Podnikatelia

Opatrenia štátu na podporu zamestnanosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2009

Dňa 1. marca 2009 nadobudla účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá prináša výhodnejšie podmienky pre zriaďovanie sociálnych podnikov a taktiež 5 nových príspevkov, ktorých poskytnutie je možné odo dňa účinnosti predmetnej novely do dňa 31. decembra 2010. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO nájdete podrobnosti o všetkých zmenách zakotvených touto novelou, ktoré by mali prispieť k zmierneniu dopadov pretrvávajúcej krízy a k udržaniu zamestnanosti na Slovensku.
Dňa 1. marca 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o službách zamestnanosti“ alebo len „novela“).
Cieľom novely, ktorá bola v NR SR schválená v skrátenom legislatívnom konaní, je prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce zmierniť dopady globálnej finančnej a hospodárskej krízy na zamestnanosť, vytvoriť podmienky, ktoré prispejú k udržaniu zamestnanosti na pracovných miestach u zamestnávateľov, ktorí v dôsledku prevádzkových ťažkostí spôsobených krízou uvažujú o prepúšťaní zamestnancov a o rušení pracovných miest. Novela okrem zavedenia 5 nových príspevkov zvýšila aj príspevok na dochádzku za prácou na kratšie vzdialenosti, po novele boli vytvorené podmienky aj pre jednoduchšie priznanie postavenia sociálneho podniku uvoľnením povinností plnenia podmienok pre ich vytváranie a výhodnejšie podmienky novela upravila aj pre zriaďovanie sociálnych podnikov obcou, samosprávnym krajom, združením obcí alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, a to umožnením prijímania do zamestnania v sociálnom podniku zriadenom niektorým z týchto subjektov všetkých skupín uchádzačov o zamestnanie. Na účely poskytovania investičnej pomoci formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta sa po novele upustilo od vyžadovania splnenia podmienky priemernej miery evidovanej nezamestnanosti. O úpravách týkajúcich investičnej pomoci Vám bližšie podrobnosti prinášame taktiež v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Novelou boli do zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o službách zamestnanosti“ alebo len „zákon“) včlenené nové ustanovenia § 50d až 50h, ktorými sa na obdobie odo dňa účinnosti novely, teda odo dňa 1. marca 2009 do dňa 31. decembra 2010 zaviedlo poskytovanie 5 nových príspevkov, ktoré majú prispieť k udržaniu zamestnanosti na existujúcich pracovných miestach a podporiť vytváranie nových pracovných miest, medzi ktoré patria (1) príspevok na podporu udržania zamestnanosti, (2) príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta, (3) príspevok ku mzde zamestnanca, (4) príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti a (5) príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi. Z novelou zakotveného prechodného ustanovenia § 72g zákona o službách zamestnanosti vyplýva, že všetky príspevky uvedené vyššie budú poskytované najdlhšie do dňa 31. decembra 2010.

PRÍSPEVOK NA PODPORU UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI

Novela do zákona o službách zamestnanosti včlenila nové ustanovenie § 50d, ktorým s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 do dňa 31. decembra 2010 zaviedla poskytovanie príspevku na podporu udržania zamestnanosti (ďalej v tejto časti textu len „príspevok“). Účelom tohto príspevku je prispieť zamestnávateľovi, ktorý má prevádzkové problémy v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy, k zníženiu jeho prevádzkových nákladov poskytnutím príspevku na ním platené povinné odvody do poistných fondov na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie z náhrady mzdy poskytovanej zamestnancom počas prevádzkových problémov a poskytnutím príspevku vo výške odvodov do poistných fondov na zdravotné poistenie a sociálne poistenie platených zamestnancom počas poberania náhrady mzdy namiesto mzdy z dôvodu prevádzkových problémov zamestnávateľa, do ktorých sa dostal v dôsledku krízy vo forme čiastočnej náhrady za zníženú mzdu z dôvodov stojacich na strane zamestnávateľa.

Príspevok na podporu udržania zamestnanosti sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý zachová pracovné miesta aj v prípade vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré nemôže zamestnancom prideľovať prácu a ktorý v záujme predísť alebo obmedziť prepúšťanie zamestnancov po dohode s miestne príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej v texte len „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“ alebo len „úrad“) obmedzí na prechodné obdobie svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 4% ustanoveného týždenného pracovného času.

Príspevok na podporu udržania zamestnanosti sa neposkytuje na zamestnávanie uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a zákona o službách zamestnanosti.

Príspevok na podporu udržania zamestnanosti sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu (1) preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom z náhrady mzdy, ktorá patrí zamestnancovi podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce, najviac však z náhrady mzdy vo výške priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok na podporu udržania zamestnanosti poskytuje a (2) na úhradu sumy preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie plateného zamestnancom z náhrady mzdy, ktorá patrí zamestnancovi podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce, najviac však z náhrady mzdy vo výške priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok na podporu udržania zamestnanosti poskytuje, pričom sumy uvedené v tomto bode zamestnávateľ vypláca zamestnancovi mesačne pozadu spolu so mzdou v termíne určenom na výplatu mzdy. Výšku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zverejňuje Štatistický úrad SR a jej výška za rok 2008 je pre Vás k dispozícii na tomto linku.

Príspevok na podporu udržania zamestnanosti poskytuje ten úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo, a ak je zamestnávateľ fyzickou osobou, úrad v ktorého územnom obvode má fyzická osoba trvalý pobyt, a to na základe písomnej dohody, ktorá musí obsahovať náležitosti novelou ustanovené v § 50d ods. 5 zákona o službách zamestnanosti.

Úrad poskytne zamestnávateľovi príspevok na podporu udržania zamestnanosti za dni, v ktorých bola zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, v úhrne najviac v rozsahu 60 kalendárnych dní v kalendárnom roku, pričom vylúčený nie je ani súčet prerušovaného počtu dní poberania náhrady mzdy v rámci kalendárneho roka.

PRÍSPEVOK NA PODPORU VYTVORENIA NOVÉHO PRACOVNÉHO MIESTA

Ustanovením § 50e bol v zákone o službách zamestnanosti s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 do dňa 31. decembra 2010 novelou zakotvený príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta (ďalej v tejto časti textu len „príspevok“). Cieľom tohto príspevku je podporiť vznik nových pracovných miest najmä pre občanov, ktorí boli prepustení zo svojho pôvodného zamestnania z dôvodu zrušenia pracovných miest ich pôvodnými zamestnávateľmi v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy a podporiť aj zamestnávanie občanov, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie z iných dôvodov, a takto zmierniť dopad krízy na regionálnu zamestnanosť a na sociálnu situáciu obyvateľov najmä v regiónoch s nízkou zamestnanosťou.

Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace. Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý pred prijatím uchádzača o zamestnanie na vytvorené pracovné miesto, vykonával svoju činnosť nepretržite najmenej 12 mesiacov.

Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta sa neposkytuje na zamestnávanie uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý (1) príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona o službách zamestnanosti, (2) príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona o službách zamestnanosti, (3) príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku podľa § 50c zákona o službách zamestnanosti, (4) príspevok ku mzde zamestnanca podľa § 50f zákona o službách zamestnanosti zakotveným touto novelou, (5) príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 51a zákona o službách zamestnanosti, (6) príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta podľa § 53d zákona o službách zamestnanosti a (7) príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona o službách zamestnanosti.

Výška príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta je mesačne (1) v Bratislavskom kraji 15% z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného poskytuje, najviac 50% z celkovej ceny práce zamestnanca, prijatého na vytvorené pracovné miesto, (2) v ostatných krajoch 30% z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného poskytuje, najviac 50% z celkovej ceny práce zamestnanca, prijatého na vytvorené pracovné miesto.

Z ustanovenia § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vyplýva, že celková cena práce na účely tohto zákona je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za príslušné obdobie a úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom. Výška priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok 2008 zverejnená Štatistickým úradom SR je pre Vás sprístupnená na tomto linku.

Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto pre uchádzača o zamestnanie, na podporu zamestnávania ktorého sa tento príspevok poskytuje, najmenej počas 12 kalendárnych mesiacov. Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.

Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta zamestnávateľovi poskytuje ten úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto, počas najviac 12 kalendárnych mesiacov od uzatvorenia písomnej dohody o poskytnutí tohto príspevku medzi týmto zamestnávateľom a úradom (obsahové náležitosti tejto dohody sú ustanovené novelou v ustanovení § 50e ods. 5 zákona o službách zamestnanosti), ak o tento príspevok zamestnávateľ písomne požiada.

PRÍSPEVOK KU MZDE ZAMESTNANCA

Novela v ustanovení § 50f zákona o službách zamestnanosti zakotvila s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 do dňa 31. decembra 2010 ďalší nový príspevok, a to príspevok ku mzde zamestnanca (ďalej v tejto časti textu len „príspevok“), ktorého účelom je poskytovať príspevok ku mzde tomu zamestnancovi, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu, že si sám našiel zamestnanie a ktorý poberá nízku mzdu.

Príspevok ku mzde zamestnanca sa poskytuje zamestnancovi, ktorý (1) bol pred prijatím do pracovného pomeru vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace, (2) bol poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a (3) ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu nástupu do zamestnania, ktoré si sám našiel.

Príspevok ku mzde zamestnanca sa poskytuje, ak hrubá mesačná mzda zamestnanca, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok, dosahuje najviac 1,7 násobok sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe (podľa zákona o životnom minime v znení neskorších predpisov) platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa mzda vypláca, pričom 1,7 násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v súčasnom období predstavuje sumu 304 eur (9 163 Sk). O zvýšení súm životného minima s účinnosťou odo dňa 1. júla 2008 sme Vás podrobne informovali v májovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Príspevok ku mzde zamestnanca poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnancovi na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa § 50f ods. 2 a 4 zákona o službách zamestnanosti najviac počas 22 kalendárnych mesiacov, ak zamestnanec o príspevok písomne požiada najneskôr do 3 mesiacov od nástupu do zamestnania.

Príspevok ku mzde zamestnanca sa poskytuje mesačne, a to (1) počas prvých 12 mesiacov poskytovania tohto príspevku vo výške 22% z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok ku mzde zamestnanca poskytuje a (2) počas ďalších 10 mesiacov poskytovania tohto príspevku vo výške 11% z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok ku mzde zamestnanca poskytuje. Výšku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zverejňuje Štatistický úrad SR a jej výška za rok 2008 je pre Vás k dispozícii na na tomto linku.

Príspevok ku mzde zamestnanca sa neposkytuje za dni dočasnej pracovnej neschopnosti, pričom v prípade, ak zamestnanec nevykonáva pracovnú činnosť z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do 3 pracovných dní od nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť.

PRÍSPEVOK NA PODPORU SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI

Ďalším príspevkom, ktorý novela zakotvila do zákona o službách zamestnanosti prostredníctvom nového ustanovenia § 50g, opäť s účinnosťou na obdobie odo dňa 1. marca 2009 do dňa 31. decembra 2010, je príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej v tejto časti textu len „príspevok“). Účelom tohto príspevku je zvýšiť záujem o samostatnú zárobkovú činnosť zo strany tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.

Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý (1) bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace, (2) bol poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a (3) ktorý začne a bude vykonávať alebo prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, ak o príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti písomne požiada. Poskytnutie príspevku na podporu samostatnej zárobkovej činnosti umožní „novej“ samostatne zárobkovo činnej osobe pokryť jej platby, napríklad pri zdravotnom poistení pri minimálnych preddavkoch na zdravotné poistenie za jeden mesiac, teda pri sume 41,37 eur (1 246,31 Sk) mesačne, a ušetriť tak počas obdobia 22 mesiacov súhrnne 910,14 eur (27 418,88 Sk).

Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie poskytnutý (1) príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi podľa § 50h zákona o službách zamestnanosti zakotveným touto novelou, (2) príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti, ktorý bol v tomto zákone zakotvený už v predchádzajúcom období, tento sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a jeho výška je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese, pričom k príspevku uvedenému v tomto bode si Vám pre úplnosť dovoľujeme dať do pozornosti, že v NR SR bola dňa 11. marca 2009 (opäť v skrátenom legislatívnom konaní) schválená ďalšia úprava zákona o službách zamestnanosti (ďalej v texte len „druhá novela zákona o službách zamestnanosti“ alebo len „druhá novela“) a v prípade, že ju podpíše prezident SR, táto sa svojou úpravou dotkne práve poskytovania príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti, v súvislosti s ktorým budú podnikateľské zámery nezamestnaných ľudí, ktorí budú mať záujem získať tento štátny príspevok na založenie živnosti, posudzovať špeciálne komisie a (3) príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti, vylúčenie súbehu s ktorým bolo doplnené druhou novelou zákona o službách zamestnanosti. O druhej novele zákona o službách zamestnanosti Vás v tomto bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO podrobnejšie informujeme v časti týkajúcej sa úprav pripravovaných v NR SR.

Nový príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 50g zákona o službách zamestnanosti sa poskytuje na úhradu (1) preddavku na poistné na zdravotné poistenie plateného samostatne zárobkovo činnou osobou počas 22 mesiacov, (2) na úhradu poistného na sociálne poistenie plateného dobrovoľným platiteľom poistného po uplynutí 18 mesiacov od začatia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, najviac počas 4 mesiacov.

Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti poskytuje ten úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto na samostatnú zárobkovú činnosť, na základe uzatvorenej písomnej dohody, ktorej obsahové náležitosti sú novelou upravené v § 50g ods. 5 zákona o službách zamestnanosti. Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti úrad poskytuje po preukázaní úhrady občanom, ktorý vykonáva alebo prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť, vo výške vypočítanej z minimálneho vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Občan, ktorý prestane vykonávať alebo prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím 24 mesiacov, môže byť do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradený odo dňa nasledujúceho po uplynutí 24 mesiacov od začatia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti.

PRÍSPEVOK NA SAMOSTATNÚ ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ V OBLASTI SPRACOVANIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV A OBCHODOVANIA S NIMI

Novela do zákona o službách zamestnanosti včlenila nové ustanovenie § 50h, ktorým s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 do dňa 31. decembra 2010 zaviedla poskytovanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi (ďalej v tejto časti textu len „príspevok“). Účelom tohto príspevku je podporiť samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi u tých občanov, ktorí splnia predpoklady a majú záujem vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť súvisiacu so spracovaním poľnohospodárskych produktov v súlade s článkom I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo dňa 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórii pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách).

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi sa poskytuje občanovi, ktorý (1) bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace a ktorý (2) začne a bude vykonávať alebo prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi nepretržite najmenej 24 mesiacov, ak o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi písomne požiada.

Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie poskytnutý (1) príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti, ktorý bol v tomto zákone zakotvený už v predchádzajúcom období, poskytuje sa na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a jeho výška je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese (v súvislosti s uvedeným príspevkom si dovoľujeme aj na tomto mieste upriamiť Vašu pozornosť na druhú novelu zákona o službách zamestnanosti, o ktorej sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte, s obsahom ktorej Vás podrobne zoznámime už v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v časti týkajúcej sa úprav pripravovaných v NR SR), (2) príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 50g zákona o službách zamestnanosti zakotveným touto novelou a (3) príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti, vylúčenie súbehu s ktorým bolo doplnené druhou novelou zákona o službách zamestnanosti.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi sa poskytuje na úhradu (1) preddavku na poistné na zdravotné poistenie plateného samostatne zárobkovo činnou osobou počas 22 mesiacov, (2) na úhradu poistného na sociálne poistenie plateného dobrovoľným platiteľom poistného po uplynutí 18 mesiacov od začatia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi, najviac počas 4 mesiacov.

Príspevok poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe uzatvorenej písomnej dohody, ktorej obsahové náležitosti sú novelou upravené v § 50h ods. 4 zákona o službách zamestnanosti, a to po preukázaní úhrady občanom, ktorý vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi, vo výške vypočítanej z minimálneho vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Občan, ktorý prestane vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi pred uplynutím 24 mesiacov, môže byť do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradený odo dňa nasledujúceho po uplynutí 24 mesiacov od začatia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi.

PRÍSPEVOK NA DOCHÁDZKU ZA PRÁCOU

Novela sa s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 dotkla aj ustanovenia § 53 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti a zakotvila zvýšenie príspevku na dochádzku za prácou, ktorého výška je po novom najviac 135 eur (predtým 99,59 eura) mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.

Zvýšenie príspevku na dochádzku za prácou má odstrániť prekážky spočívajúce v zvýšených nákladoch na cestovné, ktoré bránia občanom prijať pracovné miesto aj mimo miesta ich trvalého bydliska, pričom zvýšenie príspevku na dochádzku za prácou bolo zakotvené s preferenciou poskytovania vyššieho príspevku pri dochádzke za prácou na kratšie vzdialenosti.

Dňa 1. marca 2009 súčasne nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 63/2009 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti a ktorá v novom prechodnom ustanovení § 18a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 44/2004 Z. z. zakotvila, že výška príspevku na dochádzku za prácou za kalendárny mesiac je v období odo dňa 1. marca 2009 do dňa 31. decembra 2010 (1) do 30 km najviac 50 eur, (2) do 60 km najviac 80 eur, (3) do 90 km najviac 100 eur, (4) do 120 km najviac 110 eur, (5) do 250 km najviac 120 eur, (6) do 600 km najviac 130 eur a (7) nad 600 km najviac 135 eur.

Zákon o službách zamestnanosti bol novelou s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 doplnený o nové prechodné ustanovenia § 72e až 72g, o ktorých sa podrobnejšie zmienime v ďalšom texte.

ÚPRAVY TÝKAJÚCE SA SOCIÁLNYCH PODNIKOV

Prechodné ustanovenia v novom § 72e zákona o službách zamestnanosti súvisia s vytvorením priaznivejších podmienok pre vznik sociálnych podnikov, a to dočasnou úpravou podmienok, ktoré musí spĺňať právnická osoba alebo fyzická osoba, aby jej mohlo byť priznané postavenie sociálneho podniku podľa § 50b odsek 1 písm. b) a c) zákona o službách zamestnanosti, pričom zákonnému zneniu písmena b) a c) citovaného ustanovenia zákona zodpovedá znenie bodov (2) a (3) nasledujúceho textu.

Z doterajšieho znenia § 50b zákona o službách zamestnanosti vyplýva, že sociálny podnik na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá (1) zamestnáva zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie v počte, ktorý predstavuje najmenej 30% z celkového počtu jeho zamestnancov, (2) poskytuje podporu a pomoc zamestnancom, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie, nájsť zamestnanie na otvorenom trhu práce, (3) najmenej 30% z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, každoročne použije na vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných podmienok a ktorá (4) je zapísaná v registri sociálnych podnikov.

Po novele platí, že pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá požiada o priznanie postavenia sociálneho podniku do dňa 31. decembra 2010, sa podmienky podľa ustanovenia § 50b ods. 1 písm. b) a c) zákona o službách zamestnanosti na účel priznania postavenia sociálneho podniku považujú za splnené, a preto po novom nie je nevyhnutné, aby právnická osoba alebo fyzická osoba poskytovala podporu a pomoc len znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, alebo aby najmenej 30% z finančných prostriedkov špecifikovaných v predchádzajúcom texte každoročne použila na vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných podmienok.

Novela súčasne vytvorila nové výhodnejšie možnosti pre obce, nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, samosprávne kraje, nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie a pre združenia obcí zakladajúce sociálne podniky, a to v tom smere, že pri podmienke vyplývajúcej z § 50b ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti (ktorej znenie je obsiahnuté v bode (1) predchádzajúceho textu) im do dňa 31. decembra 2010 umožnila, aby sa im v rámci povinného 30%-ného podielu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov započítali aj tí zamestnanci, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli uchádzačmi o zamestnanie, napriek tomu, že neboli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie.

Znenia prechodného ustanovenia, ktoré bolo novelou zakotvené v novom § 72e zákona o službách zamestnanosti, by sa mala dotknúť aj druhá novela zákona o službách zamestnanosti, o ktorej Vás v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO podrobnejšie informujeme v časti týkajúcej sa úprav pripravovaných v NR SR.

S novým prechodným ustanovením § 72f zákona o službách zamestnanosti Vás oboznámime v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti so zmenami týkajúcimi sa oblasti investičnej pomoci.

O ustanovení § 72g sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte v súvislosti s dĺžkou obdobia, počas ktorého budú poskytované nové príspevky zakotvené touto novelou v už spomínaných nových ustanoveniach § 50d až § 50h zákona o službách zamestnanosti.

Prostredníctvom článku II novely bola s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 vykonaná nepriama novelizácia Zákonníka práce, obsah ktorej Vám toto vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO taktiež podrobne sprostredkuje spolu s ďalšími novelizáciami Zákonníka práce.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....