Iné

Osobný bankrot

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2013

Osobný bakrot umožňuje fyzickej osobe – nepodnikateľovi zbaviť sa peňažných záväzkov. Uvedený inštitút je určený najmä osobám, ktoré nie sú viac schopné splácať pôžičku, úver alebo iné dlhy. V našom článku Vás oboznámime s postupom pri osobnom bankrote a s rozdielom oproti riadnemu konkurzu.

Takzvaný osobný bankrot je právny inštitút upravený v ustanoveniach § 106 a 107 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii (ďalej len „zákon o konkurze“) ako malý konkurz. Jedná sa o inštitút, ktorý umožňuje fyzickej osobe nepodnikateľovi riešiť svoju zlú finančnú situáciu konkurzom, a tým sa zbaviť svojich dlhov. Okrem fyzickej osoby nepodnikateľa môže byť malý konkurz vyhlásený aj na inú fyzickú alebo právnickú osobu, ak (1) majetok podliehajúci konkurzu pravdepodobne neprevyšuje 165.000 Eur, (2) obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom uzatvorenom účtovnom období pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333.000 Eur, alebo (3) úpadca pravdepodobne nemá viac ako 50 veriteľov. Nakoľko pojem osobný bankrot označuje len konkurz fyzickej osoby nepodnikateľa, v ďalšom texte sa budeme venovať len konkurzu fyzických osôb nepodnikateľov.

Aktívne legitimovanými na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu sú dlžník, teda fyzická osoba nepodnikateľ (ďalej len „dlžník“) a veriteľ. Ak dlžník sám podá návrh, považuje sa, že je v úpadku. Za úpadok dlžníka sa všeobecne považuje platobná neschopnosť alebo predlženie dlžníka. Podmienkou konkurzu je, že dlžník má aspoň dvoch veriteľov, nakoľko konkurzné konanie je kolektívnym alebo postupným uspokojením veriteľov ako upravuje § 1 zákona o konkurze. V súvislosti s pasívnou vecnou legitimáciou dlžníka je potrebné uviesť výnimku v zmysle ustanovenia § 205 zákona o konkurze. Uvedené ustanovenie definuje, že zákon o konkurze sa nevzťahuje na dlžníkov hospodáriacich na poľnohospodárskej pôde od 1. apríla do 30 septembra kalendárneho roku. V uvedenom období teda súd nesmie vyhlásiť na uvedených dlžníkov konkurz.

Veriteľ je aktívne legitimovaný podať návrh, ak môže odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka. Platobnú neschopnosť dlžníka možno predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie. Návrh na vyhlásenie konkurzu podáva navrhovateľ, dlžník alebo veriteľ na príslušnom súde.

Návrh musí spĺňať náležitosti upravené v ustanovení § 12 zákona o konkurze, teda z návrhu musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný a k návrhu musia byť priložené zákonom ustanovené prílohy. Ak návrh podáva dlžník, musí k návrhu pripojiť zoznam svojho majetku, zoznam svojich záväzkov, zoznam spriaznených osôb a doklad o zaplatení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 Eur.

Návrh veriteľa musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať aj skutočnosti, z ktorých možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka. Veriteľ musí súčasne v návrhu označiť svoju pohľadávku, ktorá je 30 dní po lehote splatnosti a označiť ďalšieho veriteľa s pohľadávkou voči tomu istému dlžníkovi, ktorá je taktiež najmenej 30 dní po splatnosti. Prílohou návrhu veriteľa musia byť listiny, ktorými preukazuje uvedené pohľadávky, napríklad písomné uznanie dlžníka s úradne overeným podpisom dlžníka alebo vykonateľné rozhodnutie, ktoré je exekučným titulom. Veriteľ je povinný k návrhu priložiť aj doklad o zaplatení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 Eur.

Po posúdení zákonom ustanovených náležitostí návrhu, ako je napríklad miestna príslušnosť súdu, aktívna a pasívna vecná legitimácia, náležitosti návrhu, súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Inak v rovnakej lehote uznesením poučí navrhovateľa o nedostatkoch podania a vyzve ho, aby nedostatky odstránil v lehote do 10 dní. Ak navrhovateľ nedostatky neodstráni v ustanovenej lehote, súd najneskôr do 15 od uplynutia lehoty na odstránenie nedostatkov návrh odmietne. Ak navrhovateľ odstráni nedostatky, súd v uvedenej lehote rozhodne o začatí konkurzného konania. Uznesenie o začatí konkurzného konania alebo uznesenie o odmietnutí návrhu súd doručí navrhovateľovi a dlžníkovi, uznesenie o začatí konkurzného konania sa tiež zverejňuje v Obchodnom vestníku. Začatie konkurzného konania má nasledovné právne účinky (1) voči tomu istému dlžníkovi sa nemôže začať iné konkurzné konanie, (2) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie, (3) už začaté konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie sa prerušuje ex lege a (4) na majetok dlžníka nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva, okrem zákonom ustanovených výnimiek. Dlžník je po začatí konkurzného konania povinný obmedziť činnosti len na bežné právne úkony upravené v ustanovení § 10 zákona o konkurze. Jedná sa o také úkony, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie životných potrieb dlžníka, ako aj osôb voči ktorým má dlžník vyživovaciu povinnosť.

Ďalší postup súdu po začatí konkurzného konania závisí od toho, či návrh podal dlžník alebo veriteľ. Pri dlžníckom návrhu súd najneskôr do 5 dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti. Ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa, súd zašle dlžníkovi do 5 dní od začatia konkurzného konania rovnopis návrhu spolu s prílohami a vyzve ho, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia výzvy vyjadril k návrhu a predložil zákonom určené listiny. Súd zároveň do 5 dní od začatia konkurzného konania určí termín pojednávania, oznámi dlžníkovi termín pojednávania a upovedomí veriteľov o predvolaní dlžníka na pojednávanie, súčasne súd vyzve dlžníka, či súhlasí, aby súd rozhodol bez pojednávania.

Ak dlžník súhlasí s rozhodnutím bez pojednávania, súd zruší termín pojednávania. Pojednávanie môže súd určiť v lehote najneskôr do 70 dní od začatia konkurzného konania. Predvolanie dlžníka na pojednávanie a oznámenie veriteľov o predvolaní súd zverejnení v Obchodnom vestníku. Ak dlžník osvedčí svoju platobnú schopnosť, súd konanie zastaví, inak rozhodne o vyhlásení konkurzu. O vyhlásení konkurzu rozhodne uznesením do 7 dní od skončenia dokazovania alebo odkedy dlžník súhlasil o rozhodnutí bez nariadenia pojednávania.

Súd na majetok dlžníka najneskôr do 10 dní od podania záverečnej správy predbežného správcu vyhlási konkurz. Ak však po ustanovení predbežného správcu zistí, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, súd konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastavíHodnota majetku dlžníka musí dosahovať najmenej výšku 1659,70 Eur. Práve neexistencia majetku v uvedenej výške a neschopnosť dlžníka uhradiť preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu tvoria hlavnú príčinu nízkeho počtu návrhov na malým konkurz. Je to najmä z dôvodu, že ľudia v ekonomických ťažkostiach zväčša nedisponujú majetkom v uvedenej výške.

V uznesení o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky, ak už bol ustanovený predbežný správca do funkcie správcu súd ustanoví predbežného správcu. Uznesenie o vyhlásení konkurzu súd doručí účastníkom konkurzného konania, správcovi, príslušnému registrovému súdu, daňovému orgánu, colnému riaditeľstvu a ďalším orgánom, ktoré vedú s dlžníkom konanie, ktoré sa v dôsledku vyhlásenia konkurzu prerušuje. Súd uznesenie zverejní v Obchodnom vestníku.

Súd v rozhodnutí o vyhlásení konkurzu na fyzickú osobu nepodnikateľa súčasne rozhodne aj o malom konkurze, môže o tom rozhodnúť aj bez návrhu. Uznať konkurz za malý môže súd aj počas konkurzu, ak možno od toho očakávať značné výhody pre jeho rýchlosť, úspornosť alebo efektívnosť.

V uznesení o otvorení malého konkurzu alebo v uznesení o úprave rozsahu malého konkurzu môže súd skrátiť lehoty platné pre riadny konkurz alebo rozhodnúť o iných opatreniach v záujme čo najrýchlejšieho, najúspornejšieho a najefektívnejšieho vedenia konkurzného konania. Uvedené právo súdu na skrátenie zákonných lehôt je však ťažko aplikovateľné, nakoľko právna úprava lehôt je aj tak krátka, jedná sa zväčša o 15 dňové alebo 30 dňové lehoty. Špecifikom malého konkurzu je aj skutočnosť, že schôdza veriteľov nevolí veriteľský výbor ako v riadnom konkurze, namiesto výboru volí jedného zástupcu veriteľov.

Po začatí konkurzného konania veritelia zákonom upraveným spôsobom prihlasujú svoje pohľadávky na súde. Prihlášky musia spĺňať zákonom ustanovené náležitosti a musí k ním byť pripojené ustanovené prílohy. Veritelia musia do 45 dní doručiť po jednom rovnopise prihlášky s prílohami súdu a správcovi. Správca je povinný zabezpečiť, aby najneskôr na 3 deň od doručenia bol rovnopis s prílohami prístupný na nahliadnutie dlžníkovi a veriteľom.

Správca je po preskúmaní pohľadávok oprávnený pohľadávky alebo pohľadávku poprieť, uvedené právo má aj každý veriteľ. Ak bola pohľadávky popretá, správca je povinný popretie zapísať do zoznamu pohľadávok. Voči popretiu pohľadávky sa môže veriteľ popretej pohľadávky brániť určovacou žalobou. Na pohľadávku veriteľa popretú čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti, proti ktorej nedal veriteľ určovaciu žalobu alebo súd žalobu zamietol sa v ďalšom konaní neprihliada.

Správca je povinný v lehote do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vykonať súpis majetku dlžníka a bezodkladne ho zverejniť v Obchodnom vestníku. Majetok zapísaný do súpisu nesmie iná osoba ako správca previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na ňom právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť jeho hodnotu alebo likviditu. Po spísaní majetku správca majetok speňaží. Spôsob speňaženia upravuje zákon o konkurze, jedná sa napríklad o predaj majetku, vyhlásenie verejnej súťaže alebo dražba. Po speňažení majetku správca uspokojuje veriteľov podľa vopred zostaveného rozvrhu schváleného súdom. Súd po uspokojení veriteľov na základe návrhu správcu rozhodne uznesením o zrušení konkurzu. Uznesenie sa zverejňuje v Obchodnom vestníku.

Spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu môže podať dlžník – fyzická osoba návrh na oddlženie. Takýto návrh môže podať až do zrušenia konkurzu. Návrh musí obsahovať odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie veriteľov. Súd rozhodne o povolení oddlženia bezodkladne po zrušení konkurzu, ak si dlžník riadne plnil povinnosti upravené zákonom o konkurze, v opačnom prípade návrh zamietne. V uznesení o povolení oddlženia súd ustanoví správcu a určí rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú podliehať súhlasu správcu. V uznesení tiež určí sumu peňažných prostriedkov, ktoré dlžník na konci každého skúšobného roka poskytne správcovi na uspokojenie svojich záväzkov. Pokiaľ ide o výšku sumy, súd zohľadní možnosti povinného v čo najväčšom rozsahu uspokojiť veriteľov.

Právoplatnosťou uznesenia o povolení oddlženia začína trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého dlžník vždy na konci skúšobného roka poskytne správcovi určenú sumu finančných prostriedkov, ktorá môže dosahovať najviac 70 % celkového čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok. Počas skúšobného obdobia je dlžník povinný vynaložiť primerané úsilie na získanie zamestnania alebo začať podnikať a poskytovať správcovi informácie najmä o príjmoch a výdavkoch, zmene bydliska, zamestnania. Ak dlžník opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené zákonom o konkurze alebo jeho príjem nepostačuje ani na úhradu odmeny správcu, súd uznesením zruší skúšobné obdobie, uznesenie doručí dlžníkovi a správcovi a zverejní ho v Obchodnom vestníku.

Po uplynutí skúšobného obdobia súd aj bez návrhu uznesením rozhodne o oddlžení dlžníka. Uznesenie doručí dlžníkovi, správcovi a zároveň sa zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa neuspokojené pohľadávky, ktoré zostali voči dlžníkovi, stávajú nevymáhateľné.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....