Podnikatelia

Nový zákon o obaloch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2010

Účelom prijatia nového zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch bolo nielen precizovanie definovania jednotlivých pojmov, ale aj sprehľadnenie existujúcej právnej úpravy a úprava a spresnenie práv a povinností povinných osôb a oprávnených organizácií. Nový zákon nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2010.

Dňa 1. mája 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o obaloch“). Nadobudnutím účinnosti predmetného zákona sa zároveň zrušuje (1) článok I zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (2) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov, (3) vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné a o výške zálohy za ne, a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 25/2009 Z. z. a (4) vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 210/2005 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch. Zrušením posledne uvedenej vyhlášky nie je v súčasnosti oblasť obalov a nakladania s nimi upravená vykonávacou vyhláškou, ale je upravená len novoprijatým zákonom o obaloch.

Účelom prijatia predmetného zákona je oproti predchádzajúcej právnej úprave presnejšie definovať pojem obal, sprehľadniť existujúcu právnu úpravu, jednoznačnejšie definovať pojmy, upraviť a spresniť práva a povinnosti povinných osôb a oprávnených organizácií. Potreba prijatia nového zákona vznikla aj v súvislosti s potrebou transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES zo dňa 11. februára 2004 (ďalej len „smernica“), ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov.

Oproti doterajšej právnej úprave sa zmenilo niekoľko pojmov definovaných zákonom. Predovšetkým je to presnejšie definovanie pojmu obal. Zákon pritom v súlade so smernicou rozlišuje a definuje obaly spotrebiteľské, skupinové a prepravné. Z pojmu prepravných obalov zákon vyčleňuje cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner a letecký kontajner, na ktoré sa predmetný zákon nevzťahuje. V § 2 písm. g) sa mení tiež definícia pojmu povinná osoba, ktorú nová právna úprava definuje ako fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá (1) používa obaly na balenie výrobkov alebo plní výrobky do obalov, (2) uvádza na trh výrobky v obaloch, alebo (3) uvádza na trh obaly, s výnimkou výrobcov a dovozcov obalov, ktorí dodávajú nepoužité prázdne obaly povinným osobám uvedeným v prvom bode. Z posledného bodu vyplýva, že výrobcovia a dovozcovia obalov, ktorí odovzdávajú nepoužité prázdne obaly tým, ktorí balia a plnia, nie sú povinnými osobami. Ďalšími novými pojmami definovanými predmetným zákonom sú pojmy odpad z obalov, nakladanie s obalmi, odber opakovane použitých obalov, recyklácia a organická recyklácia.

Nanovo bola definovaná povinnosť podľa § 3 ods. 5. V zmysle uvedeného ustanovenia ten, kto uvádza do obehu nápoje v obaloch, ktoré nie sú opakovane použiteľné predajom spotrebiteľovi, je povinný v mieste ich predaja uvádzať do obehu nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa takéto nápoje v nich na trh v Slovenskej republike uvádzajú. Táto povinnosť sa nevzťahuje na toho, kto uvádza uvedené nápoje do obehu na predajnej ploche menšej ako 200 m2.

Zákon v § 4 upravuje požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov vychádzajúce zo súvisiacej smernice. Jedná sa o úpravu obsahu ťažkých kovov v obaloch. Oproti predchádzajúcej právnej úprave bola tiež zrušená povinnosť označovať obal. Zákon v § 5 ustanovil označovanie obalov ako možnosť, nie ako povinnosť, pričom v prípade, že sa povinná osoba rozhodne obal označiť, je povinná tak učiniť v súlade s § 5 zákona č. 665/2007 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne). Novou právnou úpravou bolo spresnené ustanovenie § 6, ktoré sa vzťahuje na zálohované obaly na nápoje.

Zákonom o obaloch sa v § 7 upravil zber a zhodnocovanie odpadov z obalov. V uvedenom ustanovení sa predovšetkým upravili povinnosti povinných osôb. Najdôležitejšia zmena nastala v § 7 ods. 11, ktorou sa ustanovila povinnosť subjektu zberať a zhodnocovať odpad z obalov a viesť evidenciu obalov a odpadov z obalov v prípade, ak uvádza do obehu výrobky v obaloch, ktoré pochádzajú od povinných osôb, ktoré si nesplnili registračnú povinnosť. Definíciu registračnej povinnosti v zmysle zákona o obaloch uvádzame nižšie v tomto článku.

§ 8 ods. 1 zákona sa presnejšie definoval pojem oprávnená organizácia ako obchodná spoločnosť založená povinnými osobami a zapísaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií (ďalej len „register“), ktorý vedie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Môže sa jednať o akúkoľvek formu obchodnej spoločnosti, pričom vznik oprávnenej organizácie je viazaný na zápis do uvedeného registra. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou je oprávnená organizácia zodpovedná za splnenie všetkých povinností podľa § 8, a to za všetky povinné osoby, ktoré zastupuje, čím je umožnené zmluvné prenesenie zodpovednosti z povinnej osoby na oprávnenú organizáciu. Ustanovením § 8 sa tiež zavádzajú nové povinnosti oprávnenej organizácie, a to povinnosť predkladať ministerstvu správu o svojej činnosti, dokumenty z riadnej individuálnej účtovnej závierky, a tiež povinnosť zabezpečiť zber odpadov z obalov minimálne v rozsahu 30% množstva spotrebiteľských obalov, ktoré uviedli na trh alebo do obehu povinné osoby, s ktorými je v zmluvnom vzťahu.

Zákon ďalej v § 9 upravil registračnú povinnosť. Do nového zákona o obaloch bolo ust. § 9 prenesené z pôvodnej právnej úpravy, pričom boli vykonané niektoré obsahové zmeny. Jedná sa o ustanovenie povinnosti povinnej osoby a oprávnenej organizácie podať žiadosť o zápis do registra, ktorý vedie ministerstvo, v lehote do 30 dní odo dňa začatia podnikania, a nie odo dňa uvedenia na trh alebo do obehu, ako to bolo ustanovené v predchádzajúcej právnej úprave. Okrem uvedeného bola tiež presnejšie upravená procedúra zápisu do registra. Bola zavedená povinnosť oprávnenej organizácie zaslať ministerstvu za kalendárny štvrťrok zoznam povinných osôb, pre ktoré zabezpečuje zber odpadov z obalov, ich zhodnocovanie alebo recykláciu s vyznačenými zmenami, a to do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

Ministerstvu bola ustanovená právomoc vyčiarknuť oprávnenú organizáciu z registra v prípade, že si oprávnená organizácia nesplnila niektorú z povinností podľa § 8 ods. 2 ani na základe písomnej výzvy ministerstva. Ministerstvo tiež z registra vyčiarkne povinnú osobu a oprávnenú organizáciu, ak uvedené osoby už nevykonávajú podnikateľskú činnosť, pričom ministerstvo je o vyčiarknutí z registra povinné povinnú osobu a oprávnenú organizáciu písomne upovedomiť.

§ 10 sú ustanovené povinnosti povinnej osoby a oprávnenej organizácie pri evidencii obalov a odpadov z obalov. Podľa predmetného ustanovenia povinná osoba (1) vedie a uchováva evidenciu o obaloch uvedených na trh a do obehu a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, (2) ohlasuje ministerstvu údaje z evidencie podľa predchádzajúceho bodu za kalendárny rok najneskôr do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka, (3) preukazuje na vyžiadanie ministerstva splnenie ohlasovacej povinnosti, (4) uchováva doklady podľa bodu 1 najmenej päť rokov. Oprávnená organizácia je povinná (1) viesť súhrnnú evidenciu od povinných osôb, pre ktoré zabezpečuje zber odpadov z obalov, ich zhodnotenie alebo recykláciu a ohlasovať súhrnné údaje ministerstvu, (2) uchovávať doklady podľa predchádzajúceho bodu najmenej päť rokov, (3) na vyžiadanie ministerstva alebo Slovenskej inšpekcie životného prostredia preukázať evidenciu o obaloch uvedených na trh pre každú jednotlivú povinnú osobu, pre ktorú zabezpečuje alebo v posledných piatich rokoch od vyžiadania zabezpečovala zber odpadov z obalov, ich zhodnotenie alebo recykláciu.

Horná hranica sankcií sa účinnosťou zákona o obaloch zvýšila na 332 000 eur. Okrem úpravy pokút sa tiež niektoré menej závažné skutkové podstaty správnych deliktov presunuli do nižšej kategórie sankčných postihov. Jedná sa napr. o porušenie niektorých povinností týkajúcich sa prevencie.

Keďže predmetný zákon zmenil vymedzenie pojmu „povinná osoba“, bolo nutné poskytnúť tým, ktorí sa nadobudnutím účinnosti zákona stali povinnými osobami, dostatočný čas na splnenie nových zákonných povinností. Z uvedeného dôvodu bolo v § 22 ustanovené, že osoby, ktoré sa stali povinnými osobami ku dňu účinnosti zákona, teda k 1. máju 2010, sú povinné požiadať o zápis do registra do troch mesiacov od účinnosti uvedeného zákona, čiže do dňa 1. augusta 2010. Oprávnená organizácia, ktorá plní povinnosti podľa predchádzajúcej právnej úpravy, je povinná splniť povinnosti oprávnenej organizácie podľa § 8 prvýkrát za kalendárny rok 2010. Konanie o uložení pokuty za porušenie povinností začaté pred nadobudnutím účinnosti uvedeného zákona dokončí orgán, ktorý vo veci koná podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase začatia konania.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....