Iné

Ochrana ľudských práv

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2010

V oblasti ochrany ľudských práv sa veľké rezervy javia napr. v oblasti výchovy k ľudským právam a ľudskoprávnemu vzdelávaniu. V nasledujúcom období by sa preto mali uskutočniť zmeny nielen v oblasti zlepšenia výchovy k ľudským právam na školách všetkých stupňov, ale i v oblasti vytvárania priestoru na ich uplatňovanie. 

Rešpektovanie základných práv a slobôd je predpokladom budovania moderného demokratického štátu a spravodlivej spoločnosti, preto bola v programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014 upravená aj oblasť ochrany a podpory ľudských práv. Ľudské práva a slobody sú garantované predovšetkým Ústavou Slovenskej republiky a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ako vyplýva zo správy Slovenského národného strediska pre ľudské práva o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2009, napriek tomu, že ľudské práva boli vo všeobecnosti rešpektované, vyskytlo sa aj niekoľko problémov, ktoré vyžadujú riešenie. 

Podľa programového vyhlásenia sa bude vláda snažiť o posilnenie uplatňovania ľudskoprávnych princípov v činnosti vlády a štátnych orgánov. Zasadí sa o účinnejšie a pružnejšie fungovanie mechanizmov slúžiacich na ochranu a podporu ľudských práv, napr. Centra právnej pomoci. Môžeme očakávať zmeny zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon), zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku či zákona č. 40/1993 Z. z. o občianstve Slovenskej republiky. Niektoré z uvedených predpisov boli nedávno novelizované, napr. zákon o občianstve SR bol naposledy novelizovaný zákonom č. 250/2010 Z. z., ktorý upravil ďalší spôsob straty štátneho občianstva SR, a to nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle. 

Vláda si dala za cieľ napomáhať uplatňovaniu práv tak prvej, ako i druhej a tretej generácie. V súvislosti so stanoveným cieľom vláda predpokladá úzku spoluprácu s mimovládnymi neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany a podpory ľudských práv a orgánmi medzinárodných organizácií pôsobiacich na území SR. 

Osobitný priestor sa bude v tomto období venovať aj naplneniu práv občanov patriacich k menšinám vytváraním čo najlepších podmienok pre to, aby príslušníci národnostných menšín uplatňovali svoje práva na vyjadrenie, zachovanie a rozvoj vlastnej identity. Na tento princíp sa bude dôsledne prihliadať pri metodickej a organizačnej príprave sčítania obyvateľov v máji roku 2011. 

Úlohou vlády v zmysle programového vyhlásenia je prioritne pripraviť návrh zákona o ochrane a podpore zachovania a rozvoja kultúr národnostných menšín, v ktorom sa majú zadefinovať aj pravidlá ich financovania. 

Podobne ako predchádzajúca vláda v rokoch 2006 – 2010, aj súčasná vláda má za cieľ dôsledne uplatňovať odporúčania Charty regionálnych alebo menšinových jazykov. V čl. 7 charty sú uvedené jej základné ciele a zásady, podľa ktorých sa napr. vyžaduje uznanie regionálnych alebo menšinových jazykov ako prejavu kultúrneho bohatstva, poskytnutie adekvátnych foriem a prostriedkov na vyučovanie a štúdium regionálnych alebo menšinových jazykov na všetkých vhodných stupňoch, či uľahčenie a/alebo podpora verbálneho a písomného prejavu v regionálnom alebo menšinovom jazyku vo verejnom a v súkromnom živote. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa predpokladá zvýšenie kvality vyučovania materinského jazyka ako aj zvýšenie kvality vyučovania slovenského jazyka v školách s vyučovacím jazykom menšín. Očakávané zmeny budú mať dopad aj na novelizáciu školského zákona

Osobitná pozornosť sa v tomto vládnom období bude venovať rómskej otázke. Dôraz sa má klásť na uplatnenie princípov (1) efektívneho aplikovania antidiskriminačnej legislatívy, boja proti rasovej a etnickej diskriminácii v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania, zdravia a sociálnych služieb, (2)vyššej angažovanosti samosprávnych celkov a dotknutých obcí s cieľom väčšej efektívnosti a adresnosti vyrovnávacích opatrení, (3) podpory účasti Rómov vo verejnom a politickom živote a zvyšovania ich osobnej zodpovednosti či (4) presadzovania komplexných prístupov rozvoja obcí s rómskym osídlením pri využívaní fondov EÚ. 

Dôležitým medzníkom v oblasti rešpektovania ľudských práv je ustanovenie funkcie podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a menšiny s posilnenými riadiacimi a rozhodovacími právomocami v oblasti národnostnej kultúry a školstva. Vicepremiér pre menšiny bol často označovaný za „poštára s papierovými kompetenciami“. Jeho posilnený úrad by však mal mať dosah aj na školstvo a kultúru. Za uvedeným účelom bol do NR SR dňa 16. augusta 2010 doručený návrh novely zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Podľa neho by podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo, (1) usmerňoval a koordinoval plnenie úloh v oblasti ľudských práv, práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti, (2) dbal o presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv vrátane práv národnostných menšín, rovnakého zaobchádzania a rodovej rovnosti, (3) spolupodieľal sa na plnení úloh týkajúcich sa výchovy a vzdelávania vrátane výchovy a vzdelávania národnostných menšín, (4) plnil úlohy v oblasti podpory kultúry národnostných menšín a úlohy spočívajúce v prerozdeľovaní finančných prostriedkov určených na presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, na kultúru národnostných menšín a rodovú rovnosť.

Kultúra ako taká mala významné postavenie i v programových vyhláseniach vlád z rokov 2002 – 2006 či 2006 – 2010. Súčasná vláda chce posilniť právnu subjektivitu národných kultúrnych inštitúcií a zvýšiť ich odbornú nezávislosť od politiky. Vzhľadom na hospodárske výsledky kultúrnych odvetví z roku 2003 v rámci EÚ, ktoré priniesli vyšší obrat než výroba automobilov, sa vláda domnieva, že kultúra by mohla zohrať významnú úlohu pri ekonomickom rozvoji našej krajiny a posilnení jej konkurencieschopnosti.

Vláda si dala za cieľ zlepšiť legislatívne prostredie v oblasti kultúrneho dedičstva. Podobne ako v iných oblastiach, aj v oblasti kultúry predpokladá efektívne čerpanie a využitie štrukturálnych fondov

Ako dôležitý bod vyplývajúci z programového vyhlásenia sa javí zrušenie koncesionárskych poplatkov a vytvorenie nového legislatívneho rámca financovania, organizácie a fungovania verejnoprávnych médií s cieľom zvýšiť efektivitu ich činnosti a posilniť ich verejnoprávny charakter. 

Ďalej vláda zruší právo na odpoveď upravené v tlačovom zákone a prehodnotí celkovú koncepciu tlačového zákona. Počíta tiež s transformovaním Tlačovej agentúry SR. 

Ďalšou úlohou vlády je aj otvorenie otázky financovania cirkví, ktorá už v minulosti bola niekoľkokrát pertraktovanou témou. Dôraz sa bude klásť aj na podporu prípravy a realizácie projektu Európskeho mesta kultúry Košice 2013

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....