Podnikatelia

Ochrana hospodárskej súťaže

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2011

Účelom zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže je najmä ochrana hospodárskej súťaže pred jej obmedzovaním, ako aj vytváranie podmienok pre jej ďalší rozvoj v prospech spotrebiteľov. Medzi oblasti ochrany patrí i oblasť ekonomického spájania podnikateľov, teda koncentrácia, ktorá bola poslednou novelou zákona menená. O tejto zmene Vás bližšie informujeme v celom článku.

Dňa 1. januára 2012 nadobudne účinnosť posledná novela zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov. Novela bola prijatá Národnou radou SR dňa 19. októbra 2011.

Účelom zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“) je predovšetkým ochrana súťaže pred jej obmedzovaním. Za týmto účelom zákon presne definuje tzv. koncentráciu podnikateľov, ktorou rozumieme proces ekonomického spájania podnikateľov a to (1) zlúčením alebo splynutím dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov alebo (2) získaním priamej alebo nepriamej kontroly jedným podnikateľom alebo viacerými podnikateľmi nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo podnikateľov.

Koncentráciou v zmysle druhej uvedenej možnosti, teda získaním priamej alebo nepriamej kontroly je aj vytvorenie spoločného podniku spoločne kontrolovaného dvoma alebo viacerými podnikateľmi, ktorý trvale vykonáva všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu.

Koncentrácia podlieha za určitých kritérií v zmysle ust. § 10 ods. 1 zákona určitým pravidlám. Tieto pravidlá posledná novela zákona zmenila. Novo nastavené notifikačné kritériá zohľadňujú novým spôsobom vzťah k domácemu trhu tzv. local nexus. Podľa § 10 ods. 1 písm. a) sa aj spoločný celkový obrat účastníkov koncentrácie aj celkový obrat aspoň dvoch účastníkov koncentrácie viaže na obrat dosiahnutý v Slovenskej republike a podľa § 10 ods. 1 písm. b) sa v závislosti od typu koncentrácie určuje subjekt, ktorý musí dosiahnuť celkový obrat v Slovenskej republike.

Podľa predchádzajúcej úpravy podliehala koncentrácia kontrole Protimonopolného úradu (ďalej len „úrad“), ak (1) spoločný celosvetový celkový obrat účastníkov koncentrácie za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie bol najmenej 46.000.000 Eur a aspoň dvaja účastníci koncentrácie dosiahli v Slovenskej republike celkový obrat každý najmenej 14.000.000 Eur za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie alebo (2) aspoň jeden z účastníkov koncentrácie dosiahol v Slovenskej republike celkový obrat najmenej 19.000.000 Eur za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie a aspoň jeden ďalší účastník koncentrácie dosiahol celosvetový celkový obrat najmenej 46.000.000 Eur za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie.

Ako sme uviedli vyššie, koncentrácia bude podliehať kontrole úradu za novostanovených podmienok a to ak (1) spoločný celkový obrat účastníkov koncentrácie dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie v Slovenskej republike je najmenej 46.000.000 Eur a aspoň dvaja účastníci koncentrácie dosiahli v Slovenskej republike celkový obrat každý najmenej 14.000.000 Eur za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie alebo (2) celkový obrat dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie v Slovenskej republike (a) ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. a) aspoň jedným z účastníkov koncentrácie je najmenej 14.000.000 Eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46.000 Eur, (b) ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) účastníkom koncentrácie, nad ktorého podnikom alebo časťou podniku je nadobúdaná kontrola je najmenej 14.000.000 Eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46.000 Eur, (c) ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 5 aspoň jedným z účastníkov koncentrácie vytvárajúcich spoločne kontrolovaný podnik je najmenej 14.000.000 Eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46.000 Eur.

Cieľom nového nastavenia notifikačných kritérií je umožniť úradu, aby sa sústredil iba na tie najzávažnejšie ekonomické spojenia podnikateľov a aby sa znížil počet povinne oznamovaných koncentrácií, u ktorých ani potenciálne nehrozí, že by viedli k narušeniu hospodárskej súťaže v Slovenskej republike. Pri nastavovaní notifikačných kritérií úrad zohľadňoval veľkosť jednotlivých odvetví, výšku tržieb, ktorú dosiahli spoločnosti v týchto odvetviach, minulé skúsenosti ako aj porovnanie s notifikačnými kritériami v krajinách, ktoré majú výšku HDP podobnú ako Slovenská republika.

Zavádza sa tiež nový, tzv. dvojfázový proces pre posudzovanie koncentrácií. V rámci prvej fázy došlo k výraznému skráteniu lehoty. Z pôvodných 60 dní ostalo úradu na vydanie rozhodnutia od doručenia oznámenia len 25 dní. V prvej fáze budú vydávané rozhodnutia v zjednodušenej forme, rozhodnutie bude obsahovať zjednodušené odôvodnenie a v takomto prípade nebude zasielaná výzva pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 zákona.

Ak koncentrácia vyžaduje hlbšiu analýzu z dôvodu identifikácie ovplyvnených trhov, identifikácie súťažných obáv, úrad túto skutočnosť písomne oznámi účastníkovi konania v lehote 25 dní od doručenia oznámenia. V uvedenom prípade úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii do 90 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia účastníkovi konania.

Pri posudzovaní koncentrácií v zmysle platného znenia sa doteraz aplikoval tzv. test dominancie. Tento bol nahradený novým testom, ktorý aplikujú ostatné národné súťažné inštitúcie a tiež samotná Európska komisia.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....