Iné

Novinky v zákonoch v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2022

Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky sa po novom dotkla aj oblasti inteligentnej mobility. Novelizácia viacerých právnych predpisov upravuje najmä podmienky skúšobnej prevádzky automatizovaných vozidiel a plne automatizovaných vozidiel.

Dňa 08. novembra 2022 bol prijatý zákon č. 429/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel. Novelou sa mení a dopĺňa (A) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“), (B) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o organizácii činnosti vlády“), (C) zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) a (D) zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prevádzke vozidiel“).

Predmetom novely je zavedenie podmienok skúšobnej prevádzky automatizovaných vozidiel a plne automatizovaných vozidiel, ako aj úprava ďalších aspektov súvisiacich so zavedením takýchto vozidiel do skúšobnej prevádzky na pozemných komunikáciách, vrátane úprav kompetencií národného koordinátora inteligentnej mobility a rozšírenie kompetencii orgánu typového schvaľovania v oblasti vydávania povolenia na skúšobnú prevádzku. Novela zároveň ustanovuje podmienky povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, vrátane podania návrhu na povolenie jeho prevádzky, proces schvaľovania typovým schvaľovacím orgánom, rozhodnutie typového schvaľovacieho orgánu, odvolacie konanie a povinnosti držiteľa povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla. Doterajšia právna úprava dostatočným spôsobom nereflektovala na všetky aspekty inteligentnej mobility. Pri koncipovaní novely predkladateľ rešpektoval a prihliadol aj na skúseností z iných krajín Európskej únie, ktoré už oblasť inteligentnej mobility zadefinovali vo svojich právnych úpravách. Tieto skúsenosti z iných krajín Európskej únie boli v novele rešpektované a modifikované vo vzťahu k špecifikám právneho poriadku Slovenskej republiky.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia vyššie uvedených právnych predpisov.

Výraznejšími zmenami si v dôsledku novely prechádza predovšetkým zákon o cestnej premávke. Po novom sa dopĺňa napríklad ustanovenie § 5 zákona o cestnej premávke, upravujúce povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov.

„Osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré na jazdu využíva automatizovaný systém riadenia, je povinná včas a bezpečne prevziať vedenie vozidla na výzvu automatizovaného systému riadenia alebo, ak to vyžadujú okolnosti, aj bez tejto výzvy, a to prípadne aj na diaľku; na tento účel je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke“ (ustanovenie § 5 ods. 6 zákona o cestnej premávke).

Rozšírením si prešli aj povinnosti prevádzkovateľa vozidla, tvoriace predmet úpravy ustanovenia § 6 zákona o cestnej premávke.

„Prevádzkovateľ vozidla, ktorý je držiteľom povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla v cestnej premávke, je povinný viesť o prevádzke automatizovaného doručovacieho vozidla evidenciu s údajmi o mene, priezvisku a adrese pobytu vodiča, dátume a čase vykonávania dohľadu nad automatizovaným doručovacím vozidlom a čísle automatizovaného doručovacieho vozidla. Evidenciu podľa prvej vety je prevádzkovateľ vozidla povinný na výzvu policajta predložiť na účely spojené s výkonom jeho oprávnení na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky“ (ustanovenie § 6 ods. 7 zákona o cestnej premávke).

Novinkou je aj ustanovenie § 55b zákona o cestnej premávke („Jazda automatizovaného doručovacieho vozidla“).

„Vodičom automatizovaného doručovacieho vozidla smie byť len osoba staršia ako 18 rokov“ (ustanovenie § 55b ods. 1 zákona o cestnej premávke). „Automatizované doručovacie vozidlo môže jazdiť aj po chodníku a iných miestach, po ktorých môžu chodiť chodci; v takom prípade smie jazdiť rýchlosťou najviac 6 km.h-1 a musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa chodcov. Automatizované doručovacie vozidlo môže jazdiť aj po komunikáciách, po ktorých môžu jazdiť cyklisti; v takom prípade smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1 a musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa cyklistov. Pri jazde po vozovke smie automatizované doručovacie vozidlo jazdiť rýchlosťou najviac 45 km.h-1“ (ustanovenie § 55b ods. 2 zákona o cestnej premávke). „Povinnosti vodiča voči chodcovi alebo cyklistovi platia rovnako voči automatizovanému doručovaciemu vozidlu“ (ustanovenie § 55b ods. 3 zákona o cestnej premávke). „Automatizované doručovacie vozidlo smie prepravovať náklad len v uzavretom prepravnom priestore. Automatizované doručovacie vozidlo nesmie prepravovať osoby ani zvieratá“ (ustanovenie § 55b ods. 4 zákona o cestnej premávke).

Novela sa dotkla aj zákona o prevádzke vozidiel, v ktorom dochádza napríklad k rozšíreniu základných pojmov.

„Na účely zákona o prevádzke vozidiel sa po novom rozumie „automatizovaným vozidlom automatizované vozidlo podľa osobitného predpisu alebo iné motorové vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo určitý čas samostatne pohybovať bez nepretržitého dohľadu vodiča, pri ktorom sa ale zásah vodiča predpokladá alebo vyžaduje“ (ustanovenie § 2 ods. 2 písm. ac) zákona o prevádzke vozidiel), „plne automatizovaným vozidlom plne automatizované vozidlo podľa osobitného predpisu alebo iné motorové vozidlo navrhnuté a skonštruované tak, aby sa dokázalo pohybovať samostatne“ (ustanovenie § 2 ods. 2 písm. ad) zákona o prevádzke vozidiel), „automatizovaným systémom riadenia systém riadenia vozidla, ktorý na zabezpečenie dynamickej kontroly nad vozidlom trvalo využíva hardware a software“ (ustanovenie § 2 ods. 2 písm. ae) zákona o prevádzke vozidiel).

Zmeny sa po novom dotkli aj ustanovenia § 49 zákona o prevádzke vozidiel, upravujúce skúšobnú prevádzku.

„Na základe povolenia typového schvaľovacieho orgánu na účel skúšobných jázd (ďalej len „skúšobná prevádzka“) možno v cestnej premávke prevádzkovať (A) vozidlo, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, na účel skúšobných jázd pri vývoji, výrobe alebo schvaľovaní vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, (B) automatizované vozidlo alebo plne automatizované vozidlo využívajúce automatizovaný systém riadenia v cestnej premávke, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, na účel skúšobných jázd pri vývoji, výrobe alebo schvaľovaní vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, alebo (C) vozidlo alebo jazdnú súpravu, ktoré sú schválené na prevádzku v cestnej premávke, so zabudovanými novými technológiami alebo novými koncepciami, ktoré nemôžu splniť jednu alebo viacero požiadaviek týkajúcich sa najväčších povolených rozmerov alebo najväčších povolených hmotností“ (ustanovenie § 49 ods. 1 zákona o prevádzke vozidiel).

„Návrh na povolenie skúšobnej prevádzky podáva (A) pri skúšobnej prevádzke podľa ustanovenia § 49 ods. 1 písm. a) zákona o prevádzke vozidiel (1) výrobca alebo zástupca výrobcu pre vozidlá, ich systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenie, ktoré vyvíja alebo vyrába, alebo (2) technická služba overovania pre vozidlá, ich systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenie, pri ktorých sa overuje plnenie technických požiadaviek, (B) pri skúšobnej prevádzke podľa ustanovenia § 49 ods. 1 písm. b) zákona o prevádzke vozidiel výrobca alebo zástupca výrobcu pre automatizované vozidlá alebo plne automatizované vozidlá využívajúce automatizovaný systém riadenia, ktoré vyvíja alebo vyrába, (C) pri skúšobnej prevádzke podľa ustanovenia § 49 ods. 1 písm. c) zákona o prevádzke vozidiel prevádzkovateľ vozidla“ (ustanovenie § 49 ods. 2 zákona o prevádzke vozidiel).

Doplnením si prešlo aj ustanovenie § 52 zákona o prevádzke vozidiel („Prevádzka ostatných cestných vozidiel a ostatných zvláštnych vozidiel“).

„Automatizované doručovacie vozidlo možno prevádzkovať v cestnej premávke len na základe povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla v cestnej premávke (ďalej len „povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla“)“ (ustanovenie § 52 ods. 2 zákona o prevádzke vozidiel). „Návrh na povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla podáva typovému schvaľovaciemu orgánu prevádzkovateľ vozidla, ktorý bude prevádzkovať vozidlo v cestnej premávke“ (ustanovenie § 52 ods. 3 zákona o prevádzke vozidiel). „Návrh na povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla okrem identifikačných údajov navrhovateľa obsahuje údaje a doklady v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa ustanovenia § 136 ods. 3 písm. a) zákona o prevádzke vozidiel“ (ustanovenie § 52 ods. 4 zákona o prevádzke vozidiel).

„Typový schvaľovací orgán návrhu na povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla vyhovie, ak sú splnené všetky predpísané požiadavky podľa ustanovenia § 52 ods. 4 zákona o prevádzke vozidiel a ak prevádzka automatizovaného doručovacieho vozidla nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia. Typový schvaľovací orgán nevyhovie návrhu na povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, ak navrhovateľovi bolo v minulosti zrušené povolenie podľa ustanovenia § 52 ods. 8 písm. b) až d) zákona o prevádzke vozidiel“ (ustanovenie § 52 ods. 5 zákona o prevádzke vozidiel). „Typový schvaľovací orgán vydá povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla s platnosťou najviac na dva roky, v ktorom určí podmienky prevádzky, obmedzenia prevádzky, povolené územie, trasu a čas prevádzky, číslo automatizovaného doručovacieho vozidla, podľa ktorého ho bude možné jednoznačne odlíšiť od iného automatizovaného doručovacieho vozidla alebo aj zber určených údajov z povolenej prevádzky. Vzor povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla ustanoví vykonávací právny predpis podľa ustanovenia § 136 ods. 3 písm. a) zákona o prevádzke vozidiel“ (ustanovenie § 52 ods. 6 zákona o prevádzke vozidiel).

„Držiteľ povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla je povinný (A) prevádzkovať v cestnej premávke automatizované doručovacie vozidlo len na základe vydaného povolenia, (B) zabezpečiť, aby počas prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia, (C) preukázať sa vydaným povolením kontrolným orgánom v cestnej premávke, (D) zabezpečiť počas celej doby prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, aby malo automatizované doručovacie vozidlo poistenie zodpovednosti za škodu, (E) viditeľne označiť automatizované doručovacie vozidlo číslom automatizovaného doručovacieho vozidla, podľa ktorého ho bude možné jednoznačne odlíšiť od iného automatizovaného doručovacieho vozidla, názvom alebo obchodným menom, adresou a telefónnym číslom držiteľa povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, (F) oznámiť typovému schvaľovaciemu orgánu zmenu podmienok, na základe ktorých bolo vydané povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy zmena nastala, a (G) sprístupniť typovému schvaľovaciemu orgánu zozbierané údaje z povolenej prevádzky, ak tak typový schvaľovací orgán určí v povolení prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla“ (ustanovenie § 52 ods. 7 zákona o prevádzke vozidiel).

„Typový schvaľovací orgán zruší povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, ak (A) držiteľ povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla požiada o jeho zrušenie, (B) zistí, že povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na jeho vydanie, (C) zistí, že automatizované doručovacie vozidlo predstavuje ohrozenie bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia, alebo (D) držiteľ povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla opakovane alebo závažným spôsobom porušil povinnosti podľa ustanovenia § 52 ods. 7 zákona o prevádzke vozidiel alebo podmienky ustanovené v povolení prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla“ (ustanovenie § 52 ods. 8 zákona o prevádzke vozidiel).

„Proti rozhodnutiu o zrušení povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla podľa ustanovenia § 52 ods. 8 písm. a) zákona o prevádzke vozidiel sa nemožno odvolať“ (ustanovenie § 52 ods. 9 zákona o prevádzke vozidiel). „Odvolanie proti rozhodnutiu typového schvaľovacieho orgánu o zrušení povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla podľa ustanovenia § 52 ods. 8 písm. c) zákona o prevádzke vozidiel nemá odkladný účinok“ (ustanovenie § 52 ods. 10 zákona o prevádzke vozidiel).

Novela nadobúda účinnosť dňa 02. januára 2023.

Publikované dňa 05.01.2023

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....