Banky, finančné inštitúcie

Podmienky na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2008

Nové Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2008 ustanovuje s účinnosťou odo dňa 1. júla 2008 spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb. O predmetnom opatrení Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO prinášame bližšie informácie a tak sa opäť vrátime k zmenám v oblasti práva cenných papierov, ktorým sme sa v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO naposledy venovali v jeho februárovom vydaní. 

Dňa 1. júla 2008 nadobudlo účinnosť Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2008 zo dňa 20. mája 2008, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb (ďalej v texte len „opatrenie NBS“ alebo len „opatrenie“).

Opatrenie vydala Národná banka Slovenska (ďalej v texte len „NBS“) podľa § 55 ods. 10 a § 56 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o cenných papieroch“ alebo len „zákon“). Účelom tohto opatrenia NBS je zabezpečiť vykonanie ustanovení § 55 a 56 zákona o cenných papieroch po úpravách účinných odo dňa 1. novembra 2007 a odo dňa 1. januára 2008. V oblasti udeľovania povolení na poskytovanie investičných služieb sa týmto opatrením umožňuje požiadať o udelenie povolenia podľa § 54 ods. 1 zákona o cenných  papieroch a súčasne preukázať splnenie podmienok na udelenie takého povolenia tak, ako to vyplýva z úprav vykonaných v zákone o cenných  papieroch s účinnosťou odo dňa 1. novembra 2007.

Opatrenie NBS ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55 ods. 10 zákona o cenných papieroch, pričom opatrenie NBS v ustanovení § 2 pre splnenie podmienok podľa § 55 ods. 2 zákona o cenných papieroch na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55 ods. 1 zákona o cenných papieroch taxatívnym spôsobom určuje všetky doklady, prostredníctvom ktorých sa splnenie týchto podmienok preukazuje, a to predložením týchto dokladov NBS. Opatrenie NBS ďalej ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 56 ods. 10 zákona o cenných papieroch, opatrenie NBS v tejto súvislosti na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 56 ods. 1 zákona o cenných papieroch v ustanovení § 4 taxatívnym spôsobom určuje všetky doklady, prostredníctvom ktorých sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 56 ods. 2 zákona o cenných papieroch predložením týchto dokladov NBS.

Opatrením NBS sa v plnom rozsahu zrušuje vyhláška Ministerstva financií SR č. 42/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb.

Opatrenie NBS č. 12/2008 je uverejnené v čiastke 17/2008 Vestníka NBS a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách NBS. Oznámenie NBS o vydaní tohto opatrenia bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 198/2008 Z. z..

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....