Iné

Nový zákon o ochrane osobných údajov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2013

Účelom nového zákona o ochrane údajov je sprehľadnenie a precizovanie právnej úpravy. Dotkne sa napríklad sprostredkovania spracúvania osobných údajov, bezpečnosti údajov alebo povinností zodpovednej osoby, ktorá vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov.

Dňa 30.4.2013 bol v Národnej rade SR schválený zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“ alebo „nový zákon“), ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2013. Nový zákon bol prijatý z dôvodu potreby dôslednej transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a tiež na základe záverov a odporúčaní schengenského hodnotenia a úloh vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky. Prijatý zákon o ochrane osobných údajov zruší v súčasnosti platný zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Právnu úpravu postavenia, práv a povinností sprostredkovateľa zakotvuje ustanovenie § 8 nového zákona. Prevádzkovateľ bude po novom môcť poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa aj bez súhlasu fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú (ďalej len „dotknutá osoba“), avšak bude musieť dbať na odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť sprostredkovateľa a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Sprostredkovateľ nebude môcť byť poverený spracúvaním osobných údajov, ak by poverením mohli byť ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých osôb.

Podľa novej právnej úpravy už nebude stačiť na spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom písomné poverenie sprostredkovateľa, sprostredkovateľ bude musieť uzavrieť s prevádzkovateľom písomnú zmluvu. Písomná zmluva bude musieť obsahovať zákonom stanovené náležitosti, ako sú napríklad deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov, účel a podmienky spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah osobných údajov a podobne.

Sprostredkovateľ bude môcť spracúvať osobné údaje nielen osobne, ale aj prostredníctvom inej osoby, t.j. subdodávateľa. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom subdodávateľa si bude musieť sprostredkovateľ písomne dohodnúť v zmluve s prevádzkovateľom. Za spracúvanie osobných údajov subdodávateľa bude zodpovedný sprostredkovateľ.

Prevádzkovateľovi pribudla povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt v prípade, ak spracúva osobitné kategórie osobných údajov v informačnom systéme prepojenom s verejne prístupnou počítačovou sieťou, alebo spracúva osobné údaje v informačnom systéme slúžiacom na zabezpečenie verejného záujmu. V iných prípadoch bude prevádzkovateľ povinný vypracovať bezpečnostnú smernicu. Náležitosti bezpečnostného projektu a bezpečnostnej smernice ustanoví vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

Nový zákon precíznejšie upravuje poučenie oprávnenej osoby prevádzkovateľom. Povinnosť písomne poučiť oprávnenú osobu o právach a povinnostiach ustanovených zákonom a o zodpovednosti za ich porušenie pred uskutočnením prvej operácie s osobnými údajmi zostáva zachovaná aj po novele. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy však bude písomný záznam o poučení povinne obsahovať zákonom ustanovené náležitosti, ako napríklad rozsah oprávnení, popis povolených činností a podobne. Prevádzkovateľovi tiež pribudne povinnosť opätovne poučiť oprávnenú osobu, ak napríklad došlo k podstatnej zmene jej pracovného, služobného alebo funkčného zaradenia, a tým sa významne zmenil obsah náplne jej pracovných činností.

Zmeny nastanú aj pri určení zodpovednej osoby. Podľa súčasnej právnej úpravy, ak prevádzkovateľ zamestnáva viac ako 5 osôb, výkonom dohľadu musí písomne poveriť zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné osoby, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Po novom bude mať prevádzkovateľ takúto povinnosť len, ak bude spracúvať osobné údaje prostredníctvom 20 a viac oprávnených osôb. Prevádzkovatelia, ktorým uvedená povinnosť nevznikne, budú povinní prihlásiť na registráciu informačné systémy, ktoré podľa zákona podliehajú registrácii.

Zákon zavádza nový druh konania, a to konanie o ochrane osobných údajov (ďalej len „konanie“). Jeho účelom bude zistiť, či postupom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov a v prípade zistenia nedostatkov, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne sankciu za porušenie zákona. Konanie sa začne na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach alebo bez návrhu. Úrad rozhodne o návrhu v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania, v odôvodnených prípadoch bude možné lehotu primerane predĺžiť najviac o 6 mesiacov.

Proti rozhodnutiu bude možné podať do 30 dní rozklad predsedovi úradu. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ bude povinný informovať úrad o splnení uložených opatrení v úradom určenej lehote. Ak si prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ nesplní uvedenú informačnú povinnosť alebo nevykoná opatrenia uložené v rozhodnutí, úrad mu uloží pokutu až do 30.000 Eur.

Prevádzkovateľ resp. sprostredkovateľ je povinný do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zákona (1) uviesť do súladu s novým zákonom všetky informačné systémy, v ktorých spracúva osobné údaje, (2) vykonať poučenie oprávnených osôb v súlade s novým zákonom a (3) nanovo prihlásiť svoj informačný systém na registráciu alebo osobitnú registráciu, ak to zákon ustanovuje. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ budú povinní zosúladiť prijaté bezpečnostné opatrenia s novým zákonom do 9 mesiacov odo dňa účinnosti zákona. Do 1 roka odo dňa účinnosti zákona je prevádzkovateľ povinný zmluvný vzťah so sprostredkovateľom dať do súladu s novým zákonom, v rovnakej lehote bude prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný písomne poveriť zodpovednú osobu a jej poverenie oznámiť úradu v súlade s novým zákonom. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený podľa súčasného zákona sa bude považovať za súhlas udelený podľa nového zákona.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....