Iné

Od 1. októbra 2007 budú zrušené krajské úrady

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2007

Cieľom nového zákona o zrušení krajských úradov je zrušenie krajských úradov, ako aj prijatie princípov vysporiadania sa s personálnymi, majetkovoprávnymi a administratívnymi vzťahmi po zrušení krajských úradov, s účinnosťou odo dňa 1. októbra 2007. ULC Čarnogurský PRO BONO Vás aj v tomto čísle oboznámi so zmenami, ktoré táto právna úprava prináša.

Cieľom zákona č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 263/2006 Z. z. je najmä zrušenie krajských úradov, ale i prijatie princípov vysporiadania sa s personálnymi, majetkovoprávnymi a administratívnymi vzťahmi po zrušení krajských úradov s účinnosťou odo dňa 1. októbra 2007.

Na základe predmetného zákona dochádza k zrušeniu krajských úradov a prechodu ich pôsobností na obvodné úrady a ministerstvá v závislosti od povahy týchto pôsobností. Zmena postavenia obvodných úradov nastane i v tom, že získajú právnu subjektivitu, nová zákonná úprava ich definuje ako právnické osoby – rozpočtové organizácie štátu zapojené finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra SR.

Zmenou je aj novo stanovený územný obvod pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja pre prípady, že zákon zverí vecnú pôsobnosť len obvodnému úradu v sídle kraja (napríklad pôsobnosti na úseku registrácie niektorých právnických osôb, obrany štátu atď.). Sídla a územné obvody obvodných úradov sú uvedené v prílohe č. 1 k zákonu. Obvodný úrad môže na výkon niektorých činností štátnej správy so súhlasom ministerstva zriadiť pracovisko obvodného úradu v obciach, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 k zákonu a určiť jeho územný obvod. Úloha riadiť a kontrolovať výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodnými úradmi bola zverená tým ministerstvám, do pôsobnosti ktorých patria príslušné úseky štátnej správy.

Osobitnými zákonmi sa presne určí rozsah pôsobností, ktoré prejdú zo zrušených krajských úradov na obvodné úrady a ministerstvá. Táto právna úprava stanovuje, na ktoré orgány štátnej správy prechádzajú nadobudnutím účinnosti tohto zákona práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých, pracovnoprávnych, majetkovoprávnych a iných vzťahov. Nová právna úprava súčasne rieši prechod správy nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu, pohľadávok a záväzkov, ako aj spôsobich odovzdania a prevzatia.

Obvodné úrady budú v správnom konaní rozhodovať v prvom stupni o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb. Odvolacím orgánom bude vecne príslušné ministerstvo, ak osobitný zákon nestanoví ako odvolací orgán iný štátny orgán. Tie konania, v ktorých sa rozhoduje o právnych pomeroch fyzických osôb a právnických osôb, ktoré začal krajský úrad do dňa 30. septembra 2007, dokončí obvodný úrad alebo ministerstvo, na ktoré prejde pôsobnosť podľa osobitného zákona.

Na vyššie citovaný zákon nadväzujú ďalšie zákony, napríklad zákon č. 335/2007 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov. Zmeny sa tiež premietnu do množstva právnych predpisov, z ktorých príkladmo uvádzame: Občiansky súdny poriadok, Občiansky zákonník, živnostenský zákon, zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí, zákon o obecnom zriadení, zákon o samosprávnych krajoch, zákon o matrikách, zákon o premávke na pozemných komunikáciách a ďalšie.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....