Služby

Ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2011

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu bol prijatý za účelom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo dňa 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov, ktorá reagovala na nové dovolenkové produkty a potrebu nahradenia smernice 1994/47/ES.

Dňa 17. mája 2011 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Uvedený zákon bol prezidentom Slovenskej republiky vrátený NR SR na opätovné prerokovanie. Zákon v prepracovanej podobe nadobudne účinnosť dňa 1. júla 2011.

Zákon do slovenského právneho poriadku transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo dňa 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov, ktorá reagovala na nové dovolenkové produkty a potrebu nahradenia smernice 1994/47/ES.

Predmetom zákona je úprava práv spotrebiteľa a povinnosti predávajúceho týkajúce sa časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení, poskytovania dlhodobých rekreačných služieb, ich výmeny a sprostredkovania ich ďalšieho predaja, náležitosti týchto spotrebiteľských zmlúv a pôsobnosť orgánov dohľadu pri kontrole dodržiavania tohto zákona.

Pod pojmom spotrebiteľ sa v zmysle ust. § 2 písm. a) zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje a používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Výmenným systémom sa v zmysle písm. b) tohto ustanovenia chápe systém, prostredníctvom ktorého môže spotrebiteľ nadobudnúť právo užívať ubytovacie zariadenie alebo iné služby za to, že iným osobám dočasne poskytne prístup k právam, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení a do ktorého sa spotrebiteľ zapája za odplatu na základe zmluvy o účasti vo výmennom systéme. Pojem ubytovacie zariadenie zahŕňa budovu, priestor alebo plochu, v ktorej sa spotrebiteľovi za úhradu poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby.

Ustanovenie § 3 zákona určuje povinnosti predávajúceho pri poskytovaní informácií pred uzavretím zmluvy a pri reklame. V zmysle ods. 1 uvedeného ustanovenia je predávajúci povinný v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy bezodplatne, jasne a zrozumiteľne poskytnúť spotrebiteľovi určité a pravdivé informácie prostredníctvom vyplneného informačného formulára. Jednotlivé typy formulárov sú určené v prílohách 1-4 zákona.

Podľa ust. § 3 ods. 2 predávajúci je povinný vyplnený informačný formulár podľa odseku 1 poskytnúť písomne alebo na inom trvanlivom nosiči, ktorý je pre spotrebiteľa ľahko dostupný.

V zmysle § 3 ods. 4 jednou z povinností predávajúceho je zabezpečiť, aby reklama, ktorá sa týka časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení, poskytovania dlhodobých rekreačných služieb, sprostredkovania ďalšieho predaja a účasti vo výmennom systéme, obsahovala údaj o možnosti získať informácie podľa odseku 1, ako aj miesto, kde je možné tieto informácie získať.

Ustanovenie § 3 ods. 5 určuje povinnosti predávajúceho počas prezentácií alebo iných propagačných podujatí. Predávajúci je povinný sprístupniť spotrebiteľovi informácie podľa odseku 1 počas celého trvania prezentácie alebo iného propagačného podujatia, ktorých cieľom je uzavretie zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, zmluvy o poskytovaní rekreačných služieb, zmluvy o sprostredkovaní ďalšieho predaja a zmluvy o účasti vo výmennom systéme. V pozvánke na prezentáciu alebo iné propagačné podujatie je predávajúci povinný uviesť jasne, zrozumiteľne a pravdivo obchodný účel a povahu prezentácie alebo iného propagačného podujatia.

Odsek 6 uvedeného ustanovenia definuje povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy podľa § 4 ods. 1 až 4 zákona výslovne poučiť spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy, o dĺžke lehoty na odstúpenie od zmluvy a o zákaze predbežného plnenia podľa § 7 ods. 1 zákona.

Ustanovenie § 4 zákona definuje jednotlivé typy zmlúv o poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu.

Zmluvou o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi poskytne do užívania jedno alebo viac ubytovacích zariadení s možnosťou nocľahu na čas dlhší ako jedno pobytové obdobie, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu. Zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení sa uzatvára na čas dlhší ako jeden rok.

Zmluvou o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi poskytne najmä zľavy alebo iné výhody pri ubytovaní, a to samostatne alebo v spojení s cestovnými službami alebo inými službami, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu. Zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb sa uzatvára na čas dlhší ako jeden rok.

Zmluvou o účasti vo výmennom systéme sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi umožní účasť vo výmennom systéme, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu.

Všetky uvádzané typy zmlúv musia mať písomnú formu. Predávajúci je pri uzavretí zmluvy povinný spotrebiteľovi odovzdať vyhotovenie zmluvy písomne alebo na inom trvanlivom nosiči, ktorý je spotrebiteľovi dostupný.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je vyplnený informačný formulár (§ 3 ods. 1 zákona). Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, zmena tohto formulára nie je možná. Zmena je prípustná, ak to vyplýva z neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ktoré predávajúci ani s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti nemohol ovplyvniť. Zmenu poskytnutých predzmluvných informácií uvedených vo vyplnenom informačnom formulári oznámi pred uzavretím zmluvy predávajúci spotrebiteľovi písomne alebo na inom trvanlivom nosiči, ktorý je pre spotrebiteľa ľahko dostupný a zmena sa výslovne uvedie v zmluve.

Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy.

V zmysle § 5 ods. 1 zákona, pokiaľ ide o zmluvu o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, ktorej predmetom je užívanie jednotlivo určenej nehnuteľnosti, predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi aj úradne overený preklad zmluvy v štátnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu Európskej únie, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, ak ide o úradný jazyk Európskej únie.

Odsek 3 uvedeného ustanovenia zakazuje predávajúcemu prezentovať alebo ponúkať časovo vymedzené užívanie ubytovacích zariadení alebo poskytovanie dlhodobých rekreačných služieb ako príležitosť na zhodnotenie zaplatených peňažných prostriedkov, ktoré spotrebiteľ zaplatí ako odplatu podľa zmluvy v súlade s ust. § 4 zákona.

Podľa § 6 ods. 1 zákona je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve. Ak je zmluva alebo zmluva o budúcej zmluve spotrebiteľovi odovzdaná neskôr ako v deň jej uzavretia, lehota na odstúpenie od zmluvy sa počíta odo dňa jej doručenia spotrebiteľovi alebo odo dňa jej osobného prevzatia spotrebiteľom. V prípade porušenia povinnosti predávajúceho na predloženie formulára na odstúpenie od zmluvy je lehota na odstúpenie od zmluvy stanovená na jeden rok a 14 kalendárnych dní. Ak predávajúci poruší svoju povinnosť na predloženie informačného formulára, lehota sa predlžuje na 3 mesiace a 14 kalendárnych dní.

Podľa § 6 ods. 5 zákona si spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 4 ods. 1 až 4 u predávajúceho písomne alebo na inom trvanlivom nosiči, pričom môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci podľa § 4 ods. 8. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa § 4 ods. 1 až 4 je zachovaná, ak spotrebiteľ odovzdá odstúpenie od zmluvy podľa prvej vety na poštovú prepravu v posledný deň lehoty.

V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci nemá nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov spojených s plnením zmluvy, ktoré bolo alebo podľa zmluvy malo byť spotrebiteľovi poskytnuté pred odstúpením od zmluvy.

Podľa § 6 ods. 7, pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo od zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, zrušuje sa od začiatku aj každá zmluva, na základe ktorej nadobudne spotrebiteľ služby súvisiace s predmetom zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo zmluvy o dlhodobom poskytovaní rekreačných služieb, ktoré poskytuje predávajúci alebo tretia strana na základe dohody s predávajúcim. To isté platí aj pre zmluvu o účasti vo výmennom systéme, ktorá sa viaže na zmluvu o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo na zmluvu o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb. Pre nároky predávajúceho platí ustanovenie predchádzajúceho odseku rovnako.

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona predávajúci alebo tretia osoba nesmú pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 4 ods. 1 až 4, na základe zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb alebo zmluvy o účasti na výmennom systéme, od spotrebiteľa požadovať poskytnutie plnenia, ktorým je najmä platba vopred, odplata dohodnutá v zmluve, poskytovanie zábezpeky, vinkulácia peňažných prostriedkov na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky, výslovné uznanie dlhu alebo akákoľvek iná protihodnota pre predávajúceho alebo tretiu osobu. Obdobne ods. 2 tohto ustanovenia zakazuje pri zmluvách o sprostredkovaní ďalšieho predaja požadovať od spotrebiteľa plnenie podľa odseku 1 skôr, ako sa uskutoční sprostredkovanie alebo skôr, ako dôjde k ukončeniu zmluvy iným spôsobom.

Ustanovenie § 8 upravuje platobný mechanizmus. Všetky platby, vrátane akéhokoľvek členského poplatku, sa podľa zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb rozvrhnú na rovnako vysoké ročné splátky a uhrádzajú sa podľa splátkového kalendára, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Každú výzvu na úhradu je predávajúci povinný zaslať spotrebiteľovi písomne alebo na inom trvanlivom nosiči, ktorý je spotrebiteľovi ľahko dostupný, aspoň 14 kalendárnych dní pred dátumom splatnosti každej splátky.

Odsek 3 predmetného ustanovenia umožňuje spotrebiteľovi po úhrade prvej splátky skončiť zmluvu tak, že to predávajúcemu oznámi do 14 kalendárnych dní od doručenia výzvy na zaplatenie každej nasledujúcej splátky. Ani v takomto prípade nemá predávajúci právo na žiadne ďalšie plnenie od spotrebiteľa.

Dohľad nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

Predmetný zákon novelizuje aj ustanovenie § 53 Občianskeho zákonníka, do ktorého sa vkladá nový odsek 8. Podľa tohto ustanovenia, ak poskytne dodávateľ spotrebiteľovi plnenie a spotrebiteľ si ho neobjednal, nie je spotrebiteľ povinný plnenie vrátiť ani ho uschovať; vylúčené sú aj ďalšie nároky dodávateľa voči spotrebiteľovi. Nevyžiadaným plnením je aj ďalšie opakujúce sa plnenie poskytnuté spotrebiteľovi na základe zmluvy uzavretej prostriedkami diaľkovej komunikácie, ak spotrebiteľ výslovne o takéto plnenie nepožiadal. Ak dodávateľ nepreukáže opak, považuje sa opakujúce sa plnenie vždy za nevyžiadané.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....