Iné

Odstupné a odchodné

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2013

So skončením pracovného pomeru sa viažu viaceré práva a povinnosti. Pre zamestnávateľov nevýhodná, no pre zamestnancov výhodná úprava po zmene Zákonníka práce opäť povoľuje súbeh inštitútov odstupného a výpovednej doby za podmienok, ktoré upravuje § 76 Zákonníka práce. V akých prípadoch a v akej výške má zamestnanec právo na odstupné a odchodné sa dočítate v celom článku.

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. januára 2013 priniesli návrat k predchádzajúcej úprave v oblasti odstupného či odchodného. Rok účinná právna úprava zrušila súbeh medzi výpovednou dobou a odstupným, čím zlepšovala podmienky zamestnávateľov pri ukončovaní pracovnoprávnych vzťahov. Zamestnanec mal v prípade, ak mal nárok na odstupné, možnosť voľby. Buď dostal celé odstupné a neplynula mu výpovedná doba, alebo mal časť odstupného a plynula mu časť výpovednej doby, prípadne mu plynula len výpovedná doba bez odstupného. Tento spôsob vyplácania platí pri zamestnancoch, ktorí spĺňajú nárok na odstupné a pracovný pomer s nimi bol skončený do 31.12.2012.

Od 1.1.2013 je opätovne zavedený súbeh uvedených inštitútov. Čo to v praxi znamená? Pokiaľ zamestnávateľ skončil pracovný pomer so svojim zamestnancom alebo došlo k ukončeniu pracovného pomeru dohodou z organizačných dôvodov, t.j. z dôvodu nadbytočnosti alebo z dôvodu, že sa zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje, zamestnanec má právo na odstupné. Pri premiestnení zamestnávateľa musí ísť o situáciu, v ktorej zamestnanec so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce nesúhlasí. Na odstupné má nárok aj zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončil pracovný pomer z dôvodu, že stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Výška odstupného je určená podľa dĺžky trvania pracovného pomeru a počíta sa z priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Pokiaľ ide o prípad ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, zamestnancovi patrí odstupné v sume (1) najmenej priemerného mesačného zárobku patrí zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u jedného zamestnávateľa trval v rozmedzí dva až päť rokov, (2) najmenej dvojnásobku priemerného mesačného zárobku pri dĺžke trvania pracovného pomeru päť až desať rokov, (3) trojnásobku priemerného mesačného zárobku pri trvaní pracovného pomeru 10 až 20 rokov a (4) štvornásobku priemerného mesačného zárobku v prípade pracovného pomeru trvajúceho najmenej dvadsať rokov.

Pokiaľ pracovný pomer skončil dohodou, rozsah práv odstupného pre zamestnanca je širší. Spôsobuje to skutočnosť, že v prípade výpovede zamestnanec, ktorý pracoval menej ako dva roky, nárok na odstupné nevzniká. Naopak, pokiaľ došlo k ukončeniu pracovného pomeru z rovnakých dôvodov ale dohodou, patrí zamestnancovi odstupné vo výške priemerného mesačného zárobku, aj za podmienky, že jeho pracovný pomer trval menej, ako dva roky. V prípade pracovného pomeru, ktorý trval dva až päť rokov, vzniká nárok na odstupné vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku a tak ďalej.

Pokiaľ došlo ku skončeniu pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou z dôvodu, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo ohrozenie tohto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu, zamestnancovi bude patriť odstupné najmenej vo výške desaťnásobku priemerného mesačného zárobku.

Zákonník práce v ust. § 76 ods. 4 upravuje povinnosť zamestnanca vrátiť poskytnuté odstupné alebo jeho časť, ak pred uplynutím času určenom podľa poskytnutého odstupného opäť nastúpi k tomu istému zamestnávateľov.

Inštitút podobný odstupnému predstavuje odchodné. Odchodné poskytuje zamestnávateľ v prípade skončenia pracovného pomeru z dôvodu vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%. Odchodné sa vypláva v sume najmenej priemerného mesačného zárobku. Zamestnanec má právo na odchodné len od jedného zamestnávateľa. Nárok na odchodné vzniká len raz a len u jedného zamestnávateľa.

Pokiaľ pracovný pomer skončil okamžitým skončením pracovného pomeru, zamestnávateľ nie je povinný zamestnancovi odchodné poskytnúť.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....