Export, import

Nový zákon o položkách s dvojakým použitím

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2011

Potreba prijatia nového zákona o položkách s dvojakým použitím vyplynula z neaktuálnosti znenia súčasnej právnej úpravy v oblasti obchodovania s tovarom dvojakého použitia a tiež z nutnosti zosúladenia národnej legislatívy v uvedenej oblasti s nariadením Rady (ES) č. 428/2009 zo dňa 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím.

Dňa 1. apríla 2011 nadobudne účinnosť zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o položkách s dvojakým použitím“).

Položkami s dvojakým použitím rozumieme tie položky vrátane softvéru a technológie, ktoré sa môžu používať tak na civilné, ako aj na vojenské účely a budú zahŕňať všetky tovary, ktoré sa dajú použiť na nevýbušné použitia, ako aj akúkoľvek pomoc pri výrobe jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení.

Zákon upravuje podmienky vývozu, prepravy zo Slovenskej republiky alebo iné nakladanie s položkami s dvojakým použitím, ak nie sú upravené právom Európskej únie. Zoznam položiek s dvojakým použitím (ďalej len „kontrolný zoznam“), na ktorých vývoz, prepravu a sprostredkovanie je potrebné povolenie, nie je súčasťou zákona, ale ust. § 2 zákona odkazuje na Prílohu č. I nariadenia Rady (ES) 428/2009, v ktorej je zoznam publikovaný. Orgánmi kontroly aj po novom zostanú tie orgány, ktoré mali pôsobnosť podľa súčasnej právnej úpravy. Ústredným orgánom v predmetnej oblasti ostáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Odlišne od aktuálnej právnej úpravy bude upravená povinnosť vývozcu, sprostredkovateľa, vlastníka alebo iného užívateľa položiek s dvojakým použitím predložiť ministerstvu potvrdenie o overení dodávky vydané príslušným orgánom krajiny určenia. Podľa súčasnej právnej úpravy uvedená povinnosť vzniká na základe žiadosti ministerstva smerujúcej k povinným osobám, po novom budú uvedené osoby povinné predložiť potvrdenie ministerstvu do 10 dní od skončenia vývozu položky.

Vydávať sa budú povolenia (1) individuálne, (2) rámcové, (3) všeobecné vývozné, (4) povolenia na prepravu a (5) sprostredkovateľské.

Individuálne povolenie bude potrebné pri každej zmluve, ktorej predmetom bude vývoz položiek s dvojakým použitím v prípade, že sa nevyužije rámcové povolenie alebo všeobecné povolenie. Vývozca bude takisto povinný požiadať o udelenie individuálneho povolenia aj v prípade (1) vývozu položky neuvedenej v kontrolnom zozname pri dôvodnom podozrení, že je alebo môže byť použitá na účel v súvislosti s chemickými, biologickými alebo jadrovými zbraňami, (2) poskytovania technickej pomoci, (3) ak tak ustanovuje osobitný predpis, alebo (4) vývozu softvéru alebo technológie prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Ministerstvo po doručení žiadosti rozhodne o udelení individuálneho povolenia v lehote do 90 dní. Po skončení vývozu bude vývozca povinný v lehote do 15 dní oznámiť ministerstvu množstvo uskutočneného vývozu a vrátiť individuálne povolenie. Ak individuálne povolenie vývozca nevyužije, bude ho povinný v lehote do 15 dní vrátiť ministerstvu s uvedením dôvodu jeho nevyužitia.

Ministerstvo bude oprávnené udelené individuálne povolenie zrušiť, ak (1) bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov, (2) je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky, alebo (3) neboli dodržané podmienky určené v udelenom individuálnom povolení alebo vývozca porušil v súvislosti s vývozom položiek s dvojakým použitím všeobecne záväzný právny predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná. Ministerstvo povolenie zruší rozhodnutím, ktoré doručí vývozcovi. Vývozca bude povinný do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení individuálne povolenie vrátiť ministerstvu.

Dlhodobejš í charakter bude mať rámcové povolenie. Ministerstvo udelí rámcové povolenie, ak sa predpokladajú opakované vývozy položiek s dvojakým použitím v určenej tovarovej štruktúre, s určením krajín alebo konečných užívateľov a na určité časové obdobie, nie však dlhšie ako tri roky. Jedná sa o obdobné povolenie ako je súčasné globálne vývozné povolenie. Ministerstvo bude oprávnené udelené rámcové povolenie zrušiť z obdobných dôvodov ako individuálne povolenie a v rovnakej lehote bude vývozca povinný zrušené povolenie vrátiť.

Všeobecné vývozné povolenie umožní, tak ako v súčasnej právnej úprave, vopred neurčenému vývozcovi vývoz položky dvojakého použitia bez povolenia ministerstva. Všeobecné povolenie bude dvoch druhov, a to (1) všeobecné povolenie Spoločenstva, ktoré sa vydáva na základe nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 a (2) národné všeobecné povolenie, povinne uverejňované vo vestníku ministerstva. Vývozca bude povinný požiadať ministerstvo o zápis do registra pred uskutočnením prvého vývozu položky s dvojakým použitím, pričom oproti súčasnej právnej úprave k žiadosti o registráciu bude povinný priložiť aj potvrdenie o konečnom použití položiek s dvojakým použitím nie starším ako šesť mesiacov, ktoré musí byť vyhotovené príslušným orgánom krajiny určenia. Po novom ministerstvo vymaže vývozcu z registra, ak vývozca (1) uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje, (2) porušil povinnosť do 15 dní nahlásiť ministerstvu zmeny údajov evidovaných v registri alebo ukončenie vývozu alebo (3) počas dvoch rokov od zápisu do registra nevyviezol položky s dvojakým použitím. Udelené rámcové povolenie bude ministerstvo oprávnené zrušiť z rovnakých dôvodov ako individuálne povolenie a v rovnakej lehote bude vývozca povinný ministerstvu vrátiť zrušené povolenie.

Povolenie na prepravu je ďalším druhom povolenia upraveným zákonom o položkách s dvojakým použitím. Predmetné povolenie je upravené aj v súčasnej právnej úprave. Po novom sa bude vyžadovať na prepravu položiek s dvojakým použitím, ktoré sú uvedené v prílohe č. IV nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 v rámci územia členských štátov Európskej únie. Povolenie bude potrebné aj pri položkách s dvojakým použitím podľa čl. 22 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. Podľa uvedeného článku nariadenia je povolenie na prepravu potrebné, ak (1) operátor vie, že miesto konečného určenia položiek s dvojakým použitím sa nachádza mimo Európskej únie, (2) vývoz položiek s dvojakým použitím na miesto konečného určenia podlieha v členskom štáte Európskej únie, z ktorého sa majú tieto položky premiestniť, požiadavke na povolenie a vývoz nie je povolený na základe všeobecného alebo rámcového povolenia, (3) položky sa v členskom štáte, do ktorého sa premiestňujú, nemajú nijako spracovať v zmysle článku 24 Colného kódexu Spoločenstva. Podmienky zrušenia povolenia na prevoz a odovzdania zrušeného povolenia sú obdobné ako pri individuálnom povolení.

Sprostredkovate ľ bude môcť vykonávať sprostredkovateľské služby, ktorých predmetom sú položky s dvojakým použitím, len na základe sprostredkovateľského povolenia. Pojem sprostredkovateľ ani pojem sprostredkovateľská služba nový zákon výslovne neupravuje, ale v ust. § 6 ods. 2 odkazuje na čl. 5 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009, ktorý upravuje povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb. Uvedené nariadenie Rady definuje sprostredkovateľa ako každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má bydlisko alebo je usadená v členskom štáte Spoločenstva a ktorá vykonáva sprostredkovateľské služby smerom zo Spoločenstva na územie tretej krajiny. Sprostredkovateľské služby sú uvedeným nariadením definované ako (1) rokovanie alebo dojednávanie transakcií na účely nákupu, predaja alebo dodávky položiek s dvojakým použitím z tretej krajiny do akejkoľvek inej tretej krajiny alebo (2) predaj alebo nákup položiek s dvojakým použitím, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách, na účely ich prepravy do inej tretej krajiny. Poskytnutie len doplnkových služieb, ako je doprava, finančné služby, poistenie alebo zaistenie alebo všeobecná reklama a propagácia, nie je sprostredkovateľskou činnosťou.

Vývozca alebo sprostredkovateľ bude môcť podľa ust. § 25 požiadať ministerstvo o predbežný súhlas na rokovanie so zahraničným partnerom pred tým, ako podá žiadosť o udelenie povolenia na vývoz, prepravu alebo vykonávanie sprostredkovateľskej služby. Súhlas nebude záväzný pre vydanie povolenia na vývoz, prepravu alebo vykonávanie sprostredkovateľskej služby. Účelom uvedeného inštitútu je zistenie prípadných prekážok udelenia povolenia už pred uzavretím zmluvy so zahraničným partnerom.

Priestupky sú v zákone upravené v ust. § 32, pokutu za priestupok bude možné uložiť do výšky 30 000 Eur. Za iné správne delikty, upravené v ust. § 33, bude možné uložiť pokutu až do výšky 350 000 Eur.

Dňom 1. apríla 2011 sa zruší čl. I zákona č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2007, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o individuálne vývozné povolenie, globálne vývozné povolenie, povolenie na sprostredkovateľskú činnosť a medzinárodný dovozný certifikát pre tovar dvojakého použitia (oznámenie č. 212/2007 Z. z.). Povolenia na vývoz, prepravu a sprostredkovateľské povolenie vydané podľa súčasnej právnej úpravy sa budú podľa ust. § 38 považovať za povolenia vydané podľa nového zákona o položkách s dvojakým použitím. Podľa nového zákona sa dokončí povoľovacie konanie, ktoré bolo začaté pred 1. aprílom 2011.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....