Služby

Nový zákon o audiovízii

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2007

Dňa 1. januára 2008 nadobudne účinnosť zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).Dňa 1. januára 2008 nadobudne účinnosť zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)

Zákon upravuje (1) povinnosti fyzických a právnických osôb pôsobiacich v oblasti audiovízie a kinematografie, a to pri výrobe, šírení a evidencii audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov a multimediálnych diel, (2) postavenie nezávislého producenta, (3) postavenie, úlohy a činnosti Slovenského filmového ústavu a (4) podmienky ochrany audiovizuálneho dedičstva SR. Vecná pôsobnosť zákona je ďalej vymedzená pozitívne, v zmysle ktorej sa zákon vzťahuje na audiovizuálne dielo, zvukový záznam umeleckého výkonu, zvukový záznam alebo audiovizuálny záznam a na multimediálne dielo, ktoré sú verejne šírené na území SR rozširovaním na akomkoľvek nosiči alebo odplatným sprístupňovaním z územia SR. Návrh vymedzuje vecnú pôsobnosť aj negatívne, v zmysle ktorej sa tento zákon nepoužije, ak pôjde napríklad o reklamu, inzerciu alebo dielo vytvorené výlučne na účely televízneho či rozhlasového vysielania, ktoré bude šírené iba prostredníctvom tohto vysielania. Zákon sa nevzťahuje ani na dielo bezodplatne sprístupňované verejnosti.

Výrobcom slovenských audiovizuálnych diel, výrobcom slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov, výrobcom slovenských multimediálnych diel, distributérom audiovizuálnych diel, distributérom zvukových záznam umeleckých výkonov, distributérom multimediálnych diel, osobám zabezpečujúcim postprodukciu, prevádzkovateľom mediaték, videopožičovní a nezávislým producentom ukladá návrh zákona celý rad povinností, predovšetkým však povinnosti informačnej povahy pôsobiace smerom k zachovaniu slovenského audiovizuálneho dedičstva. Novým audiovizuálnym zákonom chce štát presadiť nový systém označovania programov tzv. vekovým logom. Preto sa zákon tiež zaoberá špecifickou problematikou maloletých divákov a povinným označovaním diel jednotným systémom označovania, o ktorom podrobnosti osobitný predpis Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....