že zosúladila svoj vnútorný systém so štandardmi pre vnútorný systém, najneskôr však do 31. augusta 2022, zapísať do registra študijných programov zmeny údajov o študijných programoch, ak tieto zmeny vyplývajú z potreby zosúladenia študijných programov so štandardmi pre študijný program; agentúra je oprávnená zapísať tieto zmeny údajov o študijných programoch: (A) zmenu študijného odboru alebo kombinácie dvoch študijných odborov, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ak je táto zmena odôvodnená v súvislosti s transformáciou sústavy študijných odborov, (B) zmenu miesta poskytovania študijného programu z miesta v inom sídle ako je sídlo vysokej školy alebo fakulty, na miesto v sídle vysokej školy alebo fakulty, (C) zmenu názvu vysokej školy alebo fakulty, na ktorej sa študijný program uskutočňuje, (D) zmenu názvu študijného programu ak nový názov lepšie vystihuje obsah vzdelávania“ (ustanovenie § 39 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality).

Novela sa drobnými legislatívno – technickými úpravami dotkla aj zákona o vysokých školách.


Novela nadobudne účinnosť dňa 01. januára 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....