Iné

Novinky v zákonoch v oblasti zdravotníctva

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2021

Situácia okolo pandémie ochorenia COVID-19 sa podľa posledných čísel síce pomaly zlepšuje, netreba však zabudnúť na dôsledky, či otvorené otázky, ktoré táto kríza priniesla. Budú náklady na očkovanie hradené z verejného zdravotného poistenia? Zabezpečí štát „postkovidovú“ liečbu následkov ochorenia? A ako to vlastne bude zo zodpovednosťou za prípadne škody na zdraví v dôsledku povahy podanej očkovacej látky, povolenej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky?

Prehľad zákonov, ktoré sa novelou menia

Dňa 30. marca 2021 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 133/2021 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva. Novelou dochádza konkrétne k zmene a doplneniu (A) zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách na služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti“), (B) zákon č. 576/2004 Z. z, o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), (C) zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“), (D) zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o záchrannej zdravotnej službe“), (E) zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“), (F) zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“), (G) zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prírodných liečivých vodách“), (H) zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“), (I) zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o úhrade liekov“), a (J) zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach“).

Najdôležitejšie zmeny, ktoré novela prináša

Novela prináša predovšetkým nasledovné zmeny a doplnenia zákonov v oblasti zdravotníctva.

(1) Zaradenie očkovania proti ochoreniu COVID-19 do rozsahu zdravotnej starostlivosti spadajúcej pod verejné zdravotné poistenie. Podľa doterajšej právnej úpravy bolo na základe verejného zdravotného poistenia uhrádzané povinné očkovanie a povinné mimoriadne očkovanie. Nakoľko do začiatku roka 2021nebolo očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Slovenskej republike vykonávané a nebolo explicitne uvedené medzi výkonmi zdravotnej starostlivosti, spadajúcej pod verejné zdravotné poistenie, novela s cieľom zabezpečiť v tejto veci právnu istotu pre poskytovateľov a zdravotné poisťovne jednoznačne definuje očkovanie proti ochoreniu COVID-19 ako spadajúce do rozsahu takejto zdravotnej starostlivosti (ustanovenie § 3 ods. 20 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti).

(2) Kúpeľná liečba v prípade „Postkovidového syndrómu“. Po novom dochádza k úprave prílohy č. 6 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti – Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť doplnením možnosti vypisovania kúpeľného návrhu v určitých indikáciách, v súvislosti s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Novela rozširuje indikačný zoznam o stavy po prekonaní COVID-19 s ťažkým priebehom infekcie. Po prekonaní infekcie koronavírusom SARS-COV2 dochádza u časti pacientov k pretrvávaniu zdravotných ťažkostí, ktoré sa u daných pacientov pred infekciou nevyskytovali. Tento stav je popisovaný ako tzv. Postkovidový syndróm a zahŕňa spektrum príznakov, so známkami respiračného, kardiovaskulárneho, nervového, alebo svalového postihnutia. Je nevyhnutné, aby pacienti, u ktorých pretrvávajú ťažkosti zo strany dýchacieho a/alebo nervového a pohybového aparátu absolvovali kúpeľnú starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch, ktoré majú rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti. Kúpeľné zariadenia disponujú vybavením na vykonávanie funkčnej diagnostiky pľúc (spirometria, prípadne aj spiroergometria, pulzná oxymetria, v prípade potreby môžu aplikovať krátkodobo kyslíkovú terapiu). Klimatické podmienky v týchto kúpeľoch vyhovujú požiadavkám aj na vysokú kvalitu ovzdušia. Možnosť kúpeľnej liečby sa navrhuje pre pacientov s ťažkým priebehom ochorenia, ktorý vyžadoval ústavnú zdravotnú starostlivosť na jednotkách intenzívnej starostlivosti alebo klinike/oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny a po prekonaní infekcie COVID-19 u nich pretrvávajú respiračné a/alebo nervovo-svalové a/alebo pohybové ťažkosti. Kúpeľná starostlivosť by prispela k zmierneniu postkovidového syndrómu a návratu do pracovného a bežného života pacienta.

(3) Možnosť výkonu stáže zdravotníckymi pracovníkmi z tretích krajín. Novelou dochádza k rozšíreniu možnosti výkonu stáže aj o pre osoby, ktoré získali zdravotnícke vzdelanie v zdravotníckom povolaní sestra a pôrodná asistentka mimo územia členských štátov a majú doklad o vzdelaní uznaný Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. V prípade osôb, ktoré získali zdravotnícke vzdelanie mimo územia členských štátov a majú záujem vykonávať činnosti stážistu v ústavných zdravotníckych zariadeniach sa podmienka predloženia úradnej osvedčenej kópie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní nahrádza predložením kópie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní z dôvodu zníženia administratívnej záťaže a zjednodušenia prípravy tohto dokladu. Vzhľadom k tomu, že súčasťou žiadosti cudzinca o pobyt na území Slovenskej republiky je aj doklad o bezúhonnosti, upúšťa sa od požiadavky na predloženie dokladu preukazujúcom bezúhonnosť, bezúhonnosť sa deklaruje čestným vyhlásením. Rozširuje sa možnosť výkonu stáže aj o osoby, ktoré ovládajú anglický jazyk v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania z dôvodu, že anglický jazyk je podľa počtu hovoriacich najpoužívanejším jazykom a na Slovensku je v rámci prípravy na výkon zdravotníckeho povolania cudzí jazyk jedným z povinných predmetov. Z dôvodu zvýšenia záujmu o výkon stáže sa predlžuje možnosť výkonu stáže o 90 dní odo dňa skončenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. V rámci systému medzinárodnej pomoci na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorá medzinárodnú pomoc schválila sa vzhľadom na akútnosť poskytovanej medzinárodnej pomoci splnenie podmienok výkonu zdravotníckeho povolania podľa ustanovenia § 31 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti považuje za splnené. Základným predpokladom je, že ide o zdravotníckych pracovníkov, špecialistov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť na území iných členských štátov s obdobnou odbornosťou ako na území Slovenskej republiky.

(4) Prechodné ustanovenia počas trvania výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

„Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“) operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby koordinuje prepravu pacientov medzi (A) poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú ústavné zdravotnícke zariadenie na území Slovenskej republiky, a to aj podľa pokynu ministerstva zdravotníctva, (B) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenie na území Slovenskej republiky, a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenie v inom členskom štáte, ktorý je financovaný z verejného systému“ (ustanovenie § 10b ods. 1 zákona o záchrannej zdravotnej službe).

„Počas krízovej situácie môže operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vydať pokyn poskytovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, na prepravu zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu biologického materiálu osobe na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 alebo na prepravu osoby na miesto určené operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby“ (ustanovenie § 10b ods. 2 zákona o záchrannej zdravotnej službe).

„Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je počas trvania krízovej situácie povinný na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (A) prepraviť osobu, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý rozhodol o presune osoby do iného členského štátu podľa osobitného predpisu a informoval operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenie na území Slovenskej republiky a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenie v inom členskom štáte, ktorý je financovaný z verejného systému, (B) zabezpečiť na účely prepravy osoby do iného členského štátu podľa osobitného predpisu vzlet letúna ihneď, ak je to z prevádzkových dôvodov poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, možné“ (ustanovenie § 10b ods. 3 zákona o záchrannej zdravotnej službe).

(5) Zmeny v oblasti predpisovania humánnych liekov. „Predpísať humánny liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotnícku pomôcku zaradenú do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo dietetickú potravinu zaradenú do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín, v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 90 dní výlučne vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke je počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky oprávnený (A) ošetrujúci lekár, alebo (B) sestra, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a získala vysokoškolské vzdelanie 1. prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, alebo 2. druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo“ (ustanovenie § 119 ods. 26 zákona o liekoch).

(6) Zodpovednosť za škodu na živote a zdraví, spôsobenú povahou očkovacej látky. „Za škodu na živote a zdraví spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe podanej očkovacej látky, ktorej terapeutické použitie pre skupinu pacientov povolilo počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 46 ods. 4 zákona o liekoch zodpovedá štát, v mene ktorého koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 143j ods. 7 zákona o liekoch).

Účinnosť novely

Novela nadobúda delenú účinnosť, a to čiastočne dňom vyhlásenia (13. apríla 2021) a čiastočne dňa 01. januára 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....