Verejná správa

Opatrenia na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2020

Dňa 07. mája 2020 prijala vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) Nariadenie vlády č. 115/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „nariadenie“). 

Nariadenie ustanovuje na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „mimoriadna situácia“) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie niektoré opatrenia na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Prvou zmenou, ktorú nariadenie prináša je zmena, týkajúca sa plynutia lehôt.

V zmysle ustanovenia § 2 nariadenia totiž v čase mimoriadnej situácie lehota podľa § 14 ods. 2, § 35 ods. 5 písm. d), § 40 ods. 1, § 41 ods. 2 písm. e), § 49 ods. 3, § 51 ods. 6 a § 70 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. (ďalej len „zákon“) neplynie.

Konkrétne ide napr. o lehotu na pravidelné vyhodnocovanie plnenia účelu výchovného opatrenia – § 14 ods. 2 zákona,  lehotu na vykonanie odbornej metódy podľa § 11 ods. 3, písm. b) bodu 5 zákona – upravená v § 49 ods. 3 zákona a podobne.

Nariadenie sa ďalej  v ustanovení § 3 venuje aj preukazovaniu psychickej spôsobilosti záujemcu o zamestnanie.

Psychickú spôsobilosť záujemcu o zamestnanie podľa § 58 ods. 2 písm. a) zákona možno v čase mimoriadnej situácie preukázať predbežným psychologickým posudkom vydaným na základe predbežného psychologického vyšetrenia psychológom podľa § 58 ods. 4 písm. b) zákona, ktoré možno vykonať aj dištančnou formou. Súčasťou predbežného psychologického posudku je doba jeho platnosti. Predbežný psychologický posudok platí najdlhšie tri mesiace od skončenia mimoriadnej situácie.

V ustanovení § 4 nariadenie upravuje možnosti predĺženia pobytu v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“).

Nariadenie okrem iného upravuje tiež zmenu štruktúry centra a podmienky pre vykonávanie opatrení pobytovou formou v centre v rozsahu nevyhnutnom na ochranu zdravia detí a plnoletých fyzických osôb.

V čase mimoriadnej situácie je možné v rozsahu nevyhnutnom na ochranu zdravia detí a plnoletých fyzických osôb (A) vytvoriť v centre podmienky na dočasné umiestnenie detí z dôvodu predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19 (ďalej len „preventívna karanténa“) v osobitnej organizačnej súčasti centra, a to v dočasnej preventívno-karanténnej skupine, (B) na nevyhnutne potrebný čas umiestniť dieťa staršie ako tri roky veku, ktoré má byť prijaté do centra na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, uložení výchovného opatrenia alebo nariadení ústavnej starostlivosti, do centra podľa písmena (A), ak (1) dieťa nemá byť po umiestnení do centra zaradené do špecializovanej skupiny pre maloletých bez sprievodu, do špecializovanej skupiny pre deti s duševnou poruchou alebo do špecializovanej skupiny pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou, a do samostatnej skupiny pre maloleté matky s deťmi podľa § 51 ods. 1 písm. b) tretieho bodu zákona, (2) dôvodom prijatia dieťaťa do centra nie je vykonávanie opatrení podľa § 57 zákona alebo (3) dieťa nie je prijaté do centra po predchádzajúcom poskytnutí zdravotnej starostlivosti v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo nie je premiestnené z iného centra alebo zo špeciálneho výchovného zariadenia na základe rozhodnutia súdu, (C) vytvoriť v centre oddelený priestor určený na preventívnu karanténu detí v skupine podľa § 48 ods. 1 zákona alebo v samostatne usporiadanej skupine podľa § 51 ods. 1 písm. b) zákona; ak priestorové podmienky neumožňujú oddelenie priestoru, centrum vytvorí materiálno-technické podmienky a personálne podmienky na zabezpečenie preventívnej karantény v skupine a v samostatne usporiadanej skupine, (D) na nevyhnutne potrebný čas dočasne premiestniť dieťa, ktoré je prijaté do centra podľa § 49 ods. 1 zákona, do centra, ktoré má zriadenú dočasnú preventívno-karanténnu skupinu podľa písmena (A), ak dieťa bez súhlasu centra opustilo centrum na dlhšie ako 24 hodín, (E) na nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie do 30 dní od skončenia mimoriadnej situácie, dočasne umiestniť dieťa, ktoré je v centre podľa § 49 ods. 1 zákona, do skupiny podľa § 48 ods. 1 zákona“ (§ 5 ods. 1 nariadenia).

V čase mimoriadnej situácie môže centrum (A) vyžadovať potvrdenie o bezinfekčnosti alebo iné potvrdenie preukazujúce zdravotný stav, ak má byť dieťa alebo plnoletá fyzická osoba prijatá do centra na základe dohody, (B) ukončiť pobyt zo strany centra, ak dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, ktoré boli do centra prijaté na základe dohody, nedodržiavajú hygienické a preventívno-zdravotné pokyny centra.

Dieťaťu umiestnenému v dočasnej preventívno-karanténnej skupine podľa odseku 1 písm. (B) a (D) nariadenia centrum poskytuje bývanie, stravovanie, obslužné činnosti a nevyhnutné osobné vybavenie zodpovedajúce potrebám dieťaťa, zabezpečí zdravotnú starostlivosť a úschovu cenných vecí a vytvorí podmienky na jeho individuálne vzdelávanie. Sociálna práca, psychologická pomoc a starostlivosť, výchova a ďalšie odborné činnosti pre dieťa sa v centre vykonávajú v koordinácii s centrom, v ktorom má byť dieťa na základe rozhodnutia súdu umiestnené. V centre, v ktorom má byť dieťa na základe rozhodnutia súdu umiestnené, sa (A) vykonávajú pre dieťa opatrenia finančného charakteru v rozsahu ustanovenom zákonom, (B) vypracováva individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa, (C) plnia úlohy smerom k súdu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V čase mimoriadnej situácie sa za účel vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ústavnom zdravotníckom zariadení rodičovi dieťaťa, ak dôvodom poskytovania zdravotnej starostlivosti je ochorenie COVID-19 a starostlivosť o dieťa nevie alebo nemôže rodič alebo iná osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará, zabezpečiť iným spôsobom. Ak sú pre dieťa vykonávané opatrenia pobytovou formou podľa prvej vety a nie sú dôvody na vykonávanie (A) opatrení pobytovou formou podľa zákona, ustanovenia zákona o vypracovaní plánu vykonávania opatrení pobytovou formou a určení úhrady za poskytnutú starostlivosť sa vo vzťahu k tomuto dieťaťu neuplatňujú, (B) opatrení podľa zákona, ustanovenia zákona o určení miery ohrozenia dieťaťa sa vo vzťahu k tomuto dieťaťu neuplatňujú.

V čase mimoriadnej situácie a v období dvoch mesiacov od skončenia mimoriadnej situácie sa neurčuje úhrada za vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa, ktoré je umiestnené v centre na základe písomnej dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a pre plnoletú fyzickú osobu podľa § 61 ods. 1 písm. b) a c) zákona, ak fyzická osoba povinná uhradiť úhradu nemá príjem v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s mimoriadnou situáciou; tým nie je dotknutý § 61 ods. 2 a ods. 7 druhá veta zákona.

Nariadenie prináša aj úpravu podmienok vykonávania opatrení, metód, techník a postupov v čase mimoriadnej situácie. Predmetná úprava je obsiahnutá v ustanovení § 8 nariadenia.

V čase mimoriadnej situácie centrum neumožní (A) osobné stretnutie dieťaťa s rodičom alebo inou blízkou osobou vo vnútorných priestoroch centra, (B) pobyt dieťaťa mimo centra; to sa nevzťahuje na pobyt dieťaťa mimo centra podľa § 53 ods. 8 zákona, (C) pobyt fyzickej osoby v centre podľa § 46 ods. 11 a 12 zákona.

Dieťaťu, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou, centrum zabezpečí možnosť pravidelného kontaktu s rodičom a inou blízkou osobou prostredníctvom informačných technológií vrátane vytvorenia priestoru pre takúto komunikáciu vo vonkajších priestoroch centra, ak z dôvodu ochrany zdravia dieťaťa nie je možné osobné stretnutie dieťaťa s rodičom a inou blízkou osobou ani vo vonkajších priestoroch centra.

Ak sú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané skupinovou formou alebo ak ich vykonávanie vyžaduje účasť viacerých fyzických osôb súčasne, v čase mimoriadnej situácie sa tieto opatrenia vykonajú individuálnou formou alebo prostredníctvom informačných technológií; to sa nevzťahuje na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyžadujúcich účasť dieťaťa, jeho rodičov, osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, a fyzických osôb, ktoré žijú s dieťaťom alebo rodičom dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí.

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na účely organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti podľa osobitného predpisu dohodne so žiadateľom zaradeným do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a centrom, v ktorom je umiestnené toto dieťa, individuálny postup nadväzovania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom vrátane podmienok zabezpečenia ochrany dieťaťa ochrannými pomôckami tak, aby nebolo ohrozené jeho zdravie. Porušenie dohodnutého individuálneho postupu žiadateľom je dôvodom na vyradenie žiadateľa zo zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Prvá veta a druhá veta sa primerane vzťahujú na pobyt dieťaťa mimo centra podľa § 53 ods. 8 zákona.

Ak v čase mimoriadnej situácie nie je možné plniť plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa podľa § 47 ods. 6 písm. a) zákona alebo plán vykonávania opatrení ambulantnou formou alebo terénnou formou podľa § 59 ods. 5 zákona alebo realizovať výchovné opatrenie podľa § 60 zákona v dohodnutom čase, v dohodnutom rozsahu alebo dohodnutým spôsobom, centrum dohodne s (A) rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vydal odporúčanie podľa § 47 ods. 1 alebo § 59 ods. 3 zákona, spôsob realizácie plánu alebo posunutie jeho realizácie; na zmenu plánu sa vzťahuje § 47 ods. 9 zákona, (B) orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý v centre zabezpečuje vykonávanie výchovného opatrenia, spôsob realizácie výchovného opatrenia; ak výchovné opatrenie uložil súd, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately informuje súd o zmene vo výkone výchovného opatrenia.

Záver nariadenia predstavuje prechodné ustanovenie § 9 nariadenia, v zmysle ktorého orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na účely organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti podľa osobitného predpisu odpustí zmeškanie lehoty podľa § 2 nariadenia, ktorá uplynula fyzickej osobe v čase mimoriadnej situácie do účinnosti tohto nariadenia, ak fyzická osoba zmeškaný úkon vykoná najneskôr do dvoch mesiacov od skončenia mimoriadnej situácie.

Nariadenie nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, teda 08. mája 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....