Iné

Nový zákon o energetickej efektívnosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2014

Zákon o energetickej efektívnosti čiastočne transponuje európsku smernicu, ako aj reaguje na problémy ktoré vyplynuli z praxe. Ide o úplne nový zákon upravujúci problematiku doteraz zákonom neupravenú, respektíve upravenú nedostatočne. Jednou z najdôležitejších zmien je zmena systému povinného energetického auditu.

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti (ďalej len „nový zákon“ alebo „zákon“) nadobudol účinnosť 1. decembra 2014.

Čiastočne transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2012/27/EU o energetickej efektívnosti. Cieľom zákona je zvýšiť účinnosť využitia energie najmä v oblastiach konečnej spotreby s vysokým predpokladom úspor energie, ako napríklad budovy alebo priemysel. Zákon ruší čl. I zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie a súvisiace vyhlášky, ako napríklad vyhlášku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 429/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie, alebo vyhlášku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 282/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody.

Jednou z najdôležitejších zmien je zmena systému povinného energetického auditu. Predchádzajúca právna úprava zákonom č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie zakotvovala povinnosť zabezpečiť vykonanie energetického auditu podľa konečnej energetickej spotreby podniku upravenej v prílohe č. 1 uvedeného zákona. Nový zákon v ust. § 14 nanovo upravuje povinnosť energetického auditu. Po novom je vykonanie energetického auditu povinný zabezpečiť len veľký podnik.

Nový zákon teda povinnosť zabezpečiť vykonanie energetického auditu u mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov, ak presiahli limity energetickej spotreby, ruší. Definíciu mikropodniku, malého podniku, stredného podniku a veľkého podniku upravuje článok 2 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.

Veľký podnikateľ je po novom povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu každé štyri roky. Doba sa oproti päťročnej dobe upravenej predchádzajúcou právnou úpravou skrátila. Výnimku z lehoty štyri roky majú po novom tie veľké podniky, ktoré majú zavedené systémy environmentálneho manažmentu s energetickým auditom podľa STN ISO 14001 a systémy energetického manažmentu podľa STN ISO 50001. Uvedené veľké podniky postupujú podľa týchto systémov.

Výstupom z energetického auditu je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list. Ak bolo vypracovanie energetického auditu financované alebo spolufinancované z verejných prostriedkov alebo veľký podnik požiadal o zverejnenie súhrnného informačného listu, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo ním určená organizácia zverejňuje na svojom webovom sídle súhrnný informačný list poskytnutý prevádzkovateľovi monitorovacieho systému. Prevádzkovateľom monitorovacieho systému je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Veľký podnik je po novom povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronicky súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list najneskôr do 30 dní od vyhotovenia súhrnného informačného listu. Je tiež povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému písomnú správu z energetického auditu na účel overenia postupu pri výkone energetického auditu, obsahu písomnej správy z energetického auditu a súhrnného informačného listu do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému. Ďalšou povinnosťou veľkého podniku je uchovávať písomnú správu z energetického auditu a podklady použité pri energetickom audite do doby vykonania ďalšieho energetického auditu. Za porušenie povinnosti zabezpečiť vykonanie energetického auditu môže byť veľkému podniku uložená pokuta podľa ust. § 29 ods. 2 písm. c) zákona, a to vo výške od 5.000 Eur do 30.000 Eur.

Mikropodnik, malý podnik a stredný podnik, ktorý zabezpečil vykonanie energetického auditu spolufinancovaného z verejných prostriedkov alebo z podporných programov financovaných z prostriedkov medzinárodných finančných inštitúcií, je po novom povinný (1) uchovávať písomnú správu z energetického auditu a súhrnný informačný list do vykonania ďalšieho energetického auditu, (2) poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému na účel overenia postupu pri výkone energetického auditu, obsahu písomnej správy z energetického auditu a súhrnného informačného listu písomnú správu z energetického auditu najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému a (3) zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list do 30 dní od vyhotovenia súhrnného informačného listu. Za porušenie uvedených povinností môže byť mikropodniku, malému alebo strednému podniku uložená pokuta podľa ust. § 29 ods. 2 písm. b) zákona vo výške od 500 Eur do 5.000 Eur.
Podľa ust. § 11 zákona je vlastník budovy povinný účtovať každému nájomcovi náklady na spotrebu energie oddelene od nákladov na ostatné poskytované služby, ak celková podlahová plocha budovy, v ktorej sa priestor prenajíma, je väčšia ako 1000 m2 a spotreba energie nájomcu je meraná oddelene samostatným určeným meradlom. Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 je po novom povinný sledovať, vyhodnocovať a každoročne do 31. marca zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov o svojej celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok. Uvedenú povinnosť má z dôvodu postavenia poskytovateľa údajov do monitorovacieho systému, ktoré upravuje ust. § 24 zákona. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy bol prevádzkovateľ budovy povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok, len ak o to prevádzkovateľ monitorovacieho systému požiadal.

Ustanovenie § 24 zákona upravuje, že poskytovateľom údajov do monitorovacieho systému je okrem už uvedeného vlastníka budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 aj (1) ústredný orgán štátnej správy a organizácia v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti, okrem subjektov uvedených v § 26, (2) obec, vyšší územný celok a organizácia v ich zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti, (3) dodávateľ energie, (4) prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete a distribútor energie a (5) spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca. Uvedené subjekty majú povinnosť sledovať, vyhodnocovať a každoročne do 31. marca zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov o svojej celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok.

Ustanovenia § 15 až § 19 upravujú opatrenia napomáhajúce rozvoju trhu s energetickými službami. Uvedené ustanovenia bolo potrebné prijať na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2012/27/EU o energetickej efektívnosti. Podľa požiadaviek smernice bolo potrebné vytvoriť podporný mechanizmus pre rozvoj trhu s energetickými službami, podporiť rozvoj energetických služieb, vytvoriť zoznam poskytovateľov energetickej služby a ustanoviť základné kvalifikačné predpoklady poskytovateľov energetickej služby.

Ustanovenie § 15 rozdeľuje energetickú službu na základe dopadov na prijímateľa na (1) podpornú energetickú službu a (2) na energetickú službu s garantovanou úsporou energie (ďalej len „garantovaná energetická služba“). Za energetickú službu sa podľa uvedeného ustanovenia nepovažuje samostatná dodávka energie na základe zmluvy podľa osobitného predpisu a rozpočítanie nákladov na teplo alebo teplú vodu podľa osobitného predpisu správcom, alebo spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Poskytovanie energetickej služby sa nepovažuje za regulovanú činnosť podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Účelom zavedenia podpornej energetickej služby upravenej ust. § 16 je poskytovanie takej energetickej služby, ktorá nemá priame dopady na ekonomiku prijímateľa energetickej služby, avšak prispieva k dosiahnutiu úspor energie. Podporná energetická služba je poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom podpornej energetickej služby a prijímateľom podpornej energetickej služby. Jej predmetom je poskytovanie tzv. ľahších foriem energetickej služby, napríklad informovanie, poradenstvo alebo školenia zamestnancov prijímateľa podpornej energetickej služby. Ustanovenie § 16 ods. 2 až 4 upravuje informačné povinnosti poskytovateľa podpornej energetickej služby. Podľa uvedeného ustanovenia je poskytovateľ podpornej informačnej služby povinný informovať (1) ministerstvo do 30 dní o začiatku, zmene alebo ukončení poskytovania podpornej energetickej služby, (2) prevádzkovateľa monitorovacieho systému do 31. marca o určených informáciách, napríklad o počte poskytnutých podporných energetických služieb. Informačné povinnosti má aj ministerstvo, ktoré je povinné viesť, pravidelne aktualizovať a na svojom webovom sídle zverejňovať zoznam poskytovateľov podpornej energetickej služby.

Garantovaná energetická služba je upravená ust. § 17. Garantovaná energetická služba je energetická služba poskytovaná na základe zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie (ďalej len „zmluva o energetickej efektívnosti“). Na základe zmluvy o energetickej efektívnosti je poskytovateľovi garantovanej energetickej služby uhrádzaná odplata za poskytnuté služby podľa toho, či skutočne dosiahol zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti. Ktoré hodnoty možno zmluvne dohodnúť upravuje ust. § 17 ods. 4, a to (1) garantované úspory energie, (2) dĺžka trvania zmluvného vzťahu, (3) výška investície a (4) iné dohodnuté kritérium. Uvedené zmluvne dohodnuté hodnoty musí poskytovateľ garantovanej energetickej služby dosiahnuť v rámci predmetu zmluvy, ktorým je napríklad prevádzka a údržba energetických zariadení, dodávka energetických zariadení, alebo monitorovanie a hodnotenie spotreby energie po prijatí opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti.

Zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor upravuje samostatné ust. § 18. Podľa ust. § 19 môže garantovanú energetickú službu poskytovať len držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby alebo energetický audítor.

Zákon ust. § 20 až 23 rozsiahle upravuje informačné povinnosti ministerstva, dodávateľa tepla, dodávateľa plynu, dodávateľa elektriny a prevádzkovateľa distribučnej siete. Po novom bude napríklad dodávateľ tepla povinný bezodplatne zasielať priebežnú informáciu o dodávke tepla a vyúčtovacej faktúry v elektronickej podobe. Dodávateľ plynu a dodávateľ elektriny bude zase povinný zasielať odberateľovi elektriny alebo plynu v domácnosti bezodplatne raz za štvrť roka v elektronickej podobe informačný materiál o tom, ako získať informácie podľa ust. § 25 písm. v) zákona a porovnanie zmenených cien plynu a elektriky, ak o zasielanie uvedených informácií odberateľ v domácnosti požiada.

Nový zákon článkami II až VII novelizoval zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....