Iné

Nový zákon o digitálnom vysielaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2007

NR SR schválila koncom marca 2007 nový zákon č. 220/2007 o digitálnom vysielaní programových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu, ktorý nadobudol účinnosť dňa 31. mája 2007.
NR SR schválila koncom marca 2007 nový zákon č. 220/2007 o digitálnom vysielaní programových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu, ktorý nadobudol účinnosť dňa 31. mája 2007.

Zákon upravuje (1) podmienky pre digitálne vysielanie programových služieb a poskytovanie iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu na území SR, (2) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri digitálnom vysielaní programových služieb a pri poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a (3) pôsobnosť orgánov verejnej správy pri regulácii digitálneho vysielania programových služieb a iných obsahových služieb poskytovaných prostredníctvom digitálneho prenosu. Zákon tiež upravuje niektoré z podmienok poskytovania služieb priamo súvisiacich s digitálnym prenosom, ako aj podmienky prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu terestriálneho vysielania pre (1) verejnoprávneho vysielateľa, (2) vysielateľa oprávneného vysielať na základe licencie podľa osobitného predpisu (analógového vysielateľa), (3) vysielateľa oprávneného vysielať na základe tohto zákona, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom, (4) poskytovateľa multiplexu, (5) poskytovateľa obsahovej služby, ktorá nie je programovou službou ani multiplexom, (6) poskytovateľa elektronickej komunikačnej služby zabezpečujúceho prenos signálu (distributéra signálu) vysielateľa alebo iného poskytovateľa obsahovej služby, a pre (7) orgány verejnej správy. 

Zákon sa však nevzťahuje na obsahovú službu prístupnú cez internet, ak (1) nie je prístupná zároveň iným spôsobom prenosu alebo (2) je prístupná iným spôsobom prenosu bez vedomia poskytovateľa tejto služby. Obsahová služba je pritom služba určená na príjem verejnosťou, koncovému užívateľovi alebo inému užívateľovi, ktorej obsah zostavuje jej poskytovateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, či už z vlastnej iniciatívy, alebo na základe požiadaviek užívateľa, a (1) vo vnímateľnej podobe tento obsah tvoria zvukové, obrazové alebo zvukovo-obrazové komunikáty alebo štruktúrované textové informácie, najmä televízna programová služba a rozhlasová programová služba, (2) vzniká ako poskytovateľom zostavená ponuka zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových komunikátov alebo štruktúrovaných textových informácií, ku ktorým poskytovateľ služby umožňuje prístup užívateľovi jednotlivo alebo spoločne vo forme súboru obsahov, najmä služba video na požiadanie a elektronický programový sprievodca, (3) vzniká ako poskytovateľom zostavená ponuka obsahových služieb podľa bodu 1 a 2, ku ktorým poskytovateľ obsahovej služby umožňuje prístup užívateľovi jednotlivo alebo spoločne vo forme súboru služieb, najmä retransmisia programových služieb a multiplex, alebo (4) je ďalším nezmeneným verejným prenosom multiplexu alebo jeho časti poskytovaný inou osobou ako pôvodným poskytovateľom multiplexu.

Nový zákon počíta s vytvorením jedného komerčného celoplošného multiplexu (súboru programových – televíznych, rozhlasových a iných obsahových služieb, vysielaných v rámci jedného TV kanála) do konca roka 2011 (pôvodný návrh zákona počítal s tromi rokmi) a vytvorením jedného verejnoprávneho multiplexu o rok neskôr. Druhý multiplex začne vznikať na uvoľnených frekvenciách, ktoré začnú postupne odovzdávať analógoví vysielatelia zaradení do prvého multiplexu. Prednostné právo majú tie televízie, ktoré na danom území vysielajú analógovo. Prechod na digitálne vysielanie by mal lepšie využiť frekvenčné spektrum a zvýšiť kvalitu i množstvo prijímaných programov. Očakáva sa, že po nadobudnutí účinnosti zákona Telekomunikačný úrad SR vypracuje všeobecne záväzný plán prechodu na digitálne vysielanie. Do 30 dní by mal potom Telekomunikačný úrad vypísať výberové konanie na prvého operátora digitálneho vysielania prostredníctvom televíznej antény.

Digitálne terestriálne vysielanie sa však môže spustiť aj skôr – do finálnej podoby zákona sa totiž cez poslancov dostalo ustanovenie, podľa ktorého prvý multiplex vznikne na voľných analógových frekvenciách nevyužívaných televíziami. Všetky voľné TV kanály pritom dostane jedna firma – zákon totiž hovorí o tom, že frekvencie sú ekonomicky viazané do roku 2010.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....