Banky, finančné inštitúcie

Nový zákon o poisťovníctve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2008

Dňa 1. apríla 2008 nadobudol účinnosť nový zákon o poisťovníctve č. 8/2008 Z. z., na ktorý sme Vás upozornili už v januárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti s novelizáciou zákona o burze cenných papierov vykonanou článkom II nového zákona o poisťovníctve, nakoľko táto jeho časť nadobudla účinnosť skôr, a to dňa 15. februára 2008. Zákon o poisťovníctve je rozsiahlou právnou úpravou a ako sme avizovali už v januárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, o tejto právnej úprave Vám radi prinášame podrobnejšie informácie.

Dňa 1. apríla 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o poisťovníctve“ alebo len „zákon“). Zákon je rozsiahlou právnou úpravou, ktorou sa v plnom rozsahu nahrádza zákon o poisťovníctve č. 95/2002 Z. z., platný do účinnosti tejto právnej úpravy.

Zákon o poisťovníctve vo svojej prvej časti vymedzuje základné pojmy v oblasti poisťovníctva (napríklad pojmy poisťovňa, zaisťovňa, zahraničná poisťovňa, zahraničná zaisťovňa, poisťovacia činnosť, zaisťovacia činnosť, poistné riziko a poistný kmeň), pričom definuje subjekty poistného trhu a bližšie charakterizuje poisťovaciu činnosť, zaisťovaciu činnosť a ďalšie pojmy používané len na účely tohto zákona. Ide o pojmy, ktoré súvisia s udeľovaním povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti (napríklad dôveryhodná osoba, skupina s úzkymi väzbami, kvalifikovaná účasť) alebo, ktoré súvisia s výkonom dohľadu (napríklad dcérska spoločnosť, materská spoločnosť, členský štát, členský štát pobočky, členský štát záväzku, domovský členský štát, ústredie, členský štát poskytovania služieb).

Predmetom úpravy zákona o poisťovníctve sú (1) vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením, vykonávaním činnosti a zánikom poisťovní a zaisťovní, (2) vzťahy súvisiace s pôsobením poisťovní z iných členských štátov, zaisťovní z iných členských štátov, zahraničných poisťovní a zahraničných zaisťovní na území SR a (3) výkon dohľadu.

Obsahom druhej časti zákona o poisťovníctve je úprava výkonu poisťovacej a zaisťovacej činnosti. Povolenie na výkon poisťovacej (zaisťovacej) činnosti sa vydáva na základe žiadosti predloženej zakladateľmi poisťovne (zaisťovne). Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti sa udeľuje na neurčitú dobu a nemožno ho previesť na inú osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu. Povolenie na vykonávanie poisťovacej (zaisťovacej) činnosti sa udeľuje podľa požadovaných činností pre vykonávanie životného poistenia a neživotného poistenia, v povoľovacej činnosti sa teda uplatňuje odvetvový princíp. Členenie poistných odvetví podľa poistných druhov na životné poistenie a neživotné poistenie tvorí prílohu č. 1 k zákonu.

O udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na vykonávanie zaisťovacej činnosti rozhoduje na území SR Národná banka Slovenska (ďalej v texte len „NBS“). Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť, sú zamerané na prehľadnosť finančných prostriedkov, vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na poisťovni (zaisťovni) a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä ich podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach, odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných za členov predstavenstva, prokuristov, vedúcich zamestnancov poisťovne (zaisťovne), zodpovedného aktuára a vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútorného auditu a na prehľadnosť vzťahov skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na poisťovni (zaisťovni).

Základnými náležitosťami žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej (zaisťovacej) činnosti sú (1) obchodné meno a sídlo budúcej poisťovne (zaisťovne), (2) IČO budúcej poisťovne (zaisťovne), ak jej už bolo pridelené, (3) výška základného imania, (4) zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou a zoznam blízkych osôb akcionárov s kvalifikovanou účasťou, (5) rozsah činnosti budúcej poisťovne (zaisťovne), (6) vecné, personálne a organizačné predpoklady vykonávania poisťovacej (zaisťovacej) činnosti, (7) údaje osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, za vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútorného auditu a za zodpovedného aktuára, (8) vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé, (9) údaje o likvidačnom zástupcovi, ak poisťovňa bude vykonávať povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, (10) preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo akcionármi kontrolujúcimi zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť a preukázanie vhodnosti akcionárov kontrolujúcich zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť. Prílohu k žiadosti tvoria napríklad zakladateľská listina, návrh stanov, stručné životopisy o dosiahnutom vzdelaní členov predstavenstva a zodpovedného aktuára či návrh obchodno-finančného plánu.

Pre udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej (zaisťovacej) činnosti zahraničnej poisťovni (zaisťovni) zákon stanovuje obdobné pravidlá a podmienky ako pre slovenské poisťovne (zaisťovne) s prihliadnutím na niektoré špecifiká, ktoré sa týkajú len zahraničných poisťovní (zaisťovní). Zahraničná poisťovňa (zaisťovňa) môže vykonávať poisťovaciu (zaisťovaciu) činnosť na území SR len prostredníctvom svojej pobočky, ak jej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej (zaisťovacej) činnosti podľa tohto zákona. Zahraničnou poisťovňou (zaisťovňou) sa rozumie právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je členským štátom Európskych spoločenstiev alebo členským štátom Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej v texte len „členský štát“), ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej (zaisťovacej) činnosti udelené v štáte, v ktorom má sídlo. Poisťovňa z iného členského štátu môže na území SR vykonávať poisťovaciu činnosť prostredníctvom svojej pobočky bez povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti, ak jej bolo oprávnenie na výkon tejto činnosti udelené v príslušnom členskom štáte, a to na základe súhlasného písomného vyjadrenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu doručeného NBS. V zmysle ustanovení zákona o poisťovníctve môže mať poisťovňa rovnako ako i zaisťovňa okrem právnej formy akciovej spoločnosti aj právnu formu európskej spoločnosti.

NBS pri posudzovaní žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti pre zahraničnú poisťovňu (zaisťovňu) prostredníctvom jej pobočky je podľa konkrétnych podmienok oprávnená žiadosti vyhovieť aj čiastočne, prípadne žiadosť zamietnuť. Povolenie nemôže byť udelené, pokiaľ by bolo v rozpore s medzinárodnou zmluvou. Prípady, v ktorých zaniká povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti, zákon o poisťovníctve vymenúva taxatívne.

Poisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne, zaisťovni alebo pobočke zahraničnej zaisťovne zákon umožňuje na základe zmluvy o zverení činností zveriť jednu činnosť alebo viac činností inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených (poisťovacích alebo zaisťovacích) činností a súčasne má sídlo alebo vykonáva činnosť v členskom štáte a jej záujmy nie sú v konflikte so záujmami poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne alebo jej klientov. V tejto súvislosti zákon o poisťovníctve zakotvuje aj podmienky, za ktorých možno výkon činnosti zveriť inej osobe. Výnimkou sú v zákone taxatívne vymedzené činnosti, a to (1) prijímanie alebo preberanie poistných rizík, (2) ohodnocovanie poistných rizík a ich riadenie, (3) tvorba technických rezerv a tvorba garančného fondu a (4) pasívne zaistenie.

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá sa rozhodne zriadiť pobočku na území iného štátu má povinnosť NBS písomne oznámiť, v ktorom štáte sa rozhodla zriadiť pobočku, kde bude jej predpokladané sídlo, kto bude vedúcim jej pobočky, akú bude mať organizačnú štruktúru a plán poisťovacej (zaisťovacej) činnosti, v ktorom uvedie povahu a rozsah poisťovacej (zaisťovacej) činnosti predpokladaný v prvých troch rokoch.

Zákon o poisťovníctve zakotvil postupy, za ktorých môže poisťovňa (zaisťovňa) so sídlom na území SR vykonávať poisťovaciu (zaisťovaciu) činnosť na území iných členských štátov, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe slobodného poskytovania služieb, ako aj postupy, za ktorých môže poisťovňa (zaisťovňa) z iného členského štátu vykonávať svoju činnosť na území SR prostredníctvom pobočky alebo na základe slobodného poskytovania služieb. V tejto súvislosti upravuje aj výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, pričom povolenie udelené príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu je platné v celej EÚ (ide o tzv. jednotný európsky pas). Dohľad nad vykonávaním činnosti poisťovní (zaisťovní) so sídlom na území SR, ktoré vykonávajú poisťovaciu (zaisťovaciu) činnosť na území iných členských štátov vykonáva NBS a dohľad nad vykonávaním poisťovacej činnosti poisťovňou z iného členského štátu a zaisťovacej činnosti zaisťovňou z iného členského štátu vykonáva príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu.

Zákon vo svojej tretej časti upravuje požiadavky na podnikanie v poisťovníctve, v rámci ktorých upravuje (1) tvorbu technických rezerv poisťovne a zaisťovne, ktoré sú povinné vytvárať ich v dostatočnej výške, aby bola zabezpečená splniteľnosť záväzkov vyplývajúcich z vykonávanej poisťovacej či zaisťovacej činnosti, (2) druhy technických rezerv, pričom jednotlivé druhy technických rezerv sú v zákone taxatívne vymedzené a tvoria sa samostatne pre životné poistenie a samostatne pre neživotné poistenie, (3) spôsob umiestnenia prostriedkov technických rezerv, pri umiestňovaní ktorých zákon ukladá poisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne, zaisťovni i pobočke zahraničnej zaisťovne povinnosť dodržiavať zásady bezpečnosti, rentability, likvidity a diverzifikácie, (4) dodržiavanie požadovanej miery solventnosti, pričom solventnosťou sa rozumie schopnosť v každom okamihu zabezpečiť vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich z vykonávania poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti a na zabezpečenie schopnosti uhradiť riadne a včas záväzky vyplývajúce z poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti, je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná vytvoriť a nepretržite dodržiavať skutočnú mieru solventnosti najmenej vo výške požadovanej miery solventnosti, (5) tvorbu garančného fondu, ktorý tvorí jednu tretinu hodnoty požadovanej miery solventnosti a ktorého minimálnu výškustanovuje NBS, (6) postup pri stanovení výšky poistného na základe poistno-matematických metód, ktorý je stanovený tak, aby zabezpečil trvalú splniteľnosť všetkých záväzkov vrátane tvorby dostatočných technických rezerv, (7) organizáciu a riadenie poisťovne a zaisťovne vrátane úpravy otázky konfliktu záujmov a mlčanlivosti zamestnancov a členov orgánov poisťovne, pričom poisťovne a zaisťovne sú povinné uplatňovať a udržiavať primeraný systém riadenia rizík, systém vnútornej kontroly a vnútorného auditu z dôvodu zabezpečovania súladu s rozhodnutiami a postupmi na všetkých organizačných úrovniach, (8) vedenie obchodnej dokumentácie, v súvislosti s ktorou sú poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne povinné viesť účtovníctvo o stave a pohybe majetku a záväzkov, nákladoch a výnosoch a zisku alebo o strate v súlade so zákonom o účtovníctve, pričom účtovná závierka poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne musí byť overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou a z hľadiska personálneho a organizačného musí byť zabezpečená oddelená správa pre životné poistenie a neživotné poistenie, analytická evidencia pre jednotlivé poistné druhy a oddelená analytická evidencia osobitne pre poisťovaciu činnosť a zaisťovaciu činnosť, (9) oznamovacie povinnosti subjektov podnikajúcich v poisťovníctve, ktoré sú povinné najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia predložiť NBS polročnú správu o svojom hospodárení za prvú polovicu účtovného obdobia a najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia predložiť MF SR a NBS výročnú správu o svojom hospodárení, taktiež sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť NBS každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť ich schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z vykonávanej poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti, predkladať NBS údaje z účtovnej a štatistickej evidencie a ďalšie údaje a informácie vo forme výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch, sú taktiež povinné informovať NBS osobitne o výsledkoch poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti vykonávanej prostredníctvom svojej pobočky v príslušnom členskom štáte a osobitne o výsledkoch poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti vykonávanej na základe práva slobodného poskytovania služieb, (10) prípady, v ktorých je potrebný predchádzajúci súhlas NBS, ktorý je podmienkou napríklad na zníženie základného imania poisťovne alebo zaisťovne, ak nejde o zníženie základného imania z dôvodu jeho zúčtovania so stratou, zlúčenie alebo splynutie poisťovne alebo zaisťovne, vrátenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti, predaj podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo ich časti, predčasné splatenie úveru, ktorý tvorí skutočnú mieru solventnosti či na splatenie cenných papierov bez stanovenej splatnosti a iných finančných nástrojov, a (11) zodpovedného aktuára, ktorý potvrdzuje správnosť napríklad výpočtu sadzieb poistného či zaistného a ich primeranosť, určenia výšky technických rezerv a ich umiestnenia, výpočtu požadovanej miery solventnosti, použitia poistno-matematických metód pri určovaní výšky technických rezerv.

V štvrtej časti zákon o poisťovníctve upravuje výkon dohľadu nad subjektmi podnikajúcimi v poisťovníctve, stanovuje postupy a špecifikuje podmienky výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi dohľadu pri súčasnom zachovaní dôvernej povahy týchto informácií. V tejto časti zákona je zakotvený právny rámec pre uplatňovanie dohľadu nad poisťovňami v skupine a zaisťovňami v skupine ako aj doplňujúceho dohľadu za účelom sledovania a regulácie rizík finančných konglomerátov. Výkonom dohľadu nad činnosťou subjektov vykonávajúcich činnosť na poistnom trhu zákon poveruje NBS, pričom určuje, v ktorých prípadoch je NBS príslušným orgánom dohľadu. Predmetom dohľadu je dohľad nad dodržiavaním podmienok povolení udelených podľa tohto zákona, ako aj dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov týkajúcich sa subjektov, ktoré podliehajú dohľadu. NBS má povinnosť umožniť orgánu dohľadu domovského členského štátu vykonať dohľad na mieste na území SR. NBS je oprávnená vykonávať dohľad nad pobočkami poisťovne a pobočkami zaisťovne, ktoré pôsobia na území iného štátu, ak to pripúšťajú právne predpisy daného štátu a je uzavretá dohoda medzi NBS a orgánmi dohľadu daného štátu.

NBS vykonáva aj dohľad nad poisťovňami v skupine a zaisťovňami v skupine, pričom zákon definuje predmet dohľadu nad skupinou a taktiež subjekty, ktoré tomuto výkonu dohľadu nad skupinou podliehajú, sú nimi najmä spoločnosť s účasťou, príbuzná spoločnosť, poisťovacia holdingová spoločnosť, zmiešaná poisťovacia holdingová spoločnosť. Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá podlieha dohľadu nad skupinou má povinnosť predkladať orgánu dohľadu údaje a informácie, potrebné pre výkon dohľadu nad skupinou. Zákon zakotvil povinnosť vzájomnej výmeny všetkých potrebných informácií medzi príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov za účelom uľahčenia výkonu dohľadu nad skupinou v prípade, ak majú poisťovne alebo zaisťovne sídlo v rôznych členských štátoch. Zákon o poisťovníctve upravuje vykonávanie dohľadu nad skupinou nad obchodnými transakciami subjektov, ktoré tvoria skupinu, vykonávanie dohľadu medzi poisťovňou a zaisťovňou a fyzickou osobou, ktorá má účasť v týchto subjektoch, pričom tento dohľad sa týka napríklad úverov, záruk a mimosúvahových operácií, zaisťovacích operácií, položiek započítateľných do miery solventnosti či dohôd o rozdelení nákladov.

Doplňujúcim dohľadom je sledovanie a regulácia rizík finančných konglomerátov. V súvislosti s výkonom doplňujúceho dohľadu zákon definuje pojmy finančný konglomerát, finančný sektor, skupina, regulovaná osoba, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a vymedzuje jednotlivé finančné sektory, ktoré môžu byť zastúpené vo finančnom konglomeráte, a to sektor bankový, sektor poisťovníctva a sektor investičných služieb. NBS vykonáva doplňujúci dohľad nad finančným konglomerátom v tých prípadoch, ak je finančný konglomerát kontrolovaný poisťovňou alebo zaisťovňou alebo je finančný konglomerát kontrolovaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou a najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je sektor poisťovníctva. Po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, však môže NBS prenechať alebo prevziať výkon doplňujúceho dohľadu týmto orgánom dohľadu. NBS má povinnosť v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov vykonať identifikáciu finančných konglomerátov podliehajúcich doplňujúcemu dohľadu a oznámiť túto skutočnosť osobe kontrolujúcej finančný konglomerát, pričom NBS oznámi osobe, ktorá ovláda finančný konglomerát, že bude podliehať doplňujúcemu dohľadu. Zo zákona o poisťovníctve vyplývajú NBS oznamovacie povinnosti nielen voči príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov, ale aj vo vzťahu ku Komisii ES.

Zákon určuje kritériá na určenie toho, či skupinu podnikateľských subjektov možno považovať za finančný konglomerát na účely výkonu doplňujúceho dohľadu. Určuje sa najmä, či činnosti vo finančnom sektore v skupine sú významné, teda či majú viac ako 40%-ný podiel na celkových aktívach skupiny, a či sú medzisektorové činnosti významné, teda či majú viac ako 10%-ný podiel celkových aktív jedného finančného sektora k celkovým aktívam subjektov finančného sektora v skupine a podiel minimálnej výšky vlastných zdrojov jedného finančného sektora k súčtu minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb finančného sektora v skupine. NBS má po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov v odôvodnených prípadoch možnosť upustiť od zaradenia skupiny do doplňujúceho dohľadu, resp. kritériá pri výpočte podielov nahradiť alebo doplniť kritériami uvedenými v zákone.

Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná spĺňať podmienky (1) dodržiavania solventnosti, (2) koncentrácie rizík, (3) obmedzenia vnútroskupinových transakcií a (4) riadenia a monitorovania rizík na úrovni finančného konglomerátu.

Úlohou NBS pri výkone doplňujúceho dohľadu nad finančným konglomerátom je predovšetkým koordinovať zhromažďovanie a rozširovanie informácií potrebných na sledovanie činnosti finančného konglomerátu ako aj plánovanie a koordinovanie výkonu doplňujúceho dohľadu v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov vykonávajúcimi dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi finančný konglomerát. Zákon upravuje rozsah tejto spolupráce NBS vrátane rozsahu výmeny informácií potrebných na výkon doplňujúceho dohľadu.

Zákon o poisťovníctve prináša rozšírenie sankcií, ktoré je NBS oprávnená uložiť za nedodržanie zákonom stanovených povinností. Podľa rozsahu zistených nedostatkov môže NBS uložiť napríklad opatrenie (1) na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, (2) vypracovať ozdravný plán v prípadoch, ak poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, a pobočka zahraničnej zaisťovne vykazuje také nedostatky, ktoré by v konečnom dôsledku mohli spôsobiť ohrozenie splniteľnosti záväzkov, avšak tieto nedostatky je možné v krátkodobom časovom horizonte odstrániť, (3) predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy, (4) uložiť skončiť nepovolenú činnosť, (5) obmedziť voľné nakladanie s aktívami, (6) uložiť peňažnú pokutu, (7) zaviesť nútenú správu v prípadoch priameho ohrozenia splniteľnosti záväzkov poisťovne alebo zaisťovne, (8) pozastaviť uzavieranie poistných alebo zaistných zmlúv a rozširovania záväzkov, (9) nariadiť prevodpoistného alebo zaistného kmeňa alebo jeho časti, (10) odobrať povolenie na vykonávanie poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti, (11) uložiť vykonať opravu účtovnej alebo inej evidencie, (12) podať návrh na likvidáciu poisťovne alebo zaisťovne, (13) pozastaviť výkon akcionárskych práv.

NBS môže uložiť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo iných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti na individuálnom základe, v rámci skupiny a v rámci finančného konglomerátu, zo stanov poisťovne alebo zaisťovne, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným NBS podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov (1) členovi predstavenstva, dozornej rady poisťovne (zaisťovne) zmiešanej finančnej spoločnosti, vedúcemu pobočky zahraničnej poisťovne (zaisťovne) alebo jeho zástupcovi, nútenému správcovi alebo jeho zástupcovi, zodpovednému aktuárovi, prokuristovi pokutu až do výšky 12-násobku mesačného priemeru celkových príjmov od poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne alebo osôb v rámci skupiny alebo osôb tvoriacich finančný konglomerát, do ktorého patrí poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne a (2) vedúcemu zamestnancovi riadiacemu útvar vnútorného auditu, alebo vedúcemu zamestnancovi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva poisťovne (zaisťovne) pokutu do výšky 50% 12-násobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne alebo skupiny, do ktorej patrí poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne. Fyzickú osobu, ktorá na základe právoplatného uloženia pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou, je poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie alebo zabezpečiť jej odvolanie. Sankcie a opatrenia podľa tohto zákona možno ukladať samostatne, súbežne a tiež opakovane. Sankcie a opatrenia možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do piatich rokov od ich vzniku. Pokutu osobe, ktorá vykonala úkon, na ktorý je potrebný predchádzajúci súhlas NBS, bez tohto súhlasu, je NBS oprávnená uložiť podľa rozsahu, dĺžky trvania a miery zavinenia od 20 000 Sk do 1 000 000 Sk, a to do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do troch rokov od ich vzniku.

V piatej časti zákona sú upravené (1) problematika spolupoistenia, pri ktorom zákon umožňuje uzavrieť poistnú zmluvu medzi poistníkom a viacerými poisťovňami, poisťovňami z iného členského štátu alebo zahraničnými poisťovňami, pričom sa vytvára inštitút hlavného poisťovateľa a zároveň v prípade viacerých poisťovateľov sa stanovuje povinnosť v poistnej zmluve uviesť výšku podielov jednotlivých poisťovateľov na záväzkoch zo spolupoistenia a poistený má právo na poistné plnenie voči hlavnému poisťovateľovi len v prípade, ak tak bolo dohodnuté v poistnej zmluve, pričom poisťovatelia sa medzi sebou vyrovnajú v pomere podľa svojich podielov, (2) problematika vyporiadania nárokov z poistenia právnej ochrany, ktorej cieľom je predchádzať konfliktu záujmov medzi poisťovňami, poisťovňami z iných členských štátov a zahraničnými poisťovňami a (3) rozhodné právo.

Zákon o poisťovníctve obsahuje v šiestej časti spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia, v ktorých sa okrem úpravy vzťahov vzniknutých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona upravuje aj vzťah tohto zákona k Obchodnému zákonníku, k Správnemu poriadku, k zákonu o NBS. Ustanovujú sa podmienky pri rozdelení, splynutí, zlúčení alebo zrušení poisťovne alebo zaisťovne vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s poisťovňou alebo zaisťovňou, ako aj povinnosti právnickej osoby, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti. V týchto ustanoveniach sa ďalej určuje, v akých prípadoch sa úkon, na ktorý je potrebný predchádzajúci súhlas NBS, považuje za neplatný, zakotvuje sa postup a lehoty, v ktorých sú subjekty vzniknuté alebo vykonávajúce činnosť podľa zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinné prispôsobiť sa ustanoveniam tohto zákona a povinným subjektom sa ukladá povinnosť zosúladiť svoje právne pomery s ustanoveniami tohto zákona v stanovených lehotách.

Nový zákon o poisťovníctve prináša i sprievodné novelizácie ďalších zákonov. Prostredníctvom článku II zákona o poisťovníctve bol novelizovaný zákon o burze cenných papierov, pričom ustanovenia tohto článku sú jedinou časťou zákona o poisťovníctve, ktorá nadobudla účinnosť skôr, a to dňa 15. februára 2008. O tejto novele sme Vás podrobne informovali už v januárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Článkom III zákona o poisťovníctve bol s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2008 novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ambíciou nového zákona o poisťovníctve bolo najmä dosiahnutie plnej harmonizácie so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES o zaistení, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, ako aj smernice 98/78/ES a 2002/83/ES, zákonom sa do právneho poriadku SR transponujú aj ďalšie smernice, ktorých výpočet je uvedený v prílohe č. 2 k zákonu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....