Iné

Nový zákon o energetike

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2012

Rozsiahla legislatívna úprava vyplývajúca z 3. energetického balíčka, ako aj z aplikačnej praxe, si vyžiadala vypracovanie nového zákona o energetike, ktorý je v Zbierke zákonov uverejnený pod číslom 251/2012. Zákon výrazne posilňuje práva odberateľov elektriny a plynu a vytvára Agentúru pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na novom zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike. Zákon predstavuje transpozíciu tzv. 3. energetického balíčka. Pravidlá obsiahnuté v právnych aktoch energetického balíčka (v 2 smerniciach a 3 nariadeniach) sú zamerané najmä na podporu liberalizácie trhu s elektrinou a plynom. Zákon obsahuje nový režim možností, ako oddeliť výrobné a dodávateľské činnosti od prevádzky prenosovej sústavy alebo prevádzky prepravnej siete. Oddelenie výroby a dodávky elektriny od prenosovej sústavy bude realizované prostredníctvom modelu oddelenia vlastníctva.

Zákon výrazne posilňuje práva odberateľov elektriny a plynu a kladie dôraz na ochranu tzv. zraniteľných odberateľov. Ustanovuje napríklad možnosť zmeniť dodávateľa elektrickej energie a plynu v priebehu troch týždňov a bez poplatkov, právo spotrebiteľa dostať konečné vyúčtovanie do šiestich týždňov po zmene dodávateľa, právo na informácie o spotrebiteľských právach uvedené na faktúrach a webových sídlach energetických podnikov a pod.

V porovnaní s nahrádzaným zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov nová právna úprava presnejšie formuluje obsahové náležitosti zmluvy o združenej dodávke energií doplnením povinnosti poskytovať odberateľovi v domácnosti informácie o nákladoch na ukončenie zmluvy. Taktiež ustanovuje povinnosť upraviť v zmluve povinnosti dodávateľa poskytnúť odberateľovi kompenzáciu v prípade chybného alebo oneskoreného vyúčtovania platby za dodávku elektriny alebo plynu. Práva odberateľa v domácnosti budú musieť byť v zmluve striktne uvedené, a to aspoň vo forme odkazu na informácie zverejnené na webovom sídle dodávateľa.

V prípade zmeny ceny za dodávku elektriny alebo plynu sa odberateľovi energií stanovila možnosť vypovedať zmluvu. O uvedenom práve musí byť odberateľ informovaný dodávateľom zrozumiteľným spôsobom.

Okrem práv na ochranu spotrebiteľa podľa osobitných predpisov má podľa novej úpravy odberateľ elektriny a odberateľ plynu v domácnosti právo pri dodávke elektriny a dodávke plynu napr. (1) uzatvoriť s dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, (2) na poskytnutie informácie o každej zmene ceny za dodávku elektriny alebo ceny za dodávku plynu a o zmene obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu a s tým súvisiacich služieb, a na poučenie o práve vypovedať zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti predmetnej zmeny, (3) na výber nediskriminačnej formy a spôsobu platenia za dodávku elektriny alebo dodávku plynu a s tým spojených služieb, a uhrádzať platby za dodávku elektriny alebo za dodávku plynu formou s dodávateľom dohodnutých preddavkových platieb, (4) na poskytnutie informácií o obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu v primeranom časovom predstihu pred uzavretím takejto zmluvy a (5) na poskytnutie informácie o práve písomne odstúpiť od zmluvy o združenej dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke plynu do 14 pracovných dní odo dňa uzavretia takejto zmluvy. Uvedenú informáciu je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinný poskytnúť odberateľovi elektriny v domácnosti alebo odberateľovi plynu v domácnosti formou samostatného písomného poučenia najneskôr pri uzavretí zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu.

§ 4 zákona o energetike vymedzuje, čo rozumieme pod podnikaním v energetike tak pozitívnym, ako i negatívnym spôsobom. V porovnaní s doterajšou úpravou došlo k spresneniu, v zmysle ktorého podnikaním v energetike nie je činnosť dodávky elektriny a plynu pre iné fyzické alebo právnické osoby, ktoré dodávajú prostredníctvom sústavy alebo siete elektrinu alebo plyn za nákupné ceny bez ďalšieho zvýšenia ceny. Na podnikanie v elektrine sa vyžaduje povolenie alebo potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti. Povolenie sa vyžaduje na (1) výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny, (2) činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, (3) výrobu, prepravu, distribúciu, uskladňovanie a dodávku plynu, (4) prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok, (5) prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy, (6) prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob a (7) prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka. Nevyžaduje sa pri (1) výrobe a dodávke elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, (2) výrobe a dodávke plynu z biomasy, (3) výrobe a dodávke plynu z bioplynu, (4) predaji stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel, (5) preprave vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania, (6) predaji skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách, (7) predaji skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel, s výnimkou plnenia tlakových nádob a (8) preprave skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách.

Z dôvodu zabezpečenia regulácie výstavby nových energetických zariadení, ako aj zosúladenia s určenými kritériami realizácie schválenej energetickej politiky sa v súlade s doterajšou úpravou ponechal inštitút osvedčenia o súlade investičného zámeru s energetickou politikou. Pod energetickým zariadením sa rozumie elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

Stavať energetické zariadenie možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. To neplatí, ak ide o výstavbu energetického zariadenia na (1) výrobu elektriny zo slnečnej energie umiestneného na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľností s celkovým inštalovaným výkonom do 100 kW vrátane a zároveň ide o výstavbu prvého energetického zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti takejto budovy. Zvýšiť inštalovaný výkon takéhoto energetického zariadenia nad 100 kW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, (2) výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ktoré využíva iný primárny energetický zdroj ako je slnečná energia. Zvýšiť inštalovaný výkon takéhoto energetického zariadenia nad 1 MW možno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, (3) výrobu plynu(4) distribúciu elektriny, ktorá predstavuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy v časti vymedzeného územia alebo v území bezprostredne nadväzujúcom na časť vymedzeného územia, a ktorú bude prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej sústavy do úrovne vysokého napätia okrem prípadu, že ide o elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny medzi časťou územia Európskej únie alebo územia tretích štátov a vymedzeným územím alebo časťou vymedzeného územia, (5) distribúciu plynu, ktorá predstavuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete v časti vymedzeného územia alebo v území bezprostredne nadväzujúcom na časť vymedzeného územia, a ktorú bude prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej siete v rámci časti vymedzeného územia, (6) prepravu plynu, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej prepravnej siete prevádzkovateľa prepravnej siete a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ prepravnej siete a (7) prevádzkovanie zásobníka, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúceho zásobníka prevádzkovateľa zásobníka a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ zásobníka.

Zákon nadobudol účinnosť dňa 1. septembra 2012 okrem čl. I, § 37 ods. 4 písm. c) a ods. 6 písm. j) až l), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....