Podnikatelia

Nový zákon o investičnej pomoci

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2007

ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v tomto čísle sprostredkuje informácie o novom zákone o investičnej pomoci, ktorý s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 upravuje podmienky poskytovania investičnej pomoci, jej formy, postup a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri poskytovaní štátnej pomoci a kontrole jej použitia.
Dňa 1. januára 2008 nadobudol účinnosť nový zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmenea doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o investičnej pomoci“ alebo len „zákon“).

Zákon o investičnej pomoci upravuje podmienky poskytovania investičnej pomoci na rozvoj regiónov, formy investičnej pomoci, postup a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri ich poskytovaní a kontrole ich použitia s dôrazom na zrovnoprávnenie domácich a zahraničných investorov a transparentnosť poskytovania investičnej pomoci v SR.

Investičná pomoc je v zmysle zákona štátna pomoc na podporu počiatočnej investície a vytvárania pracovných miest a táto môže byť poskytnutá vo forme (1) dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom poskytovateľom tejto formy investičnej pomoci je Ministerstvo hospodárstva SR, (2) úľavy na dani z príjmu, pri ktorej je poskytovateľom investičnej pomoci Ministerstvo financií SR, (3) príspevku na vytvorené nové pracovné miesta, kde je poskytovateľom príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, (4) prevodu nehnuteľného majetku alebo zámeny nehnuteľného majetku za cenu nižšiu ako je všeobecná hodnota majetku, poskytovateľom pri tejto forme investičnej pomoci je vlastník alebo správca nehnuteľnosti vo vecnej pôsobnosti orgánov verejnej správy alebo Slovenský pozemkový fond, poskytovateľom tejto formy investičnej pomoci môže byť aj obec, vyšší územný celok, alebo organizácia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Na procese posudzovania investičnej pomoci sa teda podieľa niekoľko orgánov verejnej správy, konečné schvaľovanie je zverené vláde SR. Zákon výslovne stanovuje, že na poskytnutie investičnej pomoci nie je právny nárok a tiež, že do oprávnených nákladov vhodných na investičnú regionálnu pomoc nemôže byť započítaný majetok, na ktorý už bola poskytnutá štátna pomoc bez ohľadu na to, z akých zdrojov.

Podmienky a limity pre poskytovanie jednotlivých foriem investičnej pomoci sú zákonom upravené diferencovane, podľa odvetvia a regiónu, pričom zákon o investičnej pomoci pod odvetviami rozlišuje (1) oblasť priemyselnej výroby, (2) cestovného ruchu, (3) technologické centrá (teda miesta, v ktorých prijímateľ investičnej pomoci vykonáva činnosti prinášajúce vylepšenie alebo zmenu výrobkov, výrobných procesov a technológií) a (4) centrá strategických služieb (čiže miesta, v ktorých prijímateľ poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou, podporujúce zamestnanosť kvalifikovaných expertov). Pri vymedzení podmienok na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe sa vychádzalo z požiadavky, aby do SR boli privezené moderné výrobné a technologické zariadenia, ktoré musia byť nové, a prostredníctvom tejto podmienky bolo nastavené jedno z kritérií požadovanej štruktúry podporovanej investície. Výrobné a technologické zariadenia musia tvoriť určitý minimálny podiel z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku. Pri spomínaných odvetviach zákon súčasne zachováva princíp vyššej miery pomoci projektom s vyššou mierou sofistikovanosti a pridanej hodnoty v menej rozvinutých regiónoch. Maximálnu intenzitu štátnej pomoci v jednotlivých regiónoch SR ustanoví nariadením vláda SR.

Prvým krokom v procese schvaľovania investičnej pomoci je podanie investičného zámeru, ktorý žiadateľ predkladá Ministerstvu hospodárstva SR (ďalej v texte len „MH SR“ alebo „ministerstvo“) v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme, pričom zákon presne určuje obsah ako aj náležitosti podania investičného zámeru, vrátane povinných príloh, ktoré musí žiadateľ k investičnému zámeru priložiť. V ďalšej etape prebieha posúdenie investičného zámeru. Ministerstvo posúdi úplnosť investičného zámeru a ak investičný zámer obsahuje všetky požadované údaje potrebné na posúdenie, do 30 dní zabezpečí vypracovanie odborného posudku, ktorý zohľadní hospodársky a sociálny význam investičného zámeru ako aj jeho environmentálny dopad.

Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ nemá predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, ministerstvo písomne oznámi žiadateľovi, že nespĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci. Ak z odborného posudku vyplynie, že žiadateľ má predpoklad splniť podmienky pre poskytnutie investičnej pomoci, ministerstvo vypracuje návrh na poskytnutie investičnej pomoci, v ktorom uvedie formy investičnej pomoci, výšku investičnej pomoci podľa jednotlivých foriem a podmienky poskytnutia investičnej pomoci. Návrh na poskytnutie investičnej pomoci ministerstvo predloží na posúdenie jednotlivým poskytovateľom investičnej pomoci, ktorí jednotlivé navrhované formy investičnej pomoci posúdia a do 30 dní od doručenia návrhu zašlú písomné stanoviská ministerstvu. V stanoviskách vyjadria súhlas alebo nesúhlas s poskytnutím investičnej pomoci, pričom súčasťou stanovísk je aj vyjadrenie k finančnému krytiu navrhovanej formy investičnej pomoci. Ak poskytovateľ investičnej pomoci ministerstvu stanovisko v určenej lehote nezašle, predpokladá sa, že s poskytnutím investičnej pomoci súhlasí. Ministerstvo na základe súhlasných stanovísk poskytovateľov investičnej pomocipísomne potvrdí žiadateľovi, že investičný zámer spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci a do 30 dní vypracuje ponuku investičnej pomoci, ktorá obsahovo musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti, medzi ktoré patria (1) identifikačné údaje žiadateľa investičnej pomoci, (2) formy investičnej pomoci, ktoré sa majú poskytnúť, (3) výška jednotlivých foriem investičnej pomoci, (4) podmienky poskytnutia investičnej pomoci. Ponuka nemôže obsahovať formu investičnej pomoci, s ktorou poskytovateľ investičnej pomoci nesúhlasí. Ponuku zašle ministerstvo žiadateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci. Ak by práca na investičnom zámere bola začatá pred doručením vyššie spomínaného písomného potvrdenia, investičnú pomoc nie je možné poskytnúť. Žiadateľ má možnosť na základe tejto ponuky v lehote 60 dní od jej doručenia doručiť ministerstvu žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci, ktoré na základe žiadosti žiadateľa predloží návrh na poskytnutie investičnej pomoci vláde SR na schválenie, táto pri schvaľovaní návrhu na poskytnutie investičnej pomoci zohľadní najmä národohospodársky význam počiatočnej investície a účinky poskytnutia investičnej pomoci na hospodársku súťaž na relevantnom trhu.

Ak investičná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa čl. 3 Nariadenia komisie (ES) č. 1628/2006, ministerstvo do 15 dní od schválenia návrhu na poskytnutie investičnej pomoci vládou SR, vydá rozhodnutie o schválení investičnej pomoci žiadateľovi, ktoré doručí aj poskytovateľom investičnej pomoci. Ak vláda SR návrh na poskytnutie investičnej pomoci neschváli, ministerstvo žiadosť zamietne. Priamo na základe tohto zákona je teda možné poskytovať štátnu pomoc bez nutnosti schvaľovania jednotlivých prípadov štátnej pomoci EK, pretože investičná pomoc poskytovaná podľa podmienok zákona o investičnej pomoci je súčasne považovaná za štátnu pomoc zlučiteľnú so spoločným trhom v zmysle čl. 87 ods. 3 Zmluvy o ES.

Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa čl. 7 Nariadenia komisie (ES) č. 1628/2006, ministerstvo do 15 dní od schválenia návrhu na poskytnutie investičnej pomoci vládou SR, postupom podľa Nariadenia komisie (ES) č. 794/2004 požiada EK o posúdenie zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci so spoločným trhom v súlade s čl. 87 ods. 3 a čl. 88 ods. 3 Zmluvy o ES, o čom písomne informuje žiadateľa. Ak EK prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc je zlučiteľná so spoločným trhom, ministerstvo do 15 dní od doručenia konečného rozhodnutia EK vydá rozhodnutie o schválení investičnej pomoci žiadateľovi. Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci doručí ministerstvo aj poskytovateľom investičnej pomoci. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc nie je zlučiteľná so spoločným trhom, ministerstvo žiadosť zamietne. Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti na poskytnutie investičnej pomoci nie je prípustný rozklad.

Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci okrem náležitostí stanovených správnym poriadkom, ktorým sa riadi konanie a rozhodovanie o poskytnutí investičnej pomoci, musí obsahovať aj (1) označenie prijímateľa, (2) formy schválenej investičnej pomoci a ich výšku, (3) podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená, (4) schválenú intenzitu a schválenú výšku investičnej pomoci a podmienky jej čerpania.

Zákon o investičnej pomoci zakotvuje ďalej povinnosti prijímateľa investičnej pomoci, medzi ktoré patrí napríklad povinnosť realizovať investičný zámer tak, že najmenej 25% hodnoty investície budú predstavovať vlastné finančné zdroje alebo externé financovanie, ktoré nezahŕňajú štátnu pomoc. Schválená intenzita investičnej pomoci a schválená výška investičnej pomoci uvedená v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci nemôže byť prekročená. Sankciou za porušenie povinností zo strany prijímateľa investičnej pomoci môže byť zrušenie alebo zastavenie poskytovania investičnej pomoci. Kontrolu neprekročenia schválenej intenzity investičnej pomoci a výšky investičnej pomoci vykonáva priebežne Ministerstvo hospodárstva SR. Zákon upravuje aj výkon kontroly použitia investičnej pomoci a povinnosti poskytovateľov investičnej pomoci pri výkone kontroly, pričom oprávnenie príslušných orgánov štátnej správy na výkon kontroly je dané podľa poskytnutej formy investičnej pomoci. O poskytnutie investičnej pomoci na ďalší nový investičný zámer môže ten istý žiadateľ požiadať až po ukončení investičného zámeru a vyčerpaní investičnej pomoci.

Z dôvodu, že na základe zákona o investičnej pomoci sa odo dňa 1. januára 2008, teda odo dňa jeho účinnosti, zrušuje zákon č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch v znení neskorších predpisov, ustanovuje sa, že štátna pomoc poskytnutá príjemcovi vo forme investičných stimulov podľa predchádzajúcej právnej úpravy zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov.

Aj novelizácie vykonané zákonom o investičnej pomoci nadobudli účinnosť odo dňa 1. januára 2008. Zákonom o investičnej pomoci sa v súvislosti s vytvorením právneho rámca pre investičnú pomoc vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta novelizuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti v znení neskorších predpisov a taktiež zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tento sa dopĺňa o nové ustanovenie § 30a, ktoré upravuje podmienky úľavy na dani pre daňovníka, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obsahujúce úľavu na dani.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....