Iné

Nový zákon o registri trestov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2007

V predstihu Vás ULC Čarnogurský PRO BONO má záujem informovať o novom zákone o registri trestov, ktorý nadobudne účinnosť odo dňa 1. januára 2008 a nahradí v súčasnosti platný zákon o registri trestov.

V súčasnosti platný zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov bude zrušený novým zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne účinnosť odo dňa 1. januára 2008.

Podľa novej právnej úpravy sa výrazne obmedzuje predkladanie odpisu registra trestov, čím sa má zabrániť možnému zneužívaniu osobných údajov obsiahnutých v odpise registra trestov, ich nekontrolovateľnému rozširovaniu a prípadnému pozmeňovaniu obsahu. Výpis z registra trestov bude jediným dokladom, ktorý bude vydaný občanovi na jeho písomnú žiadosť a po zaplatení zákonom stanoveného poplatku, ktorého výška zostáva nezmenená. Občan v žiadosti o vydanie výpisu z registra trestov nie je povinný uvádzať účel, na ktorý o vydanie žiada. Žiadosť o výpis z registra trestov bude možné podať na orgánoch prokuratúry, na obciach, ktoré vedú matriku alebo na zastupiteľských úradoch SR.

Výpis z registra trestov bude možné vydať aj na žiadosť súdu alebo prokuratúry pre potrebu iného ako trestného konania, napríklad pre potreby konania súdov v občianskoprávnych, obchodných, či správnych veciach, prokuratúre v agende prieskumu zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy a aj na žiadosť orgánu verejnej správy pre potrebu správneho konania, ak tak ustanoví osobitný zákon. V takomto prípade povinnou náležitosťou žiadosti bude aj presné označenie orgánu, ktorý o výpis žiada a účel, na ktorý sa výpis požaduje. Vyžadovanie výpisu z registra trestov bude možné na miestach, v ktorých budú sústredené všetky administratívne postupy spojené s podnikaním v oblasti služieb, čím sa zjednoduší a zefektívni prístup podnikateľov na trh v rámci Európskej únie.

Občan teda nebude oprávnený sám požiadať o vydanie odpisu registra trestov, do záznamov môže len nahliadať a robiť si z neho výpisy, odpis sa mu však nevydá. Takéto oprávnenie nová právna úprava priznáva iba v zákone ustanoveným orgánom a na zákonom ustanovený účel.

Účelom, na ktorý sa naďalej vyžaduje odpis registra trestov, sú potreby trestného konania, plnenie úloh pri ochrane a bezpečnosti štátu podľa osobitných predpisov a potreby preukazovania bezúhonnosti a spoľahlivosti, ak to ustanovuje osobitný zákon. O odpis registra trestov môžu požiadať len zákonom oprávnené orgány. Pôjde o orgány, ktoré vykonávajú prijímacie alebo výberové konanie na spoločensky dôležité funkcie a orgány, ktoré navrhujú odvolanie z takejto funkcie. Je v záujme spoločnosti a tým aj štátu, aby niektoré zákonom určené funkcie vykonávali iba osoby bezúhonné a spoľahlivé. Zákonom oprávnenými orgánmi sú napríklad prezident SR, ktorý vymenúva do funkcií rôznych verejných činiteľov, orgány verejnej správy, ktoré potrebujú preverovať osoby, ktorých sa ich činnosť dotýka, alebo ktoré majú ich činnosť vykonávať. Ministerstvo vnútra SR koná o udelení štátneho občianstva a aj vo veciach poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, Národná banka Slovenska vykonáva ochranu bankového tajomstva a dohľad, sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu vykonáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a určený orgán, Ministerstvo zdravotníctva SR vydáva povolenie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami, orgány územnej vojenskej správy rozhodujú o zaradení vojakov v zálohe do aktívnych záloh, služobný úrad Hasičského a záchranného zboru rozhoduje o vzniku a skončení služobného pomeru v tomto zbore a krajské riaditeľstvo Policajného zboru koná o udelení licencie na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby. Ide o významné konania a funkcie, s ktorými je podľa platnej právnej úpravy spojená aj previerka bezúhonnosti a spoľahlivosti. Týka sa to sudcov Ústavného súdu SR, sudcov všeobecných súdov, právnych čakateľov prokuratúry a prokurátorov, funkcií v štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu, funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR, funkcií v štátnej službe colníkov, notárov, súdnych exekútorov a advokátov. Základným predpokladom na poskytnutie odpisu registra je ustanovenie osobitného zákona, ktorý upravuje status konkrétnej funkcie.

Údaje, ktoré vyplynú z informácií ústredných orgánov iných štátov EÚ, sa uvedú v odpise registra trestov iba vtedy, ak ide o právoplatné odsúdenie súdom iného štátu Európskej únie. Ak ide o občana SR alebo o osobu, ktorá má na území SR trvalý pobyt, nie je z hľadiska evidencie rozhodujúce, či právoplatné odsúdenie vykonal súd SR alebo súd iného štátu vrátane súdov iných členských štátov Európskej únie. Ak ide o cudzinca, predmetom evidencie bude iba odsudzujúce rozhodnutie súdu SR.

Nová právna úprava novelizuje zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov tým, že osobitne upravuje systém preukazovania bezúhonnosti a spoľahlivosti u osôb, ktoré majú záujem o zamestnanie v bezpečnostných službách, alebo v týchto službách pôsobia.

Záujemca o zamestnanie v bezpečnostných službách je povinný predložiť odpis (výnimočne teda nie výpis) registra trestov pri podaní žiadosti o prijatie do zamestnania a zamestnanec bezpečnostných služieb je povinný za účelom posúdenia jeho bezúhonnosti predložiť prevádzkovateľovi každé dva roky odpis (v tomto prípade teda tiež výnimočne nepostačuje výpis) registra trestov. Odpis registra trestov im bude vydaný iba na tento účel a pre iné potreby nebude použiteľný.

Osobitná právna úprava sa týka aj bezpečnostných previerok vykonávaných Národným bezpečnostným úradom, novelizovaný je tak aj zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 638/2005 Z. z. a zákona č. 255/2006 Z. z..

Zmeny, ktoré prináša nový zákon o registri trestov, sa premietli aj do novelizácie zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Za vyžiadanie informácie o odsúdení z členského štátu Európskej únie je od účinnosti zákona stanovený nový súdny poplatok vo výške 500 Sk.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....