Iné

Nový tlačový zákon

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2008

Dňa 1. júna 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon). Nový tlačový zákon zrušil a nahradil predchádzajúcu právnu úpravu platnú od roku 1966 a v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám podrobne sprostredkujeme, aké zmeny nový tlačový zákon so sebou prináša.

Dňa 1. júna 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon). Zákon č. 167/2008 Z. z. (ďalej v texte len „tlačový zákon“ alebo len „zákon“) zrušil a nahradil predchádzajúcu právnu úpravu platnú od roku 1966 a v tomto bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám podrobne sprostredkujeme, aké zmeny nový tlačový zákon so sebou prináša.

Nový tlačový zákon upravuje (1) práva a povinnosti vydavateľa periodickej tlače a práva a povinnosti tlačovej agentúry pri získavaní a šírení informácií, (2) práva a povinnosti osôb pri uplatňovaní práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie v periodickej tlači a práva a povinnosti osôb pri uplatňovaní práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie v agentúrnom spravodajstve, (3) evidovanie periodickej tlače, pričom periodickou tlačou sa v zmysle zákona rozumejú noviny, časopisy alebo iná tlač, vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave, najmenej dvakrát ročne a (4) ukladanie sankcií za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. Tlačový zákon sa nevzťahuje na (1) Zbierku zákonov SR, Obchodný vestník a iné úradné vestníky, (2) periodickú tlač určenú výlučne na úradné, služobné alebo prevádzkové účely či inú vnútornú potrebu osoby, ak nie je distribuovaná verejnosti, (3) periodickú tlač osoby určenú výlučne na jej vlastnú propagáciu.

Zákon zakotvuje právo na informácie, zahŕňajúce povinnosť orgánov verejnej moci, nimi zriadených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a právnických osôb zriadených zákonom, na základe rovnosti poskytovať vydavateľovi periodickej tlače a tlačovej agentúre informácie o svojej činnosti na pravdivé, včasné a všestranné informovanie verejnosti. Zakotvením tejto povinnosti nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu, ktorým je napríklad zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o ochrane utajovaných skutočností, či zákon o SIS

Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na zverejnenie v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, ak o to požiadala fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla, a aby sa odhalením obsahu informácií neporušili práva tretích osôb, pričom s písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, na základe ktorých by mohla byť zistená totožnosť fyzickej osoby, ktorá informácie poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií. Od tejto povinnosti môže vydavateľa periodickej tlače a tlačovú agentúru oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla a po jej smrti patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám a v prípade, ak ich niet, povinnosť vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry zaniká. Povinnosť zakotvená pre vydavateľa periodickej tlače a tlačovú agentúru sa vzťahuje aj na zamestnanca vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry, pričom táto povinnosť zamestnancovi zaniká, ak zanikla povinnosť pre jeho zamestnávateľa. Za rovnakých podmienok sa táto povinnosť vzťahuje aj na osobu, ktorá informácie poskytne vydavateľovi periodickej tlače na základe zmluvného občianskoprávneho alebo zmluvného obchodnoprávneho vzťahu s vydavateľom periodickej tlače, ktorým sa táto osoba zaväzuje profesionálne poskytovať informácie vydavateľovi periodickej tlače. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.

Tlačový zákon konštituuje zodpovednosť vydavateľa za obsah periodickej tlače a tlačovej agentúry za obsah agentúrneho spravodajstva. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nezodpovedajú za obsah informácie poskytnutej orgánom verejnej moci, ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ak je táto informácia uverejnená v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve v pôvodnom znení a jej spracovaním pre uverejnenie sa nezmenil jej pôvodný obsah, a ďalej nezodpovedajú za obsah uverejneného oznámenia v naliehavom verejnom záujme (takýmto oznámením je napríklad výzva v krízovej situácii či dôležité oznámenie orgánu verejnej moci zverejňované z úradnej moci alebo neodkladné oznámenie orgánu PZ SR), ktoré sú povinní na požiadanie orgánu verejnej moci bezodplatne zverejniť, a to v čase určenom orgánom verejnej moci alebo v najbližšom vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie oznámenia v naliehavom verejnom záujme, vydavateľ periodickej tlače nezodpovedá za pravdivosť informácie zverejnenej v inzercii a za klamlivú reklamu alebo porovnávaciu reklamu, s výnimkou inzercie, ktorou vydavateľ periodickej tlače propaguje svoju osobu, aktivity, služby alebo produkty.

Vydavateľ periodickej tlače je povinný zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej tlače obsahovalo náležitosti taxatívne vymedzené tlačovým zákonom a ak je vydavateľ periodickej tlače právnickou osobou, je povinný v prvom čísle periodickej tlače uverejniť oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa periodickej tlače. Tlačová agentúra je povinná zabezpečiť, aby agentúrne spravodajstvo bolo označené názvom tlačovej agentúry a dátumom zverejnenia.

S prihliadnutím na slobodu prejavu tlačový zákon zakotvuje prostriedky na ochranu mena a dobrej povesti fyzickej aj právnickej osoby dotknutej obsahom informácií uverejnených v tlačových periodikách a agentúrnom spravodajstve prostredníctvom nových inštitútov, ktorými sú (1) právo na opravu, a to v prípade, ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie o osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať o uverejnenie opravy nepravdivého skutkového tvrdenia, (2) právo na odpoveď, a to v prípade, ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať uverejnenie odpovede, pričom právo na opravu tým nie je dotknuté, a (3) právo na dodatočné oznámenie v prípade, ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje skutkové tvrdenie o konaní pred orgánom verejnej moci vedenom proti osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, a toto konanie bolo ukončené právoplatným rozhodnutím, má táto osoba právo žiadať uverejnenie dodatočného oznámenia o konečnom výsledku tohto konania. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní umožniť využitie vyššie uvedených inštitútov ochrany osobnosti bezodplatne, pričom zákon stanovuje ďalšie podrobnosti pre ich uplatnenie.

Žiadosť musí (1) mať písomnú formu, (2) byť podpísaná žiadateľom, (3) byť doručená vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre, a to v lehote do 30 dní odo dňa vydania periodickej tlače alebo zverejnenia napadnutého agentúrneho spravodajstva, pri dodatočnom oznámení je začiatok lehoty určený dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie skončilo, pričom márne uplynutie tejto lehoty má za následok zánik práva na opravu, práva na odpoveď ako i práva na dodatočné oznámenie, (4) obsahovať písomný návrh znenia opravy, pri uplatnení práva na odpoveď písomné znenie odpovede, ktorá sa obmedzí len na skutkové tvrdenie, ktorým sa napadnuté skutkové tvrdenie poprie, doplní, spresní alebo vysvetlí a ktorá súčasne musí byť rozsahom primeraná a pri uplatnení práva na dodatočné oznámenie písomný návrh znenia dodatočného oznámenia, pričom každý takýto návrh musí spĺňať aj ďalšie náležitosti špecifikované tlačovým zákonom v závislosti od toho, o uplatnenie ktorého z inštitútov sa jedná.

Tlačový zákon obsahuje aj úpravu prípadov, v ktorých vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť opravu, odpoveď či dodatočné oznámenie a taktiež podrobnosti týkajúce sa ich postupu v prípade zverejnenia opravy, odpovede či dodatočného oznámenia. Vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra sú povinní uverejniť opravu v lehote 8 dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy alebo v najbližšom vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie opravy, uverejniť odpoveď v lehote 3 dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie odpovede alebo v najbližšom vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie odpovede, uverejniť dodatočné oznámenie v lehote 8 dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia alebo v najbližšom vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie dodatočného oznámenia.

Ak vydavateľ periodickej tlače alebo tlačová agentúra neuverejnia opravu, odpoveď alebo dodatočné oznámenie vôbec, alebo ak nedodržia niektorú z podmienok na ich uverejnenie, má osoba, ktorá o ich uverejnenie vydavateľa periodickej tlače alebo tlačovú agentúru požiadala, právo na primeranú peňažnú náhradu od 50 000 Sk do 150 000 Sk. Nárok na primeranú peňažnú náhradu možno uplatniť na súde spolu s návrhom, ktorým sa osoba, ktorá požiadala o ich uverejnenie vydavateľa periodickej tlače alebo tlačovú agentúru, môže na súde domáhať uverejnenia opravy, odpovede alebo dodatočného oznámenia pričom návrh musí podať na súd v lehote do 30 dní po uplynutí lehoty na uverejnenie opravy, odpovede alebo dodatočného oznámenia, inak právo domáhať sa na súde uverejnenia opravy, odpovede alebo dodatočného oznámenia zaniká. Právo na opravu, právo na odpoveď alebo právo na dodatočné oznámenie patrí po smrti fyzickej osoby blízkym osobám.

Tento zákon zároveň upravuje evidovanie periodickej tlače Ministerstvom kultúry SR, ktoré eviduje periodickú tlač zápisom do zoznamu, zmenou zápisu v zozname a výmazom zápisu zo zoznamu, pričom na evidovanie periodickej tlače sa nevzťahuje Správny poriadok, postupy sú upravené priamo v tlačovom zákone. Zoznam je verejne prístupná evidencia periodickej tlače vydávanej na území SR a každý má právo nahliadnuť do zoznamu a zhotovovať si z neho výpisy alebo odpisy. Týmto zákonom sa taktiež upravuje ukladanie pokút za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom vydavateľovi periodickej tlače a tlačovej agentúre, pričom na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje Správny poriadok.

Tlačový zákon prináša i sprievodné novelizácie ďalších právnych predpisov. Prostredníctvom článku II novelizuje zákon o správnych poplatkoch, článkom III zákon o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel a článkom IV je vykonaná novelizácia zákona o vysielaní a retransmisii, o ktorej Vás taktiež informujeme v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....