Podnikatelia

Opatrenia obmedzujúce hazard v obciach a mestách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2020

Novela má posilniť kompetencie samosprávy a vypustiť podmienku podania petície, ktorou sa občania obce sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Následkom vypustenia tejto podmienky bude obciam umožnené prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakážu hazardné hry na svojom území, čím sa posilní kompetencia samosprávy v oblasti regulácie hazardných hier. 

Podľa dôvodovej správy k novele bolo počas doterajšej právnej úpravy prijatie všeobecne záväzného nariadenia obce o zákaze hazardných hier na celom jej území podmienené existenciou petície, ktorú musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, resp. 15 %  občanov obce v prípade Bratislavy a Košíc. Z toho dôvodu bolo obmedzenie hazardu na území obce veľmi problematické. Následkom doterajšej právnej úpravy bol stav, kedy obec nedokázala včas zabezpečiť ochranu záujmov obyvateľov pred negatívnymi dôsledkami hazardu. Právne poriadky členských štátov Európskej únie nepodmieňujú zákaz hazardu predložením petície obyvateľov obce.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 29. septembra 2020 predmetnú novelu, a to zákon č. 287/2020 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „zákon o hazardných hrách“).

Za problematický považujú predkladatelia novely pojem „verejný poriadok“ a jeho kvalifikované narušenie.

Ako ďalej vo všeobecnej časti dôvodovej správy uvádzajú v zmysle legislatívnych pravidiel a legislatívno-technických pokynov sa pri tvorbe legislatívy vyžaduje používať iba také pojmy a termíny, ktoré sú v právnom poriadku Slovenskej republiky jasne definované. V prípade absencie vymedzenia pojmu „verejný poriadok“ nie je možné posúdiť účel petície ako predpokladu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa má obmedziť prevádzkovanie hazardných hier. V právnych predpisoch Slovenskej republiky používaný pojem „verejný poriadok“ je nedostatočne určitým právnym pojmom. Nemožno rozumne predpokladať, aby sa tento pojem vykladal úplne identicky v priestupkovom práve, v právnej úprave zákona o pobyte cudzincov alebo dokonca v zákone o spotrebiteľských úveroch. Z aplikačnej súdnej praxe vyplýva, že správne súdy skúmajú podmienku petície a vyžadujú od obce skúmanie narúšania verejného poriadku, nielen po formálnej stránke, ale aj po materiálnej, pričom predstavy občanov podporujúcich petíciu o narúšaní verejného poriadku nemusia vždy zodpovedať predstave súdu. Ústavný súd Slovenskej republiky pripustil pluralitu v obsahu pojmu „verejný poriadok“ na účely prijatia všeobecne záväzného nariadenia, avšak obec a ani samotný petičný výbor objektívne nie sú schopní preskúmavať narúšanie verejného poriadku v situácii, kedy je obsah tohto pojmu právne neurčitý a jednotliví občania môžu legitímne vzhliadať narúšanie verejného poriadku  z rôznych dôvodov. Pre obce a mestá je potom veľmi ťažké zabezpečovať podklady, ktorými by preukazovali kvalifikované narúšanie verejného poriadku a jeho skúmanie, a to práve z dôvodu nedostatočnej určitosti obsahu pojmu verejný poriadok, ktorým ho napĺňajú aj jednotliví občania podporujúci petíciu. Z uvedených dôvodov bolo ambíciou novely podmienku petície zo zákona o hazardných hrách vypustiť.

Prvou dôležitejšou zmenou, ktorú novela prináša je doplnenie ustanovenia § 15 zákona o hazardných hrách o nové odseky 5 a 6.

V zmysle novelizovaného ustanovenia § 15 ods. 5 zákona o hazardných hrách platí, že „ak tak ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením, herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od (A) školy, to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, (B) školského zariadenia, (C) zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, (D) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí, (E) ubytovne mládeže (ustanovenie § 15 ods. 5 zákona o hazardných hrách). Rozdiel oproti pôvodnému ustanoveniu § 15 ods. 5 zákona o hazardných hrách spočíva v predĺžení vzdialenosti herne od taxatívne uvedených zariadení z pôvodných 200 metrov na 500 metrov. Druhou zmenou v rámci citovaného ustanovenia je časť ustanovenie § 15 ods. 5 písm. (C) zákona o hazardných hrách, z ktorého pôvodného znenia („zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež“) vypadávajú slová „pre deti a mládež“. Po novom sa tak citované ustanovenie § 15 ods. 5 zákona o hazardných hrách vzťahuje na zariadenia sociálnych služieb všeobecne, bez špecifikácie na zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež.

Ďalšou zmenou je úprava pôvodného ustanovenia § 15 ods. 6 zákona o hazardných hrách („Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do herne a najbližším vchodom do inej herne, budovy školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a do ubytovne mládeže. Vzdialenosť sa meria kalibrovaným meradlom“ (pôvodné znenie ustanovenia § 15 ods. 6 zákona o hazardných hrách“).

Po novom je znenie ustanovenia § 15 ods. 6 zákona o hazardných hrách nasledovné: „Vzdialenosťou sa rozumie vodorovná vzdialenosť medzi budovou, v ktorej je umiestnená herňa, a najbližšou budovou, v ktorej je umiestnená iná herňa, budovou školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a budovou ubytovne mládeže“ (novelou zmenené ustanovenie § 15 ods. 6 zákona o hazardných hrách).

Podstatou novely je predovšetkým vypustenie pôvodného ustanovenia § 79 ods. 5 zákona o hazardných hrách („Obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie podľa ustanovenia § 79 ods. 3 alebo ods. 4 zákona o hazardných hrách, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce. Osobitný zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a osobitný zákon o meste Košice môže pre podporu petície ustanoviť nižší počet osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy mesta, najmenej však 15 %; to neplatí, ak štatúty týchto miest prenesú pôsobnosť v oblasti hazardných hier na mestské časti“ (pôvodné, v súčasnosti vypustené ustanovenie § 79 ods. 5 zákona o hazardných hrách). Odstránením citovaného ustanovenia § 79 ods. 5 zákona o hazardných  hrách dochádza k vypusteniu požiadavky na predloženie petície pred prijatím všeobecne záväzného nariadenia, ktorým obce zakážu prevádzkovanie hazardných hier na svojom území. Predmetnú zmenu novela prináša z dôvodu nejednoznačnosti náležitostí predmetnej petície ako aj z dôvodu neprimeraného zásahu do samospráv obcí.

Ďalšou dôležitou zmenou, ktorú novela prináša, je zakotvenie prechodného ustanovenia § 100a zákona o hazardných hrách („Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. novembra 2020“), v zmysle ktorého platí, že „ak je herňa umiestnená v zariadení sociálnych služieb, v ktorom podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona o hazardných hrách v znení účinnom od 1. novembra 2020 nemôže byť umiestnená, je prevádzkovateľ hazardnej hry v herni povinný do 30. júna 2021 zosúladiť umiestnenie herne s ustanovením § 15 ods. 3 zákona o hazardných hrách v znení účinnom od 1. novembra 2020.“

Okrem zákona o hazardných hrách prináša novela aj zmenu (A) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste Bratislave“), z ktorého novela vypúšťa ustanovenie § 26a ods. 2 zákona o hlavnom meste Bratislave („Petíciu obyvateľov Bratislavy, ktorou sa sťažujú, že sa v Bratislave narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier podľa osobitného predpisu, musí podporiť najmenej 15 % obyvateľov Bratislavy, ktorí dovŕšili 18 rokov veku“ (pôvodné, v súčasnosti vypustené ustanovenie § 26a ods. 2 zákona o hlavnom meste Bratislave)) a zmenu (B) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o meste Košice“), z ktorého novela vypúšťa ustanovenie § 21a ods. 2 zákona o meste Košice („Petíciu obyvateľov mesta, ktorou sa sťažujú, že sa v meste narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier podľa osobitného predpisu, musí podporiť najmenej 15 % obyvateľov mesta, ktorí dovŕšili 18 rokov veku“ (pôvodné, v súčasnosti vypustené ustanovenie § 21a ods. 2 zákona o meste Košice)).

Uvedené úpravy aplikujú do zákona o hlavnom meste Bratislave a zákona o meste Košice zmeny, ktorými došlo k s odstráneniu  petícii občanov o rušení verejného poriadku zo zákona o hazardných hrách.

Novela prináša do zákona o hazardných hrách viacero drobných obsahových zmien a legislatívno-technických úprav, ktorým sme sa v tomto príspevku osobitne nevenovali a preto odkazujeme na plné znenie novely, dostupné na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky.

Novela nadobudla účinnosť 01. novembra 2020 s výnimkou zmeny, ktorú novela prináša do ustanovenia § 33 ods. 2 zákona o hazardných hrách, a ktorá nadobudne účinnosť 01. januára 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....