Iné

Ohliadnutie za rekodifikáciou trestného práva (1. časť)

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2005

20. mája 2004 bol v NR SR prijatý vládny návrh Trestného zákona, publikovaný pod č. 300/2005 Z.z.20. mája 2004 bol v NR SR prijatý vládny návrh Trestného zákona, publikovaný pod č. 300/2005 Z.z., ktorý spolu so zákonom č. 301/2005 Z.z. Trestným poriadkom nadobúda účinnosť 1. januára 2006. Pri tvorbe týchto trestnoprávnych predpisov sa zohľadnila právna tradícia SR i mnohé jej trestnoprávne inštitúty.

Slovenské právo sa vrátilo ku kategorizácii trestných činov na prečiny a zločiny, od ktorej sa upustilo zákonom č. 175/1990 Zb.. Od januára sa tak za prečin bude označovať trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselný trestný čin, za ktorý zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov. Nejde pritom o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná. Zločin je na druhej strane úmyselný trestný čin, za ktorý zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov. O zločin ide aj vtedy, ak v prísnejšej skutkovej podstate prečinu spáchaného úmyselne horná hranica skutkovej podstaty prevyšuje päť rokov. Obzvlášť závažným zločinom je taký, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov.

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE PROTIPRÁVNOSŤ

V novom Trestnom zákone došlo i ku konkretizácii niektorých okolností vylučujúcich protiprávnosť, upresnené boli s ohľadom na súdnu prax ustanovenia o nutnej obrane a oprávnenom použití zbrane. Pribudla nová okolnosť vylučujúca protiprávnosť – dovolené riziko, podľa ustanovení ktorého nejde o trestný čin, ak niekto v súlade s dosiahnutým stavom poznania vykonáva spoločensky prospešnú činnosť v oblasti výroby a výskumu, ak spoločensky prospešný výsledok, ktorý sa od vykonávania činu očakáva, nemožno dosiahnuť bez rizika ohrozenia záujmu chráneného Trestným zákonom. Výsledok, ku ktorému takáto výroba alebo výskum smeruje, nesmie odporovať všeobecne záväznému právnemu predpisu, verejnému záujmu, zásadám ľudskosti a nesmie sa priečiť dobrým mravom.

Popri ďalších výrazných zmenách pribudli i nové tresty: trest domáceho väzenia a trest povinnej práce. Trest domáceho väzenia bude môcť súd páchateľovi prečinu uložiť až na jeden rok. Domáce väzenie je vhodnou alternatívou pre prvopáchateľov, nemožno ho však uložiť mladistvému. Jeho podstata spočíva v tom, že odsúdený je po dobu výkonu trestu povinný v čase určenom súdom zdržiavať sa vo svojom obydlí, viesť riadny život a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je táto nariadená. Domácich väzňov budú kontrolovať probační a mediační úradníci, v budúcnosti sa ráta s použitím technických prostriedkov kontroly (napríklad elektronické lokalizačné náramky). Tento trest sa už osvedčil nielen v USA, ale aj v niektorých štátoch Európy.

Trest povinnej práce umožňuje odpracovať si uložený trest, avšak tento možno uložiť len so súhlasom páchateľa. Výmera trestu sa bude pohybovať v rozpätí 40-300 hodín, trest však možno uložiť len v prípade, ak sa páchateľ odsudzuje za prečin, za ktorý zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody, ktorého horná hranica sadzby trestu odňatia slobody neprevyšuje päť rokov. Trest je páchateľ odsúdený vykonávať osobne, vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu. Pribudla i nová forma ochranného opatrenia, ktorou je detencia.

Reforma zasiahla i oblasť trestnej zodpovednosti. Hranica trestnej zodpovednosti sa posunula na dosiahnutie 14. roku veku, len v prípade trestného činu sexuálneho zneužívania podľa § 201 nie je trestne zodpovedný ten, kto v čase spáchania činu nedovŕšil 15. rok veku. Táto nová úprava reaguje i na trend registrovaný štatistikami, podľa ktorého počet páchateľov vo veku pod 15 rokov v posledných rokoch výrazne stúpal. Ustanovenia týkajúce sa trestnej zodpovednosti právnických osôb neprešli, v súčasnosti prebieha pripomienkové konanie k osobitnému návrhu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Nová filozofia zákona sa prejavila i v zmene systematiky osobitnej časti Trestného zákona. V popredí stoja trestné činy proti životu a zdraviu (1. hlava), trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti (2. hlava), trestné činy proti rodine a mládeži (3. hlava). Výraznými zmenami prešla i úprava procesného práva trestného, ktorej najzákladnejšie črty si priblížime nabudúce.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....