Verejná správa

Pobyt občana Európskej únie na Slovensku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2013

Pobyt na území cudzieho štátu je určite zaujímavou problematikou pre osoby, ktoré chcú vycestovať do zahraničia. Právo na voľný pohyb osôb je jednou zo základných slobôd Európskej únie. Pobyt občanov Európskej únie na území Slovenskej republiky podlieha cudzineckému režimu, ktorý je upravený zákonom o pobyte cudzincov. Uvedený zákon upravuje pobyt občanov Európskej únie a ich povinnosti ako cudzincov na území Slovenskej republiky.

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) upravuje okrem iných oblastí aj podmienky vstupu, pobytu a výstupu z územia Slovenskej republiky. Do uvedeného zákona bolo transponovaných niekoľko európskych smerníc, medzi nimi aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov.

Zákon o pobyte cudzincov vo vzťahu k občanom Európskej únie používa pojem občan Únie. Uvedený pojem je širším pojmom, zahŕňa nielen občanov členských štátov Európskej únie, ale aj občanov štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občanov Švajčiarskej konfederácie. Pobyt občana Únie upravuje druhá hlava tretej časti zákona o pobyte cudzincov. Na konanie vo veciach pobytu cudzincov je príslušný policajný útvar podľa miesta pobytu občana Únie, teda miestne príslušné oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru.  

Zákon o pobyte cudzincov upravuje dva druhy pobytov občanov Únie, a to právo na pobyt občana Únie a právo na trvalý pobyt občana Únie. Obe formy sú trvalým pobytom.     

Právo na pobyt občana Únie zahŕňa pobyt občana Únie do 3 mesiacov od vstupu na územie Slovenskej republiky a pobyt na dobu viac ako 3 mesiace.    

Právo zdržiavať sa na území Slovenskej republiky 3 mesiace odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky upravuje ust. § 64 zákona o pobyte cudzincov. Jedinou podmienkou uvedeného pobytu je, že občan Únie je držiteľom platného preukazu totožnosti alebo cestovného dokladu. Pri kontrole policajným útvarom sa ním musí preukázať. Namiesto uvedených dokladov môže predložiť aj iný doklad, ktorým hodnoverne preukáže svoju totožnosť a štátnu príslušnosť k členskému štátu.

Začiatok pobytu na území Slovenskej republiky je občan Únie povinný nahlásiť na policajnom útvare do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Občan únie stratí právo na pobyt, ak sa stane osobou v hmotnej núdzi podľa ust. § 2 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. V takom prípade ho policajný útvar upozorní, že stratil právo na pobyt a je povinný opustiť územie Slovenskej republiky.

Ak sa Občan Únie zdržiava na území Slovenskej republiky dlhšie ako 3 mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu na území Slovenskej republiky. V zmysle ust. § 65 má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako 3 mesiace, ak (1) je zamestnaný na území Slovenskej republiky, (2) je samostatne zárobkovo činnou osobou na území Slovenskej republiky, (3) má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci Slovenskej republiky počas obdobia ich pobytu a zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky, (4) študuje na základnej škole, strednej škole alebo vysokej škole v Slovenskej republike, (5) je u neho predpoklad, že sa zamestná alebo (6) je rodinným príslušníkom občana Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája, a ktorý spĺňa podmienky na pobyt podľa bodov 1 až 5.

Žiadosť o registráciu pobytu občan Únie podáva na úradnom tlačive osobne na policajnom útvare do 30 dní od uplynutia 3 mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. K žiadosti o registráciu musí predložiť platný preukaz totožnosti alebo platný cestovný doklad a doklady upravené ust. § 66 ods. 2 až 7. Ak občan Únie nepredloží všetky doklady alebo doklady sú nedostatočné, jeho pobyt nebude zaregistrovaný, pričom policajný útvar písomne oznámi občanovi Únie, ktoré doklady je ešte povinný doložiť.

V deň podania žiadosti o registráciu vydá policajný útvar občanovi Únie písomné potvrdenie o registrácií pobytu občana Únie, v ktorom je uvedené meno, priezvisko, adresa a dátum registrácie. Uvedené potvrdenie mu slúži ako doklad o pobyte. Ak občan chce, aby v potvrdení bola uvedená presná adresa pobytu, musí predložiť doklad o ubytovaní. Ak takýto doklad nepredloží, v potvrdení o registrácií bude uvedená obec, kde sa občan Únie bude zdržiavať v rámci pobytu. 

Okrem potvrdenia o registrácií môže občan Únie požiadať o vydanie dokladu o pobyte vo forme kartičky. Na jeho vydanie musí byť zaregistrovaný, pričom musí predložiť doklad o ubytovaní a 2 fotografie. Doklad o pobyte sa vydáva s platnosťou na 5 rokov.

Na trvalý pobyt občana Únie podľa ust. § 67 má občan Únie právo, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene nepretržite počas obdobia 5 rokov. Do obdobia nepretržitého pobytu sa započítava aj (1) dočasná neprítomnosť na území Slovenskej republiky nepresahujúca spolu 6 mesiacov v roku, (2) neprítomnosť na území Slovenskej republiky počas výkonu povinnej vojenskej služby alebo (3) neprítomnosť na území Slovenskej republiky trvajúca maximálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov z dôvodu tehotenstva a pôrodu, vážnej choroby, štúdia, odborného vzdelávania, vyslania do zahraničia alebo z iných vážnych dôvodov. V určitých prípadoch má občan Únie právo na trvalý pobyt aj pokiaľ sa zdržiava na území Slovenskej republiky oprávnene nepretržite menej ako 5 rokov. Ide o prípady taxatívne vymedzené v ust. § 67 ods. 2. Napríklad občan Únie ako zamestnanec alebo samostatne zárobková osoba dosiahol dôchodkový vek.

Občanovi Únie, ktorý má trvalý pobyt občana Únie, vydá príslušný policajný útvar doklad o pobyte s platnosťou na 10 rokov. Podmienkou je, že musí predložiť 2 fotografie. Ak nepredloží doklad o ubytovaní, v doklade o pobyte bude ako adresa uvedená obec, kde sa zdržiava v rámci pobytu.

Povinnosti občana Únie sú upravené v ust. § 112. Občan Únie je povinný napríklad hlásiť policajnému útvaru zmenu mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade alebo v preukaze totožnosti do 10 pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala a výmenu cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti, alebo je povinný vycestovať z územia Slovenskej republiky, ak stratil právo na pobyt. Porušením niektorých z povinností ustanovených § 112, ako aj porušením povinnosti nahlásiť začiatok pobytu na území Slovenskej a povinnosti registrovať sa, dopustí sa v zmysle ust. § 118 ods. 2 priestupku. Za priestupok môže byť občanovi Únie uložená bloková pokuta do výšky 165 Eur.   
 
Právo na pobyt občana Únie alebo právo na trvalý pobyt občana Únie v zmysle ust. § 68 zanikne, ak občan Únie (1) písomne oznámi skončenie pobytu policajnému útvaru, (2) bol administratívne vyhostený, ak (3) policajný útvar odňal jeho právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt, (4) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo (5) nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky.

Policajný útvar môže občanovi Únie odňať právo na pobyt občana Únie, ak (1) pri registrácií pobytu alebo pri vydaní dokladu o pobyte predloží falošný alebo pozmenený doklad alebo uvedie nepravdivé údaje týkajúce sa splnenia podmienok pobytu, (2) počas trvania pobytu zistí, že občan Únie získal právo na pobyt na základe predloženia falošného alebo pozmeneného dokladu alebo uviedol nepravdivé údaje týkajúce sa splnenia podmienok pobytu, alebo (3) má právo na pobyt podľa § 65 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) a stal sa osobou v hmotnej núdzi.

Právo na trvalý pobyt občana Únie môže policajný útvar odňať, ak (1) sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky dlhšie ako 2 po sebe nasledujúce roky, alebo (2) zistí, že získal právo na trvalý pobyt podvodným spôsobom.

Policajný útvar v rozhodnutí o odňatí práva na pobyt občana Únie alebo práva na trvalý pobyt občana Únie určí občanovi Únie povinnosť vycestovať z územia Slovenskej republiky do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Ak nevycestuje z územia Slovenskej republiky v lehote určenej v rozhodnutí, policajný útvar zabezpečí výkon rozhodnutia o odňatí práva na pobyt.

Ukončenie pobytu občana Únie na území Slovenskej republiky predstavuje aj administratívne vyhostenie. Administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o tom, že cudzinec nemá alebo stratil oprávnenie zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a je povinný opustiť územie Slovenskej republiky, s možnosťou určenia lehoty na jeho vycestovanie a možnosťou určenia zákazu vstupu. Na rozdiel od osôb, ktoré nie sú občanmi Únie, môže byť občan Únie administratívne vyhostený  a môže mu byť určený zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky do 5 rokov, len ak ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie. Administratívne vyhostenie je v zmysle ust. § 87 vydávané formou písomného rozhodnutia, v ktorom policajný útvar určí lehotu na vycestovanie z územia Slovenskej republiky najmenej 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Zákon o pobyte cudzincov vylučuje zaistenie občana Únie v konaní o administratívnom vyhostení, alebo na výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení. Ak občan Únie nevycestuje z územia Slovenskej republiky v lehote určenej v rozhodnutí o administratívnom vyhostení, policajný útvar zabezpečí výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení. Občan únie môže požiadať o zrušenie zákazu vstupu uloženého v rozhodnutí o administratívnom vyhostení na základe dôkazov potvrdzujúcich, že došlo k podstatnej zmene okolností, pre ktoré bol administratívne vyhostený a bol mu určený zákaz vstupu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhodne o jeho žiadosti do 180 dní od jej doručenia.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....