Banky, finančné inštitúcie

Podmienky na udelenie povolenia na výkon poisťovacej a zaisťovacej činnosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2008

V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámime s Opatrením NBS č. 14/2008, ktoré s účinnosťou odo dňa 15. júla 2008 ustanovilo spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti a vrátime sa tak opäť k zákonu o poisťovníctve, o ktorom sme Vás podrobne informovali už v aprílovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
Dňa 15. júla 2008 nadobudlo účinnosť Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2008 zo dňa 24. júna 2008, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti (ďalej v texte len „opatrenie NBS“ alebo len „opatrenie“).

Opatrenie vydala Národná banka Slovenska (ďalej v texte len „NBS“) podľa § 5 ods. 8, § 7 ods. 8, § 8 ods. 9 a § 9 ods. 9 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o poisťovníctve“ alebo len „zákon“), s ktorým sme Vás podrobne oboznámili v aprílovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Opatrenie NBS ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zaisťovni alebo pobočke zahraničnej zaisťovne.

Opatrenie NBS ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 5 ods. 2 zákona o poisťovníctve, pričom opatrenie NBS v § 1 taxatívnym spôsobom určuje všetky doklady, prostredníctvom ktorých sa splnenie uvedených podmienok preukazuje, a to predložením týchto dokladov NBS. Opatrenie NBS v § 2 určuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti podľa § 7 ods. 2 zákona o poisťovníctve, pričom splnenie podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zaisťovni sa preukazuje rovnako ako splnenie podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 1 opatrenia.

V zmysle § 5 ods. 2 zákona o poisťovníctve (pri zaisťovniach v zmysle § 7 ods. 2 zákona o poisťovníctve) o udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej (zaisťovacej) činnosti rozhoduje NBS. Žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej (zaisťovacej) činnosti predkladajú zakladatelia poisťovne (zaisťovne) Národnej banke Slovenska, ak zákon o poisťovníctve neustanovuje inak. Na udelenie tohto povolenia musí byť preukázané splnenie podmienok, a to (1) splatené základné imanie poisťovne podľa § 4 zákona (zaisťovne podľa § 6 zákona), (2) prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov poisťovne (zaisťovne), (3) vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na poisťovni (zaisťovni) a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach, (4) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov poisťovne (zaisťovne) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, za zodpovedného aktuára a za vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútorného auditu, (5) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na poisťovni (zaisťovni), (6) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa bodu (5), (7) výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa bodu (5) úzke väzby, (8) poisťovňa (zaisťovňa) musí mať sídlo a ústredie na území SR, (9) technická a organizačná pripravenosť na vykonávanie poisťovacej (zaisťovacej) činnosti, pri poisťovni existencia riadiaceho a kontrolného systému vnútornej kontroly vrátane útvaru vnútorného auditu a systému riadenia rizík (pri zaisťovni existencia systému vnútornej kontroly a riadenia vrátane útvaru vnútorného auditu a systému riadenia rizík).

Opatrenie NBS ďalej ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti zahraničnou poisťovňou prostredníctvom pobočky podľa § 8 ods. 2 zákona o poisťovníctve. Opatrenie NBS v tejto súvislosti na udelenie predmetného povolenia v ustanovení § 3 taxatívnym spôsobom určuje všetky doklady, prostredníctvom ktorých sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 8 ods. 2 zákona o poisťovníctve predložením týchto dokladov NBS, pričom z ustanovenia § 4 opatrenia vyplýva, že splnenie podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre pobočku zahraničnej zaisťovne podľa § 9 ods. 2 zákona o poisťovníctve sa preukazuje primerane ako splnenie podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 3 opatrenia.

Na základe § 8 ods. 2 zákona o poisťovníctve rozhoduje NBS taktiež o udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti zahraničnej poisťovni prostredníctvom jej pobočky a na základe § 9 ods. 2 zákona o poisťovníctve tiež o udelení povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zahraničnej zaisťovni prostredníctvom jej pobočky. Žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti zahraničnej poisťovni (zaisťovacej činnosti zahraničnej zaisťovni) predkladá Národnej banke Slovenska zahraničná poisťovňa (zahraničná zaisťovňa), pričom na udelenie tohto povolenia musí byť preukázané splnenie podmienok, a to (1) aktíva pobočky zahraničnej poisťovne na území SR nesmú byť nižšie ako jedna polovica garančného fondu podľa § 34 zákona a finančné prostriedky vo výške jednej štvrtiny garančného fondu podľa § 34 zákona musia byť uložené na samostatnom účte v banke, pričom finančné prostriedky musia byť uložené na tomto účte po celý čas pôsobenia pobočky zahraničnej poisťovne (zahraničná zaisťovňa splnenie tejto podmienky nepreukazuje), (2) skutočná miera solventnosti vyplývajúca z rozsahu poisťovacej (zaisťovacej) činnosti vykonávanej na území SR bude v súlade s § 34 zákona, (3) dôveryhodnosť zahraničnej poisťovne (zaisťovne) a jej finančná schopnosť primeraná rozsahu vykonávanej poisťovacej (zaisťovacej) činnosti prostredníctvom jej pobočky, (4) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných zahraničnou poisťovňou (zahraničnou zaisťovňou) na riadenie jej pobočky, za prokuristu a za zodpovedného aktuára, (5) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničná poisťovňa (zahraničná zaisťovňa), (6) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa bodu (5), teda ku ktorej patrí zahraničná poisťovňa (zahraničná zaisťovňa), (7) výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území má skupina podľa bodu (5) úzke väzby, (8) zahraničná poisťovňa (zahraničná zaisťovňa), ktorá sa rozhodla vykonávať poisťovaciu (zaisťovaciu) činnosť prostredníctvom svojej pobočky, vykonáva podstatnú časť poisťovacej (zaisťovacej) činnosti v štáte, v ktorom má sídlo.

Doklady predkladané podľa tohto opatrenia NBS sa predkladajú v origináloch, a ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie. Ak sú doklady vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie podmienok na udelenie povolenia sa preukazuje aj úradne osvedčeným prekladom takýchto dokladov do slovenského jazyka.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 5 ods. 2 zákona o poisťovníctve a podľa § 8 ods. 2 zákona o poisťovníctve NBS pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti možno nahradiť písomným vyhlásením zakladateľa poisťovne podľa § 5 ods. 1 zákona o poisťovníctve alebo písomným vyhlásením zahraničnej poisťovne podľa § 8 ods. 1 zákona o poisťovníctve o tom, že tieto doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne, s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za zakladateľa poisťovne alebo za zahraničnú poisťovňu a zoznamom už predložených dokladov s uvedením dátumu ich predloženia NBS.

Doklady, ktoré je potrebné predložiť na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti podľa § 7 ods. 2 zákona o poisťovníctve a podľa § 9 ods. 2 zákona o poisťovníctve NBS pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti možno nahradiť písomným vyhlásením zakladateľa zaisťovne podľa § 7 ods. 1 zákona o poisťovníctve alebo písomným vyhlásením zahraničnej zaisťovne podľa § 9 ods. 1 zákona o poisťovníctve o tom, že tieto doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne, s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za zakladateľa zaisťovne alebo za zahraničnú zaisťovňu a zoznamom už predložených dokladov s uvedením dátumu ich predloženia NBS.

Opatrenie NBS č. 14/2008 je uverejnené v čiastke 20/2008 Vestníka NBS a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách NBS. Oznámenie NBS o vydaní tohto opatrenia bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 250/2008 Z. z..

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....